Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Ezechia împăratul lui Iuda

291Ezechia a ajuns împărat

29:1
2 Împ. 18:1
la vârsta de douăzeci și cinci de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia
29:1
Cap. 26:5.
. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 3În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis
29:3
Cap. 28:24. Vers. 7.
ușile Casei Domnului și le-a dres. 4A adus pe preoţi și pe leviţi, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, 5și le-a zis: „Ascultaţi-mă, leviţilor! Acum sfinţiţi-vă
29:5
1 Cron. 15:12
, sfinţiţi Casa Domnului Dumnezeului părinţilor voștri și scoateţi afară din Sfântul Locaș ce este necurat. 6Căci părinţii noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit, și-au abătut privirile
29:6
Ier. 2:27Ezec. 8:16
de la cortul Domnului și i-au întors spatele. 7Au
29:7
Cap. 28:24.
închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele, și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi-de-tot în Sfântul Locaș. 8De aceea, mânia Domnului a fost
29:8
Cap. 24:18.
peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie
29:8
1 Împ. 9:8Ier. 18:16
19:8
25:9,18
29:18
de joc, cum vedeţi cu ochii voștri. 9Și din pricina aceasta au căzut părinţii
29:9
Cap. 28:5,6,8,17.
noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. 10Am de gând dar să fac legământ
29:10
Cap. 15:12.
cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi. 11Acum, fiilor, nu mai staţi nepăsători, căci voi aţi fost aleși
29:11
Num. 3:6
8:14
18:2,6
de Domnul ca să staţi în slujbă înaintea Lui, să fiţi slujitorii Lui și să-I aduceţi tămâie.” 12Și leviţii s-au sculat: Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii chehatiţilor; și din fiii merariţilor: Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Iehaleleel; și din gherșoniţi: Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah; 13și din fiii lui Eliţafan: Șimri și Ieiel; și din fiii lui Asaf: Zaharia și Matania; 14și din fiii lui Heman: Iehiel și Șimei; și din fiii lui Iedutun: Șemaia și Uziel. 15Au adunat pe fraţii lor și, după ce s-au
29:15
Vers. 5.
sfinţit, au venit să curăţească
29:15
1 Cron. 23:28
și Casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. 16Preoţii au intrat înăuntrul Casei Domnului ca s-o curăţească; au scos toate necurăţiile pe care le-au găsit în Templul Domnului și le-au pus în curtea Casei Domnului, unde le-au adunat leviţii ca să le ducă afară, în pârâul Chedron. 17Au început aceste curăţiri în ziua întâi a lunii întâi; în a opta zi a lunii, au intrat în pridvorul Domnului și opt zile au curăţit Casa Domnului; în a șaisprezecea zi a lunii întâi, isprăviseră. 18S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis: „Am curăţit toată Casa Domnului, altarul arderilor-de-tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. 19Am adus iarăși în bună stare și am curăţit toate uneltele pe
29:19
Cap. 28:24.
care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fărădelegile lui: sunt înaintea altarului Domnului.”

Jertfele de ispășire

20Împăratul Ezechia s-a sculat dis-de-dimineaţă, a strâns pe mai-marii cetăţii și s-a suit la Casa Domnului. 21Au adus șapte viţei, șapte berbeci, șapte miei și șapte ţapi ca jertfă de ispășire

29:21
Lev. 4:3,14
pentru împărăţie, pentru Sfântul Locaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoţilor, fiii lui Aaron, să le aducă pe altarul Domnului. 22Preoţii au înjunghiat boii și au strâns sângele, pe care l-au stropit
29:22
Lev. 8:14,15,19,24Evr. 9:21
pe altar; au înjunghiat berbecii și au stropit sângele pe altar; au înjunghiat mieii și au stropit sângele pe altar. 23Au adus apoi ţapii ispășitori înaintea împăratului și înaintea adunării, care și-au pus mâinile
29:23
Lev. 4:15,24
peste ei. 24Preoţii i-au înjunghiat și au turnat sângele la piciorul altarului, ca ispășire
29:24
Lev. 14:20
pentru păcatele întregului Israel, căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă arderea-de-tot și jertfa de ispășire. 25A pus
29:25
1 Cron. 16:4
25:6
pe leviţi în Casa Domnului cu chimvale, alăute și harpe, după rânduiala
29:25
1 Cron. 23:5
25:1
lui David, lui Gad
29:25
2 Sam. 24:11
, văzătorul împăratului, și prorocului Natan, căci
29:25
Cap. 30:12.
astfel era porunca Domnului dată prin prorocii Săi. 26Leviţii au luat loc cu instrumentele lui David
29:26
1 Cron. 23:5Amos 6:5
, și preoţii, cu
29:26
Num. 10:8,101 Cron. 15:24
16:6
trâmbiţele. 27Ezechia a poruncit să aducă arderea-de-tot pe altar și, în clipa când a început arderea-de-tot, a început
29:27
Cap. 23:18.
și cântarea Domnului, în sunetul trâmbiţelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. 28Toată adunarea s-a închinat, a cântat cântarea și a sunat din trâmbiţe până s-a isprăvit arderea-de-tot. 29Și, când au isprăvit de adus arderea-de-tot, împăratul
29:29
Cap. 20:18.
și toţi cei ce erau cu el au îngenuncheat și s-au închinat. 30Apoi, împăratul Ezechia și căpeteniile au zis leviţilor să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. 31Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis: „Acum, după ce v-aţi sfinţit în slujba Domnului, apropiaţi-vă, aduceţi dobitoacele pentru jertfă și aduceţi jertfe de mulţumire la Casa Domnului.” Și adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă și a adus jertfe
29:31
Lev. 7:12
de mulţumire și toţi cei pe care-i îndemna inima au adus arderi-de-tot. 32Numărul arderilor-de-tot aduse de adunare a fost de șaptezeci de boi, o sută de berbeci și două sute de miei; toate aceste vite au fost jertfite ca ardere-de-tot Domnului. 33Și au mai închinat Domnului șase sute de boi și trei mii de oi. 34Dar preoţii erau în număr mic și n-au putut să despoaie toate arderile-de-tot; i-au ajutat fraţii
29:34
Cap. 35:11.
lor, leviţii, până s-a isprăvit lucrarea și până s-au sfinţit și ceilalţi preoţi, căci
29:34
Cap. 30:3.
leviţii s-au sfinţit mai degrabă decât preoţii. 35De altfel erau foarte multe arderi-de-tot, cu grăsimile
29:35
Lev. 3:16
jertfelor de mulţumire și cu jertfele
29:35
Num. 15:5,7,10
de băutură ale arderilor-de-tot. Astfel a fost așezată din nou slujba Casei Domnului. 36Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate.

30

Prăznuirea Paștelor

301Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la Casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Împăratul, căpeteniile lui și toată adunarea ţinuseră sfat la Ierusalim ca Paștele să fie prăznuite în luna

30:2
Num. 9:10,11
a doua, 3căci nu puteau fi prăznuite la vremea
30:3
Exod 12:6,18
lor, pentru că preoţii nu
30:3
Cap. 29:34.
se sfinţiseră în număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. 4Lucrul având încuviinţarea împăratului și a întregii adunări, 5au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Beer-Șeba până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Căci de mult nu mai fuseseră prăznuite după cum era scris. 6Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpeteniilor lui în tot Israelul și Iuda. Și, după porunca împăratului, au zis: „Copii ai lui Israel, întoarceţi-vă
30:6
Ier. 4:1Ioel 2:13
la Domnul Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, ca să Se întoarcă și El la voi, rămășiţă scăpată din mâna împăraţilor
30:6
2 Împ. 15:19,29
Asiriei! 7Nu fiţi
30:7
Ezec. 20:18
ca părinţii voștri și ca fraţii voștri, care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinţilor lor și pe care de aceea i-a dat pradă pustiirii
30:7
Cap. 29:8.
, cum vedeţi. 8Nu vă înţepeniţi grumazul
30:8
Deut. 10:16
ca părinţii voștri; daţi mâna Domnului, veniţi la Sfântul Lui Locaș, pe care l-a sfinţit pe vecie, și slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia
30:8
Cap. 29:10.
Lui aprinsă să se abată de la voi. 9Dacă vă întoarceţi la Domnul, fraţii voștri și fiii voștri vor găsi milă
30:9
Ps. 106:46
la cei ce i-au luat robi și se vor întoarce în ţară. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv
30:9
Exod 34:6
și îndurător și nu-Și va întoarce Faţa de la voi, dacă vă întoarceţi
30:9
Is. 55:7
la El.” 10Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate, prin ţara lui Efraim și Manase, până la Zabulon. Dar ei râdeau și își băteau
30:10
Cap. 36:16.
joc de ei. 11Însă câţiva oameni
30:11
Cap. 11:16. Vers. 18,21.
din Așer, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. 12În Iuda, de asemenea, mâna
30:12
Filip. 2:13
lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpeteniilor, după Cuvântul
30:12
Cap. 29:25.
Domnului. 13Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăznuiască Sărbătoarea Azimilor în luna a doua: a fost o adunare foarte mare. 14S-au sculat și au îndepărtat altarele
30:14
Cap. 28:24.
pe care se jertfea în Ierusalim și pe toate acelea pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. 15Au jertfit apoi Paștele în ziua a paisprezecea a lunii a doua. Preoţii și leviţii, plini de rușine
30:15
Cap. 29:34.
, s-au sfinţit și au adus arderi-de-tot în Casa Domnului. 16Ei ședeau în locul lor obișnuit, după legea lui Moise, omul lui Dumnezeu, și preoţii stropeau sângele pe care-l luau din mâna leviţilor. 17Fiindcă în adunare erau mulţi inși care nu se sfinţiseră, leviţii
30:17
Cap. 29:34.
au înjunghiat ei jertfele de Paște pentru toţi cei ce nu erau curaţi, ca să le închine Domnului. 18Căci o mare parte din popor, mulţi
30:18
Vers. 11.
din Efraim, Manase, Isahar și Zabulon, nu se curăţiseră și au
30:18
Exod 12:43
mâncat Paștele nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând: „Domnul, care este bun, să ierte pe toţi 19cei ce și-au
30:19
Cap. 19:3.
pus inima să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, măcar că n-au făcut sfânta curăţire!” 20Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. 21Astfel, copiii lui Israel care se aflau la Ierusalim au prăznuit Sărbătoarea
30:21
Exod 12:15
13:6
Azimilor șapte zile, cu mare bucurie. Și, în fiecare zi, leviţii și preoţii lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea Lui. 22Ezechia a vorbit inimii tuturor leviţilor, care arătau o mare
30:22
Deut. 33:10
pricepere pentru slujba Domnului. Șapte zile au mâncat dobitoacele jertfite, aducând jertfe de mulţumire și lăudând
30:22
Ezra 10:11
pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 23Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte
30:23
1 Împ. 8:65
șapte zile. Și au prăznuit cu bucurie încă șapte zile. 24Căci Ezechia, împăratul lui Iuda, dăduse
30:24
Cap. 35:7,8.
adunării o mie de viţei și șapte mii de oi, iar căpeteniile i-au dat o mie de viţei și zece mii de oi, și mulţi preoţi se
30:24
Cap. 29:34.
sfinţiseră. 25Și s-a bucurat toată adunarea lui Iuda, și preoţii, și leviţii, și tot poporul venit
30:25
Vers. 11,18.
din Israel, și străinii veniţi din ţara lui Israel sau așezaţi în Iuda. 26A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. 27Preoţii și leviţii s-au sculat și au binecuvântat
30:27
Num. 6:23
poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuinţa sfântă a Domnului.

31

Orânduiri cu privire la slujbe

311Când s-au isprăvit toate acestea, toţi cei din Israel care erau de faţă au plecat în cetăţile lui Iuda și au sfărâmat

31:1
2 Împ. 18:4
stâlpii idolești, au tăiat astarteele și au surpat de tot înălţimile și altarele din tot Iuda și Beniamin și din Efraim și Manase. Apoi toţi copiii lui Israel s-au întors în cetăţile lor, fiecare la moșia lui. 2Ezechia a așezat din nou cetele
31:2
1 Cron. 23:6
24:1
preoţilor și leviţilor după șirul lor, fiecare după slujbele sale, preoţi și leviţi, pentru
31:2
1 Cron. 23:30,31
arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, pentru slujbă, pentru cântări și laude, la porţile taberei Domnului. 3Împăratul a dat o parte din averile lui pentru arderi-de-tot, pentru arderile-de-tot de dimineaţă și de seară și pentru arderile-de-tot din zilele de Sabat, de lună nouă și de sărbători, cum este scris în Legea
31:3
Num. 28:29
Domnului. 4Și a poruncit poporului, locuitorilor Ierusalimului, să dea preoţilor și leviţilor partea
31:4
Num. 18:8Neem. 13:10
cuvenită lor, ca să ţină cu scumpătate Legea
31:4
Mal. 2:7
Domnului. 5Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug cele dintâi roade
31:5
Exod 22:29Neem. 13:12
de grâu, de must, de untdelemn, de miere și din toate roadele de pe câmp; au adus din belșug și zeciuiala din toate. 6Totodată, copiii lui Israel și Iuda care locuiau în cetăţile lui Iuda au dat zeciuiala
31:6
Lev. 27:30Deut. 14:28
din boi și oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor și au făcut mai multe grămezi. 7Au început să facă grămezile în luna a treia și au isprăvit în luna a șaptea. 8Ezechia și căpeteniile au venit să vadă grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul Său Israel. 9Și Ezechia a întrebat pe preoţi și pe leviţi de grămezile acestea. 10Atunci, marele preot Azaria, din casa lui Ţadoc, i-a răspuns: „De când
31:10
Mal. 3:10
au început să se aducă darurile în Casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat și a mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul Său. Și iată ce mare grămadă a mai rămas!” 11Ezechia a dat poruncă să pregătească niște cămări în Casa Domnului, și le-au pregătit. 12Au adus în ele cu credincioșie darurile de mâncare, zeciuiala și lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija
31:12
Neem. 13:13
lor și fratele său Șimei era al doilea după el. 13Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat și Benaia erau întrebuinţaţi, sub cârmuirea lui Conania și a fratelui său Șimei, după porunca împăratului Ezechia și a lui Azaria, căpetenia Casei lui Dumnezeu. 14Levitul Core, fiul lui Imna, ușier în partea de răsărit, avea grijă de darurile de bunăvoie aduse lui Dumnezeu, ca să împartă ce era adus Domnului prin ridicare și lucrurile preasfinte. 15În cetăţile
31:15
Ios. 21:9
preoţești, Eden, Miniamin, Iosua, Șemaia, Amaria și Șecania erau puși sub cârmuirea lui ca să împartă cu credincioșie fraţilor lor, mari și mici, partea cuvenită lor, după cetele lor: 16celor de parte bărbătească înscriși de la vârsta de trei ani în sus; tuturor celor ce intrau zilnic în Casa Domnului ca să-și facă slujba după însărcinările și după cetele lor; 17preoţilor înscriși după casele lor părintești și leviţilor de la
31:17
1 Cron. 23:24,27
douăzeci de ani în sus, după slujbele și după cetele lor: 18la toată adunarea preoţilor și leviţilor înscriși cu toţi pruncii lor, cu nevestele lor, cu fiii și fiicele lor, căci erau fără prihană în împărţirea lucrurilor sfinte. 19Și pentru fiii lui Aaron, preoţii, care locuiau la ţară în împrejurimile
31:19
Lev. 25:34Num. 35:2
cetăţilor lor, erau în fiecare cetate oameni numiţi anume
31:19
Vers. 12-15.
ca să împartă părţile cuvenite tuturor celor de parte bărbătească din preoţi și tuturor leviţilor înscriși. 20Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut
31:20
2 Împ. 20:3
ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. 21A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său.