Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

ISTORIA ÎMPĂRĂŢIEI LUI IUDA, DE LA DEZBINARE PÂNĂ LA ROBIE

CAPITOLELE 10—36

(Ieremia 25:4-11.)

Dezbinarea împărăţiei

101Roboam

10:1
1 Împ. 12:1
s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. 2Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde
10:2
1 Împ. 11:40
fugise de împăratul Solomon, și s-a întors din Egipt. 3Au trimis să-l cheme. Atunci, Ieroboam și tot Israelul au venit la Roboam și i-au vorbit așa: 4„Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îţi vom sluji.” 5El le-a zis: „Întoarceţi-vă la mine după trei zile.” Și poporul a plecat. 6Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui și a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?” 7Și iată ce i-au zis ei: „Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă-i vei primi bine și dacă le vei vorbi cu bunăvoinţă, îţi vor sluji pe vecie.” 8Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care-l înconjurau. 9El le-a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia care-mi vorbește astfel: ‘Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi’?” 10Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: „Așa să vorbești poporului acestuia care ţi-a vorbit așa: ‘Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu ușurează-ni-l!’ să le vorbești așa: ‘Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.’” 12Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile.” 13Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor 14și le-a vorbit așa, după sfatul tinerilor: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.” 15Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci
10:15
1 Sam. 2:251 Împ. 12:15,24
așa rânduise Dumnezeu în vederea împlinirii cuvântului pe care-l spusese Domnul prin Ahia
10:15
1 Împ. 11:29
din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: „Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moștenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ţi de casă, Davide!” Și tot Israelul s-a dus în corturile lui. 17Copiii lui Israel care locuiau în cetăţile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. 18Atunci, împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai-mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel și a murit. Și împăratul Roboam s-a
10:18
1 Împ. 12:19
grăbit și s-a suit într-un car, ca să fugă la Ierusalim. 19Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi.

11

Măsurile luate de Roboam

111Roboam, venind

11:1
1 Împ. 12:21
la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin – o sută optzeci de mii de oameni de frunte, buni pentru război – ca să lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. 2Dar Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia
11:2
Cap. 12:15.
, omul lui Dumnezeu: 3„Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregului Israel din Iuda și din Beniamin. Și spune-le: 4‘Așa vorbește Domnul: «Să nu vă suiţi și să nu faceţi război împotriva fraţilor voștri! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.»’” Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. 5Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăţi întărite în Iuda. 6A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa, 7Bet-Ţurul, Socoul, Adulam, 8Gatul, Mareșa, Ziful, 9Adoraimul, Lachisul, Azeca, 10Ţorea, Aialonul și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin, și a făcut din ele niște cetăţi întărite. 11Le-a întărit, a pus în ele căpitani și magazii de bucate, de untdelemn și vin. 12A pus în fiecare din aceste cetăţi scuturi și suliţe și le-a făcut foarte tari. Iuda și Beniamin erau ai lui. 13Preoţii și leviţii care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuinţele și s-au dus la el, 14căci leviţii și-au părăsit
11:14
Num. 35:2
ţinuturile și moșiile și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam
11:14
Cap. 13:9.
și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoţi ai Domnului. 15Ieroboam a pus
11:15
1 Împ. 12:31
13:33
14:9Osea 13:2
preoţi pentru înălţimile pentru ţapii
11:15
Lev. 17:71 Cor. 10:20
și pentru viţeii
11:15
1 Împ. 12:28
pe care îi făcuse. 16Aceia din toate seminţiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au urmat
11:16
Cap. 15:9;
pe leviţi la Ierusalim, ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinţilor lor. 17Ei au dat astfel tărie
11:17
Cap. 12:1.
împărăţiei lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani, căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon.

Nevestele și copiii lui Roboam

18Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai. 19Ea i-a născut fii pe: Ieuș, Șemaria și Zaham. 20După ea, a luat pe Maaca

11:20
1 Împ. 15:2
, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Șelomit. 21Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele și ţiitoarele lui, căci a avut optsprezece neveste și șaizeci de ţiitoare și a născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fete. 22Roboam a dat cel dintâi loc lui Abia, fiul Maachei, și l-a pus
11:22
Deut. 21:15-17
căpetenie peste fraţii lui, căci voia să-l facă împărat. 23El a lucrat cu minte, împrăștiind pe toţi fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetăţile întărite; le-a dat de mâncare din belșug și le-a căutat o mulţime de neveste.

12

Năvălirea lui Șișac

121Când

12:1
Cap. 11:17.
s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit
12:1
1 Împ. 14:22-24
Legea Domnului, și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. 2În al cincilea
12:2
1 Împ. 14:24,25
an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. 3Avea o mie două sute de care și șaizeci de mii de călăreţi și, împreună cu el, a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni
12:3
Cap. 16:8.
, suchieni și etiopieni. 4A luat cetăţile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. 5Atunci, prorocul
12:5
Cap. 11:2.
Șemaia s-a dus la Roboam și la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Șișac, și le-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Voi
12:5
Cap. 15:2.
M-aţi părăsit; vă părăsesc și Eu și vă dau în mâinile lui Șișac.’” 6Căpeteniile lui Israel și împăratul s-au smerit
12:6
Iac. 4:10
și au zis: „Domnul este
12:6
Exod 9:27
drept!” 7Și, dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a
12:7
1 Împ. 21:28,29
vorbit astfel lui Șemaia: „S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia Mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac, 8dar îi vor fi supuși
12:8
Is. 26:13
și vor ști ce înseamnă să-Mi slujească Mie
12:8
Deut. 28:47,48
sau să slujească împărăţiilor altor ţări.” 9Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit
12:9
1 Împ. 14:25,26
împotriva Ierusalimului. A luat vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse
12:9
1 Împ. 10:16,17
Solomon. 10Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor
12:10
2 Sam. 8:18
alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului. 11Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii veneau și le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 12Pentru că Roboam se smerise, Domnul Și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda. 13Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea patruzeci și unu
12:13
1 Împ. 14:21
de ani când a ajuns împărat și a domnit șaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea
12:13
Cap. 6:6.
pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel ca să-Și pună Numele în ea. Mama sa se numea Naama, Amonita. 14El a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. 15Faptele lui Roboam, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Șemaia și a prorocului Ido
12:15
Cap. 9:29;
, în cărţile spiţelor de neam?

Totdeauna a fost război

12:15
1 Împ. 14:30
între Roboam și Ieroboam. 16Roboam a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Abia
12:16
1 Împ. 14:31
.