Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Iehu împărat al lui Israel

101În Samaria erau șaptezeci de fii ai lui Ahab. Iehu a scris scrisori și le-a trimis la Samaria căpeteniilor din Izreel, bătrânilor și îngrijitorilor copiilor lui Ahab. În ele zicea: 2„Acum, când veţi primi scrisoarea aceasta – fiindcă aveţi cu voi pe fiii stăpânului vostru, carele și caii, o cetate întărită și arme –, 3vedeţi care din fiii stăpânului vostru este cel mai bun și mai vrednic, puneţi-l pe scaunul de domnie al tatălui său și luptaţi pentru casa stăpânului vostru!” 4Ei s-au temut foarte mult și au zis: „Iată că doi împăraţi n-au putut să-i stea împotrivă. Cum îi vom sta noi împotrivă?” 5Și căpetenia casei împărătești, căpetenia cetăţii, bătrânii și îngrijitorii copiilor au trimis să spună lui Iehu: „Noi suntem slujitorii tăi și vom face tot ce ne vei spune; nu vom pune pe nimeni împărat, fă ce vei crede.” 6Iehu le-a scris o a doua scrisoare, în care spunea: „Dacă sunteţi ai mei și dacă ascultaţi de glasul meu, luaţi capetele oamenilor acelora, fiii stăpânului vostru, și veniţi la mine mâine, la ceasul acesta, la Izreel.” Și cei șaptezeci de fii ai împăratului erau la mai-marii cetăţii, care-i creșteau. 7Când au primit scrisoarea, au luat pe fiii împăratului și au tăiat

10:7
1 Împ. 21:21
pe acești șaptezeci de oameni; apoi le-au pus capetele în coșuri și le-au trimis lui Iehu, la Izreel. 8Solul a venit să-i spună, zicând: „Au adus capetele fiilor împăratului.” Și el a zis: „Faceţi-le două grămezi la intrarea porţii, până dimineaţă.” 9Dimineaţa a ieșit și, venind înaintea întregului popor, a zis: „Voi sunteţi fără vină! Eu am
10:9
Cap. 9:14,24.
uneltit împotriva stăpânului meu și l-am omorât. Dar cine a lovit pe toţi aceștia? 10Să știţi
10:10
1 Sam. 3:19
dar că nu va cădea nimic la pământ din cuvântul Domnului, din cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva casei lui Ahab; Domnul împlinește ce a spus prin robul
10:10
1 Împ. 21:19,21,29
Său Ilie.” 11Și Iehu a lovit pe toţi cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, pe toţi mai-marii lui, pe prietenii și pe preoţii lui și n-a lăsat să scape niciunul. 12Apoi s-a sculat și a plecat la Samaria. Când a ajuns la coliba de întâlnire a unor ciobani, pe drum, 13Iehu a dat
10:13
Cap. 8:29.
peste fraţii lui Ahazia, împăratul lui Iuda, și a zis: „Cine sunteţi voi?” Ei au răspuns: „Suntem fraţii lui Ahazia și ne coborâm să urăm de bine fiilor împăratului și fiilor împărătesei.” 14Iehu a zis: „Prindeţi-i de vii.” Și i-au prins de vii și i-au tăiat în număr de patruzeci și doi, la fântâna colibei de întâlnire. Iehu n-a lăsat să scape niciunul. 15Plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab
10:15
Ier. 35:6
, fiul lui Recab
10:15
1 Cron. 2:55
, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și i-a zis: „Inima ta este tot așa de curată cum este inima mea faţă de a ta?” Și Ionadab a răspuns: „Este.” „Dacă este”, a zis Iehu, „dă-mi
10:15
Ezra 10:19
mâna.” Ionadab i-a dat mâna. Și Iehu l-a suit la el în car 16și a zis: „Vino cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul
10:16
1 Împ. 19:10
.” L-a luat astfel în carul său.

Familia lui Ahab și prorocii lui Baal nimiciţi

17Când a ajuns Iehu la Samaria, a ucis

10:17
Cap. 9:8.
pe toţi cei rămași din Ahab în Samaria și i-a nimicit cu desăvârșire, după cuvântul pe
10:17
1 Împ. 21:21
care-l spusese lui Ilie Domnul. 18Apoi, a strâns tot poporul și le-a zis: „Ahab
10:18
1 Împ. 16:31,32
a slujit puţin lui Baal, Iehu însă îi va sluji mult. 19Acum chemaţi la mine pe toţi prorocii
10:19
1 Împ. 22:6
lui Baal, pe toţi slujitorii lui și pe toţi preoţii lui, fără să lipsească unul, căci vreau să aduc o mare jertfă lui Baal: oricine va lipsi va muri.” Iehu lucra cu viclenie, ca să omoare pe toţi slujitorii lui Baal. 20El a zis: „Vestiţi o sărbătoare în cinstea lui Baal!” Și au vestit-o. 21A trimis soli în tot Israelul. Și au venit toţi slujitorii lui Baal; n-a fost unul care să nu fi venit. Au intrat în templul lui Baal
10:21
1 Împ. 16:32
, așa încât templul lui Baal s-a umplut de la un capăt până la celălalt. 22Iehu a zis celui ce păzea odaia cu veșmintele: „Scoate veșminte pentru toţi slujitorii lui Baal.” Și omul acela a scos veșminte pentru ei. 23Atunci, Iehu a venit în templul lui Baal cu Ionadab, fiul lui Recab, și a zis slujitorilor lui Baal: „Căutaţi și vedeţi să nu fie niciun slujitor al Domnului aici, ci să fie numai slujitori de-ai lui Baal.” 24Și au intrat să aducă jertfe și arderi-de-tot. Iehu pusese afară optzeci de oameni și le zisese: „Cine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe care-i dau pe mâna voastră va răspunde
10:24
1 Împ. 20:39
de viaţa lui cu a sa.” 25Când au isprăvit de adus arderile-de-tot, Iehu a zis alergătorilor și căpeteniilor: „Intraţi și loviţi-i – unul să nu iasă.” Și i-au lovit cu ascuţișul sabiei. Alergătorii și căpeteniile i-au aruncat acolo și s-au dus până la odaia din fund a templului lui Baal. 26Au scos afară stâlpii
10:26
1 Împ. 14:23
Astarteei din casa lui Baal și i-au ars. 27Au sfărâmat stâlpul lui Baal, au dărâmat și templul lui Baal și l-au prefăcut într-o hazna
10:27
Ezra 6:11Dan. 2:5
3:29
de gunoi, care a rămas în picioare până în ziua de azi.

Iehu și închinarea la idoli

28Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel, 29dar nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, n-a părăsit viţeii

10:29
1 Împ. 12:28,29
de aur din Betel și Dan. 30Domnul a zis lui Iehu: „Pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea Mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia Mea, fiii tăi
10:30
Vers. 35. Cap. 13:1,10;
până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.” 31Totuși Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a abătut de la păcatele
10:31
1 Împ. 14:16
în care târâse Ieroboam pe Israel. 32Pe vremea aceea, Domnul a început să taie câte o bucată din ţinutul lui Israel; și Hazael
10:32
Cap. 8:12.
i-a bătut la toate hotarele lui Israel. 33De la Iordan spre soare-răsare, a bătut toată ţara Galaadului, pe gadiţi, rubeniţi și manasiţi, de la Aroer, care este pe pârâul Arnon, până la Galaad
10:33
Amos 1:3
și Basan. 34Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a făcut el și toate isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 35Iehu a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Samaria. Și în locul lui a domnit fiul său Ioahaz. 36Iehu domnise douăzeci și opt de ani peste Israel la Samaria.

11

Uneltirea Ataliei

111Atalia

11:1
2 Cron. 22:10
, mama
11:1
Cap. 8:26.
lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toţi cei de neam împărătesc. 2Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât: l-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. 3A stat șase ani ascuns cu Ioșeba în Casa Domnului. Și în ţară domnea Atalia.

Ioas este uns împărat

4În anul

11:4
2 Cron. 23:1
al șaptelea, Iehoiada a trimis și a luat pe sutașii cheretiţilor și alergătorilor și i-a adus la el, în Casa Domnului. A făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în Casa Domnului și le-a arătat pe fiul împăratului. 5Apoi le-a poruncit astfel: „Iată ce aveţi să faceţi. O treime din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului
11:5
1 Cron. 9:25
, să facă de strajă la casa împăratului, 6o treime la poarta Sur și o treime la poarta dinapoia alergătorilor; să păziţi bine casa, așa încât să nu lăsaţi pe nimeni să intre. 7Celelalte două cete ale voastre, toţi cei ce ies din slujbă în ziua Sabatului, vor păzi Casa Domnului de lângă împărat; 8să înconjuraţi pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, și să omorâţi pe oricine va intra în șirurile voastre; să fiţi lângă împărat când va ieși și când va intra.” 9Sutașii
11:9
2 Cron. 23:8
au îndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, și s-au dus la preotul Iehoiada. 10Preotul a dat sutașilor suliţele și scuturile care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa Domnului. 11Alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă. 12Preotul a adus înainte pe fiul împăratului și i-a pus cununa împărătească și mărturia. L-au pus împărat, l-au uns și, bătând din palme, au zis: „Trăiască
11:12
1 Sam. 10:24
împăratul!” 13Atalia a auzit
11:13
2 Cron. 23:12
vuietul alergătorilor și al poporului și a venit la popor în Casa Domnului. 14S-a uitat. Și iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc
11:14
Cap. 23:3.
, după datină. Căpeteniile și trâmbiţele erau lângă împărat: tot poporul ţării se bucura și suna din trâmbiţe. Atalia și-a sfâșiat hainele și a strigat: „Vânzare! Vânzare!” 15Atunci, preotul Iehoiada a dat următoarea poruncă sutașilor care erau în fruntea oștirii: „Scoateţi-o afară din șiruri și ucideţi cu sabia pe oricine va merge după ea.” Căci preotul zisese: „Să nu fie omorâtă în Casa Domnului!” 16I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii: acolo a fost omorâtă. 17Iehoiada
11:17
2 Cron. 23:16
a făcut un legământ între Domnul, împărat și popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului; a încheiat și un legământ între împărat
11:17
2 Sam. 5:3
și popor. 18Tot poporul ţării a intrat în templul lui Baal
11:18
Cap. 10:26.
și l-a dărâmat, i-a sfărâmat
11:18
Deut. 12:32 Cron. 23:17
cu desăvârșire altarele și icoanele și a ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada a pus străjeri
11:18
2 Cron. 23:18
în Casa Domnului. 19A luat pe sutași, pe cheretiţi și pe alergători și pe tot poporul ţării, au coborât pe împărat din Casa Domnului și au intrat în casa împăratului, pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Și Ioas a șezut pe scaunul de domnie al împăraţilor. 20Tot poporul ţării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia în casa împăratului.

Domnia lui Ioas

21Ioas avea șapte

11:21
2 Cron. 24:1
ani când a ajuns împărat.

12

121Ioas

12:1
2 Cron. 24:1
s-a făcut împărat în al șaptelea an al lui Iehu și a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ţibia, din Beer-Șeba. 2Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Iehoiada. 3Numai că înălţimile
12:3
1 Împ. 15:14
22:43
n-au încetat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 4Ioas a zis preoţilor: „Tot argintul
12:4
Cap. 22:4.
închinat și adus în Casa Domnului, argintul ieșit la numărătoare, și anume argintul
12:4
Exod 30:13
pentru răscumpărarea oamenilor, după preţuirea făcută, și tot argintul pe care-i spune cuiva inima să-l aducă la Casa
12:4
Exod 35:51 Cron. 29:9
Domnului, 5preoţii să-l ia, fiecare, de la cei pe care-i cunoaște și să-l întrebuinţeze la dregerea casei, oriunde se va găsi ceva de dres.” 6Dar s-a întâmplat că, în al douăzeci și treilea an al împăratului Ioas, preoţii
12:6
2 Cron. 24:5
încă nu dreseseră stricăciunile casei. 7Împăratul Ioas
12:7
2 Cron. 24:6
a chemat pe preotul Iehoiada și pe ceilalţi preoţi și le-a zis: „Pentru ce n-aţi dres stricăciunile casei? Acum, să nu mai luaţi argint de la cunoscuţii voștri, ci să-l daţi pentru dregerea stricăciunilor casei.” 8Preoţii s-au învoit să nu mai ia argint de la popor și să nu mai fie însărcinaţi cu dregerea stricăciunilor casei. 9Atunci, preotul Iehoiada a luat o ladă
12:9
2 Cron. 24:8
, i-a făcut o gaură în capac și a pus-o lângă altar, la dreapta, în drumul pe unde se intra în Casa Domnului. Preoţii care păzeau pragul puneau în ea tot argintul care se aducea în Casa Domnului. 10Când vedeau că este mult argint în ladă, se suiau logofătul împăratului cu marele preot și strângeau și numărau argintul care se afla în Casa Domnului. 11Încredinţau argintul cântărit în mâinile celor însărcinaţi cu facerea lucrărilor la Casa Domnului. Și dădeau argintul acesta teslarilor și lucrătorilor care lucrau în Casa Domnului, 12zidarilor și cioplitorilor de pietre pentru cumpărarea lemnelor și a pietrelor cioplite trebuitoare la dregerea stricăciunilor Casei Domnului și pentru toate cheltuielile privitoare la stricăciunile casei. 13Dar, cu argintul care se aducea în Casa Domnului, n-au făcut
12:13
2 Cron. 24:14
pentru Casa Domnului nici lighene de argint, nici mucări, nici potire, nici trâmbiţe, niciun vas de aur sau de argint, 14ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea, ca să-l întrebuinţeze pentru dregerea Casei Domnului. 15Nu
12:15
Cap. 22:7.
se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. 16Argintul
12:16
Lev. 5:15,18
jertfelor pentru vină și al jertfelor de ispășire nu era adus în Casa Domnului, ci era pentru
12:16
Lev. 7:7Num. 18:9
preoţi.

Hazael spre Ierusalim. Ioas omorât

17Atunci, Hazael

12:17
Cap. 8:12.
, împăratul Siriei, s-a suit și s-a bătut împotriva Gatului și l-a cucerit. Hazael
12:17
2 Cron. 24:23
avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului. 18Ioas
12:18
1 Împ. 15:18
, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului, și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, de Ioram și de Ahazia, părinţii săi, împăraţii lui Iuda, ce închinase el însuși și tot aurul care se găsea în vistieriile Casei Domnului și casei împăratului. Și a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s-a suit împotriva Ierusalimului. 19Celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 20Slujitorii
12:20
Cap. 14:5.
lui s-au răsculat, au făcut o uneltire și au lovit pe Ioas în casa Milo, care este la coborâșul de la Sila. 21Iozacar
12:21
2 Cron. 24:26
, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer, slujitorii lui, l-au lovit și a murit. Apoi l-au îngropat cu părinţii săi, în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Amaţia
12:21
2 Cron. 24:27
.