Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Apostolii mincinoși

111O, de aţi putea suferi puţintică nebunie

11:1
Vers. 16. Cap. 5:13.
din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă! 2Căci sunt gelos
11:2
Gal. 4:17,18
de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am
11:2
Osea 2:19,201 Cor. 4:15
logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţișez înaintea
11:2
Col. 1:28
lui Hristos ca pe o fecioară curată
11:2
Lev. 21:13
. 3Dar mă tem ca, după cum șarpele
11:3
Gen. 3:4Ioan 8:44
a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice
11:3
Efes. 6:24Col. 2:4,8,181 Tim. 1:3
4:1Evr. 13:92 Pet. 3:17
de la curăţia și credincioșia care este faţă de Hristos. 4În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus, pe care noi nu L-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă evanghelie
11:4
Gal. 1:7,8
, pe care n-aţi primit-o, o, cum îl îngăduiţi de bine! 5Dar socotesc că nici eu nu sunt cu
11:5
1 Cor. 15:10Gal. 2:6
nimic mai prejos de apostolii aceștia „nespus de aleși”! 6Chiar dacă sunt
11:6
1 Cor. 1:17
2:1,13
un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în
11:6
Efes. 3:4
cunoștinţă, și am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul și în toate
11:6
Cap. 4:2;
privinţele. 7Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi
11:7
Fapte 18:31 Cor. 9:6,12
ca să fiţi înălţaţi voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? 8Am despuiat alte Biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. 9Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am
11:9
Fapte 20:331 Tes. 2:92 Tes. 3:8,9
fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit fraţii
11:9
Filip. 4:10,15,16
, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să
11:9
Cap. 12:14,16.
vă îngreuiez cu ceva. 10Pe adevărul lui Hristos care este în
11:10
Rom. 9:1
mine, nimeni
11:10
1 Cor. 9:15
nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei! 11Pentru ce
11:11
Cap. 6:11;
?… Pentru că nu vă iubesc?… Știe Dumnezeu! 12Dar lucrez și voi lucra astfel, pentru ca
11:12
1 Cor. 9:12
să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiţi deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. 13Oamenii aceștia sunt
11:13
Fapte 15:24Rom. 16:18Gal. 1:7
6:12Filip. 1:152 Pet. 2:11 Ioan 4:1Apoc. 2:2
niște apostoli mincinoși, niște lucrători
11:13
Cap. 2:17.
înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. 14Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger
11:14
Gal. 1:8
de lumină. 15Nu este mare lucru dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori
11:15
Cap. 3:9.
ai neprihănirii. Sfârșitul lor
11:15
Filip. 3:19
va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16Iarăși

11:16
Vers. 1. Cap. 12:6,11.
spun: Să nu mă creadă nimeni nebun. Sau altminteri, suferiţi-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puţintel. 17Ce spun în
11:17
1 Cor. 7:6,12
această îndrăzneală, ca să mă laud, nu
11:17
Cap. 9:4.
spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. 18De vreme ce
11:18
Filip. 3:3,4
mulţi se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. 19Doar voi suferiţi cu plăcere pe nebuni, voi
11:19
1 Cor. 4:10
, care sunteţi înţelepţi! 20Dacă
11:20
Gal. 2:4
4:9
vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiţi! 21Spre rușinea mea o spun că am
11:21
Cap. 10:10.
fost slabi! Totuși, orice
11:21
Filip. 3:4
poate să pună înainte cineva – vorbesc în nebunie – pot pune și eu înainte. 22Sunt ei evrei? Și eu sunt! Sunt ei israeliţi? Și eu sunt! Sunt ei sămânţă a lui Avraam? Și
11:22
Fapte 22:3Rom. 1:11Filip. 3:5
eu sunt! 23Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – vorbesc ca un ieșit din minţi. – Eu sunt și mai mult. În osteneli
11:23
1 Cor. 15:10
, și mai mult; în temniţe, și mai mult; în lovituri
11:23
Fapte 9:16
20:23
21:11
, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte
11:23
1 Cor. 15:30-324:11
6:9
! 24De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci
11:24
Deut. 25:3
de lovituri fără una; 25de trei ori am fost bătut
11:25
Fapte 16:22
cu nuiele; o dată am fost împroșcat
11:25
Fapte 14:19
cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat
11:25
Fapte 27:41
corabia cu mine; o noapte și o zi am fost în adâncul mării. 26Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în
11:26
Fapte 9:23
13:50
14:5
17:5
20:3
21:31
23:10,11
25:3
primejdii din partea celor din neamul meu, în
11:26
Fapte 14:5
19:23
primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoși, 27în osteneli și necazuri, în priveghiuri
11:27
Fapte 20:31
adesea, în foame
11:27
1 Cor. 4:11
și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte! 28Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija
11:28
Fapte 20:18Rom. 1:14
pentru toate Bisericile. 29Cine
11:29
1 Cor. 8:13
9:22
este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? 30Dacă e vorba să mă laud, mă
11:30
Cap. 12:5,9,10.
voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. 31Dumnezeu
11:31
Rom. 1:9
9:1Gal. 1:201 Tes. 2:5
și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care
11:31
Rom. 9:5
este binecuvântat în veci, știe că nu mint!… 32În
11:32
Fapte 9:24,25
Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea Damascenilor, ca să mă prindă. 33Dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniţă, prin zid, și am scăpat din mâinile lor.

12

Descoperirile lui Pavel

121E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. 2Cunosc un om în

12:2
Rom. 16:7Gal. 1:22
Hristos care, acum paisprezece ani, a fost
12:2
Fapte 22:17
răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu – Dumnezeu știe). 3Și știu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu – Dumnezeu știe) 4a fost răpit în rai
12:4
Luca 23:43
și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească. 5Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar
12:5
Cap. 11:30.
, întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. 6Chiar dacă aș vrea
12:6
Cap. 10:8;
să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. 7Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuș
12:7
Ezec. 28:24Gal. 4:13,14
în carne, un sol
12:7
Iov 2:7Luca 13:16
al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf. 8De trei
12:8
Deut. 3:23-27Mat. 26:44
ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. 9Și El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă
12:9
Cap. 11:30.
voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 10De aceea simt plăcere
12:10
Rom. 5:3
în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci
12:10
Cap. 13:4.
, când sunt slab, atunci sunt tare.

Slujba lui Pavel

11Am ajuns nebun

12:11
Cap. 11:1,16,17.
, voi m-aţi silit. Dar voi trebuia să mă lăudaţi, căci, măcar că nu sunt nimic
12:11
Cap. 11:5.
, totuși cu nimic
12:11
1 Cor. 3:7
15:8,9Efes. 3:8
n-am fost mai prejos de acești apostoli așa de minunaţi. 12Semnele
12:12
Rom. 15:18,191 Cor. 9:26:4
11:6
unui apostol le-aţi avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. 13În adevăr
12:13
1 Cor. 1:7
, în ce aţi fost voi puși mai prejos decât celelalte Biserici, afară doar că numai eu
12:13
1 Cor. 9:12
singur nu v-am fost o sarcină? O, iertaţi-mi nedreptatea aceasta
12:13
Cap. 11:7.
!… 14Iată
12:14
Cap. 13:1.
că sunt gata să vin a treia oară la voi, și tot nu
12:14
Fapte 20:331 Cor. 4:14,15
vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, nu
12:14
1 Cor. 4:14
copiii sunt datori să agonisească pentru părinţii lor, ci părinţii pentru copiii lor. 15Și eu voi
12:15
Filip. 2:171 Tes. 2:8
cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru
12:15
Ioan 10:11Col. 1:242 Tim. 2:10
sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puţin
12:15
Cap. 6:12,13.
? 16Fie și-așa! Nu
12:16
Cap. 11:9.
v-am fost sarcină deloc. „Dar”, zic ei, „ca un om isteţ ce sunt, v-am prins prin șiretlic.” 17Dar
12:17
Cap. 7:2.
am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? 18Am
12:18
Cap. 8:6,16,22.
rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe
12:18
Cap. 8:18.
fratele – a cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziţi de același Duh și n-am călcat noi pe aceleași urme? 19De multă vreme
12:19
Cap. 5:12.
voi vă închipuiţi că vrem să ne apărăm înaintea voastră! Noi vorbim înaintea
12:19
Rom. 9:1
lui Dumnezeu în Hristos și toate
12:19
1 Cor. 10:33
aceste lucruri le spunem, preaiubiţilor, pentru zidirea voastră. 20Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc, și eu
12:20
1 Cor. 4:2113:2,10
însumi să fiu găsit de voi așa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngâmfări, tulburări. 21Mă tem ca, la venirea mea la voi, să
12:21
Cap. 2:1,4.
nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulţi din cei ce
12:21
Cap. 13:2.
au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăţia, curvia
12:21
1 Cor. 5:1
și spurcăciunile pe care le-au făcut.

13

Cele din urmă înștiinţări

131Vin la voi pentru a

13:1
Cap. 12:14.
treia oară. „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi
13:1
Num. 35:30Deut. 17:6
19:15Mat. 18:16Ioan 8:17Evr. 10:28
sau trei martori.” 2Cum am spus
13:2
Cap. 10:2.
când am fost de faţă a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de faţă, spun iarăși mai dinainte
13:2
Cap. 12:21.
celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalţi că, dacă mă voi întoarce la voi, n-am
13:2
Cap. 1:23.
să cruţ deloc, 3căci căutaţi o dovadă că Hristos vorbește
13:3
Mat. 10:201 Cor. 5:4
în mine: El care nu este slab faţă de
13:3
1 Cor. 9:2
voi, ci este plin de putere între voi. 4În adevăr
13:4
Filip. 2:7,81 Pet. 3:8
, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește
13:4
Rom. 6:4
prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, și noi
13:4
Cap. 10:3,4.
suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi. 5Pe voi înșivă încercaţi-vă
13:5
1 Cor. 11:28
dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înșivă cercaţi-vă. Nu recunoașteţi voi că
13:5
Rom. 8:10Gal. 4:19
Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi
13:5
1 Cor. 9:27
. 6Dar trag nădejde că veţi recunoaște că noi nu suntem lepădaţi. 7Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău; nu pentru ca să ne
13:7
Cap. 6:9.
putem arăta noi înșine primiţi, ci ca să faceţi ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi. 8Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 9În adevăr, ne bucurăm când
13:9
1 Cor. 4:1012:5,9,10
noi suntem slabi, iar voi sunteţi tari și ne rugăm pentru desăvârșirea
13:9
1 Tes. 3:10
voastră. 10Tocmai de aceea
13:10
1 Cor. 4:2110:2
12:20,21
vă scriu aceste lucruri când nu sunt de faţă, pentru ca, atunci când voi fi de faţă, să
13:10
Tit 1:13
nu mă port cu asprime, potrivit cu
13:10
Cap. 10:8.
puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare.

Urări de sănătate

11Încolo, fraţilor, fiţi

13:11
Rom. 12:16,18
15:51 Cor. 1:10Filip. 2:2
3:161 Pet. 3:8
sănătoși, desăvârșiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în
13:11
Rom. 15:33
pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. 12Spuneţi-vă unii altora sănătate
13:12
Rom. 16:161 Cor. 16:201 Tes. 5:261 Pet. 5:14
, cu o sărutare sfântă. 13Toţi sfinţii vă trimit sănătate. 14Harul
13:14
Rom. 16:24
Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea
13:14
Filip. 2:1
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.