Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Asa face legământ cu împăratul Siriei

161În al treizeci și șaselea an al domniei lui Asa, Baeșa

16:1
1 Împ. 15:17
, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama, ca să
16:1
Cap. 15:9.
nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. 2Asa a scos argint și aur din vistieriile Casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis soli la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Și a pus să-i spună: 3„Să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îţi trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.” 4Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oștirii sale împotriva cetăţilor lui Israel și au bătut Iionul, Dan, Abel-Maim și toate locurile pentru merinde din cetăţile lui Neftali. 5Când a auzit, Baeșa a încetat să mai întărească Rama și a pus capăt lucrărilor sale. 6Împăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele și lemnele pe care le întrebuinţa Baeșa la întărirea Ramei și le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei și Miţpei.

Mustrarea lui Asa

7În vremea aceea, Hanani

16:7
1 Împ. 16:1
, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: „Pentru că
16:7
Is. 31:1Ier. 17:5
te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. 8Etiopienii
16:8
Cap. 14:9.
și libienii
16:8
Cap. 12:3.
nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care și călăreţi? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijiniseși pe El. 9Căci Domnul Își întinde
16:9
Iov 34:21Prov. 5:21
15:3Ier. 16:17
32:19Zah. 4:10
privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un
16:9
1 Sam. 13:13
nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea
16:9
1 Împ. 15:32
războaie.” 10Asa s-a mâniat pe văzător și l-a
16:10
Cap. 18:26.
pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. 11Faptele
16:11
1 Împ. 15:23
lui Asa, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda și Israel. 12În al treizeci și nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri; chiar în timpul bolii lui, n-a
16:12
Ier. 17:5
căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. 13Asa a adormit
16:13
1 Împ. 15:24
cu părinţii săi și a murit în al patruzeci și unulea an al domniei lui; 14l-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care-l umpluseră cu mirodenii
16:14
Gen. 50:2Marcu 16:1Ioan 19:39,40
și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars
16:14
Cap. 21:19.
în cinstea lui foarte multe mirodenii.

17

Iosafat împăratul lui Iuda

171În locul lui a domnit fiul său Iosafat

17:1
1 Împ. 15:24
. El s-a întărit împotriva lui Israel: 2a pus oști în toate cetăţile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în ţara lui Iuda și în cetăţile lui Efraim, pe care le luase
17:2
Cap. 15:8.
tatăl său, Asa. 3Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe baali, 4căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile Lui, fără să facă
17:4
1 Împ. 12:28
ce făcea Israel. 5Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri
17:5
1 Sam. 10:271 Împ. 10:25
. Și a avut
17:5
1 Împ. 10:27
o mulţime de bogăţii și slavă. 6Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat
17:6
1 Împ. 22:4319:3
20:33
din Iuda chiar și înălţimile și idolii. 7În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica să se ducă
17:7
Cap. 15:3.
să înveţe pe oameni în cetăţile lui Iuda. 8A trimis cu ei pe leviţii Șemaia, Netania, Zebadia, Asael, Șemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Tob-Adonia, leviţi, și pe preoţii Elișama și Ioram. 9Ei
17:9
Cap. 35:3.
au învăţat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea Legii Domnului. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda și au învăţat pe oameni în mijlocul poporului. 10Groaza
17:10
Gen. 35:5
Domnului a apucat toate împărăţiile ţărilor dimprejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. 11Niște filisteni
17:11
2 Sam. 8:2
au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint și arabii i-au adus și ei vite, șapte mii șapte sute de berbeci și șapte mii șapte sute de ţapi. 12Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetăţui și cetăţi pentru merinde. 13A strâns merinde în cetăţile lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostași. 14Iată numărul lor, după casele părinţilor lor. Din Iuda, căpetenii peste o mie: Adna, căpetenia cu trei sute de mii de viteji; 15după el, Iohanan, căpetenia cu două sute optzeci de mii de oameni; 16după el, Amasia, fiul lui Zicri, care se predase
17:16
Jud. 5:2,9
de bunăvoie Domnului, cu două sute de mii de viteji. 17Din Beniamin: Eliada, om viteaz, cu două sute de mii de oameni înarmaţi cu arc și cu scut, 18și, după el, Zozabad, cu o sută optzeci de mii de oameni înarmaţi pentru război. 19Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceia
17:19
Vers. 2.
pe care îi pusese împăratul în toate cetăţile întărite ale lui Iuda.

18

Ahab și Iosafat împotriva sirienilor

181Iosafat a avut

18:1
Cap. 17:5.
bogăţii și slavă din belșug și s-a încuscrit
18:1
2 Împ. 8:18
cu Ahab. 2După câţiva
18:2
1 Împ. 22:2
ani, s-a coborât la Ahab, în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galaad. 3Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda: „Vrei să vii cu mine la Ramot, în Galaad?” Iosafat i-a răspuns: „Eu, ca tine, și poporul meu, ca poporul tău, vom merge la luptă împotriva lui cu tine.” 4Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: „Întreabă
18:4
1 Sam. 23:2,4,92 Sam. 2:1
acum, te rog, Cuvântul Domnului.” 5Împăratul lui Israel a strâns pe proroci, în număr de patru sute, și le-a zis: „Să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă?” Și ei au răspuns: „Suie-te și Dumnezeu îl va da în mâinile împăratului.” 6Dar Iosafat a zis: „Nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-L putem întreba?” 7Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: „Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău – este Mica, fiul lui Imla.” Și Iosafat a zis: „Să nu vorbească așa împăratul!” 8Atunci, împăratul lui Israel a chemat un dregător și i-a zis: „Trimite să vină îndată Mica, fiul lui Imla.” 9Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcaţi cu hainele lor împărătești; ședeau în locul de la intrarea porţii Samariei. Și toţi prorocii proroceau înaintea lor. 10Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici.’” 11Și toţi prorocii au prorocit la fel, zicând: „Suie-te la Ramot, în Galaad, căci vei avea izbândă și Domnul îl va da în mâinile împăratului.” 12Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa: „Iată, prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului; cuvântul tău să fie dar ca și cuvântul fiecăruia din ei! Vestește de bine!” 13Mica a răspuns: „Viu este Domnul că voi vesti
18:13
Num. 22:20,28,35
23:12,26
24:131 Împ. 22:14
ce va spune Dumnezeul meu.” 14Când a venit la împărat, împăratul i-a zis: „Mica, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă?” El a răspuns: „Suiţi-vă! Căci veţi avea izbândă și vor fi daţi în mâinile voastre.” 15Și împăratul i-a zis: „De câte ori va trebui să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în Numele Domnului?” 16Mica a răspuns: „Văd tot Israelul risipit pe munţi, ca niște oi care n-au păstor, și Domnul a zis: ‘Oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă!’” 17Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: „Nu ţi-am spus eu? El nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău.” 18Și Mica a zis: „Ascultaţi dar Cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Său de domnie și toată oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga Lui. 19Și Domnul a zis: ‘Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot, în Galaad, și să piară acolo?’ Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. 20Și un duh
18:20
Iov 1:6
a venit și s-a înfăţișat înaintea Domnului și a zis: ‘Eu îl voi amăgi.’ Domnul i-a zis: ‘Cum?’ 21‘Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui.’ Domnul a zis: ‘Îl vei amăgi și vei izbuti; ieși și fă așa.’ 22Și acum, iată că Domnul a pus
18:22
Iov 12:16Is. 19:14Ezec. 14:9
un duh de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de faţă. Dar Domnul a vorbit rău împotriva ta.” 23Atunci, Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica
18:23
Ier. 20:2Marcu 14:65Fapte 23:2
peste obraz și a zis: „Pe ce drum a ieșit duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească?” 24Mica a răspuns: „Vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi.” 25Împăratul lui Israel a zis: „Luaţi pe Mica și duceţi-l la Amon, căpetenia cetăţii, și la Ioas, fiul împăratului. 26Și spuneţi: ‘Așa vorbește împăratul: «Băgaţi
18:26
Cap. 16:10.
pe omul acesta în temniţă și hrăniţi-l cu pâinea și cu apa întristării până mă voi întoarce în pace.»’” 27Și Mica a zis: „Dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine!” Apoi a mai zis: „Voi, toate popoarele, auziţi!”

Moartea lui Ahab

28Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot, în Galaad. 29Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: „Vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale.” Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-au dus la luptă. 30Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai-marilor peste carele lui: „Să nu vă luptaţi nici cu cel mic, nici cu cel mare, ci să vă luptaţi numai cu împăratul lui Israel.” 31Când au zărit mai-marii carelor pe Iosafat, au zis: „Este împăratul lui Israel.” Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un ţipăt. Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. 32Mai-marii carelor, văzând că nu era împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. 33Atunci, un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Împăratul a zis celui ce-i mâna carul: „Întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt rănit.” 34Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car, în faţa sirienilor, până seara și a murit pe la apusul soarelui.