Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Măsurile luate de Roboam

111Roboam, venind

11:1
1 Împ. 12:21
la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin – o sută optzeci de mii de oameni de frunte, buni pentru război – ca să lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. 2Dar Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia
11:2
Cap. 12:15.

, omul lui Dumnezeu: 3„Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregului Israel din Iuda și din Beniamin. Și spune-le: 4‘Așa vorbește Domnul: «Să nu vă suiţi și să nu faceţi război împotriva fraţilor voștri! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.»’” Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. 5Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăţi întărite în Iuda. 6A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa, 7Bet-Ţurul, Socoul, Adulam, 8Gatul, Mareșa, Ziful, 9Adoraimul, Lachisul, Azeca, 10Ţorea, Aialonul și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin, și a făcut din ele niște cetăţi întărite. 11Le-a întărit, a pus în ele căpitani și magazii de bucate, de untdelemn și vin. 12A pus în fiecare din aceste cetăţi scuturi și suliţe și le-a făcut foarte tari. Iuda și Beniamin erau ai lui. 13Preoţii și leviţii care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuinţele și s-au dus la el, 14căci leviţii și-au părăsit
11:14
Num. 35:2
ţinuturile și moșiile și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam
11:14
Cap. 13:9.

și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoţi ai Domnului. 15Ieroboam a pus
11:15
1 Împ. 12:31
13:33
14:9Osea 13:2
preoţi pentru înălţimile pentru ţapii
11:15
Lev. 17:71 Cor. 10:20
și pentru viţeii
11:15
1 Împ. 12:28
pe care îi făcuse. 16Aceia din toate seminţiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au urmat
11:16
Cap. 15:9;
30:11,18
pe leviţi la Ierusalim, ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinţilor lor. 17Ei au dat astfel tărie
11:17
Cap. 12:1.

împărăţiei lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani, căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon.

Nevestele și copiii lui Roboam

18Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai. 19Ea i-a născut fii pe: Ieuș, Șemaria și Zaham. 20După ea, a luat pe Maaca

11:20
1 Împ. 15:2
, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Șelomit. 21Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele și ţiitoarele lui, căci a avut optsprezece neveste și șaizeci de ţiitoare și a născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fete. 22Roboam a dat cel dintâi loc lui Abia, fiul Maachei, și l-a pus
11:22
Deut. 21:15-17
căpetenie peste fraţii lui, căci voia să-l facă împărat. 23El a lucrat cu minte, împrăștiind pe toţi fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetăţile întărite; le-a dat de mâncare din belșug și le-a căutat o mulţime de neveste.