Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Cuvântul lui Dumnezeu către Asa

151Duhul

15:1
Num. 24:2Jud. 3:10
lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 2și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin! Domnul
15:2
Iac. 4:8
este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L
15:2
Vers. 4,15.
căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L
15:2
Cap. 24:20.
părăsiţi, și El vă va părăsi. 3Multă vreme
15:3
Osea 3:4
Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără
15:3
Lev. 10:11
preot care să înveţe pe oameni și fără lege. 4Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors
15:4
Deut. 4:29
la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit. 5În vremurile
15:5
Jud. 5:6
acelea, nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării: 6un
15:6
Mat. 24:7
popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări; 7voi dar întăriţi-vă și nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”

Râvna lui Asa

8După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda și Beniamin și din cetăţile pe

15:8
Cap. 13:19.
care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului. 9A strâns pe tot Iuda și Beniamin, și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau
15:9
Cap. 11:16.
printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. 10S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta, 11au
15:11
Cap. 14:15.
jertfit Domnului, din prada
15:11
Cap. 14:13.
pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. 12Au făcut
15:12
2 Împ. 23:3Neem. 10:29
legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor din toată inima și din tot sufletul lor, 13și oricine
15:13
Exod 22:20
nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia
15:13
Deut. 13:5,9,15
omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. 14Au jurat credinţă Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbiţe și de buciume; 15tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia
15:15
Vers. 2.
lor și-L găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. 16Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa Maaca
15:16
1 Împ. 15:13
să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. 17Dar înălţimile
15:17
Cap. 14:3,5.
tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. 18A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase. 19N-a fost niciun război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.

16

Asa face legământ cu împăratul Siriei

161În al treizeci și șaselea an al domniei lui Asa, Baeșa

16:1
1 Împ. 15:17
, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama, ca să
16:1
Cap. 15:9.
nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. 2Asa a scos argint și aur din vistieriile Casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis soli la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Și a pus să-i spună: 3„Să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îţi trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.” 4Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oștirii sale împotriva cetăţilor lui Israel și au bătut Iionul, Dan, Abel-Maim și toate locurile pentru merinde din cetăţile lui Neftali. 5Când a auzit, Baeșa a încetat să mai întărească Rama și a pus capăt lucrărilor sale. 6Împăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele și lemnele pe care le întrebuinţa Baeșa la întărirea Ramei și le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei și Miţpei.

Mustrarea lui Asa

7În vremea aceea, Hanani

16:7
1 Împ. 16:1
, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: „Pentru că
16:7
Is. 31:1Ier. 17:5
te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. 8Etiopienii
16:8
Cap. 14:9.
și libienii
16:8
Cap. 12:3.
nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care și călăreţi? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijiniseși pe El. 9Căci Domnul Își întinde
16:9
Iov 34:21Prov. 5:21
15:3Ier. 16:17
32:19Zah. 4:10
privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un
16:9
1 Sam. 13:13
nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea
16:9
1 Împ. 15:32
războaie.” 10Asa s-a mâniat pe văzător și l-a
16:10
Cap. 18:26.
pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. 11Faptele
16:11
1 Împ. 15:23
lui Asa, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda și Israel. 12În al treizeci și nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri; chiar în timpul bolii lui, n-a
16:12
Ier. 17:5
căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. 13Asa a adormit
16:13
1 Împ. 15:24
cu părinţii săi și a murit în al patruzeci și unulea an al domniei lui; 14l-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care-l umpluseră cu mirodenii
16:14
Gen. 50:2Marcu 16:1Ioan 19:39,40
și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars
16:14
Cap. 21:19.
în cinstea lui foarte multe mirodenii.

17

Iosafat împăratul lui Iuda

171În locul lui a domnit fiul său Iosafat

17:1
1 Împ. 15:24
. El s-a întărit împotriva lui Israel: 2a pus oști în toate cetăţile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în ţara lui Iuda și în cetăţile lui Efraim, pe care le luase
17:2
Cap. 15:8.
tatăl său, Asa. 3Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe baali, 4căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile Lui, fără să facă
17:4
1 Împ. 12:28
ce făcea Israel. 5Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri
17:5
1 Sam. 10:271 Împ. 10:25
. Și a avut
17:5
1 Împ. 10:27
o mulţime de bogăţii și slavă. 6Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat
17:6
1 Împ. 22:4319:3
20:33
din Iuda chiar și înălţimile și idolii. 7În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica să se ducă
17:7
Cap. 15:3.
să înveţe pe oameni în cetăţile lui Iuda. 8A trimis cu ei pe leviţii Șemaia, Netania, Zebadia, Asael, Șemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Tob-Adonia, leviţi, și pe preoţii Elișama și Ioram. 9Ei
17:9
Cap. 35:3.
au învăţat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea Legii Domnului. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda și au învăţat pe oameni în mijlocul poporului. 10Groaza
17:10
Gen. 35:5
Domnului a apucat toate împărăţiile ţărilor dimprejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. 11Niște filisteni
17:11
2 Sam. 8:2
au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint și arabii i-au adus și ei vite, șapte mii șapte sute de berbeci și șapte mii șapte sute de ţapi. 12Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetăţui și cetăţi pentru merinde. 13A strâns merinde în cetăţile lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostași. 14Iată numărul lor, după casele părinţilor lor. Din Iuda, căpetenii peste o mie: Adna, căpetenia cu trei sute de mii de viteji; 15după el, Iohanan, căpetenia cu două sute optzeci de mii de oameni; 16după el, Amasia, fiul lui Zicri, care se predase
17:16
Jud. 5:2,9
de bunăvoie Domnului, cu două sute de mii de viteji. 17Din Beniamin: Eliada, om viteaz, cu două sute de mii de oameni înarmaţi cu arc și cu scut, 18și, după el, Zozabad, cu o sută optzeci de mii de oameni înarmaţi pentru război. 19Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceia
17:19
Vers. 2.
pe care îi pusese împăratul în toate cetăţile întărite ale lui Iuda.