Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Abia împăratul lui Iuda

131În

13:1
1 Împ. 15:1
al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. 2El a domnit trei ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia
13:2
Cap. 11:20.
, fata lui Uriel, din Ghibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. 3Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, patru sute de mii de oameni aleși, și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu opt sute de mii de oameni aleși, războinici viteji. 4De pe vârful muntelui Ţemaraim
13:4
Ios. 18:22
, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis: „Ascultaţi-mă, Ieroboame și tot Israelul! 5Nu trebuie oare să știţi că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
13:5
2 Sam. 7:12,13,16
pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ
13:5
Num. 18:19
care nu se poate călca? 6Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat
13:6
1 Împ. 11:26
12:20
și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. 7Niște oameni
13:7
Jud. 9:4
de nimic, oameni răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. 8Și acum, voi credeţi că puteţi ieși biruitori asupra împărăţiei Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteţi o mare mulţime și aveţi cu voi viţeii de aur pe care vi i-a făcut
13:8
1 Împ. 12:28
14:9Osea 8:6
Ieroboam ca dumnezei. 9N-aţi
13:9
Cap. 11:14,15.
îndepărtat voi pe preoţii Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviţi și nu v-aţi făcut voi preoţi, ca și popoarele celorlalte ţări? Oricine
13:9
Exod 29:35
venea cu un viţel și șapte berbeci ca să fie sfinţit se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. 10Dar, cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu L-am părăsit, preoţii din slujba Domnului sunt fii ai lui Aaron și leviţii stau și își împlinesc slujbele. 11Noi aducem
13:11
Cap. 2:4.
în fiecare dimineaţă și în fiecare seară arderi-de-tot Domnului, ardem tămâie mirositoare, punem pâinile
13:11
Lev. 24:6
pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem
13:11
Exod 27:20,21Lev. 24:2,3
în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi L-aţi părăsit. 12Iată că Dumnezeu și preoţii Lui
13:12
Num. 10:8
sunt cu noi, în fruntea noastră, și avem și trâmbiţele răsunătoare, ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu faceţi
13:12
Fapte 5:39
război împotriva Domnului Dumnezeului părinţilor voștri, căci nu veţi avea nicio izbândă!” 13Ieroboam i-a luat pe dinapoi, cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în faţa lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoia lor. 14Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul, și preoţii au sunat din trâmbiţe. 15Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și, la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit
13:15
Cap. 14:12.
pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. 16Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda, și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. 17Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere și cinci sute de mii de oameni aleși au căzut morţi printre cei din Israel. 18Copiii lui Israel au fost smeriţi în vremea aceea, și copiii lui Iuda au câștigat biruinţa pentru că se sprijiniseră
13:18
1 Cron. 5:20Ps. 22:5
pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 19Abia a urmărit pe Ieroboam și i-a luat cetăţi: Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul
13:19
Ios. 15:9
cu satele lui. 20Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia, și Domnul l-a
13:20
1 Sam. 25:38
lovit și a
13:20
1 Împ. 14:20
murit. 21Dar Abia a ajuns puternic; a avut paisprezece neveste și a născut douăzeci și doi de fii și șaisprezece fete. 22Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido
13:22
Cap. 12:15.
.

14

141Abia a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, ţara a avut odihnă zece ani.

Asa împăratul lui Iuda

2Asa

14:2
1 Împ. 15:8
a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. 3A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălţimile
14:3
1 Împ. 15:14
, a sfărâmat
14:3
Exod 34:13
stâlpii idolești și a tăiat
14:3
1 Împ. 11:7
astarteele. 4A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi și să împlinească Legea și poruncile. 5A îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile și stâlpii închinaţi soarelui. Și împărăţia a avut pace sub el. 6A zidit cetăţi întărite în Iuda, căci ţara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. 7El a zis lui Iuda: „Să zidim aceste cetăţi și să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi și cu zăvoare; ţara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat, și El ne-a dat odihnă din toate părţile.” Au zidit dar și au izbutit. 8Asa avea o oștire de trei sute de mii de oameni din Iuda, care purtau scut și suliţă, și două sute optzeci de mii din Beniamin, care purtau scut și trăgeau cu arcul, toţi oameni viteji.

Asa biruiește pe etiopieni

9Zerah

14:9
Cap. 16:8.
, Etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o oștire de un milion de oameni și trei sute de care și a înaintat până la Mareșa
14:9
Ios. 15:44
. 10Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit de bătaie în valea Ţefata, lângă Mareșa. 11Asa
14:11
Exod 14:10Ps. 22:5
a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor
14:11
1 Sam. 14:6
celui slab ca și celui tare, vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim și în Numele Tău
14:11
1 Sam. 17:45Prov. 18:10
am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!” 12Domnul a lovit
14:12
Cap. 13:15.
pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda, și etiopienii au luat-o la fugă. 13Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gherar
14:13
Gen. 10:19
20:1
, și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viaţa, căci au fost nimiciţi de Domnul și de oștirea Lui. Asa și poporul lui au făcut o pradă mare; 14au bătut toate cetăţile din împrejurimile Gherarului, căci groaza
14:14
Gen. 35:5
Domnului căzuse peste ele, și au jefuit toate cetăţile a căror pradă era mare. 15Au lovit și corturile turmelor și au luat cu ei o mare mulţime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim.

15

Cuvântul lui Dumnezeu către Asa

151Duhul

15:1
Num. 24:2Jud. 3:10
lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 2și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin! Domnul
15:2
Iac. 4:8
este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L
15:2
Vers. 4,15.
căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L
15:2
Cap. 24:20.
părăsiţi, și El vă va părăsi. 3Multă vreme
15:3
Osea 3:4
Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără
15:3
Lev. 10:11
preot care să înveţe pe oameni și fără lege. 4Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors
15:4
Deut. 4:29
la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit. 5În vremurile
15:5
Jud. 5:6
acelea, nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării: 6un
15:6
Mat. 24:7
popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări; 7voi dar întăriţi-vă și nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”

Râvna lui Asa

8După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda și Beniamin și din cetăţile pe

15:8
Cap. 13:19.
care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului. 9A strâns pe tot Iuda și Beniamin, și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau
15:9
Cap. 11:16.
printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. 10S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta, 11au
15:11
Cap. 14:15.
jertfit Domnului, din prada
15:11
Cap. 14:13.
pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. 12Au făcut
15:12
2 Împ. 23:3Neem. 10:29
legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima și din tot sufletul lor, 13și oricine
15:13
Exod 22:20
nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia
15:13
Deut. 13:5,9,15
omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. 14Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbiţe și de buciume; 15tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia
15:15
Vers. 2.
lor și-L găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. 16Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa Maaca
15:16
1 Împ. 15:13
să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. 17Dar înălţimile
15:17
Cap. 14:3,5.
tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. 18A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase. 19N-a fost niciun război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.