Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Cetăţile zidite de Solomon

81După douăzeci

8:1
1 Împ. 9:10
de ani, în timpul cărora Solomon a zidit Casa Domnului și casa lui însuși, 2a întărit cetăţile pe care i le-a dat Hiram și a așezat în ele pe copiii lui Israel. 3Solomon a mers împotriva Hamatului, la Ţoba, și a pus stăpânire pe ea. 4A întărit
8:4
1 Împ. 9:17
Tadmorul în pustie și toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde în Hamat. 5A întărit apoi Bet-Horonul de Sus și Bet-Horonul de Jos, ca cetăţi întărite cu ziduri, porţi și zăvoare; 6Baalatul și toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde și care ţineau de el, toate cetăţile pentru care, cetăţile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată ţara al cărei stăpân era. 7Pe
8:7
1 Împ. 9:20
tot poporul care mai rămăsese din hetiţi, din amoriţi, din fereziţi, din heviţi și din iebusiţi, care nu făcea parte din Israel, 8pe urmașii lor care rămăseseră după ei în ţară și pe care nu-i nimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oameni de corvoadă, ceea ce au fost până în ziua de azi. 9Solomon n-a întrebuinţat ca robi pentru lucrările lui pe niciunul din copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, căpeteniile lui, slujbașii lui, mai-marii carelor și călărimii lui. 10Căpeteniile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului și însărcinate să privegheze peste el erau în număr de două sute cincizeci
8:10
1 Împ. 9:23
. 11Solomon
8:11
1 Împ. 3:1
7:8
9:24
a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care i-o zidise, căci a zis: „Nevastă-mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte.”

Rânduiala slujbei

12Atunci, Solomon a adus arderi-de-tot Domnului pe altarul Domnului, pe care-l zidise înaintea pridvorului. 13Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi

8:13
Exod 29:38Num. 28:3,9,11,26
29:1
, pentru zilele de Sabat, pentru zilele de lună nouă și pentru sărbători, de trei ori
8:13
Exod 23:14Deut. 16:16
pe an, la Sărbătoarea Azimilor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la Sărbătoarea Corturilor. 14A pus în slujbele lor, așa cum le rânduise tatăl său, David, cetele
8:14
1 Cron. 24:1
preoţilor, după slujba lor, pe leviţi
8:14
1 Cron. 25:1
după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul și să facă zi de zi de slujbă în faţa preoţilor, și pe ușieri
8:14
1 Cron. 9:17
26:1
, împărţiţi la fiecare ușă, după cetele lor, căci așa poruncise David, omul lui Dumnezeu. 15Nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoţi și leviţi, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privinţa vistieriilor. 16Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia Casei Domnului și până în ziua când a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită. 17Solomon a plecat atunci la Eţion-Gheber
8:17
1 Împ. 9:26
și la Elot, pe ţărmul mării, în ţara Edomului. 18Și
8:18
1 Împ. 9:27
Hiram i-a trimis, prin slujitorii săi, corăbii și slujitori care cunoșteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo patru sute cincizeci de talanţi de aur, pe care i-au adus împăratului Solomon.

9

Împărăteasa din Seba

91Împărăteasa

9:1
1 Împ. 10:1Mat. 12:42Luca 11:31
din Seba a auzit de faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea avea un alai foarte mare și cămile încărcate cu mirodenii, aur mult de tot și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. 2Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să i-l lămurească. 3Împărăteasa din Seba a văzut înţelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, 4și bucatele de la masa lui, și locuinţa slujitorilor lui, și slujbele, și hainele celor ce-i slujeau, și paharnicii lui, și hainele lor, și treptele pe care se suia la Casa Domnului. 5Uimită, ea a zis împăratului: „Este adevărat deci ce am auzit eu în ţara mea despre faptele și înţelepciunea ta! 6Nu credeam tot ce se zicea, până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înţelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine. 7Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt pururea înaintea ta și care aud înţelepciunea ta! 8Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care S-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul Lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău! Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el, ca să faci judecată și dreptate.” 9Ea a dat împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai fost mirodenii ca cele date împăratului Solomon de împărăteasa din Seba. 10Slujitorii lui Hiram și slujitorii lui Solomon care
9:10
Cap. 8:18.
au adus aur din Ofir au adus și lemn mirositor
9:10
1 Împ. 10:11
și pietre scumpe. 11Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru Casa Domnului și pentru casa împăratului și harpe și alăute pentru cântăreţi. Nu se mai văzuse așa ceva în ţara lui Iuda. 12Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult decât adusese ea împăratului. Apoi s-a întors și s-a dus în ţara ei, ea și slujitorii ei.

Avuţia, înţelepciunea și mărimea lui Solomon

13Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de șase sute șaizeci și șase de talanţi de aur, 14afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toţi împăraţii Arabiei și de la dregătorii ţării, care aduceau aur și argint lui Solomon. 15Împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuinţat șase sute de sicli de aur bătut, 16și alte trei sute de scuturi de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuinţat trei sute de sicli de aur; și împăratul le-a pus în casa pădurii Libanului. 17Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. 18Scaunul acesta de domnie avea șase trepte și un așternut pentru picioare, de aur, care se ţinea de scaunul de domnie; de fiecare parte a scaunului erau rezemători, lângă rezemători erau doi lei 19și, pe cele șase trepte, de o parte și de alta, erau doisprezece lei. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăţie. 20Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint – argintului nu i se dădea niciun preţ pe vremea lui Solomon. 21Căci împăratul avea corăbii din Tarsis, care călătoreau cu slujitorii lui Hiram; și la fiecare trei ani veneau corăbiile din Tarsis aducând aur și argint, fildeș, maimuţe și păuni. 22Împăratul Solomon a întrecut pe toţi împăraţii pământului prin bogăţiile și înţelepciunea lui. 23Toţi împăraţii pământului căutau să-l vadă pe Solomon ca să audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 24Și fiecare din ei își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri; așa era în fiecare an. 25Solomon

9:25
1 Împ. 4:26
10:26
avea patru mii de iesle pentru caii de la carele lui și douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a așezat în cetăţile unde își ţinea carele și la Ierusalim, lângă împărat. 26El stăpânea
9:26
1 Împ. 4:21
peste toţi împăraţii, de la râu
9:26
Gen. 15:18Ps. 72:8
până la ţara filistenilor și până la hotarul Egiptului. 27Împăratul
9:27
1 Împ. 10:27
a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de mulţi ca smochinii sălbatici, care cresc pe câmpie. 28Din Egipt și din toate ţările se aduceau
9:28
1 Împ. 10:28
cai pentru Solomon.

Moartea lui Solomon

29Celelalte

9:29
1 Împ. 11:41
fapte ale lui Solomon, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia
9:29
1 Împ. 11:29
din Silo și în descoperirile prorocului
9:29
Cap. 12:15;
Ieedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat? 30Solomon
9:30
1 Împ. 11:42,43
a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul. 31Apoi Solomon a adormit cu părinţii lui și l-au îngropat în cetatea tatălui său, David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Roboam.

10

ISTORIA ÎMPĂRĂŢIEI LUI IUDA, DE LA DEZBINARE PÂNĂ LA ROBIE

CAPITOLELE 10—36

(Ieremia 25:4-11.)

Dezbinarea împărăţiei

101Roboam

10:1
1 Împ. 12:1
s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. 2Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde
10:2
1 Împ. 11:40
fugise de împăratul Solomon, și s-a întors din Egipt. 3Au trimis să-l cheme. Atunci, Ieroboam și tot Israelul au venit la Roboam și i-au vorbit așa: 4„Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îţi vom sluji.” 5El le-a zis: „Întoarceţi-vă la mine după trei zile.” Și poporul a plecat. 6Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui și a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?” 7Și iată ce i-au zis ei: „Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă-i vei primi bine și dacă le vei vorbi cu bunăvoinţă, îţi vor sluji pe vecie.” 8Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care-l înconjurau. 9El le-a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia care-mi vorbește astfel: ‘Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi’?” 10Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: „Așa să vorbești poporului acestuia care ţi-a vorbit așa: ‘Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu ușurează-ni-l!’ să le vorbești așa: ‘Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.’” 12Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile.” 13Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor 14și le-a vorbit așa, după sfatul tinerilor: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.” 15Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci
10:15
1 Sam. 2:251 Împ. 12:15,24
așa rânduise Dumnezeu în vederea împlinirii cuvântului pe care-l spusese Domnul prin Ahia
10:15
1 Împ. 11:29
din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: „Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moștenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ţi de casă, Davide!” Și tot Israelul s-a dus în corturile lui. 17Copiii lui Israel care locuiau în cetăţile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. 18Atunci, împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai-mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel și a murit. Și împăratul Roboam s-a
10:18
1 Împ. 12:19
grăbit și s-a suit într-un car, ca să fugă la Ierusalim. 19Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi.