Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Zidirea Templului

31Solomon

3:1
1 Împ. 6:1
a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim
3:1
Gen. 22:2,14
, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în aria lui Ornan
3:1
1 Cron. 21:18
22:1
, Iebusitul. 2A început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei lui. 3Iată pe ce temelii
3:3
1 Împ. 6:2
a zidit Solomon Casa lui Dumnezeu. Lungimea, în coţi de măsura cea veche a coţilor, era de șaizeci de coţi, iar lăţimea, de douăzeci de coţi. 4Pridvorul
3:4
1 Împ. 6:3
dinainte avea douăzeci de coţi lungime, cât era de lată casa, și o sută douăzeci de coţi înălţime; Solomon l-a acoperit pe dinăuntru cu aur curat. 5A îmbrăcat cu lemn de chiparos casa
3:5
1 Împ. 6:17
cea mare, a acoperit-o cu aur curat și a săpat pe ea finici și împletituri de lănţișoare. 6A acoperit casa cu pietre scumpe ca podoabă și aurul era aur din Parvaim. 7A acoperit cu aur casa, bârnele, pragurile, pereţii și ușile și a pus să sape heruvimi pe pereţi. 8A făcut casa Locului Preasfânt. Ea era lungă de douăzeci de coţi, cât lărgimea casei, și largă de douăzeci de coţi. A acoperit-o cu aur curat, care preţuia șase sute de talanţi. 9Greutatea aurului pentru cuie se ridica la cincizeci de sicli. A îmbrăcat cu aur și odăile de sus. 10A făcut în casa
3:10
1 Împ. 6:23
Locului Preasfânt doi heruvimi săpaţi și i-a acoperit cu aur. 11Aripile heruvimilor aveau o lungime de douăzeci de coţi. Aripa celui dintâi, lungă de cinci coţi, atingea zidul casei și cealaltă aripă, lungă tot de cinci coţi, atingea aripa celui de al doilea heruvim. 12Aripa celui de al doilea heruvim, lungă de cinci coţi, atingea zidul casei și cealaltă aripă, lungă tot de cinci coţi, se unea cu aripa celui dintâi heruvim. 13Aripile acestor heruvimi, întinse, aveau douăzeci de coţi. Ei stăteau în picioare, cu faţa întoarsă spre casă. 14A făcut perdeaua
3:14
Exod 26:31Mat. 27:51Evr. 9:3
albastră, purpurie și cărămizie și de in subţire și a lucrat heruvimi pe ea.

Cei doi stâlpi de aramă

15A făcut înaintea casei doi

3:15
1 Împ. 7:15-21Ier. 52:21
stâlpi de treizeci și cinci de coţi înălţime, cu un cap de cinci coţi în vârful lor. 16A făcut niște reţele ca acelea care erau în Locul Preasfânt și le-a pus pe vârful stâlpilor. Apoi a făcut o sută
3:16
1 Împ. 7:20
de rodii pe care le-a pus pe reţele. 17A așezat
3:17
1 Împ. 7:21
stâlpii în partea dinainte a Templului, unul la dreapta și altul la stânga, a numit pe cel de la dreapta Iachin și pe cel de la stânga Boaz.

4

Altarul de aramă, marea și lighenele

41A făcut un altar

4:1
Exod 27:1,22 Împ. 16:14Ezec. 43:13,16
de aramă, lung de douăzeci de coţi, lat de douăzeci de coţi și înalt de zece coţi. 2A făcut marea
4:2
1 Împ. 7:23
turnată. Ea avea zece coţi de la o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi și un fir de treizeci de coţi ar fi înconjurat-o. 3Sub
4:3
1 Împ. 7:24-26
marginea ei, de jur împrejur, erau niște chipuri de boi, câte zece de fiecare cot de jur împrejurul mării; boii, așezaţi pe două rânduri, erau turnaţi dintr-o singură bucată cu ea. 4Era așezată pe doisprezece boi, dintre care trei întorși spre miazănoapte, trei întorși spre apus, trei întorși spre miazăzi și trei întorși spre răsărit; marea era așezată pe ei și toată partea dindărăt a trupurilor lor era înăuntru. 5Grosimea ei era de un lat de mână și marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de baţi
4:5
1 Împ. 7:26
. 6A făcut zece
4:6
1 Împ. 7:38
lighene și a pus cinci la dreapta și cinci la stânga, ca să slujească la curăţiri: în ele se spălau feluritele părţi ale arderilor-de-tot. Marea era pentru spălarea preoţilor.

Celelalte lucruri și unelte pentru Templu

7A mai

4:7
1 Împ. 7:49
făcut zece sfeșnice de aur, după
4:7
Exod 25:31,401 Cron. 28:12,19
porunca privitoare la ele, și le-a așezat în Templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. 8A mai făcut
4:8
1 Împ. 7:48
zece mese și le-a așezat în Templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. A mai făcut o sută de potire de aur. 9A mai făcut
4:9
1 Împ. 6:36
curtea preoţilor și curtea cea mare, cu porţile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă. 10A așezat marea
4:10
1 Împ. 7:39
în partea dreaptă, la miazăzi-răsărit. 11Hiram
4:11
1 Împ. 7:40
a făcut cenușarele, lopeţile și potirele.

Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon s-o facă pentru Casa lui Dumnezeu: 12doi stâlpi, cu cele două capete

4:12
1 Împ. 7:41
și coperișurile lor cu cununi de pe vârful stâlpilor; cele două reţele pentru acoperirea celor două coperișuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor; 13cele patru sute
4:13
1 Împ. 7:20
de rodii pentru cele două reţele, câte două șiruri de rodii pentru fiecare reţea, pentru acoperirea celor două coperișuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor; 14cele zece temelii
4:14
1 Împ. 7:27,43
și cele zece lighene de pe temelii; 15marea și cei doisprezece boi de sub ea; 16cenușarele, lopeţile și furculiţele. Toate aceste unelte, pe care le-a dat împăratul Solomon lui Huram-Abi
4:16
1 Împ. 7:14,45
să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită. 17Împăratul a pus să le toarne în câmpia
4:17
1 Împ. 7:46
Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot și Ţereda. 18Solomon
4:18
1 Împ. 7:47
a făcut toate aceste unelte în număr atât de mare, încât nu s-a putut cerceta greutatea aramei. 19Solomon
4:19
1 Împ. 7:48-50
a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele pe care se puneau pâinile
4:19
Exod 25:30
pentru punerea înaintea Domnului, 20sfeșnicele și candelele lor de aur curat, care trebuiau aprinse după poruncă
4:20
Exod 27:20,21
înaintea Locului Preasfânt, 21florile
4:21
Exod 25:31
, candelele și mucările de aur, de aur foarte curat, 22cuţitele, potirele, ceștile și căţuile de aur curat și aripile de aur pentru ușa dinăuntru a casei, de la intrarea Locului Preasfânt, și pentru ușa casei de la intrarea Templului.

5

51Astfel a fost isprăvită toată

5:1
1 Împ. 7:51
lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului tatăl său, David, și le-a pus în vistieriile Casei lui Dumnezeu.

Sfinţirea Templului

2Atunci

5:2
1 Împ. 8:1
, Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile seminţiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea
5:2
2 Sam. 6:12
lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. 3Toţi bărbaţii lui Israel s-au adunat
5:3
1 Împ. 8:2
la împărat pentru sărbătoarea
5:3
Cap. 7:8-10.
din luna a șaptea. 4Când au ajuns toţi bătrânii lui Israel, leviţii au ridicat chivotul. 5Au adus chivotul, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort; preoţii și leviţii le-au dus. 6Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el au stat înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi, care nu se pot nici socoti, nici număra din pricina mulţimii lor. 7Preoţii au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în Sfântul Locaș al casei, în Locul Preasfânt, sub aripile heruvimilor. 8Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. 9Drugilor li se dăduse o astfel de lungime încât capetele lor se vedeau la o depărtare de chivot dinaintea Sfântului Locaș, dar nu se vedeau de afară. Chivotul a fost acolo până în ziua de azi. 10În chivot nu erau decât cele două table, pe care le pusese
5:10
Deut. 10:2,5
acolo Moise, în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieșirea lor din Egipt. 11În clipa când au ieșit preoţii din Locul Sfânt – căci toţi preoţii de faţă se sfinţiseră fără să mai ţină șirul cetelor 12și toţi leviţii
5:12
1 Cron. 25:1
care erau cântăreţi: Asaf, Heman, Iedutun, fiii și fraţii lor, îmbrăcaţi în in subţire, stăteau, la răsăritul altarului, cu chimvale, alăute și harpe și aveau cu
5:12
1 Cron. 15:24Ps. 136:1
ei o sută douăzeci de preoţi care sunau din trâmbiţe – 13și când cei ce sunau din trâmbiţe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbiţe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun
5:13
1 Cron. 16:34,41
, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea, casa, și anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor. 14Preoţii n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci
5:14
Exod 40:35
slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.