Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71Deci

7:1
Cap. 6:17,18.
, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.

Bucuria lui Pavel

2Înţelegeţi-ne bine! N-am nedreptăţit pe

7:2
Fapte 20:33
nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. 3Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci
7:3
Cap. 6:11,12.
am spus mai înainte că sunteţi în inimile noastre pe viaţă și pe moarte. 4Am o mare
7:4
Cap. 3:12.
încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin
7:4
1 Cor. 1:4
de mângâiere
7:4
Cap. 1:4.
, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. 5Căci și după venirea
7:5
Cap. 2:13.
noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am
7:5
Cap. 4:8.
fost necăjiţi în toate chipurile: de
7:5
Deut. 32:25
afară lupte, dinăuntru temeri. 6Dar Dumnezeu
7:6
Cap. 1:4.
, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. 7Și nu numai prin venirea
7:7
Cap. 2:13.
lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorinţa voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. 8Măcar
7:8
Cap. 2:4.
că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău – căci văd că epistola aceea v-a întristat (măcar că pentru puţină vreme) – 9totuși acum mă bucur, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi
7:9
2 Sam. 12:13Mat. 26:75
după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă din partea noastră. 10În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când
7:10
Prov. 17:22
întristarea lumii aduce moartea. 11Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu ce frământare a trezit în voi! Și ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta. 12Așa că, dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci
7:12
Cap. 2:4.
ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. 13De aceea am fost mângâiaţi. Dar, pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a
7:13
Rom. 15:32
fost răcorit de voi toţi. 14Și dacă m-am lăudat puţin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Ci, după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. 15El are o și mai mare dragoste pentru voi, când își aduce aminte de ascultarea
7:15
Cap. 2:9.
voastră a tuturor și de primirea pe care i-aţi făcut-o, cu frică și cutremur. 16Mă bucur că mă pot încrede în voi în
7:16
2 Tes. 3:4Filim. 8,21
toate privinţele.

8

Dărnicia macedonenilor

81Fraţilor, voim să vă aducem la cunoștinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei. 2În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie

8:2
Marcu 12:44
au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. 3Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. 4Și ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul și părtășia la această strângere
8:4
Fapte 11:29
24:17Rom. 15:25,261 Cor. 16:1,3,4
de ajutoare pentru sfinţi. 5Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 6Noi dar
8:6
Vers. 17. Cap. 12:18.
am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. 7După cum sporiţi în
8:7
1 Cor. 1:5
12:13
toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoștinţă, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să
8:7
Cap. 9:8.
sporiţi și în această binefacere. 8Nu
8:8
1 Cor. 7:6
spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăţia dragostei voastre. 9Căci cunoașteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El
8:9
Mat. 8:20Luca 9:58Filip. 2:6,7
, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi. 10În această privinţă vă dau
8:10
1 Cor. 7:25
un sfat. Și sfatul
8:10
Prov. 19:17Mat. 10:421 Tim. 6:18,19Evr. 13:16
acesta vă este de folos vouă, care, de acum un an, cei dintâi aţi început nu numai să faceţi, ci să și
8:10
Cap. 9:2.
voiţi. 11Isprăviţi dar acum de făcut, pentru ca, după graba voinţei să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. 12Pentru că
8:12
Marcu 12:43,44Luca 21:3
, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. 13Aici nu este vorba ca alţii să fie ușuraţi, iar voi strâmtoraţi, 14ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, 15după cum este scris: „Cel
8:15
Exod 16:18
ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, și cel ce strânsese puţin nu ducea lipsă.”

A doua trimitere a lui Tit

16Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. 17Căci el a primit îndemnul

8:17
Vers. 6.
nostru, ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi. 18Am trimis cu el și pe fratele
8:18
Cap. 12:18.
a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate Bisericile. 19Mai mult, el a fost ales
8:19
1 Cor. 16:3,4
de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvârșim spre
8:19
Cap. 4:15.
slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoinţa noastră. 20În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. 21Căci căutăm
8:21
Rom. 12:17Filip. 4:81 Pet. 2:12
să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. 22Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi. 23Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe fraţii noștri, care sunt trimișii
8:23
Filip. 2:25
Bisericilor și fala lui Hristos, 24daţi-le înaintea Bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătaţi-le că avem dreptul să ne lăudăm
8:24
Cap. 7:14;
cu voi.

9

Răsplata dărniciei creștine

91Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea

9:1
Fapte 11:29Rom. 15:261 Cor. 16:1Gal. 2:10
de ajutoare pentru sfinţi. 2Cunosc, în adevăr, bunăvoinţa
9:2
Cap. 8:19.
voastră, cu care mă laud cu
9:2
Cap. 8:24.
privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia
9:2
Cap. 8:10.
este gata de acum un an. Și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulţi din ei. 3Am
9:3
Cap. 8:6,17,18,22.
trimis totuși pe fraţi, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiţi gata, cum am spus. 4Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi (ca să nu zicem voi) să fim daţi de rușine în încrederea aceasta. 5De aceea, am socotit de trebuinţă să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. 6
9:6
Prov. 11:24
19:17
22:9Gal. 6:7,9
știţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. 7Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu
9:7
Deut. 15:7
cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu
9:7
Exod 25:2
35:5Prov. 11:25Rom. 12:8
”. 8Și Dumnezeu poate
9:8
Prov. 11:24,25
28:27Filip. 4:19
să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, 9după cum este scris: „A împrăștiat
9:9
Ps. 112:9
, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.” 10„Cel ce dă
9:10
Is. 55:10
sămânţă semănătorului și pâine pentru hrană” vă va da și vă va înmulţi și vouă sămânţa de semănat și va face să crească roadele neprihănirii
9:10
Osea 10:12Mat. 6:1
voastre. 11În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care
9:11
Cap. 1:11;
, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu. 12Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă
9:12
Cap. 8:14.
nevoile sfinţilor, dar este și o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu. 13Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească
9:13
Mat. 5:16
pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru
9:13
Evr. 13:16
faţă de ei și faţă de toţi 14și-i face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă, pentru harul
9:14
Cap. 8:1.
nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi. 15Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru
9:15
Iac. 1:17
darul Lui nespus de mare!