Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

ȘIRUL ÎMPĂRAŢILOR LUI IUDA ȘI ÎMPĂRAŢILOR LUI ISRAEL, DE LA IOSAFAT ȘI MOARTEA LUI AHAB PÂNĂ LA NIMICIREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI ISRAEL

CAPITOLELE 1—17

(2 Cronici 21—28. Ieremia 3:6,7. Osea 7; 10:1-11; 13:1-13.)

Boala lui Ahazia și moartea lui

11Moab s-a răzvrătit

1:1
Cap. 3:5.
împotriva lui Israel, după moartea
1:1
2 Sam. 8:2
lui Ahab. 2Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soli și le-a zis: „Duceţi-vă și întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului
1:2
1 Sam. 5:10
, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta.” 3Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tișbitul: „Scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei și spune-le: ‘Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceţi să întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?’ 4De aceea, așa vorbește Domnul: ‘Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’” Și Ilie a plecat. 5Solii s-au întors la Ahazia. Și el le-a zis: „Pentru ce v-aţi întors?” 6Ei i-au răspuns: „Un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis: ‘Întoarceţi-vă la împăratul care v-a trimis și spuneţi-i: «Așa vorbește Domnul: ‹Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimiteţi să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.›»’” 7Ahazia le-a zis: „Ce înfăţișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte?” 8Ei au răspuns: „Era un om îmbrăcat cu o manta de păr
1:8
Zah. 13:4Mat. 3:4
și încins cu o curea la mijloc.” Și Ahazia a zis: „Este Ilie, Tișbitul.” 9A trimis la el pe o căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui, și i-a zis: „Omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis: ‘Coboară-te!’” 10Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare
1:10
Luca 9:54
foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Și s-a coborât foc din cer și i-a mistuit pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui. 11Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Ilie: „Omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul: ‘Grăbește-te de te coboară!’” 12Ilie le-a răspuns: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Și s-a coborât foc din cer și i-a mistuit pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui. 13Ahazia a trimis din nou o a treia căpetenie peste cincizeci împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s-a suit și, la sosire, și-a plecat genunchii înaintea lui Ilie și i-a zis rugându-l: „Omule al lui Dumnezeu, te rog, viaţa mea și viaţa acestor cincizeci de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă
1:13
1 Sam. 26:21Ps. 72:14
înaintea ta! 14Iată, s-a coborât foc din cer și a mistuit pe cele dintâi două căpetenii peste cincizeci și pe cei cincizeci de oameni ai lor, dar, acum, viaţa mea să fie scumpă înaintea ta!” 15Îngerul Domnului a zis lui Ilie: „Coboară-te împreună cu el, n-ai nicio frică de el.” Ilie s-a sculat și s-a coborât cu el la împărat. 16El i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Pentru că ai trimis soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca și cum n-ar fi în Israel Dumnezeu, al cărui cuvânt să-l poţi întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’” 17Ahazia a murit, după cuvântul Domnului rostit prin Ilie. Și în locul lui, a început să domnească Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda, căci n-avea fiu. 18Celelalte fapte ale lui Ahazia și ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

2

Înălţarea lui Ilie la cer

21Când a voit Domnul să ridice

2:1
Gen. 5:24
pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu
2:1
1 Împ. 19:21
Elisei. 2Ilie a zis lui Elisei: „Rămâi aici
2:2
Rut 1:15,16
, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel.” Elisei a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul
2:2
1 Sam. 1:26
tău că nu te voi părăsi.” Și s-au coborât la Betel. 3Fiii prorocilor
2:3
1 Împ. 20:359:1
care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceţi.” 4Ilie i-a zis: „Eliseie, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi!” Și au ajuns la Ierihon. 5Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceţi.” 6Ilie i-a zis: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Și amândoi și-au văzut de drum. 7Cincizeci de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în faţa lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. 8Atunci, Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărţit
2:8
Exod 14:21Ios. 3:16
într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. 9După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” 10Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ţi se va întâmpla; dacă nu, nu ţi se va întâmpla așa.” 11Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car
2:11
Cap. 6:17.
de foc și niște cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, și Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. 12Elisei se uita și striga: „Părinte!
2:12
Cap. 13:14.
Părinte! Carul lui Israel și călărimea lui!” Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăţi 13și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului; 14a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: „Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?” Și a lovit apele, care s-au despărţit
2:14
Vers. 8.
într-o parte și în alta, și Elisei a trecut.

Fiii prorocilor trimit să caute pe Ilie

15Fiii prorocilor care erau în faţa

2:15
Vers. 7.
Ierihonului, când l-au văzut, au zis: „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” Și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. 16Ei i-au zis: „Iată că între slujitorii tăi sunt cincizeci de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate
2:16
1 Împ. 18:12Ezec. 8:3Fapte 8:39
că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale.” El a răspuns: „Nu-i trimiteţi.” 17Dar ei au stăruit multă vreme de el. Și el a zis: „Trimiteţi-i.” Au trimis pe cei cincizeci de oameni, care au căutat pe Ilie trei zile și nu l-au găsit. 18Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon, el le-a zis: „Nu v-am spus să nu vă duceţi?”

Vindecarea apelor de la Ierihon

19Oamenii din cetate au zis lui Elisei: „Iată, așezarea cetăţii este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și ţara este stearpă.” 20El a zis: „Aduceţi-mi un blid nou și puneţi sare în el.” Și i-au adus. 21Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat

2:21
Exod 15:256:6Ioan 9:6
sare în el și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpătură.’” 22Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul.

Pedepsirea copiilor

23De acolo s-a suit la Betel. Și, pe când mergea pe drum, niște băieţași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: „Suie-te, pleșuvule! Suie-te, pleșuvule!” 24El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat patruzeci și doi dintre acești copii. 25De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria.