Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Biruinţa lui Iosafat asupra moabiţilor și amoniţilor

201După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniţi au pornit cu război împotriva lui Iosafat. 2Au venit și au dat de știre lui Iosafat, zicând: „O mare mulţime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la

20:2
Gen. 14:7
Haţaţon-Tamar, adică
20:2
Ios. 15:62
En-Ghedi.” 3În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat faţa să caute
20:3
Cap. 19:3.
pe Domnul și a vestit
20:3
Ezra 8:21Ier. 36:9Iona 3:5
un post pentru tot Iuda. 4Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetăţile lui Iuda să caute pe Domnul. 5Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curţii celei noi. 6Și a zis: „Doamne, Dumnezeul părinţilor noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri
20:6
Deut. 4:39Ios. 2:111 Împ. 8:23Mat. 6:9
și nu stăpânești
20:6
Ps. 47:2,8Dan. 4:17,25,32
Tu peste toate împărăţiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână
20:6
1 Cron. 29:12Ps. 62:11Mat. 6:13
tăria și puterea, așa că nimeni nu Ţi se poate împotrivi? 7Oare n-ai izgonit
20:7
Ps. 44:2Gen. 17:7
Tu, Dumnezeul
20:7
Exod 6:7
nostru, pe locuitorii ţării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminţei lui Avraam, care Te
20:7
Is. 41:8Iac. 2:23
iubea? 8Ei au locuit-o și Ţi-au zidit în ea un locaș sfânt pentru Numele Tău, zicând: 9‘Dacă
20:9
1 Împ. 8:33,37
va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfăţișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci
20:9
Cap. 6:20.
Numele Tău este în casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre, și Tu ne vei asculta și ne vei mântui!’ 10Acum, iată, fiii lui Amon și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit
20:10
Deut. 2:4,9,19
lui Israel să intre când venea din ţara Egiptului – căci s-a abătut
20:10
Num. 20:21
de la ei și nu i-a nimicit –, 11iată-i cum ne răsplătesc acum, venind
20:11
Ps. 83:12
să ne izgonească din moștenirea Ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire! 12O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca
20:12
1 Sam. 3:13
Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptaţi
20:12
Ps. 25:15
121:1,2
123:1,2
141:8
spre Tine!” 13Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiii lor. 14Atunci, Duhul
20:14
Num. 11:25,26
24:224:20
Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui Asaf. 15Și Iahaziel a zis: „Ascultaţi, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat! Așa vă vorbește Domnul: ‘Nu
20:15
Exod 14:13,14Deut. 1:29,30
31:6,8
vă temeţi și nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu. 16Mâine coborâţi-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Ţiţ și-i veţi găsi la capătul văii, în faţa pustiei Ieruel. 17Nu veţi
20:17
Exod 14:13,14
avea de luptat în lupta aceasta; așezaţi-vă, staţi acolo și veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeţi și nu vă înspăimântaţi; mâine, ieșiţi-le înainte, și Domnul
20:17
Num. 14:932:8
va fi cu voi!’” 18Iosafat s-a plecat
20:18
Exod 4:31
cu faţa la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. 19Leviţii dintre fiii chehatiţilor și dintre fiii coreiţilor s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 20A doua zi, au pornit dis-de-dimineaţă spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: „Ascultaţi-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă
20:20
Is. 7:9
în Domnul Dumnezeul vostru și veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, și veţi izbuti.” 21Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau
20:21
1 Cron. 16:29
pe Domnul și ziceau: „Lăudaţi
20:21
1 Cron. 16:34Ps. 136:1
pe Domnul, căci
20:21
1 Cron. 16:417:3,6
îndurarea Lui ţine în veac!” 22În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus
20:22
Jud. 7:221 Sam. 14:20
o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuţi. 23Fiii lui Amon și ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și, după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alţii să se nimicească. 24Când a ajuns Iuda pe înălţimea de unde se zărește pustia, s-au uitat înspre mulţime, și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. 25Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile; au găsit printre trupuri multe bogăţii și lucruri scumpe și au luat atât de multe, că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat, căci era multă pradă. 26A patra zi, s-au strâns în Valea Beraca (Binecuvântare), unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. 27Toţi oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie
20:27
Neem. 12:43
, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. 28Au intrat în Ierusalim și în Casa Domnului, în sunete de alăute și de harpe și trâmbiţe. 29Groaza
20:29
Cap. 17:10.
Domnului a apucat toate împărăţiile celorlalte ţări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. 30Și împărăţia lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul
20:30
Cap. 15:15.
lui i-a dat pace de jur împrejur.

Sfârșitul domniei lui Iosafat

31Iosafat

20:31
1 Împ. 22:41
a domnit peste Iuda. Avea treizeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit douăzeci și cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Azuba, fata lui Șilhi. 32El a mers pe calea tatălui său, Asa, și nu s-a abătut deloc, făcând ce este bine înaintea Domnului. 33Numai că înălţimile
20:33
Cap. 17:6.
n-au fost îndepărtate, și poporul tot n-avea inima
20:33
Cap. 12:14;
strâns lipită de Dumnezeul părinţilor săi. 34Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în istoria lui Iehu, fiul lui Hanani, care
20:34
1 Împ. 16:1,7
este cuprinsă în cartea împăraţilor lui Israel. 35După aceea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit
20:35
1 Împ. 22:48,49
cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. 36S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii, care să meargă la Tarsis, și au făcut corăbii la Eţion-Gheber. 37Atunci, Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareșa, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis: „Pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îţi nimicește lucrarea.” Și corăbiile
20:37
1 Împ. 22:48
au fost sfărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis
20:37
Cap. 9:21.
.

21

211Iosafat

21:1
1 Împ. 22:50
a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ioram.

Ioram împăratul lui Iuda

2Ioram avea ca fraţi, fii ai lui Iosafat, pe Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael și Șefatia, toţi fii ai lui Iosafat, împăratul lui Israel. 3Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur și în lucruri scumpe, împreună cu cetăţi întărite în Iuda, dar împărăţia a lăsat-o lui Ioram, pentru că el era întâiul născut. 4Când a luat Ioram în stăpânire împărăţia tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toţi fraţii săi și pe vreo câţiva din capii lui Israel. 5Ioram avea treizeci și doi

21:5
2 Împ. 8:17
de ani când a ajuns împărat și a domnit opt ani la Ierusalim. 6El a umblat în calea împăraţilor lui Israel cum făcuse casa lui Ahab
21:6
Cap. 22:2.
, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab, și a făcut ce este rău înaintea Domnului. 7Dar Domnul n-a voit să piardă casa lui David, din pricina legământului pe care-l făcuse cu David și din pricina făgăduinţei pe care o făcuse că îi va da totdeauna o lumină, lui și fiilor
21:7
2 Sam. 7:12,131 Împ. 11:362 Împ. 8:19Ps. 132:11
lui. 8Pe vremea
21:8
2 Împ. 8:20
sa, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și și-a pus un împărat. 9Ioram a pornit cu căpeteniile și cu toate carele sale. Sculându-se noaptea, a bătut pe edomiţii care-l înconjurau și pe căpeteniile carelor lor. 10Răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda a ţinut până în ziua de azi. În același timp s-a răsculat și Libna împotriva stăpânirii lui, pentru că părăsise pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi. 11Ioram a făcut chiar înălţimi în munţii lui Iuda. A târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie
21:11
Lev. 17:7
20:5
și a amăgit pe Iuda. 12I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie, care zicea: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: ‘Pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, 13ci ai umblat în calea împăraţilor lui Israel; pentru că ai târât
21:13
Vers. 11.
la curvie
21:13
Exod 34:15Deut. 31:16
pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa
21:13
1 Împ. 16:31-332 Împ. 9:22
lui Ahab faţă de Israel, și pentru că ai omorât pe fraţii
21:13
Vers. 4.
tăi, care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău, 14iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale și tot ce este al tău. 15Iar pe tine, te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie
21:15
Vers. 18,19.
, care se va îngreuia din zi în zi, până când îţi vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii.’” 16Și Domnul a aţâţat
21:16
1 Împ. 11:14,23
împotriva lui Ioram duhul filistenilor și al arabilor, care sunt în vecinătatea etiopienilor. 17S-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogăţiile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fiii
21:17
Cap. 24:7.
și nevestele, așa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz21:17 Ioahaz, numit Ahazia în cap. 22:1., cel mai tânăr dintre fiii săi. 18După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie
21:18
Vers. 15.
, care era fără leac. 19Ea s-a îngreuiat din zi în zi și, pe la sfârșitul anului al doilea, i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele. Și poporul lui n-a ars tămâie în cinstea lui, cum făcuse pentru părinţii
21:19
Cap. 16:14.
lui. 20Avea treizeci și doi de ani când a ajuns împărat și a domnit opt ani la Ierusalim. A murit fără să lase părere de rău în urmă și l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraţilor.

22

Ahazia împăratul lui Iuda

221Locuitorii Ierusalimului au pus împărat în locul lui pe Ahazia

22:1
2 Împ. 8:2422
, fiul lui cel mai tânăr, căci oastea venită în tabără cu arabii omorâse pe toţi cei
22:1
Cap. 21:17.
mai mari în vârstă. Astfel a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. 2Ahazia avea patruzeci și doi de ani
22:2
2 Împ. 8:26
când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia
22:2
Cap. 21:6.
, fata lui Omri. 3El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. 4A făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci, după moartea tatălui său, ei îi erau sfetnici, spre pierzarea lui. 5Târât de sfatul lor, s-a dus cu Ioram
22:5
2 Împ. 8:28
, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot, în Galaad. Sirienii au rănit pe Ioram. 6Ioram s-a întors
22:6
2 Împ. 9:15
să se vindece la Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirienii la Rama, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Azaria, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru că era bolnav. 7Prin voia
22:7
Jud. 14:41 Împ. 12:15
lui Dumnezeu și spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram. Când a ajuns, a ieșit
22:7
2 Împ. 9:21
cu Ioram să se ducă înaintea lui Iehu, fiul lui Nimși, pe care-l
22:7
2 Împ. 9:6,7
unsese Domnul ca să piardă casa lui Ahab. 8Și, pe când se răzbuna
22:8
2 Împ. 10:10,11
Iehu împotriva casei lui Ahab, a dat peste
22:8
2 Împ. 10:13,14
capii lui Iuda și peste fiii fraţilor lui Ahazia, care erau în slujba lui Ahazia, și i-a omorât. 9Au căutat pe Ahazia
22:9
2 Împ. 9:27
și l-au prins în Samaria, unde se ascunsese. L-au adus la Iehu și l-au omorât. Apoi l-au îngropat, căci ziceau: „Este fiul lui Iosafat, care căuta pe
22:9
Cap. 17:4.
Domnul din toată inima lui.” Și n-a mai rămas nimeni din casa lui Ahazia care să fi fost în stare să domnească.

Atalia împărăteasa lui Iuda

10Atalia, mama lui Ahazia, văzând

22:10
2 Împ. 11:1
că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. 11Dar Ioșabeat
22:11
2 Împ. 11:2
, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când au fost omorâţi, și l-a pus cu doica lui în odaia paturilor. Astfel l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Iehoiada și sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omorât. 12A stat șase ani ascuns cu ei în Casa lui Dumnezeu. Și în ţară domnea Atalia.