Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Biruinţa lui Iosafat asupra moabiţilor și amoniţilor

201După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniţi au pornit cu război împotriva lui Iosafat. 2Au venit și au dat de știre lui Iosafat, zicând: „O mare mulţime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la

20:2
Gen. 14:7
Haţaţon-Tamar, adică
20:2
Ios. 15:62
En-Ghedi.” 3În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat faţa să caute
20:3
Cap. 19:3.

pe Domnul și a vestit
20:3
Ezra 8:21Ier. 36:9Iona 3:5
un post pentru tot Iuda. 4Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetăţile lui Iuda să caute pe Domnul. 5Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curţii celei noi. 6Și a zis: „Doamne, Dumnezeul părinţilor noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri
20:6
Deut. 4:39Ios. 2:111 Împ. 8:23Mat. 6:9
și nu stăpânești
20:6
Ps. 47:2,8Dan. 4:17,25,32
Tu peste toate împărăţiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână
20:6
1 Cron. 29:12Ps. 62:11Mat. 6:13
tăria și puterea, așa că nimeni nu Ţi se poate împotrivi? 7Oare n-ai izgonit
20:7
Ps. 44:2Gen. 17:7
Tu, Dumnezeul
20:7
Exod 6:7
nostru, pe locuitorii ţării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminţei lui Avraam, care Te
20:7
Is. 41:8Iac. 2:23
iubea? 8Ei au locuit-o și Ţi-au zidit în ea un locaș sfânt pentru Numele Tău, zicând: 9‘Dacă
20:9
1 Împ. 8:33,37
va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfăţișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci
20:9
Cap. 6:20.

Numele Tău este în casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre, și Tu ne vei asculta și ne vei mântui!’ 10Acum, iată, fiii lui Amon și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit
20:10
Deut. 2:4,9,19
lui Israel să intre când venea din ţara Egiptului – căci s-a abătut
20:10
Num. 20:21
de la ei și nu i-a nimicit –, 11iată-i cum ne răsplătesc acum, venind
20:11
Ps. 83:12
să ne izgonească din moștenirea Ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire! 12O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca
20:12
1 Sam. 3:13
Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptaţi
20:12
Ps. 25:15
121:1,2
123:1,2
141:8
spre Tine!” 13Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiii lor. 14Atunci, Duhul
20:14
Num. 11:25,26
24:224:20
Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui Asaf. 15Și Iahaziel a zis: „Ascultaţi, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat! Așa vă vorbește Domnul: ‘Nu
20:15
Exod 14:13,14Deut. 1:29,30
31:6,8
vă temeţi și nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu. 16Mâine coborâţi-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Ţiţ și-i veţi găsi la capătul văii, în faţa pustiei Ieruel. 17Nu veţi
20:17
Exod 14:13,14
avea de luptat în lupta aceasta; așezaţi-vă, staţi acolo și veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeţi și nu vă înspăimântaţi; mâine, ieșiţi-le înainte, și Domnul
20:17
Num. 14:932:8
va fi cu voi!’” 18Iosafat s-a plecat
20:18
Exod 4:31
cu faţa la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. 19Leviţii dintre fiii chehatiţilor și dintre fiii coreiţilor s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 20A doua zi, au pornit dis-de-dimineaţă spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: „Ascultaţi-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă
20:20
Is. 7:9
în Domnul Dumnezeul vostru și veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, și veţi izbuti.” 21Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau
20:21
1 Cron. 16:29
pe Domnul și ziceau: „Lăudaţi
20:21
1 Cron. 16:34Ps. 136:1
pe Domnul, căci
20:21
1 Cron. 16:417:3,6
îndurarea Lui ţine în veac!” 22În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus
20:22
Jud. 7:221 Sam. 14:20
o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuţi. 23Fiii lui Amon și ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și, după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alţii să se nimicească. 24Când a ajuns Iuda pe înălţimea de unde se zărește pustia, s-au uitat înspre mulţime, și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. 25Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile; au găsit printre trupuri multe bogăţii și lucruri scumpe și au luat atât de multe, că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat, căci era multă pradă. 26A patra zi, s-au strâns în Valea Beraca (Binecuvântare), unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. 27Toţi oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie
20:27
Neem. 12:43
, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. 28Au intrat în Ierusalim și în Casa Domnului, în sunete de alăute și de harpe și trâmbiţe. 29Groaza
20:29
Cap. 17:10.

Domnului a apucat toate împărăţiile celorlalte ţări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. 30Și împărăţia lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul
20:30
Cap. 15:15.
Iov 34:29
lui i-a dat pace de jur împrejur.

Sfârșitul domniei lui Iosafat

31Iosafat

20:31
1 Împ. 22:41
a domnit peste Iuda. Avea treizeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit douăzeci și cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Azuba, fata lui Șilhi. 32El a mers pe calea tatălui său, Asa, și nu s-a abătut deloc, făcând ce este bine înaintea Domnului. 33Numai că înălţimile
20:33
Cap. 17:6.

n-au fost îndepărtate, și poporul tot n-avea inima
20:33
Cap. 12:14;
19:3
strâns lipită de Dumnezeul părinţilor săi. 34Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în istoria lui Iehu, fiul lui Hanani, care
20:34
1 Împ. 16:1,7
este cuprinsă în cartea împăraţilor lui Israel. 35După aceea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit
20:35
1 Împ. 22:48,49
cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. 36S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii, care să meargă la Tarsis, și au făcut corăbii la Eţion-Gheber. 37Atunci, Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareșa, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis: „Pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îţi nimicește lucrarea.” Și corăbiile
20:37
1 Împ. 22:48
au fost sfărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis
20:37
Cap. 9:21.

.