Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Astfel a fost isprăvită toată

5:1
1 Împ. 7:51
lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului tatăl său, David, și le-a pus în vistieriile Casei lui Dumnezeu.

Sfinţirea Templului

2Atunci

5:2
1 Împ. 8:1
, Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile seminţiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea
5:2
2 Sam. 6:12
lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. 3Toţi bărbaţii lui Israel s-au adunat
5:3
1 Împ. 8:2
la împărat pentru sărbătoarea
5:3
Cap. 7:8-10.
din luna a șaptea. 4Când au ajuns toţi bătrânii lui Israel, leviţii au ridicat chivotul. 5Au adus chivotul, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort; preoţii și leviţii le-au dus. 6Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el au stat înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi, care nu se pot nici socoti, nici număra din pricina mulţimii lor. 7Preoţii au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în Sfântul Locaș al casei, în Locul Preasfânt, sub aripile heruvimilor. 8Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. 9Drugilor li se dăduse o astfel de lungime încât capetele lor se vedeau la o depărtare de chivot dinaintea Sfântului Locaș, dar nu se vedeau de afară. Chivotul a fost acolo până în ziua de azi. 10În chivot nu erau decât cele două table, pe care le pusese
5:10
Deut. 10:2,5
acolo Moise, în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieșirea lor din Egipt. 11În clipa când au ieșit preoţii din Locul Sfânt – căci toţi preoţii de faţă se sfinţiseră fără să mai ţină șirul cetelor 12și toţi leviţii
5:12
1 Cron. 25:1
care erau cântăreţi: Asaf, Heman, Iedutun, fiii și fraţii lor, îmbrăcaţi în in subţire, stăteau, la răsăritul altarului, cu chimvale, alăute și harpe și aveau cu
5:12
1 Cron. 15:24Ps. 136:1
ei o sută douăzeci de preoţi care sunau din trâmbiţe – 13și când cei ce sunau din trâmbiţe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbiţe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun
5:13
1 Cron. 16:34,41
, căci îndurarea Lui ţine în veci!”, în clipa aceea, casa, și anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor. 14Preoţii n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci
5:14
Exod 40:35
slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.

6

Binecuvântarea rostită de Solomon

61Atunci, Solomon

6:1
1 Împ. 8:12
a zis: „Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric
6:1
Lev. 16:2
! 2Și eu am zidit o casă care-Ţi va fi locuinţa, un loc unde vei locui în veci!” 3Împăratul și-a întors faţa și a binecuvântat toată adunarea lui Israel. Și toată adunarea lui Israel stătea în picioare. 4Și el a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura Sa tatălui meu, David, și a împlinit prin puterea Sa ce spusese când a zis: 5‘Din ziua când am scos pe poporul Meu din ţara Egiptului, n-am ales nicio cetate dintre toate seminţiile lui Israel ca să se zidească acolo o casă în care să locuiască Numele Meu și n-am ales pe niciun om care să fie căpetenia poporului Meu Israel. 6Ci
6:6
Cap. 12:13.
Ierusalimul l-am ales, pentru ca în el să locuiască Numele Meu, și pe David
6:6
1 Cron. 28:4
l-am ales, ca să domnească peste poporul Meu Israel!’ 7Tatăl meu, David, avea
6:7
2 Sam. 7:21 Cron. 17:1
28:2
de gând să zidească o casă Numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 8Și Domnul a zis tatălui meu, David: ‘Fiindcă ai avut de gând să zidești o casă Numelui Meu, bine ai făcut că ai avut gândul acesta! 9Numai că nu tu vei zidi casa, ci fiul tău, ieșit din tine, va zidi Numelui Meu o casă.’ 10Domnul a împlinit cuvântul pe care-l spusese. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David și am șezut pe scaunul de domnie al lui Israel, cum vestise Domnul, și am zidit o casă Numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 11Am așezat în ea chivotul, în care
6:11
Cap. 5:10.
este legământul Domnului, legământul pe care l-a făcut El cu copiii lui Israel.”

Rugăciunea lui Solomon

12Solomon s-a așezat

6:12
1 Împ. 8:22
înaintea altarului Domnului, în faţa întregii adunări a lui Israel, și a întins mâinile. 13Căci Solomon făcuse o treaptă de aramă și o pusese în mijlocul curţii. Ea era lungă de cinci coţi, lată de cinci coţi și înaltă de trei coţi; a șezut pe ea, s-a așezat în genunchi în faţa întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile spre cer. 14Și a zis:

„Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu

6:14
Exod 15:11Deut. 4:39
7:9
este Dumnezeu ca Tine în ceruri și pe pământ! Tu ţii legământul și îndurarea Ta faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta cu toată inima lor! 15Astfel, Ţi-ai ţinut cuvântul
6:15
1 Cron. 22:9
dat robului Tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura Ta, împlinești astăzi prin puterea Ta. 16Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ţine făgăduinţa pe care ai făcut-o tatălui meu, David, când ai zis: ‘Niciodată
6:16
2 Sam. 7:12,161 Împ. 2:4
6:12
nu vei fi lipsit înaintea Mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnie al lui Israel, numai
6:16
Ps. 132:12
fiii tăi să ia seama la calea lor și să meargă în Legea Mea, cum ai mers tu înaintea Mea.’ 17Împlinească-se dar, Doamne, Dumnezeul lui Israel, făgăduinţa pe care ai făcut-o robului Tău David! 18Dar ce, să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată
6:18
Cap. 2:6.
că cerurile și cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu cât mai puţin această casă pe care am zidit-o eu! 19Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău și la cererea lui! Ascultă strigătul și rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău. 20Ochii Tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi Numele Tău! Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta! 21Ascultă cererile robului Tău și ale poporului Tău Israel, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă și iartă! 22Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și se va pune peste el un jurământ ca să-l facă să jure și dacă va veni să jure înaintea altarului Tău, în casa aceasta, 23ascultă-l din ceruri, lucrează și judecă pe robii Tăi; osândește pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui; fă dreptate celui nevinovat și răsplătește-i după nevinovăţia lui! 24Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaș pentru că a păcătuit împotriva Ta, dacă se vor întoarce la Tine și vor da slavă Numelui Tău, dacă Îţi vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, 25ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului Tău Israel și adu-i înapoi în ţara pe care ai dat-o lor și părinţilor lor. 26Când cerul
6:26
1 Împ. 17:1
va fi închis și nu va fi ploaie din pricina păcatelor lor împotriva Ta, dacă se vor ruga în acest loc și vor da slavă Numelui Tău și dacă se vor întoarce de la păcatele lor (pentru că-i vei fi pedepsit), 27ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi și al poporului Tău Israel, învaţă-i calea cea bună în care trebuie să meargă și trimite ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moștenire poporului Tău! 28Când vor fi în ţară foametea
6:28
Cap. 20:9.
, ciuma, rugina în grâu și mălura, lăcustele de un soi sau altul, când vrăjmașul va împresura pe poporul Tău în ţara lui, în cetăţile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel, 29dacă un om, dacă tot poporul Tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta, 30ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, și iartă-l; răsplătește fiecăruia după căile lui, Tu care cunoști
6:30
1 Cron. 28:9
inima fiecăruia, căci numai Tu cunoști inima copiilor oamenilor, 31ca să se teamă de Tine și să umble în căile Tale tot timpul cât vor trăi în ţara pe care ai dat-o părinţilor noștri! 32Când străinul, care
6:32
Ioan 12:20Fapte 8:27
nu este din poporul tău Israel, va veni dintr-o ţară depărtată din pricina Numelui Tău celui mare, din pricina mâinii Tale celei tari și din pricina braţului Tău întins, când va veni să se roage în casa aceasta, 33ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, și dă străinului aceluia tot ce-Ţi va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască Numele Tău, să se teamă de Tine, ca poporul Tău Israel, și să știe că Numele Tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o! 34Când va ieși poporul Tău la luptă împotriva vrăjmașilor lui, urmând calea pe care îi vei porunci s-o urmeze, dacă Îţi vor face rugăciuni cu privirile îndreptate spre cetatea aceasta pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o în Numele Tău, 35ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate! 36Când vor păcătui împotriva Ta, căci nu
6:36
Prov. 20:9Ecl. 7:20Iac. 3:21 Ioan 1:8
este om care să nu păcătuiască, și când vei fi mâniat împotriva lor și-i vei da în mâna vrăjmașului, care-i va duce robi într-o ţară depărtată sau apropiată, 37dacă își vor veni în fire în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine și Îţi vor face cereri în ţara robiei lor și vor zice: ‘Am păcătuit, am săvârșit fărădelegi, am făcut rău’, 38dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în ţara robiei lor, unde au fost duși robi, dacă-Ţi vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o Numelui Tău, 39ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate; iartă poporului Tău păcatele făcute împotriva Ta! 40Acum, Dumnezeule, ochii Tăi să fie deschiși și urechile să-Ţi fie cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta! 41Acum
6:41
Ps. 132:8-10,16
, Doamne Dumnezeule, scoală-Te, vino la locul
6:41
1 Cron. 28:2
Tău de odihnă, Tu și chivotul măreţiei Tale. Preoţii Tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcaţi cu mântuirea, și preaiubiţii Tăi să se bucure
6:41
Neem. 9:25
de fericire! 42Doamne Dumnezeule, nu îndepărta pe unsul Tău, adu-Ţi
6:42
Ps. 132:1Is. 55:3
aminte de bunătăţile făgăduite robului Tău David!”

7

Sfârșitul sfinţirii

71Când

7:1
1 Împ. 8:54
și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât
7:1
Lev. 9:24Jud. 6:211 Împ. 18:381 Cron. 21:26
foc din cer și a mistuit arderea-de-tot și jertfele, și slava
7:1
1 Împ. 8:10,11Ezec. 10:3,4
Domnului a umplut casa. 2Preoţii
7:2
Cap. 5:14.
nu puteau să intre în Casa Domnului, căci slava Domnului umplea Casa Domnului. 3Toţi copiii lui Israel au văzut coborându-se focul și slava Domnului peste casă; ei și-au plecat faţa la pământ pe pardoseală, s-au închinat și au lăudat pe Domnul, zicând
7:3
Cap. 5:13.
: „Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în
7:3
1 Cron. 16:41
veac!” 4Împăratul
7:4
1 Împ. 8:62,63
și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. 5Împăratul Solomon a înjunghiat douăzeci și două de mii de boi și o sută douăzeci de mii de oi. Astfel au făcut împăratul și tot poporul sfinţirea Casei lui Dumnezeu. 6Preoţii
7:6
1 Cron. 15:16
stăteau la locul lor și tot astfel și leviţii, cu instrumentele făcute în cinstea Domnului de împăratul David, pentru cântarea laudelor Domnului, când i-a însărcinat David să mărească pe Domnul zicând: „Căci îndurarea Lui ţine în veac!” Preoţii sunau
7:6
Cap. 5:12.
din trâmbiţe în faţa lor. Și tot Israelul era de faţă. 7Solomon a sfinţit
7:7
1 Împ. 8:64
și mijlocul curţii, care este înaintea Casei Domnului, căci acolo a adus arderile-de-tot și grăsimile jertfelor de mulţumire, pentru că altarul de aramă pe care-l făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile-de-tot, darurile de mâncare și grăsimile. 8Solomon a prăznuit sărbătoarea în vremea aceea
7:8
1 Împ. 8:65
șapte zile și tot Israelul a prăznuit împreună cu el; venise o mare mulţime de oameni de la intrarea Hamatului până la pârâul
7:8
Ios. 13:3
Egiptului. 9În ziua a opta, au avut o adunare de sărbătoare, căci sfinţirea altarului au făcut-o șapte zile și sărbătoarea tot șapte zile. 10În a douăzeci și treia
7:10
1 Împ. 8:66
zi a lunii a șaptea, Solomon a trimis înapoi în corturi pe popor, care era vesel și mulţumit de binele pe care-l făcuse Domnul lui David, lui Solomon și poporului Său Israel.

Dumnezeu Se arată lui Solomon

11Când a isprăvit

7:11
1 Împ. 9:1
Solomon Casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce-și pusese de gând să facă în Casa Domnului și în casa împăratului, 12Domnul S-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: „Îţi ascult rugăciunea și aleg locul
7:12
Deut. 12:5
acesta drept casa unde va trebui să Mi se aducă jertfe. 13Când voi
7:13
Cap. 6:26,28.
închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu, 14dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va
7:14
Iac. 4:10
smeri, se va ruga și va căuta Faţa Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl
7:14
Cap. 6:27,30.
voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui ţara. 15Ochii
7:15
Cap. 6:40.
Mei vor fi deschiși de acum și urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. 16Acum, aleg
7:16
1 Împ. 9:3
și sfinţesc casa aceasta, pentru ca Numele Meu să locuiască în ea pe vecie, și voi avea totdeauna ochii și inima Mea acolo. 17Și tu
7:17
1 Împ. 9:4
, dacă vei umbla înaintea Mea cum a umblat tatăl tău, David, făcând tot ce ţi-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile Mele, 18voi întări scaunul de domnie al împărăţiei tale, cum am făgăduit tatălui tău, David, când am zis: ‘Niciodată nu
7:18
Cap. 6:16.
vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel.’ 19Dar, dacă vă
7:19
Lev. 26:14,33Deut. 28:15,36,37
veţi abate, dacă veţi părăsi legile și poruncile Mele, pe care vi le-am dat, și dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor, 20vă voi smulge din ţara Mea, pe care v-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa aceasta pe care am închinat-o Numelui Meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. 21Și, cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va zice: ‘Pentru ce
7:21
Deut. 29:24Ier. 22:8,9
a făcut Domnul așa ţării și casei acesteia?’ 22Și se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care i-a scos din ţara Egiptului, pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit; iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele.’”