Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Abia a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, ţara a avut odihnă zece ani.

Asa împăratul lui Iuda

2Asa

14:2
1 Împ. 15:8
a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. 3A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălţimile
14:3
1 Împ. 15:14
, a sfărâmat
14:3
Exod 34:13
stâlpii idolești și a tăiat
14:3
1 Împ. 11:7
astarteele. 4A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi și să împlinească Legea și poruncile. 5A îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile și stâlpii închinaţi soarelui. Și împărăţia a avut pace sub el. 6A zidit cetăţi întărite în Iuda, căci ţara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. 7El a zis lui Iuda: „Să zidim aceste cetăţi și să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porţi și cu zăvoare; ţara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat, și El ne-a dat odihnă din toate părţile.” Au zidit dar și au izbutit. 8Asa avea o oștire de trei sute de mii de oameni din Iuda, care purtau scut și suliţă, și două sute optzeci de mii din Beniamin, care purtau scut și trăgeau cu arcul, toţi oameni viteji.

Asa biruiește pe etiopieni

9Zerah

14:9
Cap. 16:8.
, Etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o oștire de un milion de oameni și trei sute de care și a înaintat până la Mareșa
14:9
Ios. 15:44
. 10Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit de bătaie în valea Ţefata, lângă Mareșa. 11Asa
14:11
Exod 14:10Ps. 22:5
a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor
14:11
1 Sam. 14:6
celui slab ca și celui tare, vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim și în Numele Tău
14:11
1 Sam. 17:45Prov. 18:10
am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!” 12Domnul a lovit
14:12
Cap. 13:15.
pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda, și etiopienii au luat-o la fugă. 13Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gherar
14:13
Gen. 10:19
20:1
, și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viaţa, căci au fost nimiciţi de Domnul și de oștirea Lui. Asa și poporul lui au făcut o pradă mare; 14au bătut toate cetăţile din împrejurimile Gherarului, căci groaza
14:14
Gen. 35:5
Domnului căzuse peste ele, și au jefuit toate cetăţile a căror pradă era mare. 15Au lovit și corturile turmelor și au luat cu ei o mare mulţime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim.

15

Cuvântul lui Dumnezeu către Asa

151Duhul

15:1
Num. 24:2Jud. 3:10
lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 2și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin! Domnul
15:2
Iac. 4:8
este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L
15:2
Vers. 4,15.
căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L
15:2
Cap. 24:20.
părăsiţi, și El vă va părăsi. 3Multă vreme
15:3
Osea 3:4
Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără
15:3
Lev. 10:11
preot care să înveţe pe oameni și fără lege. 4Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors
15:4
Deut. 4:29
la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit. 5În vremurile
15:5
Jud. 5:6
acelea, nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării: 6un
15:6
Mat. 24:7
popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări; 7voi dar întăriţi-vă și nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”

Râvna lui Asa

8După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda și Beniamin și din cetăţile pe

15:8
Cap. 13:19.
care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului. 9A strâns pe tot Iuda și Beniamin, și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau
15:9
Cap. 11:16.
printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. 10S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta, 11au
15:11
Cap. 14:15.
jertfit Domnului, din prada
15:11
Cap. 14:13.
pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. 12Au făcut
15:12
2 Împ. 23:3Neem. 10:29
legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima și din tot sufletul lor, 13și oricine
15:13
Exod 22:20
nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia
15:13
Deut. 13:5,9,15
omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. 14Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbiţe și de buciume; 15tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia
15:15
Vers. 2.
lor și-L găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. 16Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa Maaca
15:16
1 Împ. 15:13
să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. 17Dar înălţimile
15:17
Cap. 14:3,5.
tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. 18A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase. 19N-a fost niciun război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.

16

Asa face legământ cu împăratul Siriei

161În al treizeci și șaselea an al domniei lui Asa, Baeșa

16:1
1 Împ. 15:17
, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama, ca să
16:1
Cap. 15:9.
nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. 2Asa a scos argint și aur din vistieriile Casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis soli la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Și a pus să-i spună: 3„Să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îţi trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.” 4Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oștirii sale împotriva cetăţilor lui Israel și au bătut Iionul, Dan, Abel-Maim și toate locurile pentru merinde din cetăţile lui Neftali. 5Când a auzit, Baeșa a încetat să mai întărească Rama și a pus capăt lucrărilor sale. 6Împăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele și lemnele pe care le întrebuinţa Baeșa la întărirea Ramei și le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei și Miţpei.

Mustrarea lui Asa

7În vremea aceea, Hanani

16:7
1 Împ. 16:1
, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: „Pentru că
16:7
Is. 31:1Ier. 17:5
te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. 8Etiopienii
16:8
Cap. 14:9.
și libienii
16:8
Cap. 12:3.
nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care și călăreţi? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijiniseși pe El. 9Căci Domnul Își întinde
16:9
Iov 34:21Prov. 5:21
15:3Ier. 16:17
32:19Zah. 4:10
privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un
16:9
1 Sam. 13:13
nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea
16:9
1 Împ. 15:32
războaie.” 10Asa s-a mâniat pe văzător și l-a
16:10
Cap. 18:26.
pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. 11Faptele
16:11
1 Împ. 15:23
lui Asa, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda și Israel. 12În al treizeci și nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri; chiar în timpul bolii lui, n-a
16:12
Ier. 17:5
căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. 13Asa a adormit
16:13
1 Împ. 15:24
cu părinţii săi și a murit în al patruzeci și unulea an al domniei lui; 14l-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care-l umpluseră cu mirodenii
16:14
Gen. 50:2Marcu 16:1Ioan 19:39,40
și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars
16:14
Cap. 21:19.
în cinstea lui foarte multe mirodenii.