Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Iosafat împăratul lui Iuda

171În locul lui a domnit fiul său Iosafat

17:1
1 Împ. 15:24
. El s-a întărit împotriva lui Israel: 2a pus oști în toate cetăţile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în ţara lui Iuda și în cetăţile lui Efraim, pe care le luase
17:2
Cap. 15:8.
tatăl său, Asa. 3Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe baali, 4căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile Lui, fără să facă
17:4
1 Împ. 12:28
ce făcea Israel. 5Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri
17:5
1 Sam. 10:271 Împ. 10:25
. Și a avut
17:5
1 Împ. 10:27
o mulţime de bogăţii și slavă. 6Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat
17:6
1 Împ. 22:4319:3
20:33
din Iuda chiar și înălţimile și idolii. 7În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica să se ducă
17:7
Cap. 15:3.
să înveţe pe oameni în cetăţile lui Iuda. 8A trimis cu ei pe leviţii Șemaia, Netania, Zebadia, Asael, Șemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Tob-Adonia, leviţi, și pe preoţii Elișama și Ioram. 9Ei
17:9
Cap. 35:3.
au învăţat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea Legii Domnului. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda și au învăţat pe oameni în mijlocul poporului. 10Groaza
17:10
Gen. 35:5
Domnului a apucat toate împărăţiile ţărilor dimprejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. 11Niște filisteni
17:11
2 Sam. 8:2
au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint și arabii i-au adus și ei vite, șapte mii șapte sute de berbeci și șapte mii șapte sute de ţapi. 12Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetăţui și cetăţi pentru merinde. 13A strâns merinde în cetăţile lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostași. 14Iată numărul lor, după casele părinţilor lor. Din Iuda, căpetenii peste o mie: Adna, căpetenia cu trei sute de mii de viteji; 15după el, Iohanan, căpetenia cu două sute optzeci de mii de oameni; 16după el, Amasia, fiul lui Zicri, care se predase
17:16
Jud. 5:2,9
de bunăvoie Domnului, cu două sute de mii de viteji. 17Din Beniamin: Eliada, om viteaz, cu două sute de mii de oameni înarmaţi cu arc și cu scut, 18și, după el, Zozabad, cu o sută optzeci de mii de oameni înarmaţi pentru război. 19Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceia
17:19
Vers. 2.
pe care îi pusese împăratul în toate cetăţile întărite ale lui Iuda.

18

Ahab și Iosafat împotriva sirienilor

181Iosafat a avut

18:1
Cap. 17:5.
bogăţii și slavă din belșug și s-a încuscrit
18:1
2 Împ. 8:18
cu Ahab. 2După câţiva
18:2
1 Împ. 22:2
ani, s-a coborât la Ahab, în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galaad. 3Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda: „Vrei să vii cu mine la Ramot, în Galaad?” Iosafat i-a răspuns: „Eu, ca tine, și poporul meu, ca poporul tău, vom merge la luptă împotriva lui cu tine.” 4Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: „Întreabă
18:4
1 Sam. 23:2,4,92 Sam. 2:1
acum, te rog, Cuvântul Domnului.” 5Împăratul lui Israel a strâns pe proroci, în număr de patru sute, și le-a zis: „Să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă?” Și ei au răspuns: „Suie-te și Dumnezeu îl va da în mâinile împăratului.” 6Dar Iosafat a zis: „Nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-L putem întreba?” 7Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: „Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău – este Mica, fiul lui Imla.” Și Iosafat a zis: „Să nu vorbească așa împăratul!” 8Atunci, împăratul lui Israel a chemat un dregător și i-a zis: „Trimite să vină îndată Mica, fiul lui Imla.” 9Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcaţi cu hainele lor împărătești; ședeau în locul de la intrarea porţii Samariei. Și toţi prorocii proroceau înaintea lor. 10Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici.’” 11Și toţi prorocii au prorocit la fel, zicând: „Suie-te la Ramot, în Galaad, căci vei avea izbândă și Domnul îl va da în mâinile împăratului.” 12Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa: „Iată, prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului; cuvântul tău să fie dar ca și cuvântul fiecăruia din ei! Vestește de bine!” 13Mica a răspuns: „Viu este Domnul că voi vesti
18:13
Num. 22:20,28,35
23:12,26
24:131 Împ. 22:14
ce va spune Dumnezeul meu.” 14Când a venit la împărat, împăratul i-a zis: „Mica, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galaad sau să-mi văd de treabă?” El a răspuns: „Suiţi-vă! Căci veţi avea izbândă și vor fi daţi în mâinile voastre.” 15Și împăratul i-a zis: „De câte ori va trebui să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în Numele Domnului?” 16Mica a răspuns: „Văd tot Israelul risipit pe munţi, ca niște oi care n-au păstor, și Domnul a zis: ‘Oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă!’” 17Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: „Nu ţi-am spus eu? El nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău.” 18Și Mica a zis: „Ascultaţi dar Cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Său de domnie și toată oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga Lui. 19Și Domnul a zis: ‘Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot, în Galaad, și să piară acolo?’ Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. 20Și un duh
18:20
Iov 1:6
a venit și s-a înfăţișat înaintea Domnului și a zis: ‘Eu îl voi amăgi.’ Domnul i-a zis: ‘Cum?’ 21‘Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui.’ Domnul a zis: ‘Îl vei amăgi și vei izbuti; ieși și fă așa.’ 22Și acum, iată că Domnul a pus
18:22
Iov 12:16Is. 19:14Ezec. 14:9
un duh de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de faţă. Dar Domnul a vorbit rău împotriva ta.” 23Atunci, Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica
18:23
Ier. 20:2Marcu 14:65Fapte 23:2
peste obraz și a zis: „Pe ce drum a ieșit duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească?” 24Mica a răspuns: „Vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi.” 25Împăratul lui Israel a zis: „Luaţi pe Mica și duceţi-l la Amon, căpetenia cetăţii, și la Ioas, fiul împăratului. 26Și spuneţi: ‘Așa vorbește împăratul: «Băgaţi
18:26
Cap. 16:10.
pe omul acesta în temniţă și hrăniţi-l cu pâinea și cu apa întristării până mă voi întoarce în pace.»’” 27Și Mica a zis: „Dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine!” Apoi a mai zis: „Voi, toate popoarele, auziţi!”

Moartea lui Ahab

28Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot, în Galaad. 29Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: „Vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale.” Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-au dus la luptă. 30Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai-marilor peste carele lui: „Să nu vă luptaţi nici cu cel mic, nici cu cel mare, ci să vă luptaţi numai cu împăratul lui Israel.” 31Când au zărit mai-marii carelor pe Iosafat, au zis: „Este împăratul lui Israel.” Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un ţipăt. Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. 32Mai-marii carelor, văzând că nu era împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. 33Atunci, un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Împăratul a zis celui ce-i mâna carul: „Întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt rănit.” 34Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car, în faţa sirienilor, până seara și a murit pe la apusul soarelui.

19

Hanani mustră pe Iosafat

191Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă, la Ierusalim. 2Iehu, fiul prorocului

19:2
1 Sam. 9:9
Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat: „Cum de ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit
19:2
Ps. 139:21
pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat
19:2
Cap. 32:25.
Domnul pe tine. 3Dar tot se mai găsește și ceva
19:3
Cap. 17:4,6;
bun în tine, căci ai înlăturat din ţară idolii și ţi-ai pus
19:3
Cap. 30:19.
inima să caute pe Dumnezeu.”

Măsurile pentru împărţirea dreptăţii

4Iosafat a rămas la Ierusalim. Apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Beer-Șeba până la muntele lui Efraim, și i-a adus înapoi la Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 5A pus judecători în toate cetăţile întărite din ţara lui Iuda, în fiecare cetate. 6Și a zis judecătorilor: „Luaţi seama la ce veţi face, căci nu pentru oameni

19:6
Deut. 1:17
veţi rosti judecăţi, ci pentru Domnul
19:6
Ps. 82:1Ecl. 5:8
, care va fi lângă voi când le veţi rosti. 7Acum, frica de Domnul să fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la Domnul
19:7
Deut. 32:4Rom. 9:14
Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are
19:7
Deut. 10:17Iov 34:19Fapte 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.” 8Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat
19:8
Deut. 16:18
a pus și aici, pentru judecăţile Domnului și pentru neînţelegeri, leviţi, preoţi și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel. 9Și iată poruncile pe care li le-a dat: „Voi să lucraţi în frică
19:9
2 Sam. 23:3
de Domnul, cu credinţă și curăţie de inimă. 10În orice
19:10
Deut. 17:8
neînţelegere, care vă va fi supusă de fraţii voștri, care locuiesc în cetăţile lor, și anume cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învăţături și rânduieli, să-i luminaţi, ca să nu se facă vinovaţi faţă de Domnul și să nu izbucnească mânia
19:10
Num. 16:46
Lui peste voi
19:10
Ezec. 3:18
și peste fraţii voștri. Așa să lucraţi, și nu veţi fi vinovaţi. 11Și iată că aveţi în frunte pe marele preot Amaria pentru toate treburile
19:11
1 Cron. 26:30
Domnului și pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului și aveţi înainte ca dregători pe leviţi. Întăriţi-vă și lucraţi, și Domnul să fie cu cel ce va face
19:11
Cap. 15:2.
binele!”