Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Ahaz împăratul lui Iuda

281Ahaz avea douăzeci de ani

28:1
2 Împ. 16:2
când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David. 2A umblat în căile împăraţilor lui Israel și a făcut chiar chipuri
28:2
Exod 34:17Lev. 19:4
turnate pentru
28:2
Jud. 2:11
baali, 3a ars tămâie în valea
28:3
2 Împ. 23:10Lev. 18:21
fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii
28:3
2 Împ. 16:3
săi prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4Aducea jertfe și tămâie pe înălţimi, pe dealuri și sub orice copac verde. 5Domnul
28:5
Is. 7:1
Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au
28:5
2 Împ. 16:5,6
bătut și i-au luat un mare număr de prinși de război, pe care i-au dus la Damasc. A fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. 6Pecah
28:6
2 Împ. 15:27
, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi în Iuda o sută douăzeci de mii de oameni, toţi viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 7Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului, pe Azricam, căpetenia casei împărătești, și pe Elcana, care era al doilea după împărat. 8Copiii lui Israel au luat dintre fraţii
28:8
Cap. 11:4.
lor două sute de mii de prinși de război, femei, fii și fiice, și le-au luat multă pradă, pe care au adus-o la Samaria. 9Acolo era un proroc al Domnului, numit Oded. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria și le-a zis: „În mânia Sa împotriva lui Iuda i-a dat
28:9
Ps. 69:26Is. 10:5
47:6Ezec. 25:12,15
26:2Obad. 10Zah. 1:15
Domnul Dumnezeul părinţilor voștri în mâinile voastre, și voi i-aţi ucis cu o furie care s-a ridicat până la
28:9
Ezra 9:6Apoc. 18:5
ceruri. 10Și credeţi acum că veţi face din copiii lui Iuda și din Ierusalim robii și roabele
28:10
Lev. 25:39,42,43,46
voastre? Dar voi nu sunteţi vinovaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru? 11Ascultaţi-mă dar și daţi drumul acestor prinși pe care i-aţi luat dintre fraţii voștri, căci mânia aprinsă
28:11
Iac. 2:13
a Domnului este peste voi!” 12Unii dintre capii fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, Ezechia, fiul lui Șalum, și Amasa, fiul lui Hadlai, s-au ridicat împotriva celor ce se întorceau de la oștire 13și le-au zis: „Să nu aduceţi aici pe acești prinși de război. Căci, după ce că suntem vinovaţi înaintea Domnului, voi vreţi să mai și adăugaţi la păcatele și la greșelile noastre. Suntem foarte vinovaţi, și mânia aprinsă a Domnului este peste Israel.” 14Ostașii au lăsat pe prinșii de război și prada înaintea căpeteniilor și înaintea întregii adunări. 15Și oamenii numiţi pe nume pentru aceasta s-au sculat
28:15
Vers. 12.
și au luat pe prinșii de război, au îmbrăcat cu prada pe toţi cei ce erau goi, le-au dat haine și încălţăminte, le-au dat să mănânce
28:15
2 Împ. 6:22Prov. 25:21,22Luca 6:27Rom. 12:20
și să bea, i-au uns, au încălecat pe măgari pe toţi cei osteniţi și i-au adus la Ierihon, Cetatea Finicilor
28:15
Deut. 34:3Jud. 1:16
, la fraţii lor. Apoi s-au întors la Samaria.

Pedepsele asupra lui Ahaz

16Pe vremea

28:16
2 Împ. 16:7
aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împăraţii Asiriei. 17Edomiţii au venit iarăși, au bătut pe Iuda și le-au luat prinși de război. 18Filistenii
28:18
Ezec. 16:27,57
au năvălit în cetăţile din câmpie și din partea de miazăzi a lui Iuda; au luat Bet-Șemeșul, Aialonul, Ghederotul, Socoul și satele lui, Timna și satele ei, Ghimzoul și satele lui și s-au așezat acolo. 19Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel
28:19
Cap. 21:2.
, care avusese o purtare fără frâu
28:19
Exod 32:25
în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. 20Tiglat-Pilneser
28:20
2 Împ. 15:29
16:7-9
, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. 21Căci Ahaz a prădat Casa Domnului, casa împăratului și a mai-marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. 22Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz. 23A adus jertfă
28:23
Cap. 25:14.
dumnezeilor Damascului, care-l bătuseră, și a zis: „Fiindcă dumnezeii împăraţilor Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe, ca să-mi
28:23
Ier. 44:17,18
ajute.” Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. 24Ahaz a strâns uneltele din Casa lui Dumnezeu și a făcut bucăţi uneltele din Casa lui Dumnezeu. A închis
28:24
Cap. 29:3,7.
ușile Casei Domnului, și-a făcut altare în toate colţurile Ierusalimului 25și a ridicat înălţimi în fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă tămâie altor dumnezei. Și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi. 26Celelalte
28:26
2 Împ. 16:19,20
fapte ale lui și toate căile lui, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda și Israel. 27Ahaz a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormintele împăraţilor lui Israel. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ezechia.

29

Ezechia împăratul lui Iuda

291Ezechia a ajuns împărat

29:1
2 Împ. 18:1
la vârsta de douăzeci și cinci de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia
29:1
Cap. 26:5.
. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 3În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis
29:3
Cap. 28:24. Vers. 7.
ușile Casei Domnului și le-a dres. 4A adus pe preoţi și pe leviţi, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, 5și le-a zis: „Ascultaţi-mă, leviţilor! Acum sfinţiţi-vă
29:5
1 Cron. 15:12
, sfinţiţi Casa Domnului Dumnezeului părinţilor voștri și scoateţi afară din Sfântul Locaș ce este necurat. 6Căci părinţii noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit, și-au abătut privirile
29:6
Ier. 2:27Ezec. 8:16
de la cortul Domnului și i-au întors spatele. 7Au
29:7
Cap. 28:24.
închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele, și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi-de-tot în Sfântul Locaș. 8De aceea, mânia Domnului a fost
29:8
Cap. 24:18.
peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie
29:8
1 Împ. 9:8Ier. 18:16
19:8
25:9,18
29:18
de joc, cum vedeţi cu ochii voștri. 9Și din pricina aceasta au căzut părinţii
29:9
Cap. 28:5,6,8,17.
noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. 10Am de gând dar să fac legământ
29:10
Cap. 15:12.
cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi. 11Acum, fiilor, nu mai staţi nepăsători, căci voi aţi fost aleși
29:11
Num. 3:6
8:14
18:2,6
de Domnul ca să staţi în slujbă înaintea Lui, să fiţi slujitorii Lui și să-I aduceţi tămâie.” 12Și leviţii s-au sculat: Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii chehatiţilor; și din fiii merariţilor: Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Iehaleleel; și din gherșoniţi: Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah; 13și din fiii lui Eliţafan: Șimri și Ieiel; și din fiii lui Asaf: Zaharia și Matania; 14și din fiii lui Heman: Iehiel și Șimei; și din fiii lui Iedutun: Șemaia și Uziel. 15Au adunat pe fraţii lor și, după ce s-au
29:15
Vers. 5.
sfinţit, au venit să curăţească
29:15
1 Cron. 23:28
și Casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. 16Preoţii au intrat înăuntrul Casei Domnului ca s-o curăţească; au scos toate necurăţiile pe care le-au găsit în Templul Domnului și le-au pus în curtea Casei Domnului, unde le-au adunat leviţii ca să le ducă afară, în pârâul Chedron. 17Au început aceste curăţiri în ziua întâi a lunii întâi; în a opta zi a lunii, au intrat în pridvorul Domnului și opt zile au curăţit Casa Domnului; în a șaisprezecea zi a lunii întâi, isprăviseră. 18S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis: „Am curăţit toată Casa Domnului, altarul arderilor-de-tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. 19Am adus iarăși în bună stare și am curăţit toate uneltele pe
29:19
Cap. 28:24.
care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fărădelegile lui: sunt înaintea altarului Domnului.”

Jertfele de ispășire

20Împăratul Ezechia s-a sculat dis-de-dimineaţă, a strâns pe mai-marii cetăţii și s-a suit la Casa Domnului. 21Au adus șapte viţei, șapte berbeci, șapte miei și șapte ţapi ca jertfă de ispășire

29:21
Lev. 4:3,14
pentru împărăţie, pentru Sfântul Locaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoţilor, fiii lui Aaron, să le aducă pe altarul Domnului. 22Preoţii au înjunghiat boii și au strâns sângele, pe care l-au stropit
29:22
Lev. 8:14,15,19,24Evr. 9:21
pe altar; au înjunghiat berbecii și au stropit sângele pe altar; au înjunghiat mieii și au stropit sângele pe altar. 23Au adus apoi ţapii ispășitori înaintea împăratului și înaintea adunării, care și-au pus mâinile
29:23
Lev. 4:15,24
peste ei. 24Preoţii i-au înjunghiat și au turnat sângele la piciorul altarului, ca ispășire
29:24
Lev. 14:20
pentru păcatele întregului Israel, căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă arderea-de-tot și jertfa de ispășire. 25A pus
29:25
1 Cron. 16:4
25:6
pe leviţi în Casa Domnului cu chimvale, alăute și harpe, după rânduiala
29:25
1 Cron. 23:5
25:1
lui David, lui Gad
29:25
2 Sam. 24:11
, văzătorul împăratului, și prorocului Natan, căci
29:25
Cap. 30:12.
astfel era porunca Domnului dată prin prorocii Săi. 26Leviţii au luat loc cu instrumentele lui David
29:26
1 Cron. 23:5Amos 6:5
, și preoţii, cu
29:26
Num. 10:8,101 Cron. 15:24
16:6
trâmbiţele. 27Ezechia a poruncit să aducă arderea-de-tot pe altar și, în clipa când a început arderea-de-tot, a început
29:27
Cap. 23:18.
și cântarea Domnului, în sunetul trâmbiţelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. 28Toată adunarea s-a închinat, a cântat cântarea și a sunat din trâmbiţe până s-a isprăvit arderea-de-tot. 29Și, când au isprăvit de adus arderea-de-tot, împăratul
29:29
Cap. 20:18.
și toţi cei ce erau cu el au îngenuncheat și s-au închinat. 30Apoi, împăratul Ezechia și căpeteniile au zis leviţilor să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. 31Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis: „Acum, după ce v-aţi sfinţit în slujba Domnului, apropiaţi-vă, aduceţi dobitoacele pentru jertfă și aduceţi jertfe de mulţumire la Casa Domnului.” Și adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă și a adus jertfe
29:31
Lev. 7:12
de mulţumire și toţi cei pe care-i îndemna inima au adus arderi-de-tot. 32Numărul arderilor-de-tot aduse de adunare a fost de șaptezeci de boi, o sută de berbeci și două sute de miei; toate aceste vite au fost jertfite ca ardere-de-tot Domnului. 33Și au mai închinat Domnului șase sute de boi și trei mii de oi. 34Dar preoţii erau în număr mic și n-au putut să despoaie toate arderile-de-tot; i-au ajutat fraţii
29:34
Cap. 35:11.
lor, leviţii, până s-a isprăvit lucrarea și până s-au sfinţit și ceilalţi preoţi, căci
29:34
Cap. 30:3.
leviţii s-au sfinţit mai degrabă decât preoţii. 35De altfel erau foarte multe arderi-de-tot, cu grăsimile
29:35
Lev. 3:16
jertfelor de mulţumire și cu jertfele
29:35
Num. 15:5,7,10
de băutură ale arderilor-de-tot. Astfel a fost așezată din nou slujba Casei Domnului. 36Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate.

30

Prăznuirea Paștelor

301Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la Casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Împăratul, căpeteniile lui și toată adunarea ţinuseră sfat la Ierusalim ca Paștele să fie prăznuite în luna

30:2
Num. 9:10,11
a doua, 3căci nu puteau fi prăznuite la vremea
30:3
Exod 12:6,18
lor, pentru că preoţii nu
30:3
Cap. 29:34.
se sfinţiseră în număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. 4Lucrul având încuviinţarea împăratului și a întregii adunări, 5au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Beer-Șeba până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Căci de mult nu mai fuseseră prăznuite după cum era scris. 6Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpeteniilor lui în tot Israelul și Iuda. Și, după porunca împăratului, au zis: „Copii ai lui Israel, întoarceţi-vă
30:6
Ier. 4:1Ioel 2:13
la Domnul Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, ca să Se întoarcă și El la voi, rămășiţă scăpată din mâna împăraţilor
30:6
2 Împ. 15:19,29
Asiriei! 7Nu fiţi
30:7
Ezec. 20:18
ca părinţii voștri și ca fraţii voștri, care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinţilor lor și pe care de aceea i-a dat pradă pustiirii
30:7
Cap. 29:8.
, cum vedeţi. 8Nu vă înţepeniţi grumazul
30:8
Deut. 10:16
ca părinţii voștri; daţi mâna Domnului, veniţi la Sfântul Lui Locaș, pe care l-a sfinţit pe vecie, și slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia
30:8
Cap. 29:10.
Lui aprinsă să se abată de la voi. 9Dacă vă întoarceţi la Domnul, fraţii voștri și fiii voștri vor găsi milă
30:9
Ps. 106:46
la cei ce i-au luat robi și se vor întoarce în ţară. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv
30:9
Exod 34:6
și îndurător și nu-Și va întoarce Faţa de la voi, dacă vă întoarceţi
30:9
Is. 55:7
la El.” 10Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate, prin ţara lui Efraim și Manase, până la Zabulon. Dar ei râdeau și își băteau
30:10
Cap. 36:16.
joc de ei. 11Însă câţiva oameni
30:11
Cap. 11:16. Vers. 18,21.
din Așer, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. 12În Iuda, de asemenea, mâna
30:12
Filip. 2:13
lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpeteniilor, după Cuvântul
30:12
Cap. 29:25.
Domnului. 13Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăznuiască Sărbătoarea Azimilor în luna a doua: a fost o adunare foarte mare. 14S-au sculat și au îndepărtat altarele
30:14
Cap. 28:24.
pe care se jertfea în Ierusalim și pe toate acelea pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. 15Au jertfit apoi Paștele în ziua a paisprezecea a lunii a doua. Preoţii și leviţii, plini de rușine
30:15
Cap. 29:34.
, s-au sfinţit și au adus arderi-de-tot în Casa Domnului. 16Ei ședeau în locul lor obișnuit, după legea lui Moise, omul lui Dumnezeu, și preoţii stropeau sângele pe care-l luau din mâna leviţilor. 17Fiindcă în adunare erau mulţi inși care nu se sfinţiseră, leviţii
30:17
Cap. 29:34.
au înjunghiat ei jertfele de Paște pentru toţi cei ce nu erau curaţi, ca să le închine Domnului. 18Căci o mare parte din popor, mulţi
30:18
Vers. 11.
din Efraim, Manase, Isahar și Zabulon, nu se curăţiseră și au
30:18
Exod 12:43
mâncat Paștele nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând: „Domnul, care este bun, să ierte pe toţi 19cei ce și-au
30:19
Cap. 19:3.
pus inima să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, măcar că n-au făcut sfânta curăţire!” 20Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. 21Astfel, copiii lui Israel care se aflau la Ierusalim au prăznuit Sărbătoarea
30:21
Exod 12:15
13:6
Azimilor șapte zile, cu mare bucurie. Și, în fiecare zi, leviţii și preoţii lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea Lui. 22Ezechia a vorbit inimii tuturor leviţilor, care arătau o mare
30:22
Deut. 33:10
pricepere pentru slujba Domnului. Șapte zile au mâncat dobitoacele jertfite, aducând jertfe de mulţumire și lăudând
30:22
Ezra 10:11
pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 23Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte
30:23
1 Împ. 8:65
șapte zile. Și au prăznuit cu bucurie încă șapte zile. 24Căci Ezechia, împăratul lui Iuda, dăduse
30:24
Cap. 35:7,8.
adunării o mie de viţei și șapte mii de oi, iar căpeteniile i-au dat o mie de viţei și zece mii de oi, și mulţi preoţi se
30:24
Cap. 29:34.
sfinţiseră. 25Și s-a bucurat toată adunarea lui Iuda, și preoţii, și leviţii, și tot poporul venit
30:25
Vers. 11,18.
din Israel, și străinii veniţi din ţara lui Israel sau așezaţi în Iuda. 26A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. 27Preoţii și leviţii s-au sculat și au binecuvântat
30:27
Num. 6:23
poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuinţa sfântă a Domnului.