Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Ioas se încununează împărat

231În

23:1
2 Împ. 11:4
al șaptelea an, Iehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Aceștia erau: Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, și Elișafat, fiul lui Zicri. 2Au străbătut toată ţara lui Iuda și au strâns pe leviţii din toate cetăţile lui Iuda și pe capii de familii din Israel și au venit la Ierusalim. 3Toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în Casa lui Dumnezeu. Și Iehoiada le-a zis: „Iată că fiul împăratului va domni, cum a spus
23:3
2 Sam. 7:121 Împ. 2:4
9:57:18
21:7
Domnul cu privire la fiii lui David. 4Iată ce veţi face. A treia parte din voi, care intră
23:4
1 Cron. 9:25
de slujbă în ziua Sabatului, preoţi și leviţi, să facă paza pragurilor; 5altă treime să stea în casa împăratului și o treime, la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curţile Casei Domnului. 6Nimeni să nu intre în Casa Domnului, afară de preoţii și leviţii
23:6
1 Cron. 23:28,29
de slujbă; ei să intre, căci sunt sfinţi. Și tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului. 7Leviţii să înconjoare pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, și oricine va intra în casă să fie omorât. Voi să fiţi pe lângă împărat când va intra și când va ieși.” 8Leviţii și tot Iuda au împlinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, căci preotul Iehoiada nu scutise pe niciuna din
23:8
1 Cron. 24:25
cete. 9Preotul Iehoiada a dat sutașilor suliţele și scuturile mari și mici care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa lui Dumnezeu. 10A așezat tot poporul, fiecare cu arma în mână, de la partea dreaptă până la partea stângă a casei, lângă altar și lângă casă de jur împrejurul împăratului. 11Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia
23:11
Deut. 17:18
și l-au făcut împărat. Și Iehoiada și fiii săi l-au uns și au zis: „Trăiască împăratul!” 12Atalia a auzit zarva poporului care alerga și mărea pe împărat și a venit la popor în Casa Domnului. 13S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbiţele erau lângă împărat; tot poporul ţării se bucura și suna din trâmbiţe, iar cântăreţii, cu instrumentele de muzică, ziceau cântările
23:13
1 Cron. 25:8
de laudă. Atalia și-a sfâșiat hainele și a zis: „Vânzare! Vânzare!” 14Atunci, preotul Iehoiada, scoţând pe sutași, care erau în fruntea oștirii, le-a zis: „Scoateţi-o afară din șiruri, și oricine o va urma să fie ucis.” Căci preotul zisese: „N-o omorâţi în Casa Domnului.” 15I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului, pe intrarea Porţii
23:15
Neem. 3:28
Cailor, și au omorât-o acolo. 16Iehoiada a făcut între el, tot poporul și împărat un legământ prin care aveau să fie poporul Domnului. 17Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o; i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan
23:17
Deut. 13:9
, preotul lui Baal. 18Iehoiada a încredinţat slujbele Casei Domnului în mâinile preoţilor, leviţilor pe care-i împărţise
23:18
1 Cron. 23:6,30,31
24:1
David în Casa Domnului, ca să aducă arderi-de-tot Domnului, cum este scris în legea
23:18
Num. 28:2
lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiala lui David. 19A pus ușieri
23:19
1 Cron. 26:1
la porţile Casei Domnului ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva. 20A luat pe sutași
23:20
2 Împ. 11:19
, pe oamenii cu vază, pe cei ce aveau putere peste popor și pe tot poporul ţării și a coborât pe împărat din Casa Domnului. Au intrat în casa împăratului pe poarta de sus și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăţiei. 21Tot poporul ţării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia.

24

Ioas începe să domnească și drege Templul

241Ioas avea șapte

24:1
2 Împ. 11:21
12:1
ani când a ajuns împărat și a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ţibia, din Beer-Șeba. 2Ioas a făcut ce este bine
24:2
Cap. 26:5.
înaintea Domnului în tot timpul vieţii preotului Iehoiada. 3Iehoiada a luat pentru Ioas două neveste și Ioas a născut fii și fiice. 4După aceea, Ioas și-a pus de gând să dreagă Casa Domnului. 5A strâns pe preoţi și pe leviţi și le-a zis: „Duceţi-vă prin cetăţile lui Iuda și strângeţi bani
24:5
2 Împ. 12:4
din tot Israelul, pe fiecare an, pentru dregerea Casei Dumnezeului vostru. Și grăbiţi-vă cu lucrul acesta.” Dar leviţii nu s-au grăbit. 6Împăratul
24:6
2 Împ. 12:7
a chemat pe marele preot Iehoiada și i-a zis: „Pentru ce n-ai vegheat ca leviţii să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise
24:6
Exod 30:12-14,16
, robul Domnului, și pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul
24:6
Num. 1:50Fapte 7:44
mărturiei? 7Căci nelegiuita aceea de Atalia și fiii
24:7
Cap. 21:17.
ei au pustiit Casa lui Dumnezeu și au întrebuinţat în slujba baalilor toate lucrurile
24:7
2 Împ. 12:4
închinate Casei Domnului.” 8Atunci, împăratul a poruncit
24:8
2 Împ. 12:9
să se facă o ladă și să se pună afară la poarta Casei Domnului. 9Și s-a dat de veste în Iuda și în Ierusalim ca să se aducă Domnului
24:9
Vers. 6.
darea pusă de Moise, robul Domnului, pe Israel în pustie. 10Toate căpeteniile și tot poporul s-au bucurat de lucrul acesta și au adus și au aruncat în ladă tot ce aveau de plătit. 11Când
24:11
2 Împ. 12:10
vedeau leviţii că e mult argint în ladă și că era vremea ca s-o dea în mâinile dregătorilor împăratului, venea logofătul împăratului și slujbașul marelui preot și goleau lada. Apoi o luau și o puneau iarăși la loc. Așa făceau în fiecare zi și au strâns mult argint. 12Împăratul și Iehoiada îl dădeau meșterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului, care tocmeau cioplitori de piatră și tâmplari, ca să dreagă Casa Domnului, precum și lucrători în fier și aramă, ca să dreagă Casa Domnului. 13Lucrătorii s-au apucat de lucru și au isprăvit ce era de dres; au pus Casa lui Dumnezeu iarăși în stare bună și au întărit-o. 14Când au isprăvit, au adus înaintea împăratului și înaintea lui Iehoiada argintul care mai rămăsese. Și cu el
24:14
2 Împ. 12:13
au făcut unelte pentru Casa Domnului, unelte pentru slujbă și pentru arderile-de-tot, pahare și alte scule de aur și de argint. Și, în tot timpul vieţii lui Iehoiada, au adus necurmat arderi-de-tot în Casa Domnului. 15Iehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte, avea o sută treizeci de ani. 16L-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împăraţii, pentru că făcuse bine în Israel, și faţă de Dumnezeu, și faţă de Casa Lui.

Ioas și închinarea la idoli

17După moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci, împăratul i-a ascultat. 18Și au părăsit Casa Domnului Dumnezeului părinţilor lor și au slujit astarteelor

24:18
1 Împ. 14:23
și idolilor. Mânia
24:18
Jud. 5:8
Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovaţi în felul acesta. 19Domnul a trimis
24:19
Cap. 36:15.
la ei proroci să-i întoarcă înapoi la El, dar n-au ascultat de înștiinţările pe care le-au primit. 20Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul
24:20
Cap. 15:1;
lui Dumnezeu. El s-a înfăţișat înaintea poporului și i-a zis: „Așa vorbește Dumnezeu: ‘Pentru ce
24:20
Num. 14:41
călcaţi poruncile Domnului? Nu veţi propăși. Pentru că
24:20
Cap. 15:2.
aţi părăsit pe Domnul, și El vă va părăsi.’” 21Și au uneltit împotriva lui și l-au ucis
24:21
Mat. 23:35Fapte 7:58,59
cu pietre, din porunca împăratului, în curtea Casei Domnului. 22Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoinţa pe care o avusese faţă de el Iehoiada, tatăl lui Zaharia, și a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit: „Domnul să vadă și să judece!” 23După trecerea anului, oastea
24:23
2 Împ. 12:17
sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas și a venit în Iuda și la Ierusalim. Au omorât din popor pe toate căpeteniile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damasc. 24Oastea sirienilor a venit cu un mic
24:24
Lev. 26:8Deut. 32:30Is. 30:17
număr de oameni. Totuși Domnul a dat
24:24
Lev. 26:25Deut. 28:25
în mâinile lor o oaste foarte însemnată, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. Astfel au pedepsit
24:24
Cap. 22:8.
sirienii pe Ioas. 25Când au plecat de la el, după ce-l lăsaseră în mari suferinţe, slujitorii
24:25
2 Împ. 12:20
lui au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului
24:25
Vers. 21.
preotului Iehoiada. L-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraţilor. 26Iată pe cei ce au uneltit împotriva lui: Zabad, fiul Șimeatei, o femeie amonită, și Iozabad, fiul Șimritei, o femeie moabită. 27Cât despre fiii lui, despre marele număr de prorocii
24:27
2 Împ. 12:18
făcute cu privire la el și despre dregerea Casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise în istoria din cartea împăraţilor.

În locul lui a domnit fiul său Amaţia

24:27
2 Împ. 12:21
.

25

Amaţia împăratul lui Iuda

251Amaţia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci și cinci

25:1
2 Împ. 14:1
de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu
25:2
2 Împ. 14:4
era în totul dată Lui. 3Când s-a întărit
25:3
2 Împ. 14:5
domnia în mâinile lui, a omorât pe slujitorii care uciseseră pe împăratul, tatăl său. 4Dar n-a omorât pe fiii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta: „Să nu se omoare
25:4
Deut. 24:162 Împ. 14:6Ier. 31:30Ezec. 18:20
părinţii pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.” 5Amaţia a strâns pe oamenii din Iuda și i-a pus după casele părintești, căpetenii peste mii și căpetenii peste sute, pentru tot Iuda și Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la
25:5
Num. 1:3
vârsta de douăzeci de ani în sus și a găsit trei sute de mii de oameni aleși, în stare să poarte armele, mânuind suliţa și scutul. 6A mai tocmit cu plată din Israel o sută de mii de viteji, cu o sută de talanţi de argint. 7Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis: „Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toţi acești fii ai lui Efraim. 8Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Căci Dumnezeu are putere
25:8
Cap. 20:6.
să te ajute și să te facă să cazi.” 9Amaţia a zis omului lui Dumnezeu: „Dar ce să fac cu cei o sută de talanţi pe care i-am dat oastei lui Israel?” Omul lui Dumnezeu a răspuns: „Domnul poate
25:9
Prov. 10:22
să-ţi dea mult mai mult decât atât.” 10Atunci, Amaţia a despărţit ceata care-i venise din Efraim și a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă. Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda și au plecat acasă cu mare furie. 11Amaţia s-a îmbărbătat și și-a dus poporul în Valea Sării
25:11
2 Împ. 14:7
, unde a bătut zece mii de oameni din fiii lui Seir. 12Și fiii lui Iuda au prins din ei zece mii de inși vii, pe care i-au dus pe vârful unei stânci, de unde i-au prăvălit în vale, așa încât toţi au fost zdrobiţi. 13Însă oamenii din ceata căreia îi dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el au năvălit în cetăţile lui Iuda, de la Samaria până la Bet-Horon, au ucis acolo trei mii de inși și au luat multe prăzi.

Războiul cu Ioas

14Când s-a întors Amaţia de la înfrângerea edomiţilor, a adus

25:14
Cap. 28:23.
pe dumnezeii fiilor lui Seir și i-a pus dumnezei pentru
25:14
Exod 20:3,5
el; s-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. 15Atunci, Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Amaţia și a trimis la el pe un proroc, care i-a zis: „Pentru ce ai căutat pe dumnezeii
25:15
Ps. 96:5
poporului acestuia, când ei n-au
25:15
Vers. 11.
putut să-și izbăvească poporul din mâna ta?” 16Pe când vorbea el, Amaţia i-a zis: „Oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit?” Prorocul a plecat zicând: „Știu acum că Dumnezeu
25:16
1 Sam. 2:25
a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu.” 17După ce s-a sfătuit
25:17
2 Împ. 14:8,9
, Amaţia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună lui Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel: „Vino să ne vedem faţă în faţă!” 18Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: „Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat în picioare spinul. 19Tu te gândești că ai bătut pe edomiţi și de aceea ţi se înalţă inima ca să te mândrești. Acum stai mai bine acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ţi-ar aduce pieirea ta și a lui Iuda?” 20Dar Amaţia nu l-a ascultat, fiindcă Dumnezeu
25:20
1 Împ. 12:15
hotărâse să-i dea în mâinile vrăjmașului, căci căutaseră
25:20
Vers. 14.
pe dumnezeii Edomului. 21Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și s-au văzut în faţă el și Amaţia, împăratul lui Iuda, la Bet-Șemeșul lui Iuda. 22Iuda a fost bătut de Israel, și fiecare a fugit în cortul lui. 23Ioas, împăratul lui Israel, a luat la Bet-Șemeș pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui
25:23
Cap. 21:17;
Ioas, fiul lui Ioahaz. L-a adus la Ierusalim și a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la Poarta lui Efraim până la Poarta Unghiului. 24A luat tot aurul și argintul, și toate vasele care se aflau în Casa lui Dumnezeu, la Obed-Edom, și vistieriile casei împăratului. A luat și ostatici și s-a întors la Samaria. 25Amaţia
25:25
2 Împ. 14:17
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 26Celelalte fapte ale lui Amaţia, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea împăraţilor lui Iuda și Israel? 27De când s-a abătut Amaţia de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim, și el a fugit la Lachis. Dar l-au urmărit la Lachis și l-au omorât. 28L-au adus pe cai și l-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Iuda.