Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Destoinicia apostolului

31Începem

3:1
Cap. 5:12;
noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuinţă, ca unii, de epistole
3:1
Fapte 18:27
de laudă către voi sau de la voi? 2Voi
3:2
1 Cor. 9:2
sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toţi oamenii. 3Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă
3:3
1 Cor. 3:5
de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște
3:3
Exod 24:12
34:1
table de piatră, ci pe niște
3:3
Ps. 40:8Ier. 31:33Ezec. 11:19
36:26Evr. 8:10
table care sunt inimi de carne. 4Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. 5Nu
3:5
Ioan 15:5
că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia
3:5
1 Cor. 15:10Filip. 2:13
noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, 6care ne-a și făcut în stare să fim slujitori
3:6
1 Cor. 3:5
15:10Efes. 3:7Col. 1:25,291 Tim. 1:11,122 Tim. 1:11
ai unui legământ
3:6
Ier. 31:31Mat. 26:28Evr. 8:6,8
nou, nu al slovei
3:6
Rom. 2:27,29
7:6
, ci al Duhului, căci slova
3:6
Rom. 3:20
4:15
7:9-11Gal. 3:10
omoară, dar
3:6
Ioan 6:63Rom. 8:2
Duhul dă viaţa.

Legământul cel nou și cel vechi

7Acum, dacă slujba

3:7
Rom. 7:10
aducătoare de moarte, scrisă
3:7
Exod 34:1,28Deut. 10:1
și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât
3:7
Exod 34:29,30,35
fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feţei lui Moise din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, 8cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba
3:8
Gal. 3:5
Duhului? 9Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba
3:9
Rom. 1:17
3:21
aducătoare de neprihănire? 10Și în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. 11În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător! 12Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm
3:12
Cap. 7:4.
cu multă îndrăzneală 13și nu facem ca Moise, care
3:13
Exod 34:33,35
își punea o maramă peste faţă, pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător
3:13
Rom. 10:4Gal. 3:23
. 14Dar ei au rămas greoi la minte
3:14
Is. 6:10Mat. 13:11,14Ioan 12:40Fapte 28:26Rom. 11:7,8,25
: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. 15Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. 16Dar ori de câte ori
3:16
Exod 34:34Rom. 11:23,26
vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată
3:16
Is. 25:7
. 17Căci Domnul
3:17
1 Cor. 15:45
este Duhul, și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 18Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca
3:18
1 Cor. 13:12
într-o oglindă, slava
3:18
Cap. 4:4,6.
Domnului și suntem schimbaţi
3:18
Rom. 8:291 Cor. 15:49Col. 3:10
în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

4

Propovăduirea Evangheliei

41De aceea, fiindcă avem slujba aceasta

4:1
Cap. 3:6.
, după îndurarea
4:1
1 Cor. 7:251 Tim. 1:18
pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. 2Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm
4:2
Cap. 2:17.
Cuvântul lui Dumnezeu. Ci
4:2
Cap. 6:4,7;
, prin arătarea adevărului, ne
4:2
Cap. 5:11.
facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. 3Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită
4:3
1 Cor. 1:182 Tes. 2:10
pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 4a căror
4:4
Ioan 12:31
14:30
16:11Efes. 6:12
minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul
4:4
Is. 6:10Ioan 12:40
veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina
4:4
Cap. 3:8,9,11,18. Vers. 6.
Evangheliei slavei lui Hristos, care
4:4
Ioan 1:18
12:45
14:9Filip. 2:6Col. 1:15Evr. 1:3
este chipul lui Dumnezeu. 5Căci
4:5
1 Cor. 1:13,23
10:33
noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi
4:5
1 Cor. 9:19
suntem robii voștri, pentru Isus. 6Căci Dumnezeu, care
4:6
Gen. 1:3
a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a
4:6
2 Pet. 1:19
luminat inimile, pentru ca să facem
4:6
Vers. 4.
să strălucească lumina cunoștinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.

Greutăţile slujbei

7Comoara aceasta o purtăm în niște vase

4:7
Cap. 5:1.
de lut, pentru ca
4:7
1 Cor. 2:3
această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, și nu de la noi. 8Suntem încolţiţi
4:8
Cap. 7:5.
în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; 9prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos
4:9
Ps. 37:24
, dar nu omorâţi. 10Purtăm întotdeauna
4:10
1 Cor. 15:31Gal. 6:17Filip. 3:10
cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca
4:10
Rom. 8:172 Tim. 2:11,121 Pet. 4:13
și viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. 11Căci noi cei vii totdeauna
4:11
Ps. 44:22Rom. 8:361 Cor. 15:31,49
suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 12Astfel că în noi lucrează moartea
4:12
Cap. 13:9.
, iar în voi, viaţa. 13Însă fiindcă avem același
4:13
Rom. 1:122 Pet. 1:1
duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut
4:13
Ps. 116:10
, de aceea am vorbit!” și noi credem, și de aceea vorbim. 14Și știm că Cel
4:14
Rom. 8:111 Cor. 6:14
ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfăţișăm împreună cu voi. 15Căci toate
4:15
1 Cor. 3:21Col. 1:242 Tim. 2:10
aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul
4:15
Cap. 1:11;
mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu.

Pricinile de încredere

16De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru

4:16
Rom. 7:22Efes. 3:16Col. 3:101 Pet. 3:4
se înnoiește din zi în zi. 17Căci întristările noastre ușoare
4:17
Mat. 5:12Rom. 8:181 Pet. 1:6
5:10
de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. 18Pentru că noi nu ne uităm
4:18
Rom. 8:24Evr. 11:1
la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.

5

51Știm, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru

5:1
Iov 4:192 Pet. 1:13,14
trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. 2Și gemem
5:2
Rom. 8:23
în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, 3negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi
5:3
Apoc. 3:18
16:15
nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el. 4Chiar în cortul acesta deci gemem apăsaţi, nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi
5:4
1 Cor. 15:53,54
cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă. 5Și Cel
5:5
Is. 29:23Efes. 2:10
ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a
5:5
Rom. 8:23Efes. 1:14
4:30
dat arvuna Duhului. 6Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, 7pentru că umblăm
5:7
Rom. 8:24,251 Cor. 13:12Evr. 11:1
prin credinţă, nu prin vedere. 8Da, suntem plini de încredere și ne place
5:8
Filip. 1:23
mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. 9De aceea ne și silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. 10Căci
5:10
Mat. 25:31,32Rom. 14:10
toţi trebuie să ne înfăţișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca
5:10
Rom. 2:6Gal. 6:7Efes. 6:8Col. 3:24,25Apoc. 22:12
fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

Făptura cea nouă

11Ca unii care cunoaștem deci frica

5:11
Iov 31:23Evr. 10:31Iuda 23
de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm, dar Dumnezeu
5:11
Cap. 4:2.
ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteţi bine în cugetele voastre. 12Cu aceasta nu
5:12
Cap. 3:1.
ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă
5:12
Cap. 1:14.
cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţișare, și nu cu ce este în inimă. 13În adevăr, dacă
5:13
Cap. 11:1,16,17;
ne-am ieșit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieșit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. 14Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit
5:14
Rom. 5:15
pentru toţi, toţi deci au murit. 15Și El a murit pentru toţi, pentru ca
5:15
Rom. 6:11,12
14:7,81 Cor. 6:19Gal. 2:201 Tes. 5:101 Pet. 4:2
cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 16Așa că
5:16
Mat. 12:50Ioan 15:14Gal. 5:6Filip. 3:7,8Col. 3:11
, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși
5:16
Ioan 6:63
acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. 17Căci, dacă este
5:17
Rom. 8:9
16:7Gal. 6:15
cineva în Hristos, este o făptură
5:17
Gal. 5:6
6:15
5:17 Sau: zidire. nouă. Cele
5:17
Is. 43:18,19
65:17Efes. 2:15Apoc. 21:5
vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 18Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care
5:18
Rom. 5:10Efes. 2:16Col. 1:201 Ioan 2:2
4:10
ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredinţat slujba împăcării; 19că adică, Dumnezeu
5:19
Rom. 3:24,25
era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20Noi dar, suntem trimiși
5:20
Iov 33:23Mal. 2:7Efes. 6:20
împuterniciţi ai lui Hristos; și, ca și cum
5:20
Cap. 6:1.
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 21Pe
5:21
Is. 53:6,9,12Gal. 3:131 Pet. 2:22,241 Ioan 3:5
Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El
5:21
Rom. 1:17
5:19
10:3
.