Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Uneltirea Ataliei

111Atalia

11:1
2 Cron. 22:10
, mama
11:1
Cap. 8:26.
lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toţi cei de neam împărătesc. 2Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât: l-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. 3A stat șase ani ascuns cu Ioșeba în Casa Domnului. Și în ţară domnea Atalia.

Ioas este uns împărat

4În anul

11:4
2 Cron. 23:1
al șaptelea, Iehoiada a trimis și a luat pe sutașii cheretiţilor și alergătorilor și i-a adus la el, în Casa Domnului. A făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în Casa Domnului și le-a arătat pe fiul împăratului. 5Apoi le-a poruncit astfel: „Iată ce aveţi să faceţi. O treime din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului
11:5
1 Cron. 9:25
, să facă de strajă la casa împăratului, 6o treime la poarta Sur și o treime la poarta dinapoia alergătorilor; să păziţi bine casa, așa încât să nu lăsaţi pe nimeni să intre. 7Celelalte două cete ale voastre, toţi cei ce ies din slujbă în ziua Sabatului, vor păzi Casa Domnului de lângă împărat; 8să înconjuraţi pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, și să omorâţi pe oricine va intra în șirurile voastre; să fiţi lângă împărat când va ieși și când va intra.” 9Sutașii
11:9
2 Cron. 23:8
au îndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-a luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, și s-au dus la preotul Iehoiada. 10Preotul a dat sutașilor suliţele și scuturile care veneau de la împăratul David și care se aflau în Casa Domnului. 11Alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă. 12Preotul a adus înainte pe fiul împăratului și i-a pus cununa împărătească și mărturia. L-au pus împărat, l-au uns și, bătând din palme, au zis: „Trăiască
11:12
1 Sam. 10:24
împăratul!” 13Atalia a auzit
11:13
2 Cron. 23:12
vuietul alergătorilor și al poporului și a venit la popor în Casa Domnului. 14S-a uitat. Și iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc
11:14
Cap. 23:3.
, după datină. Căpeteniile și trâmbiţele erau lângă împărat: tot poporul ţării se bucura și suna din trâmbiţe. Atalia și-a sfâșiat hainele și a strigat: „Vânzare! Vânzare!” 15Atunci, preotul Iehoiada a dat următoarea poruncă sutașilor care erau în fruntea oștirii: „Scoateţi-o afară din șiruri și ucideţi cu sabia pe oricine va merge după ea.” Căci preotul zisese: „Să nu fie omorâtă în Casa Domnului!” 16I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii: acolo a fost omorâtă. 17Iehoiada
11:17
2 Cron. 23:16
a făcut un legământ între Domnul, împărat și popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului; a încheiat și un legământ între împărat
11:17
2 Sam. 5:3
și popor. 18Tot poporul ţării a intrat în templul lui Baal
11:18
Cap. 10:26.
și l-a dărâmat, i-a sfărâmat
11:18
Deut. 12:32 Cron. 23:17
cu desăvârșire altarele și icoanele și a ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada a pus străjeri
11:18
2 Cron. 23:18
în Casa Domnului. 19A luat pe sutași, pe cheretiţi și pe alergători și pe tot poporul ţării, au coborât pe împărat din Casa Domnului și au intrat în casa împăratului, pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Și Ioas a șezut pe scaunul de domnie al împăraţilor. 20Tot poporul ţării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia în casa împăratului.

Domnia lui Ioas

21Ioas avea șapte

11:21
2 Cron. 24:1
ani când a ajuns împărat.

12

121Ioas

12:1
2 Cron. 24:1
s-a făcut împărat în al șaptelea an al lui Iehu și a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ţibia, din Beer-Șeba. 2Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Iehoiada. 3Numai că înălţimile
12:3
1 Împ. 15:14
22:43
n-au încetat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 4Ioas a zis preoţilor: „Tot argintul
12:4
Cap. 22:4.
închinat și adus în Casa Domnului, argintul ieșit la numărătoare, și anume argintul
12:4
Exod 30:13
pentru răscumpărarea oamenilor, după preţuirea făcută, și tot argintul pe care-i spune cuiva inima să-l aducă la Casa
12:4
Exod 35:51 Cron. 29:9
Domnului, 5preoţii să-l ia, fiecare, de la cei pe care-i cunoaște și să-l întrebuinţeze la dregerea casei, oriunde se va găsi ceva de dres.” 6Dar s-a întâmplat că, în al douăzeci și treilea an al împăratului Ioas, preoţii
12:6
2 Cron. 24:5
încă nu dreseseră stricăciunile casei. 7Împăratul Ioas
12:7
2 Cron. 24:6
a chemat pe preotul Iehoiada și pe ceilalţi preoţi și le-a zis: „Pentru ce n-aţi dres stricăciunile casei? Acum, să nu mai luaţi argint de la cunoscuţii voștri, ci să-l daţi pentru dregerea stricăciunilor casei.” 8Preoţii s-au învoit să nu mai ia argint de la popor și să nu mai fie însărcinaţi cu dregerea stricăciunilor casei. 9Atunci, preotul Iehoiada a luat o ladă
12:9
2 Cron. 24:8
, i-a făcut o gaură în capac și a pus-o lângă altar, la dreapta, în drumul pe unde se intra în Casa Domnului. Preoţii care păzeau pragul puneau în ea tot argintul care se aducea în Casa Domnului. 10Când vedeau că este mult argint în ladă, se suiau logofătul împăratului cu marele preot și strângeau și numărau argintul care se afla în Casa Domnului. 11Încredinţau argintul cântărit în mâinile celor însărcinaţi cu facerea lucrărilor la Casa Domnului. Și dădeau argintul acesta teslarilor și lucrătorilor care lucrau în Casa Domnului, 12zidarilor și cioplitorilor de pietre pentru cumpărarea lemnelor și a pietrelor cioplite trebuitoare la dregerea stricăciunilor Casei Domnului și pentru toate cheltuielile privitoare la stricăciunile casei. 13Dar, cu argintul care se aducea în Casa Domnului, n-au făcut
12:13
2 Cron. 24:14
pentru Casa Domnului nici lighene de argint, nici mucări, nici potire, nici trâmbiţe, niciun vas de aur sau de argint, 14ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea, ca să-l întrebuinţeze pentru dregerea Casei Domnului. 15Nu
12:15
Cap. 22:7.
se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. 16Argintul
12:16
Lev. 5:15,18
jertfelor pentru vină și al jertfelor de ispășire nu era adus în Casa Domnului, ci era pentru
12:16
Lev. 7:7Num. 18:9
preoţi.

Hazael spre Ierusalim. Ioas omorât

17Atunci, Hazael

12:17
Cap. 8:12.
, împăratul Siriei, s-a suit și s-a bătut împotriva Gatului și l-a cucerit. Hazael
12:17
2 Cron. 24:23
avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului. 18Ioas
12:18
1 Împ. 15:18
, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului, și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, de Ioram și de Ahazia, părinţii săi, împăraţii lui Iuda, ce închinase el însuși și tot aurul care se găsea în vistieriile Casei Domnului și casei împăratului. Și a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s-a suit împotriva Ierusalimului. 19Celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 20Slujitorii
12:20
Cap. 14:5.
lui s-au răsculat, au făcut o uneltire și au lovit pe Ioas în casa Milo, care este la coborâșul de la Sila. 21Iozacar
12:21
2 Cron. 24:26
, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer, slujitorii lui, l-au lovit și a murit. Apoi l-au îngropat cu părinţii săi, în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Amaţia
12:21
2 Cron. 24:27
.

13

Domnia lui Ioahaz în Israel

131În al douăzeci și treilea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui Iehu. A domnit șaptesprezece ani. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului; a săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și nu s-a abătut de la ele. 3Domnul S-a aprins

13:3
Jud. 2:14
de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile lui Hazael
13:3
Cap. 8:12.
, împăratul Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împăraţii aceștia. 4Ioahaz
13:4
Ps. 78:34
s-a rugat Domnului. Domnul l-a ascultat, căci a văzut apăsarea
13:4
Exod 3:7
sub care ţinea împăratul Siriei pe Israel, 5și Domnul
13:5
Vers. 25. Cap. 14:25,27.
a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor și au locuit în corturile lor ca mai înainte. 6Dar nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască, s-au dedat și ei la ele și chiar idolul Astarteei
13:6
1 Împ. 16:33
stătea încă în picioare la Samaria. 7Din tot poporul, lui Ioahaz Domnul nu-i lăsase decât cincizeci de călăreţi, zece care și zece mii de pedestrași, căci împăratul Siriei îi prăpădise și-i făcuse ca pulberea
13:7
Amos 1:3
pe care o calci în picioare. 8Celelalte fapte ale lui Ioahaz, tot ce a făcut el și isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 9Ioahaz a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat la Samaria. Și în locul lui a domnit fiul său Ioas.

Ioas

10În al treizeci și șaptelea an al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioas, fiul lui Ioahaz. A domnit șaisprezece ani. 11El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și s-a dedat la ele ca și el. 12Celelalte

13:12
Cap. 14:15.
fapte ale lui Ioas, tot
13:12
Vers. 14,25.
ce a făcut el, isprăvile
13:12
Cap. 14:9.
lui și războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 13Ioas a adormit cu părinţii săi. Și pe scaunul lui de domnie s-a suit Ieroboam. Ioas a fost îngropat la Samaria cu împăraţii lui Israel.

Moartea lui Elisei

14Elisei s-a îmbolnăvit de o boală, de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe faţa lui și a zis: „Părinte, părinte! Carul

13:14
Cap. 2:12.
lui Israel și călărimea lui!” 15Elisei i-a zis: „Ia un arc și săgeţi.” Și a luat un arc și niște săgeţi. 16Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: „Încordează arcul cu mâna ta.” Și, după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului 17și a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit.” Și a deschis-o. Elisei a zis: „Trage.” Și a tras. Elisei a zis: „Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor – vei bate pe sirieni la Afec
13:17
1 Împ. 20:26
până îi vei nimici.” 18Elisei a mai zis: „Ia săgeţi.” Și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: „Lovește în pământ!” Și a lovit de trei ori, apoi s-a oprit. 19Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: „Trebuia să lovești de cinci sau șase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit, acum
13:19
Vers. 25.
îi vei bate numai de trei ori.” 20Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor, au intrat în ţară niște cete de moabiţi. 21Și, pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. 22Hazael
13:22
Cap. 8:12.
, împăratul Siriei, asuprise pe Israel tot timpul vieţii lui Ioahaz. 23Dar Domnul
13:23
Cap. 14:27.
S-a îndurat de ei și a avut milă de ei, Și-a întors Faţa
13:23
Exod 2:24,25
spre ei din pricina legământului
13:23
Exod 32:13
Său cu Avraam, Isaac și Iacov, n-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la Faţa Lui. 24Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul lui a domnit fiul său Ben-Hadad. 25Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetăţile luate de Hazael de la Ioahaz, tatăl său, în timpul războiului. Ioas l-a bătut de trei ori
13:25
Vers. 18,19.
și a luat înapoi cetăţile lui Israel.