Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Manase împăratul lui Iuda

331Manase avea doisprezece

33:1
2 Împ. 21:1
ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și cinci de ani la Ierusalim. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile
33:2
Deut. 18:9
neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3A zidit iarăși înălţimile pe care le dărâmase
33:3
2 Împ. 18:4
tatăl său, Ezechia. A ridicat altare baalilor, a făcut idoli
33:3
Deut. 16:21
Astarteei, și s-a închinat înaintea întregii oștiri
33:3
Deut. 17:3
a cerurilor și i-a slujit. 4A zidit altare în Casa Domnului, măcar că Domnul zisese: „În Ierusalim
33:4
Deut. 12:111 Împ. 8:29
9:37:16
va fi Numele Meu pe vecie.” 5A zidit altare întregii oștiri a cerurilor, în
33:5
Cap. 4:9.
cele două curţi ale Casei Domnului. 6Și-a trecut
33:6
Lev. 18:21Deut. 18:102 Împ. 23:10Ezec. 23:37,39
fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom; umbla cu
33:6
Deut. 18:10,11
descântece și vrăjitorii și ţinea la el oameni care chemau
33:6
2 Împ. 21:6
duhurile și care-i spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mânie. 7A pus
33:7
2 Împ. 21:7
chipul cioplit al idolului pe care-l făcuse în Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon: „În casa
33:7
Ps. 132:14
aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, Îmi voi pune Numele pe vecie. 8Nu voi mai strămuta pe Israel
33:8
2 Sam. 7:10
din ţara pe care am dat-o părinţilor voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învăţăturile și poruncile date prin Moise.” 9Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. 11Atunci, Domnul
33:11
Deut. 28:36
a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în
33:11
Iov 36:8Ps. 107:10,11
lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă și l-au dus la Babilon. 12Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit
33:12
1 Pet. 5:6
adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. 13I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a
33:13
1 Cron. 5:20Ezra 8:23
ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăţia lui. Și Manase a cunoscut
33:13
Ps. 9:16Dan. 4:25
că Domnul este Dumnezeu. 14După aceea, a zidit afară din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon
33:14
1 Împ. 1:33
în vale, un zid care se întindea până la Poarta Peștilor și cu care a înconjurat
33:14
Cap. 27:3.
dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetăţile întărite ale lui Iuda. 15A înlăturat din Casa Domnului dumnezeii străini
33:15
Vers. 3,5,7.
și idolul Astarteei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele Casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. 16A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulţumire și de laudă
33:16
Lev. 7:12
și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. 17Poporul
33:17
Cap. 32:12.
jertfea tot pe înălţimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. 18Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvintele prorocilor
33:18
1 Sam. 9:9
care i-au vorbit în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel sunt scrise în faptele împăraţilor lui Israel. 19Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălţimi și a înălţat idoli Astarteei și chipuri cioplite înainte de a se smeri sunt scrise în cartea lui Hozai. 20Manase a adormit
33:20
2 Împ. 21:18
cu părinţii săi și a fost îngropat în casa lui. Și, în locul lui, a domnit fiul său Amon.

Amon împăratul lui Iuda

21Amon avea douăzeci și doi

33:21
2 Împ. 21:19
de ani când a ajuns împărat și a domnit doi ani la Ierusalim. 22El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său, Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său, Manase, și le-a slujit. 23Și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum
33:23
Vers. 12.
se smerise tatăl său, Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. 24Slujitorii lui au uneltit
33:24
2 Împ. 21:23,24
împotriva lui și l-au omorât în casa lui. 25Dar poporul ţării a ucis pe toţi cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Și, în locul lui, poporul ţării a pus împărat pe fiul său Iosia.

34

Iosia împăratul lui Iuda

341Iosia avea opt

34:1
2 Împ. 22:1
ani când a ajuns împărat și a domnit treizeci și unu de ani la Ierusalim. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David; nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. 3În al optulea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute
34:3
Cap. 15:2.
pe Dumnezeul tatălui său David. Și, în al doisprezecelea an, a început să curăţească
34:3
1 Împ. 13:2
Iuda și Ierusalimul de înălţimi
34:3
Cap. 33:17,22.
, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. 4Au dărâmat
34:4
Lev. 26:302 Împ. 23:4
înaintea lui altarele baalilor și au tăiat stâlpii închinaţi soarelui, care erau deasupra lor; a sfărâmat idolii Astarteei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele
34:4
2 Împ. 23:6
celor ce le aduseseră jertfe 5și a ars
34:5
1 Împ. 13:2
oasele preoţilor pe altarele lor. Astfel a curăţit Iuda și Ierusalimul. 6În cetăţile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni, în mijlocul dărâmăturilor lor, 7a dărâmat altarele, a făcut bucăţi idolii Astarteei și chipurile cioplite, le-a făcut praf
34:7
Deut. 9:21
și a tăiat toţi stâlpii închinaţi soarelui în toată ţara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. 8În al
34:8
2 Împ. 22:3
optsprezecelea an al domniei lui, după ce a curăţit ţara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Aţalia, pe Maaseia, căpetenia cetăţii, și pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă Casa Domnului Dumnezeului său. 9S-au dus la marele preot Hilchia și au dat argintul
34:9
2 Împ. 12:4
adus în Casa lui Dumnezeu, pe care-l strânseseră leviţii păzitori ai pragului, de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel și de la tot Iuda și Beniamin și de la locuitorii Ierusalimului. 10L-au dat în mâinile meșterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea Casei Domnului, 11iar ei l-au dat tâmplarilor și zidarilor, ca să cumpere pietre cioplite și lemne pentru grinzi și pentru căptușitul clădirilor pe care le stricaseră împăraţii lui Iuda. 12Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor. Erau puși sub privegherea lui Iahat și Obadia, leviţi din fiii lui Merari, și a lui Zaharia și Meșulam, din fiii chehatiţilor. Toţi aceia dintre leviţi care știau să cânte bine 13vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toţi lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alţi leviţi
34:13
1 Cron. 23:4,5
, logofeţi, dregători și ușieri.

Găsirea cărţii Legii

14În clipa când au scos argintul care fusese adus în Casa Domnului, preotul Hilchia a găsit

34:14
2 Împ. 22:8
cartea Legii Domnului, dată prin Moise. 15Atunci, Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: „Am găsit cartea Legii în Casa Domnului.” Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. 16Șafan a adus împăratului cartea. Și, când a dat socoteală împăratului, a zis: „Slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. 17Au strâns argintul care se afla în Casa Domnului și l-au dat în mâinile priveghetorilor și lucrătorilor.” 18Logofătul Șafan a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. 19Când a auzit împăratul cuvintele Legii, și-a sfâșiat hainele. 20Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: 21„Duceţi-vă și întrebaţi pe Domnul pentru mine și pentru rămășiţa lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinţii noștri n-au ţinut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta.” 22Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorociţa Hulda, nevasta lui Șalum, fiul lui Tochehat
34:22
2 Împ. 22:14
, fiul lui Hasra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetăţii. După ce au spus ce aveau de spus, 23ea le-a răspuns: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Spuneţi omului care v-a trimis la mine: 24Așa vorbește Domnul: «Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. 25Pentru că M-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia Mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge.»’ 26Dar să spuneţi împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit: 27«Pentru că ţi s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea Mea, pentru că ţi-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, și Eu am auzit», zice Domnul, 28«iată, te voi strânge lângă părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui.»’” Ei au adus împăratului răspunsul acesta.

Înnoirea legământului

29Împăratul

34:29
2 Împ. 23:1
a strâns pe toţi bătrânii din Iuda și din Ierusalim. 30Apoi s-a suit la Casa Domnului cu toţi oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoţii și leviţii și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărţii legământului care se găsise în Casa Domnului. 31Împăratul stătea
34:31
2 Împ. 11:14
23:3
pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile Lui, învăţăturile Lui și legile Lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. 32Și a făcut să intre în legământ toţi cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinţilor lor. 33Iosia a îndepărtat toate urâciunile
34:33
1 Împ. 11:5
din toate ţările copiilor lui Israel și a făcut ca toţi cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul
34:33
Ier. 3:10
vieţii lui, nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

35

Prăznuirea Paștelor

351Iosia a prăznuit

35:1
2 Împ. 23:21,22
Paștele în cinstea Domnului la Ierusalim și au jertfit Paștele în a paisprezecea
35:1
Exod 12:6Ezra 6:19
zi a lunii întâi. 2A pus pe preoţi în slujbele
35:2
Cap. 23:18.
lor și i-a îmbărbătat
35:2
Cap. 29:5,11.
la slujba Casei Domnului. 3A zis leviţilor care
35:3
Deut. 33:10Mal. 2:7
învăţau pe tot Israelul și care erau închinaţi Domnului: „Puneţi chivotul sfânt
35:3
Cap. 5:7.
în casa pe care a zidit-o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. N-aveţi
35:3
1 Cron. 23:26
să-l mai purtaţi pe umeri. Slujiţi acum Domnului Dumnezeului vostru și poporului Său Israel. 4Pregătiţi-vă după
35:4
1 Cron. 9:10
casele voastre părintești, după cetele voastre, cum au rânduit prin scris
35:4
1 Cron. 23
24
25
26
David, împăratul lui Israel, și fiul
35:4
Cap. 8:14.
său Solomon. 5Luaţi-vă
35:5
Ps. 134:1
locurile în Sfântul Locaș, după feluritele case părintești ale fraţilor voștri, fiii poporului, și după înșiruirea caselor părintești ale leviţilor. 6Jertfiţi Paștele, sfinţiţi-vă
35:6
Cap. 29:5,15;
și pregătiţi-le pentru fraţii voștri, întocmai după cuvântul Domnului rostit prin Moise.” 7Iosia a dat
35:7
Cap. 30:24.
oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei și capre în număr de treizeci de mii, toţi pentru Paște, și trei mii de boi. Aceștia au fost luaţi din averile împăratului. 8Căpeteniile lui au făcut de bunăvoie un dar poporului, preoţilor și leviţilor. Hilchia, Zaharia și Iehiel, mai-marii Casei lui Dumnezeu, au dat preoţilor, pentru Paște, două mii șase sute de miei și trei sute de boi. 9Conania, Șemaia și Netaneel, fraţii săi, Hașabia, Ieiel și Iozabad, capii leviţilor, au dat leviţilor, pentru Paște, cinci mii de miei și cinci sute de boi. 10Astfel s-a întocmit slujba și preoţii
35:10
Ezra 6:18
și leviţii și-au luat locul după cetele lor, după porunca împăratului. 11Au jertfit Paștele. Preoţii au stropit
35:11
Cap. 29:22.
sângele pe care-l luau din mâna leviţilor, și leviţii au jupuit
35:11
Cap. 29:34.
vitele de piele. 12Au pus deoparte arderile-de-tot, ca să le dea cetelor caselor părintești ale oamenilor din popor să le aducă Domnului, cum este scris în cartea
35:12
Lev. 3:3
lui Moise. Tot așa au făcut și cu boii. 13Au fiert
35:13
Exod 12:8,9Deut. 16:7
Paștele la foc, după orânduială, și au fiert lucrurile sfinte în cazane
35:13
1 Sam. 2:13-15
, căldări și tigăi. Și le-au împărţit în grabă la tot poporul. 14Apoi au pregătit ce era pentru ei și pentru preoţi, căci preoţii, fiii lui Aaron, au avut treabă până noaptea cu aducerea arderilor-de-tot și a grăsimilor. De aceea au pregătit leviţii pentru ei și pentru preoţi, fiii lui Aaron. 15Cântăreţii, fiii lui Asaf, stăteau la locul lor, după rânduiala lui
35:15
1 Cron. 25:1
David, lui Asaf, lui Heman și lui Iedutun, văzătorul împăratului. Ușierii
35:15
1 Cron. 9:17,18
26:14
, de asemenea, erau la fiecare ușă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci fraţii lor leviţii au pregătit ce era pentru ei. 16Astfel a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului, ca să prăznuiască Paștele și să aducă arderile-de-tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia. 17Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paștele în același timp și Sărbătoarea Azimilor
35:17
Exod 12:15
13:6
șapte zile. 18Nicio Sărbătoare a Paștelor nu
35:18
2 Împ. 23:22,23
mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împăraţii lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-au prăznuit Iosia, preoţii și leviţii, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo, și locuitorii Ierusalimului. 19În al optsprezecelea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paștele acestea.

Iosia ucis

20După toate aceste lucruri, după ce a dres Iosia Casa Domnului, Neco

35:20
2 Împ. 23:29Ier. 46:2
, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte. 21Și Neco i-a trimis soli să-i spună: „Ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească.” 22Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele
35:22
1 Împ. 22:30
ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Meghido. 23Arcașii au tras asupra împăratului Iosia, și împăratul a zis slujitorilor săi: „Luaţi-mă, căci sunt greu rănit.” 24Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus
35:24
2 Împ. 23:30
la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinţilor săi.

Tot Iuda

35:24
Zah. 12:11
și Ierusalimul au plâns pe Iosia. 25Ieremia a făcut un cântec de jale
35:25
Plâng. 4:20
pentru Iosia. Toţi cântăreţii și toate cântăreţele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi și au ajuns o datină
35:25
Ier. 22:20
în Israel. Cântările acestea sunt scrise în „Cântecele de Jale”. 26Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui evlavioase, făcute așa cum poruncește Legea Domnului, 27cele dintâi și cele de pe urmă fapte ale lui, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel și Iuda.