Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Amaţia împăratul lui Iuda

251Amaţia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci și cinci

25:1
2 Împ. 14:1
de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu
25:2
2 Împ. 14:4
era în totul dată Lui. 3Când s-a întărit
25:3
2 Împ. 14:5
domnia în mâinile lui, a omorât pe slujitorii care uciseseră pe împăratul, tatăl său. 4Dar n-a omorât pe fiii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta: „Să nu se omoare
25:4
Deut. 24:162 Împ. 14:6Ier. 31:30Ezec. 18:20
părinţii pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.” 5Amaţia a strâns pe oamenii din Iuda și i-a pus după casele părintești, căpetenii peste mii și căpetenii peste sute, pentru tot Iuda și Beniamin. Le-a făcut numărătoarea de la
25:5
Num. 1:3
vârsta de douăzeci de ani în sus și a găsit trei sute de mii de oameni aleși, în stare să poarte armele, mânuind suliţa și scutul. 6A mai tocmit cu plată din Israel o sută de mii de viteji, cu o sută de talanţi de argint. 7Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis: „Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toţi acești fii ai lui Efraim. 8Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Căci Dumnezeu are putere
25:8
Cap. 20:6.
să te ajute și să te facă să cazi.” 9Amaţia a zis omului lui Dumnezeu: „Dar ce să fac cu cei o sută de talanţi pe care i-am dat oastei lui Israel?” Omul lui Dumnezeu a răspuns: „Domnul poate
25:9
Prov. 10:22
să-ţi dea mult mai mult decât atât.” 10Atunci, Amaţia a despărţit ceata care-i venise din Efraim și a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă. Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda și au plecat acasă cu mare furie. 11Amaţia s-a îmbărbătat și și-a dus poporul în Valea Sării
25:11
2 Împ. 14:7
, unde a bătut zece mii de oameni din fiii lui Seir. 12Și fiii lui Iuda au prins din ei zece mii de inși vii, pe care i-au dus pe vârful unei stânci, de unde i-au prăvălit în vale, așa încât toţi au fost zdrobiţi. 13Însă oamenii din ceata căreia îi dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el au năvălit în cetăţile lui Iuda, de la Samaria până la Bet-Horon, au ucis acolo trei mii de inși și au luat multe prăzi.

Războiul cu Ioas

14Când s-a întors Amaţia de la înfrângerea edomiţilor, a adus

25:14
Cap. 28:23.
pe dumnezeii fiilor lui Seir și i-a pus dumnezei pentru
25:14
Exod 20:3,5
el; s-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. 15Atunci, Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Amaţia și a trimis la el pe un proroc, care i-a zis: „Pentru ce ai căutat pe dumnezeii
25:15
Ps. 96:5
poporului acestuia, când ei n-au
25:15
Vers. 11.
putut să-și izbăvească poporul din mâna ta?” 16Pe când vorbea el, Amaţia i-a zis: „Oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit?” Prorocul a plecat zicând: „Știu acum că Dumnezeu
25:16
1 Sam. 2:25
a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu.” 17După ce s-a sfătuit
25:17
2 Împ. 14:8,9
, Amaţia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună lui Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel: „Vino să ne vedem faţă în faţă!” 18Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: „Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat în picioare spinul. 19Tu te gândești că ai bătut pe edomiţi și de aceea ţi se înalţă inima ca să te mândrești. Acum stai mai bine acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ţi-ar aduce pieirea ta și a lui Iuda?” 20Dar Amaţia nu l-a ascultat, fiindcă Dumnezeu
25:20
1 Împ. 12:15
hotărâse să-i dea în mâinile vrăjmașului, căci căutaseră
25:20
Vers. 14.
pe dumnezeii Edomului. 21Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și s-au văzut în faţă el și Amaţia, împăratul lui Iuda, la Bet-Șemeșul lui Iuda. 22Iuda a fost bătut de Israel, și fiecare a fugit în cortul lui. 23Ioas, împăratul lui Israel, a luat la Bet-Șemeș pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui
25:23
Cap. 21:17;
Ioas, fiul lui Ioahaz. L-a adus la Ierusalim și a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la Poarta lui Efraim până la Poarta Unghiului. 24A luat tot aurul și argintul, și toate vasele care se aflau în Casa lui Dumnezeu, la Obed-Edom, și vistieriile casei împăratului. A luat și ostatici și s-a întors la Samaria. 25Amaţia
25:25
2 Împ. 14:17
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 26Celelalte fapte ale lui Amaţia, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea împăraţilor lui Iuda și Israel? 27De când s-a abătut Amaţia de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim, și el a fugit la Lachis. Dar l-au urmărit la Lachis și l-au omorât. 28L-au adus pe cai și l-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Iuda.

26

Domnia lui Ozia

261Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia

26:1
2 Împ. 14:21,22
15:1
, care era în vârstă de șaisprezece ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia. 2Ozia a întărit Elotul și l-a adus iarăși sub stăpânirea lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinţii săi. 3Ozia avea șaisprezece ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia, din Ierusalim. 4El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Amaţia. 5A căutat
26:5
Cap. 24:2.
pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea
26:5
Gen. 41:15Dan. 1:17
2:19
10:1
vedeniile lui Dumnezeu. Și, în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. 6A pornit cu război
26:6
Is. 14:29
împotriva filistenilor. A dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei și zidurile Asdodului și a zidit cetăţi în ţinutul Asdodului și între filisteni. 7Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor
26:7
Cap. 21:16.
, împotriva arabilor care locuiau la Gur-Baal și împotriva maoniţilor. 8Amoniţii aduceau
26:8
2 Sam. 8:2
daruri lui Ozia, și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. 9Ozia a zidit turnuri la Ierusalim pe Poarta
26:9
2 Împ. 14:13Neem. 3:13,19,32Zah. 14:10
Unghiului, pe Poarta Văii și pe unghi și le-a întărit. 10A zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi și în câmpie, și plugari și vieri în munţi și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. 11Ozia avea o oaste de ostași care mergeau la război în cete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Ieiel și dregătorul Maaseia și puse sub poruncile lui Hanania, una din căpeteniile împăratului. 12Tot numărul capilor caselor părintești, al vitejilor, era de două mii șase sute. 13Ei porunceau peste o oaste de trei sute șapte mii cinci sute de ostași în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. 14Ozia le-a dat pentru toată oștirea scuturi, suliţe, coifuri, platoșe, arcuri și praștii. 15A făcut la Ierusalim mașini iscodite de un meșter, care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri, ca să arunce săgeţi și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic.

Semeţia lui Ozia

16Dar, când a ajuns

26:16
Deut. 32:15
puternic, inima i s-a
26:16
Deut. 8:14
înălţat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului
26:16
2 Împ. 16:12,13
ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. 17Preotul Azaria
26:17
1 Cron. 6:10
a intrat după el cu optzeci de preoţi ai Domnului, oameni de inimă, 18care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: „N-ai dreptul
26:18
Num. 16:40
18:7
, Ozia, să aduci tămâie Domnului! Dreptul acesta îl au preoţii
26:18
Exod 30:7,8
, fiii lui Aaron, care au fost sfinţiţi ca s-o aducă. Ieși din Sfântul Locaș, căci faci un păcat! Și lucrul acesta nu-ţi va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu.” 19Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniţă. Și, cum s-a mâniat pe preoţi, i-a izbucnit lepra
26:19
Num. 12:102 Împ. 5:27
pe frunte, în faţa preoţilor, în Casa Domnului, lângă altarul tămâierii. 20Marele preot Azaria și toţi preoţii și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit
26:20
Est. 6:12
să iasă, pentru că Domnul îl lovise. 21Împăratul Ozia
26:21
2 Împ. 15:5
a fost lepros până în ziua morţii și a locuit într-o casă deosebită
26:21
Lev. 13:46Num. 5:2
ca lepros, căci a fost izgonit din Casa Domnului. Și fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului și judeca poporul ţării. 22Celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintâi și cele de pe urmă, au fost scrise de Isaia
26:22
Is. 1:1
, fiul lui Amoţ, prorocul. 23Ozia
26:23
2 Împ. 15:7Is. 6:1
a adormit cu părinţii săi. Și l-au îngropat cu părinţii săi în ogorul de înmormântare al împăraţilor, căci ziceau: „Este lepros.” În locul lui, a domnit fiul său Iotam.

27

Iotam împăratul lui Iuda

271Iotam avea douăzeci și cinci

27:1
2 Împ. 15:32
de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Ţadoc. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Ozia. Numai că n-a intrat în Templul Domnului. Totuși poporul
27:2
2 Împ. 15:35
se strica mereu. 3Iotam a zidit poarta de sus a Casei Domnului și a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal. 4A zidit cetăţi în muntele lui Iuda și cetăţui și turnuri în dumbrăvi. 5A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon și i-a biruit. Fiii lui Amon i-au dat în anul acela o sută de talanţi de argint, zece mii de cori de grâu și zece mii de orz și i-au plătit tot atât pe anul al doilea și al treilea. 6Iotam a ajuns puternic pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. 7Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui și tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel și Iuda. 8El avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. 9Iotam a adormit
27:9
2 Împ. 15:38
cu părinţii săi și l-au îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.