Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Domnia lui Ozia

261Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia

26:1
2 Împ. 14:21,22
15:1
, care era în vârstă de șaisprezece ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia. 2Ozia a întărit Elotul și l-a adus iarăși sub stăpânirea lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinţii săi. 3Ozia avea șaisprezece ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia, din Ierusalim. 4El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Amaţia. 5A căutat
26:5
Cap. 24:2.
pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea
26:5
Gen. 41:15Dan. 1:17
2:19
10:1
vedeniile lui Dumnezeu. Și, în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. 6A pornit cu război
26:6
Is. 14:29
împotriva filistenilor. A dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei și zidurile Asdodului și a zidit cetăţi în ţinutul Asdodului și între filisteni. 7Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor
26:7
Cap. 21:16.
, împotriva arabilor care locuiau la Gur-Baal și împotriva maoniţilor. 8Amoniţii aduceau
26:8
2 Sam. 8:2
daruri lui Ozia, și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. 9Ozia a zidit turnuri la Ierusalim pe Poarta
26:9
2 Împ. 14:13Neem. 3:13,19,32Zah. 14:10
Unghiului, pe Poarta Văii și pe unghi și le-a întărit. 10A zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi și în câmpie, și plugari și vieri în munţi și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. 11Ozia avea o oaste de ostași care mergeau la război în cete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Ieiel și dregătorul Maaseia și puse sub poruncile lui Hanania, una din căpeteniile împăratului. 12Tot numărul capilor caselor părintești, al vitejilor, era de două mii șase sute. 13Ei porunceau peste o oaste de trei sute șapte mii cinci sute de ostași în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. 14Ozia le-a dat pentru toată oștirea scuturi, suliţe, coifuri, platoșe, arcuri și praștii. 15A făcut la Ierusalim mașini iscodite de un meșter, care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri, ca să arunce săgeţi și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic.

Semeţia lui Ozia

16Dar, când a ajuns

26:16
Deut. 32:15
puternic, inima i s-a
26:16
Deut. 8:14
înălţat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului
26:16
2 Împ. 16:12,13
ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. 17Preotul Azaria
26:17
1 Cron. 6:10
a intrat după el cu optzeci de preoţi ai Domnului, oameni de inimă, 18care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: „N-ai dreptul
26:18
Num. 16:40
18:7
, Ozia, să aduci tămâie Domnului! Dreptul acesta îl au preoţii
26:18
Exod 30:7,8
, fiii lui Aaron, care au fost sfinţiţi ca s-o aducă. Ieși din Sfântul Locaș, căci faci un păcat! Și lucrul acesta nu-ţi va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu.” 19Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniţă. Și, cum s-a mâniat pe preoţi, i-a izbucnit lepra
26:19
Num. 12:102 Împ. 5:27
pe frunte, în faţa preoţilor, în Casa Domnului, lângă altarul tămâierii. 20Marele preot Azaria și toţi preoţii și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit
26:20
Est. 6:12
să iasă, pentru că Domnul îl lovise. 21Împăratul Ozia
26:21
2 Împ. 15:5
a fost lepros până în ziua morţii și a locuit într-o casă deosebită
26:21
Lev. 13:46Num. 5:2
ca lepros, căci a fost izgonit din Casa Domnului. Și fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului și judeca poporul ţării. 22Celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintâi și cele de pe urmă, au fost scrise de Isaia
26:22
Is. 1:1
, fiul lui Amoţ, prorocul. 23Ozia
26:23
2 Împ. 15:7Is. 6:1
a adormit cu părinţii săi. Și l-au îngropat cu părinţii săi în ogorul de înmormântare al împăraţilor, căci ziceau: „Este lepros.” În locul lui, a domnit fiul său Iotam.

27

Iotam împăratul lui Iuda

271Iotam avea douăzeci și cinci

27:1
2 Împ. 15:32
de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Ţadoc. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Ozia. Numai că n-a intrat în Templul Domnului. Totuși poporul
27:2
2 Împ. 15:35
se strica mereu. 3Iotam a zidit poarta de sus a Casei Domnului și a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal. 4A zidit cetăţi în muntele lui Iuda și cetăţui și turnuri în dumbrăvi. 5A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon și i-a biruit. Fiii lui Amon i-au dat în anul acela o sută de talanţi de argint, zece mii de cori de grâu și zece mii de orz și i-au plătit tot atât pe anul al doilea și al treilea. 6Iotam a ajuns puternic pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. 7Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui și tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel și Iuda. 8El avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. 9Iotam a adormit
27:9
2 Împ. 15:38
cu părinţii săi și l-au îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.

28

Ahaz împăratul lui Iuda

281Ahaz avea douăzeci de ani

28:1
2 Împ. 16:2
când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David. 2A umblat în căile împăraţilor lui Israel și a făcut chiar chipuri
28:2
Exod 34:17Lev. 19:4
turnate pentru
28:2
Jud. 2:11
baali, 3a ars tămâie în valea
28:3
2 Împ. 23:10Lev. 18:21
fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii
28:3
2 Împ. 16:3
săi prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4Aducea jertfe și tămâie pe înălţimi, pe dealuri și sub orice copac verde. 5Domnul
28:5
Is. 7:1
Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au
28:5
2 Împ. 16:5,6
bătut și i-au luat un mare număr de prinși de război, pe care i-au dus la Damasc. A fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. 6Pecah
28:6
2 Împ. 15:27
, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi în Iuda o sută douăzeci de mii de oameni, toţi viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 7Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului, pe Azricam, căpetenia casei împărătești, și pe Elcana, care era al doilea după împărat. 8Copiii lui Israel au luat dintre fraţii
28:8
Cap. 11:4.
lor două sute de mii de prinși de război, femei, fii și fiice, și le-au luat multă pradă, pe care au adus-o la Samaria. 9Acolo era un proroc al Domnului, numit Oded. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria și le-a zis: „În mânia Sa împotriva lui Iuda i-a dat
28:9
Ps. 69:26Is. 10:5
47:6Ezec. 25:12,15
26:2Obad. 10Zah. 1:15
Domnul Dumnezeul părinţilor voștri în mâinile voastre, și voi i-aţi ucis cu o furie care s-a ridicat până la
28:9
Ezra 9:6Apoc. 18:5
ceruri. 10Și credeţi acum că veţi face din copiii lui Iuda și din Ierusalim robii și roabele
28:10
Lev. 25:39,42,43,46
voastre? Dar voi nu sunteţi vinovaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru? 11Ascultaţi-mă dar și daţi drumul acestor prinși pe care i-aţi luat dintre fraţii voștri, căci mânia aprinsă
28:11
Iac. 2:13
a Domnului este peste voi!” 12Unii dintre capii fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, Ezechia, fiul lui Șalum, și Amasa, fiul lui Hadlai, s-au ridicat împotriva celor ce se întorceau de la oștire 13și le-au zis: „Să nu aduceţi aici pe acești prinși de război. Căci, după ce că suntem vinovaţi înaintea Domnului, voi vreţi să mai și adăugaţi la păcatele și la greșelile noastre. Suntem foarte vinovaţi, și mânia aprinsă a Domnului este peste Israel.” 14Ostașii au lăsat pe prinșii de război și prada înaintea căpeteniilor și înaintea întregii adunări. 15Și oamenii numiţi pe nume pentru aceasta s-au sculat
28:15
Vers. 12.
și au luat pe prinșii de război, au îmbrăcat cu prada pe toţi cei ce erau goi, le-au dat haine și încălţăminte, le-au dat să mănânce
28:15
2 Împ. 6:22Prov. 25:21,22Luca 6:27Rom. 12:20
și să bea, i-au uns, au încălecat pe măgari pe toţi cei osteniţi și i-au adus la Ierihon, Cetatea Finicilor
28:15
Deut. 34:3Jud. 1:16
, la fraţii lor. Apoi s-au întors la Samaria.

Pedepsele asupra lui Ahaz

16Pe vremea

28:16
2 Împ. 16:7
aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împăraţii Asiriei. 17Edomiţii au venit iarăși, au bătut pe Iuda și le-au luat prinși de război. 18Filistenii
28:18
Ezec. 16:27,57
au năvălit în cetăţile din câmpie și din partea de miazăzi a lui Iuda; au luat Bet-Șemeșul, Aialonul, Ghederotul, Socoul și satele lui, Timna și satele ei, Ghimzoul și satele lui și s-au așezat acolo. 19Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel
28:19
Cap. 21:2.
, care avusese o purtare fără frâu
28:19
Exod 32:25
în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. 20Tiglat-Pilneser
28:20
2 Împ. 15:29
16:7-9
, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. 21Căci Ahaz a prădat Casa Domnului, casa împăratului și a mai-marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. 22Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz. 23A adus jertfă
28:23
Cap. 25:14.
dumnezeilor Damascului, care-l bătuseră, și a zis: „Fiindcă dumnezeii împăraţilor Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe, ca să-mi
28:23
Ier. 44:17,18
ajute.” Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. 24Ahaz a strâns uneltele din Casa lui Dumnezeu și a făcut bucăţi uneltele din Casa lui Dumnezeu. A închis
28:24
Cap. 29:3,7.
ușile Casei Domnului, și-a făcut altare în toate colţurile Ierusalimului 25și a ridicat înălţimi în fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă tămâie altor dumnezei. Și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi. 26Celelalte
28:26
2 Împ. 16:19,20
fapte ale lui și toate căile lui, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda și Israel. 27Ahaz a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormintele împăraţilor lui Israel. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ezechia.