Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Măsurile luate de Roboam

111Roboam, venind

11:1
1 Împ. 12:21
la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin – o sută optzeci de mii de oameni de frunte, buni pentru război – ca să lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. 2Dar Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia
11:2
Cap. 12:15.
, omul lui Dumnezeu: 3„Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregului Israel din Iuda și din Beniamin. Și spune-le: 4‘Așa vorbește Domnul: «Să nu vă suiţi și să nu faceţi război împotriva fraţilor voștri! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.»’” Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. 5Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăţi întărite în Iuda. 6A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa, 7Bet-Ţurul, Socoul, Adulam, 8Gatul, Mareșa, Ziful, 9Adoraimul, Lachisul, Azeca, 10Ţorea, Aialonul și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin, și a făcut din ele niște cetăţi întărite. 11Le-a întărit, a pus în ele căpitani și magazii de bucate, de untdelemn și vin. 12A pus în fiecare din aceste cetăţi scuturi și suliţe și le-a făcut foarte tari. Iuda și Beniamin erau ai lui. 13Preoţii și leviţii care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuinţele și s-au dus la el, 14căci leviţii și-au părăsit
11:14
Num. 35:2
ţinuturile și moșiile și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam
11:14
Cap. 13:9.
și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoţi ai Domnului. 15Ieroboam a pus
11:15
1 Împ. 12:31
13:33
14:9Osea 13:2
preoţi pentru înălţimile pentru ţapii
11:15
Lev. 17:71 Cor. 10:20
și pentru viţeii
11:15
1 Împ. 12:28
pe care îi făcuse. 16Aceia din toate seminţiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au urmat
11:16
Cap. 15:9;
pe leviţi la Ierusalim, ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinţilor lor. 17Ei au dat astfel tărie
11:17
Cap. 12:1.
împărăţiei lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani, căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon.

Nevestele și copiii lui Roboam

18Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai. 19Ea i-a născut fii pe: Ieuș, Șemaria și Zaham. 20După ea, a luat pe Maaca

11:20
1 Împ. 15:2
, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Șelomit. 21Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele și ţiitoarele lui, căci a avut optsprezece neveste și șaizeci de ţiitoare și a născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fete. 22Roboam a dat cel dintâi loc lui Abia, fiul Maachei, și l-a pus
11:22
Deut. 21:15-17
căpetenie peste fraţii lui, căci voia să-l facă împărat. 23El a lucrat cu minte, împrăștiind pe toţi fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetăţile întărite; le-a dat de mâncare din belșug și le-a căutat o mulţime de neveste.

12

Năvălirea lui Șișac

121Când

12:1
Cap. 11:17.
s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit
12:1
1 Împ. 14:22-24
Legea Domnului, și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. 2În al cincilea
12:2
1 Împ. 14:24,25
an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. 3Avea o mie două sute de care și șaizeci de mii de călăreţi și, împreună cu el, a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni
12:3
Cap. 16:8.
, suchieni și etiopieni. 4A luat cetăţile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. 5Atunci, prorocul
12:5
Cap. 11:2.
Șemaia s-a dus la Roboam și la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Șișac, și le-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Voi
12:5
Cap. 15:2.
M-aţi părăsit; vă părăsesc și Eu și vă dau în mâinile lui Șișac.’” 6Căpeteniile lui Israel și împăratul s-au smerit
12:6
Iac. 4:10
și au zis: „Domnul este
12:6
Exod 9:27
drept!” 7Și, dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a
12:7
1 Împ. 21:28,29
vorbit astfel lui Șemaia: „S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia Mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac, 8dar îi vor fi supuși
12:8
Is. 26:13
și vor ști ce înseamnă să-Mi slujească Mie
12:8
Deut. 28:47,48
sau să slujească împărăţiilor altor ţări.” 9Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit
12:9
1 Împ. 14:25,26
împotriva Ierusalimului. A luat vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse
12:9
1 Împ. 10:16,17
Solomon. 10Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpeteniilor
12:10
2 Sam. 8:18
alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului. 11Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii veneau și le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. 12Pentru că Roboam se smerise, Domnul Și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda. 13Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea patruzeci și unu
12:13
1 Împ. 14:21
de ani când a ajuns împărat și a domnit șaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea
12:13
Cap. 6:6.
pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel ca să-Și pună Numele în ea. Mama sa se numea Naama, Amonita. 14El a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. 15Faptele lui Roboam, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Șemaia și a prorocului Ido
12:15
Cap. 9:29;
, în cărţile spiţelor de neam?

Totdeauna a fost război

12:15
1 Împ. 14:30
între Roboam și Ieroboam. 16Roboam a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Abia
12:16
1 Împ. 14:31
.

13

Abia împăratul lui Iuda

131În

13:1
1 Împ. 15:1
al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. 2El a domnit trei ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia
13:2
Cap. 11:20.
, fata lui Uriel, din Ghibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. 3Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, patru sute de mii de oameni aleși, și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu opt sute de mii de oameni aleși, războinici viteji. 4De pe vârful muntelui Ţemaraim
13:4
Ios. 18:22
, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis: „Ascultaţi-mă, Ieroboame și tot Israelul! 5Nu trebuie oare să știţi că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
13:5
2 Sam. 7:12,13,16
pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ
13:5
Num. 18:19
care nu se poate călca? 6Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat
13:6
1 Împ. 11:26
12:20
și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. 7Niște oameni
13:7
Jud. 9:4
de nimic, oameni răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. 8Și acum, voi credeţi că puteţi ieși biruitori asupra împărăţiei Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteţi o mare mulţime și aveţi cu voi viţeii de aur pe care vi i-a făcut
13:8
1 Împ. 12:28
14:9Osea 8:6
Ieroboam ca dumnezei. 9N-aţi
13:9
Cap. 11:14,15.
îndepărtat voi pe preoţii Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviţi și nu v-aţi făcut voi preoţi, ca și popoarele celorlalte ţări? Oricine
13:9
Exod 29:35
venea cu un viţel și șapte berbeci ca să fie sfinţit se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. 10Dar, cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu L-am părăsit, preoţii din slujba Domnului sunt fii ai lui Aaron și leviţii stau și își împlinesc slujbele. 11Noi aducem
13:11
Cap. 2:4.
în fiecare dimineaţă și în fiecare seară arderi-de-tot Domnului, ardem tămâie mirositoare, punem pâinile
13:11
Lev. 24:6
pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem
13:11
Exod 27:20,21Lev. 24:2,3
în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi L-aţi părăsit. 12Iată că Dumnezeu și preoţii Lui
13:12
Num. 10:8
sunt cu noi, în fruntea noastră, și avem și trâmbiţele răsunătoare, ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu faceţi
13:12
Fapte 5:39
război împotriva Domnului Dumnezeului părinţilor voștri, căci nu veţi avea nicio izbândă!” 13Ieroboam i-a luat pe dinapoi, cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în faţa lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoia lor. 14Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul, și preoţii au sunat din trâmbiţe. 15Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și, la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit
13:15
Cap. 14:12.
pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. 16Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda, și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. 17Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere și cinci sute de mii de oameni aleși au căzut morţi printre cei din Israel. 18Copiii lui Israel au fost smeriţi în vremea aceea, și copiii lui Iuda au câștigat biruinţa pentru că se sprijiniseră
13:18
1 Cron. 5:20Ps. 22:5
pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 19Abia a urmărit pe Ieroboam și i-a luat cetăţi: Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul
13:19
Ios. 15:9
cu satele lui. 20Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia, și Domnul l-a
13:20
1 Sam. 25:38
lovit și a
13:20
1 Împ. 14:20
murit. 21Dar Abia a ajuns puternic; a avut paisprezece neveste și a născut douăzeci și doi de fii și șaisprezece fete. 22Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido
13:22
Cap. 12:15.
.