Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

Orânduiri cu privire la slujbe

311Când s-au isprăvit toate acestea, toţi cei din Israel care erau de faţă au plecat în cetăţile lui Iuda și au sfărâmat

31:1
2 Împ. 18:4
stâlpii idolești, au tăiat astarteele și au surpat de tot înălţimile și altarele din tot Iuda și Beniamin și din Efraim și Manase. Apoi toţi copiii lui Israel s-au întors în cetăţile lor, fiecare la moșia lui. 2Ezechia a așezat din nou cetele
31:2
1 Cron. 23:6
24:1
preoţilor și leviţilor după șirul lor, fiecare după slujbele sale, preoţi și leviţi, pentru
31:2
1 Cron. 23:30,31
arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, pentru slujbă, pentru cântări și laude, la porţile taberei Domnului. 3Împăratul a dat o parte din averile lui pentru arderi-de-tot, pentru arderile-de-tot de dimineaţă și de seară și pentru arderile-de-tot din zilele de Sabat, de lună nouă și de sărbători, cum este scris în Legea
31:3
Num. 28:29
Domnului. 4Și a poruncit poporului, locuitorilor Ierusalimului, să dea preoţilor și leviţilor partea
31:4
Num. 18:8Neem. 13:10
cuvenită lor, ca să ţină cu scumpătate Legea
31:4
Mal. 2:7
Domnului. 5Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug cele dintâi roade
31:5
Exod 22:29Neem. 13:12
de grâu, de must, de untdelemn, de miere și din toate roadele de pe câmp; au adus din belșug și zeciuiala din toate. 6Totodată, copiii lui Israel și Iuda care locuiau în cetăţile lui Iuda au dat zeciuiala
31:6
Lev. 27:30Deut. 14:28
din boi și oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor și au făcut mai multe grămezi. 7Au început să facă grămezile în luna a treia și au isprăvit în luna a șaptea. 8Ezechia și căpeteniile au venit să vadă grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul Său Israel. 9Și Ezechia a întrebat pe preoţi și pe leviţi de grămezile acestea. 10Atunci, marele preot Azaria, din casa lui Ţadoc, i-a răspuns: „De când
31:10
Mal. 3:10
au început să se aducă darurile în Casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat și a mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul Său. Și iată ce mare grămadă a mai rămas!” 11Ezechia a dat poruncă să pregătească niște cămări în Casa Domnului, și le-au pregătit. 12Au adus în ele cu credincioșie darurile de mâncare, zeciuiala și lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija
31:12
Neem. 13:13
lor și fratele său Șimei era al doilea după el. 13Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat și Benaia erau întrebuinţaţi, sub cârmuirea lui Conania și a fratelui său Șimei, după porunca împăratului Ezechia și a lui Azaria, căpetenia Casei lui Dumnezeu. 14Levitul Core, fiul lui Imna, ușier în partea de răsărit, avea grijă de darurile de bunăvoie aduse lui Dumnezeu, ca să împartă ce era adus Domnului prin ridicare și lucrurile preasfinte. 15În cetăţile
31:15
Ios. 21:9
preoţești, Eden, Miniamin, Iosua, Șemaia, Amaria și Șecania erau puși sub cârmuirea lui ca să împartă cu credincioșie fraţilor lor, mari și mici, partea cuvenită lor, după cetele lor: 16celor de parte bărbătească înscriși de la vârsta de trei ani în sus; tuturor celor ce intrau zilnic în Casa Domnului ca să-și facă slujba după însărcinările și după cetele lor; 17preoţilor înscriși după casele lor părintești și leviţilor de la
31:17
1 Cron. 23:24,27
douăzeci de ani în sus, după slujbele și după cetele lor: 18la toată adunarea preoţilor și leviţilor înscriși cu toţi pruncii lor, cu nevestele lor, cu fiii și fiicele lor, căci erau fără prihană în împărţirea lucrurilor sfinte. 19Și pentru fiii lui Aaron, preoţii, care locuiau la ţară în împrejurimile
31:19
Lev. 25:34Num. 35:2
cetăţilor lor, erau în fiecare cetate oameni numiţi anume
31:19
Vers. 12-15.
ca să împartă părţile cuvenite tuturor celor de parte bărbătească din preoţi și tuturor leviţilor înscriși. 20Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut
31:20
2 Împ. 20:3
ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. 21A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său.

32

Năvălirea lui Sanherib, împăratul Asiriei

321După

32:1
2 Împ. 18:13Is. 36:1
aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetăţile întărite, cu gând să pună mâna pe ele. 2Ezechia, văzând că a venit Sanherib și că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, 3s-a sfătuit cu căpeteniile sale și cu oamenii lui cei viteji ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Și ei au fost de părerea lui. 4S-au strâns o mulţime de oameni și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ţinutului aceluia. „Pentru ce”, ziceau ei, „să găsească împăraţii Asiriei, la venirea lor, ape din belșug?” 5Ezechia s-a
32:5
Is. 22:9,10
îmbărbătat; a zidit
32:5
Cap. 25:23.
din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo
32:5
2 Sam. 5:91 Împ. 9:24
, în cetatea lui David, și a pregătit o mulţime de arme și de scuturi. 6A pus căpetenii de război peste popor și le-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetăţii. Vorbindu-le inimii, a zis: 7„Întăriţi-vă
32:7
Deut. 31:6
și îmbărbătaţi-vă. Nu vă
32:7
Cap. 20:15.
temeţi și nu vă înspăimântaţi înaintea împăratul Asiriei și înaintea întregii mulţimi care este cu el, căci cu noi
32:7
2 Împ. 6:16
sunt mai mulţi decât cu el. 8Cu el este un braţ de carne
32:8
Ier. 17:51 Ioan 4:4
, dar cu
32:8
Cap. 13:12.
noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

Trimișii lui Sanherib

9După aceea

32:9
2 Împ. 18:17
, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim pe când era înaintea Lachisului cu toate puterile lui; i-a trimis la Ezechia, împăratul lui Iuda, și la toţi cei din Iuda care erau la Ierusalim să le spună: 10„Așa
32:10
2 Împ. 18:19
vorbește Sanherib, împăratul Asiriei: ‘Pe ce se bizuiește încrederea voastră, de staţi împresuraţi la Ierusalim? 11Oare nu vă amăgește Ezechia, ca să vă dea morţii prin foamete și prin sete, când zice: «Domnul
32:11
2 Împ. 18:30
Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei»? 12Oare nu
32:12
2 Împ. 18:22
Ezechia a îndepărtat înălţimile și altarele Domnului și a dat porunca aceasta lui Iuda și Ierusalimului: «Să vă închinaţi numai unui altar și să aduceţi tămâie numai pe el»? 13Nu știţi ce am făcut noi, eu și părinţii mei, tuturor popoarelor celorlalte ţări? Dumnezeii neamurilor acestor ţări au putut
32:13
2 Împ. 18:33-35
ei să le izbăvească ţările din mâna mea? 14Care dintre toţi dumnezeii acestor neamuri pe care le-au nimicit părinţii mei a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea, pentru ca să vă poată izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea? 15
32:15
2 Împ. 18:29
nu vă amăgească Ezechia dar și să nu vă înșele astfel; nu vă încredeţi în el! Căci dumnezeul niciunui neam, niciunei împărăţii n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea și din mâna părinţilor mei: cu cât mai puţin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea!’” 16Slujitorii lui Sanherib au mai vorbit și alte lucruri împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva robului Său Ezechia. 17Și a trimis o scrisoare
32:17
2 Împ. 19:9
batjocoritoare pentru Domnul Dumnezeul lui Israel, vorbind astfel împotriva Lui: „După cum
32:17
2 Împ. 19:12
dumnezeii neamurilor celorlalte ţări n-au putut să izbăvească pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbăvi pe poporul Său din mâna mea.” 18Slujitorii lui Sanherib au strigat
32:18
2 Împ. 18:28
cu glas tare în limba evreiască, pentru ca să arunce groaza și spaima în poporul din Ierusalim, care
32:18
2 Împ. 18:26-28
era pe zid, și să poată pune astfel stăpânire pe cetate. 19Au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului, care sunt lucrarea
32:19
2 Împ. 19:18
mâinilor omenești.

Nimicirea lui Sanherib

20Împăratul Ezechia

32:20
2 Împ. 19:15
și prorocul Isaia
32:20
2 Împ. 19:2,4
, fiul lui Amoţ, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. 21Atunci, Domnul a trimis
32:21
2 Împ. 19:35
un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toţi vitejii, domnitorii și căpeteniile. Și împăratul s-a întors rușinat în ţara lui. A intrat în casa dumnezeului său, și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. 22Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i-a ocrotit împotriva celor ce-i împresurau. 23Mulţi au adus Domnului daruri în Ierusalim și au adus daruri bogate
32:23
Cap. 17:5.
lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălţat
32:23
Cap. 1:1.
în ochii tuturor popoarelor.

Boala și moartea lui Ezechia

24În vremea

32:24
2 Împ. 20:1Is. 38:1
aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. 25Dar Ezechia n-a răsplătit
32:25
Ps. 116:12
binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat
32:25
Cap. 26:16.
inima. Mânia
32:25
Cap. 24:18.
Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. 26Atunci, Ezechia
32:26
Ier. 26:18,19
s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul
32:26
2 Împ. 20:19
vieţii lui Ezechia. 27Ezechia a avut multe bogăţii și multă slavă. Și-a făcut vistierii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori; 28hambare pentru roadele de grâu, de must și de untdelemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. 29Și-a zidit cetăţi și a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe
32:29
1 Cron. 29:12
avuţii. 30Tot Ezechia
32:30
Is. 22:9,11
a astupat și gura de sus a apelor Ghihon și le-a adus în jos, spre apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. 31Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la
32:31
2 Împ. 20:12Is. 39:1
el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce
32:31
Deut. 8:2
, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. 32Celelalte fapte ale lui Ezechia și faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia
32:32
Is. 36
37
38
39
prorocului Isaia, fiul lui Amoţ, în cartea
32:32
2 Împ. 18
19
20
împăraţilor lui Iuda și Israel. 33Ezechia a adormit
32:33
2 Împ. 20:21
cu părinţii săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat
32:33
Prov. 10:7
cinste la moarte. Și, în locul lui, a domnit fiul său Manase.

33

Manase împăratul lui Iuda

331Manase avea doisprezece

33:1
2 Împ. 21:1
ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și cinci de ani la Ierusalim. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile
33:2
Deut. 18:9
neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3A zidit iarăși înălţimile pe care le dărâmase
33:3
2 Împ. 18:4
tatăl său, Ezechia. A ridicat altare baalilor, a făcut idoli
33:3
Deut. 16:21
Astarteei, și s-a închinat înaintea întregii oștiri
33:3
Deut. 17:3
a cerurilor și i-a slujit. 4A zidit altare în Casa Domnului, măcar că Domnul zisese: „În Ierusalim
33:4
Deut. 12:111 Împ. 8:29
9:37:16
va fi Numele Meu pe vecie.” 5A zidit altare întregii oștiri a cerurilor, în
33:5
Cap. 4:9.
cele două curţi ale Casei Domnului. 6Și-a trecut
33:6
Lev. 18:21Deut. 18:102 Împ. 23:10Ezec. 23:37,39
fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom; umbla cu
33:6
Deut. 18:10,11
descântece și vrăjitorii și ţinea la el oameni care chemau
33:6
2 Împ. 21:6
duhurile și care-i spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mânie. 7A pus
33:7
2 Împ. 21:7
chipul cioplit al idolului pe care-l făcuse în Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon: „În casa
33:7
Ps. 132:14
aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, Îmi voi pune Numele pe vecie. 8Nu voi mai strămuta pe Israel
33:8
2 Sam. 7:10
din ţara pe care am dat-o părinţilor voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învăţăturile și poruncile date prin Moise.” 9Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. 11Atunci, Domnul
33:11
Deut. 28:36
a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în
33:11
Iov 36:8Ps. 107:10,11
lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă și l-au dus la Babilon. 12Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit
33:12
1 Pet. 5:6
adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. 13I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a
33:13
1 Cron. 5:20Ezra 8:23
ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăţia lui. Și Manase a cunoscut
33:13
Ps. 9:16Dan. 4:25
că Domnul este Dumnezeu. 14După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon
33:14
1 Împ. 1:33
în vale, un zid care se întindea până la Poarta Peștilor și cu care a înconjurat
33:14
Cap. 27:3.
dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetăţile întărite ale lui Iuda. 15A înlăturat din Casa Domnului dumnezeii străini
33:15
Vers. 3,5,7.
și idolul Astarteei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele Casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. 16A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţumire și de laudă
33:16
Lev. 7:12
și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. 17Poporul
33:17
Cap. 32:12.
jertfea tot pe înălţimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. 18Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvintele prorocilor
33:18
1 Sam. 9:9
care i-au vorbit în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel sunt scrise în faptele împăraţilor lui Israel. 19Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălţimi și a înălţat idoli Astarteei și chipuri cioplite înainte de a se smeri sunt scrise în cartea lui Hozai. 20Manase a adormit
33:20
2 Împ. 21:18
cu părinţii săi și a fost îngropat în casa lui. Și, în locul lui, a domnit fiul său Amon.

Amon împăratul lui Iuda

21Amon avea douăzeci și doi

33:21
2 Împ. 21:19
de ani când a ajuns împărat și a domnit doi ani la Ierusalim. 22El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său, Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său, Manase, și le-a slujit. 23Și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum
33:23
Vers. 12.
se smerise tatăl său, Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. 24Slujitorii lui au uneltit
33:24
2 Împ. 21:23,24
împotriva lui și l-au omorât în casa lui. 25Dar poporul ţării a ucis pe toţi cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Și, în locul lui, poporul ţării a pus împărat pe fiul său Iosia.