Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Prăznuirea Paștelor

351Iosia a prăznuit

35:1
2 Împ. 23:21,22
Paștele în cinstea Domnului la Ierusalim și au jertfit Paștele în a paisprezecea
35:1
Exod 12:6Ezra 6:19
zi a lunii întâi. 2A pus pe preoţi în slujbele
35:2
Cap. 23:18.
lor și i-a îmbărbătat
35:2
Cap. 29:5,11.
la slujba Casei Domnului. 3A zis leviţilor care
35:3
Deut. 33:10Mal. 2:7
învăţau pe tot Israelul și care erau închinaţi Domnului: „Puneţi chivotul sfânt
35:3
Cap. 5:7.
în casa pe care a zidit-o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. N-aveţi
35:3
1 Cron. 23:26
să-l mai purtaţi pe umeri. Slujiţi acum Domnului Dumnezeului vostru și poporului Său Israel. 4Pregătiţi-vă după
35:4
1 Cron. 9:10
casele voastre părintești, după cetele voastre, cum au rânduit prin scris
35:4
1 Cron. 23
24
25
26
David, împăratul lui Israel, și fiul
35:4
Cap. 8:14.
său Solomon. 5Luaţi-vă
35:5
Ps. 134:1
locurile în Sfântul Locaș, după feluritele case părintești ale fraţilor voștri, fiii poporului, și după înșiruirea caselor părintești ale leviţilor. 6Jertfiţi Paștele, sfinţiţi-vă
35:6
Cap. 29:5,15;
și pregătiţi-le pentru fraţii voștri, întocmai după cuvântul Domnului rostit prin Moise.” 7Iosia a dat
35:7
Cap. 30:24.
oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei și capre în număr de treizeci de mii, toţi pentru Paște, și trei mii de boi. Aceștia au fost luaţi din averile împăratului. 8Căpeteniile lui au făcut de bunăvoie un dar poporului, preoţilor și leviţilor. Hilchia, Zaharia și Iehiel, mai-marii Casei lui Dumnezeu, au dat preoţilor, pentru Paște, două mii șase sute de miei și trei sute de boi. 9Conania, Șemaia și Netaneel, fraţii săi, Hașabia, Ieiel și Iozabad, capii leviţilor, au dat leviţilor, pentru Paște, cinci mii de miei și cinci sute de boi. 10Astfel s-a întocmit slujba și preoţii
35:10
Ezra 6:18
și leviţii și-au luat locul după cetele lor, după porunca împăratului. 11Au jertfit Paștele. Preoţii au stropit
35:11
Cap. 29:22.
sângele pe care-l luau din mâna leviţilor, și leviţii au jupuit
35:11
Cap. 29:34.
vitele de piele. 12Au pus deoparte arderile-de-tot, ca să le dea cetelor caselor părintești ale oamenilor din popor să le aducă Domnului, cum este scris în cartea
35:12
Lev. 3:3
lui Moise. Tot așa au făcut și cu boii. 13Au fiert
35:13
Exod 12:8,9Deut. 16:7
Paștele la foc, după orânduială, și au fiert lucrurile sfinte în cazane
35:13
1 Sam. 2:13-15
, căldări și tigăi. Și le-au împărţit în grabă la tot poporul. 14Apoi au pregătit ce era pentru ei și pentru preoţi, căci preoţii, fiii lui Aaron, au avut treabă până noaptea cu aducerea arderilor-de-tot și a grăsimilor. De aceea au pregătit leviţii pentru ei și pentru preoţi, fiii lui Aaron. 15Cântăreţii, fiii lui Asaf, stăteau la locul lor, după rânduiala lui
35:15
1 Cron. 25:1
David, lui Asaf, lui Heman și lui Iedutun, văzătorul împăratului. Ușierii
35:15
1 Cron. 9:17,18
26:14
, de asemenea, erau la fiecare ușă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci fraţii lor leviţii au pregătit ce era pentru ei. 16Astfel a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului, ca să prăznuiască Paștele și să aducă arderile-de-tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia. 17Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paștele în același timp și Sărbătoarea Azimilor
35:17
Exod 12:15
13:6
șapte zile. 18Nicio Sărbătoare a Paștelor nu
35:18
2 Împ. 23:22,23
mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împăraţii lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-au prăznuit Iosia, preoţii și leviţii, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo, și locuitorii Ierusalimului. 19În al optsprezecelea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paștele acestea.

Iosia ucis

20După toate aceste lucruri, după ce a dres Iosia Casa Domnului, Neco

35:20
2 Împ. 23:29Ier. 46:2
, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte. 21Și Neco i-a trimis soli să-i spună: „Ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească.” 22Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele
35:22
1 Împ. 22:30
ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Meghido. 23Arcașii au tras asupra împăratului Iosia, și împăratul a zis slujitorilor săi: „Luaţi-mă, căci sunt greu rănit.” 24Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus
35:24
2 Împ. 23:30
la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinţilor săi.

Tot Iuda

35:24
Zah. 12:11
și Ierusalimul au plâns pe Iosia. 25Ieremia a făcut un cântec de jale
35:25
Plâng. 4:20
pentru Iosia. Toţi cântăreţii și toate cântăreţele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi și au ajuns o datină
35:25
Ier. 22:20
în Israel. Cântările acestea sunt scrise în „Cântecele de Jale”. 26Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui evlavioase, făcute așa cum poruncește Legea Domnului, 27cele dintâi și cele de pe urmă fapte ale lui, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel și Iuda.

36

Domnia lui Ioahaz

361Poporul

36:1
2 Împ. 23:30
ţării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim. 2Ioahaz avea douăzeci și trei de ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni la Ierusalim. 3Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim și a pus peste ţară un bir de o sută de talanţi de argint și de un talant de aur. 4Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, și i-a schimbat numele în Ioiachim. Neco a luat pe fratele său Ioahaz și l-a dus în Egipt.

Ioiachim

5Ioiachim avea douăzeci și cinci

36:5
2 Împ. 23:36,37
de ani când a ajuns împărat și a domnit unsprezece ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său. 6Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva
36:6
2 Împ. 24:1
lui și l-a legat cu lanţuri de aramă ca să-l ducă
36:6
2 Împ. 24:6Ier. 22:18,19
36:30
la Babilon. 7Nebucadneţar a dus la Babilon unelte
36:7
2 Împ. 24:13Dan. 1:1,2
5:2
din Casa Domnului și le-a pus în casa lui, în Babilon. 8Celelalte fapte ale lui Ioiachim, urâciunile pe care le-a săvârșit și răul ce se afla în el, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel și Iuda. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ioiachin.

Ioiachin

9Ioiachin

36:9
2 Împ. 24:8
avea opt36:9 În 2 Împ. 24:8 citim: optsprezece ani. ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni și zece zile la Ierusalim.

El a făcut ce este rău înaintea Domnului. 10În anul următor, împăratul Nebucadneţar l-a

36:10
2 Împ. 24:10-17
dus la Babilon împreună
36:10
Dan. 1:1,2
5:2
cu uneltele scumpe ale Casei Domnului. Și a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Zedechia
36:10
Ier. 37:1
, fratele lui Ioiachin.

Zedechia

11Zedechia avea douăzeci și unu

36:11
2 Împ. 24:18Ier. 52:1
de ani când a ajuns împărat și a domnit unsprezece ani la Ierusalim. 12El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului. 13S-a răsculat
36:13
Ier. 52:3Ezec. 17:15,18
chiar împotriva împăratului Nebucadneţar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. Și-a înţepenit grumazul
36:13
2 Împ. 17:14
și și-a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. 14Toate căpeteniile preoţilor și poporul au înmulţit și ei fărădelegile după toate urâciunile neamurilor și au pângărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim. 15Domnul Dumnezeul
36:15
Ier. 25:3,4
35:15
44:4
părinţilor lor a dat din vreme trimișilor Săi însărcinarea să-i înștiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său și locașul Său. 16Dar ei și-au bătut joc
36:16
Ier. 5:12,13
de trimișii lui Dumnezeu, I-au nesocotit
36:16
Prov. 1:25,30
cuvintele și au râs
36:16
Ier. 32:3
38:6Mat. 23:34
de prorocii Lui, până când mânia
36:16
Ps. 74:1
79:5
Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac. 17Atunci, Domnul a făcut
36:17
Deut. 28:492 Împ. 25:1Ezra 9:7
să se suie împotriva lor împăratul haldeenilor și a ucis
36:17
Ps. 74:20
79:2,3
cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruţat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. 18Nebucadneţar a dus la Babilon toate uneltele
36:18
2 Împ. 25:13
din Casa Domnului, mari și mici, vistieriile Casei Domnului și vistieriile împăratului și ale căpeteniilor lui. 19Au ars
36:19
2 Împ. 25:9Ps. 74:6,7
79:1,7
Casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. 20Pe cei ce au scăpat
36:20
2 Împ. 25:11
de sabie, Nebucadneţar i-a dus prinși la Babilon. Ei i-au fost supuși
36:20
Ier. 27:7
, lui și fiilor lui, până la stăpânirea împărăţiei perșilor, 21ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui
36:21
Ier. 25:9,11,12
26:6,7
29:10
Ieremia, până ce ţara și-a ţinut
36:21
Lev. 26:34,35,43Dan. 9:2
Sabatele ei și s-a odihnit
36:21
Lev. 25:4,5
tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor șaptezeci de ani.

Porunca lui Cirus

22În cel dintâi an

36:22
Ezra 1:1
al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia
36:22
Ier. 25:12,13
29:10
33:10,11,14
, Domnul a trezit duhul lui Cirus
36:22
Is. 44:28
, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăţia lui: 23„Așa
36:23
Ezra 1:1-3
vorbește Cirus, împăratul perșilor: ‘Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului și mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece!’”