Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Ioas

12:1
2 Cron. 24:1
s-a făcut împărat în al șaptelea an al lui Iehu și a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ţibia, din Beer-Șeba. 2Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Iehoiada. 3Numai că înălţimile
12:3
1 Împ. 15:14
22:43
n-au încetat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 4Ioas a zis preoţilor: „Tot argintul
12:4
Cap. 22:4.
închinat și adus în Casa Domnului, argintul ieșit la numărătoare, și anume argintul
12:4
Exod 30:13
pentru răscumpărarea oamenilor, după preţuirea făcută, și tot argintul pe care-i spune cuiva inima să-l aducă la Casa
12:4
Exod 35:51 Cron. 29:9
Domnului, 5preoţii să-l ia, fiecare, de la cei pe care-i cunoaște și să-l întrebuinţeze la dregerea casei, oriunde se va găsi ceva de dres.” 6Dar s-a întâmplat că, în al douăzeci și treilea an al împăratului Ioas, preoţii
12:6
2 Cron. 24:5
încă nu dreseseră stricăciunile casei. 7Împăratul Ioas
12:7
2 Cron. 24:6
a chemat pe preotul Iehoiada și pe ceilalţi preoţi și le-a zis: „Pentru ce n-aţi dres stricăciunile casei? Acum, să nu mai luaţi argint de la cunoscuţii voștri, ci să-l daţi pentru dregerea stricăciunilor casei.” 8Preoţii s-au învoit să nu mai ia argint de la popor și să nu mai fie însărcinaţi cu dregerea stricăciunilor casei. 9Atunci, preotul Iehoiada a luat o ladă
12:9
2 Cron. 24:8
, i-a făcut o gaură în capac și a pus-o lângă altar, la dreapta, în drumul pe unde se intra în Casa Domnului. Preoţii care păzeau pragul puneau în ea tot argintul care se aducea în Casa Domnului. 10Când vedeau că este mult argint în ladă, se suiau logofătul împăratului cu marele preot și strângeau și numărau argintul care se afla în Casa Domnului. 11Încredinţau argintul cântărit în mâinile celor însărcinaţi cu facerea lucrărilor la Casa Domnului. Și dădeau argintul acesta teslarilor și lucrătorilor care lucrau în Casa Domnului, 12zidarilor și cioplitorilor de pietre pentru cumpărarea lemnelor și a pietrelor cioplite trebuitoare la dregerea stricăciunilor Casei Domnului și pentru toate cheltuielile privitoare la stricăciunile casei. 13Dar, cu argintul care se aducea în Casa Domnului, n-au făcut
12:13
2 Cron. 24:14
pentru Casa Domnului nici lighene de argint, nici mucări, nici potire, nici trâmbiţe, niciun vas de aur sau de argint, 14ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea, ca să-l întrebuinţeze pentru dregerea Casei Domnului. 15Nu
12:15
Cap. 22:7.
se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. 16Argintul
12:16
Lev. 5:15,18
jertfelor pentru vină și al jertfelor de ispășire nu era adus în Casa Domnului, ci era pentru
12:16
Lev. 7:7Num. 18:9
preoţi.

Hazael spre Ierusalim. Ioas omorât

17Atunci, Hazael

12:17
Cap. 8:12.
, împăratul Siriei, s-a suit și s-a bătut împotriva Gatului și l-a cucerit. Hazael
12:17
2 Cron. 24:23
avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului. 18Ioas
12:18
1 Împ. 15:18
, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului, și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, de Ioram și de Ahazia, părinţii săi, împăraţii lui Iuda, ce închinase el însuși și tot aurul care se găsea în vistieriile Casei Domnului și casei împăratului. Și a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s-a suit împotriva Ierusalimului. 19Celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 20Slujitorii
12:20
Cap. 14:5.
lui s-au răsculat, au făcut o uneltire și au lovit pe Ioas în casa Milo, care este la coborâșul de la Sila. 21Iozacar
12:21
2 Cron. 24:26
, fiul lui Șimeat, și Iozabad, fiul lui Șomer, slujitorii lui, l-au lovit și a murit. Apoi l-au îngropat cu părinţii săi, în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Amaţia
12:21
2 Cron. 24:27
.

13

Domnia lui Ioahaz în Israel

131În al douăzeci și treilea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui Iehu. A domnit șaptesprezece ani. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului; a săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și nu s-a abătut de la ele. 3Domnul S-a aprins

13:3
Jud. 2:14
de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile lui Hazael
13:3
Cap. 8:12.
, împăratul Siriei, și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împăraţii aceștia. 4Ioahaz
13:4
Ps. 78:34
s-a rugat Domnului. Domnul l-a ascultat, căci a văzut apăsarea
13:4
Exod 3:7
sub care ţinea împăratul Siriei pe Israel, 5și Domnul
13:5
Vers. 25. Cap. 14:25,27.
a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din mâinile sirienilor și au locuit în corturile lor ca mai înainte. 6Dar nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască, s-au dedat și ei la ele și chiar idolul Astarteei
13:6
1 Împ. 16:33
stătea încă în picioare la Samaria. 7Din tot poporul, lui Ioahaz Domnul nu-i lăsase decât cincizeci de călăreţi, zece care și zece mii de pedestrași, căci împăratul Siriei îi prăpădise și-i făcuse ca pulberea
13:7
Amos 1:3
pe care o calci în picioare. 8Celelalte fapte ale lui Ioahaz, tot ce a făcut el și isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 9Ioahaz a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat la Samaria. Și în locul lui a domnit fiul său Ioas.

Ioas

10În al treizeci și șaptelea an al lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioas, fiul lui Ioahaz. A domnit șaisprezece ani. 11El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și s-a dedat la ele ca și el. 12Celelalte

13:12
Cap. 14:15.
fapte ale lui Ioas, tot
13:12
Vers. 14,25.
ce a făcut el, isprăvile
13:12
Cap. 14:9.
lui și războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 13Ioas a adormit cu părinţii săi. Și pe scaunul lui de domnie s-a suit Ieroboam. Ioas a fost îngropat la Samaria cu împăraţii lui Israel.

Moartea lui Elisei

14Elisei s-a îmbolnăvit de o boală, de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe faţa lui și a zis: „Părinte, părinte! Carul

13:14
Cap. 2:12.
lui Israel și călărimea lui!” 15Elisei i-a zis: „Ia un arc și săgeţi.” Și a luat un arc și niște săgeţi. 16Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: „Încordează arcul cu mâna ta.” Și, după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului 17și a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit.” Și a deschis-o. Elisei a zis: „Trage.” Și a tras. Elisei a zis: „Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor – vei bate pe sirieni la Afec
13:17
1 Împ. 20:26
până îi vei nimici.” 18Elisei a mai zis: „Ia săgeţi.” Și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: „Lovește în pământ!” Și a lovit de trei ori, apoi s-a oprit. 19Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: „Trebuia să lovești de cinci sau șase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit, acum
13:19
Vers. 25.
îi vei bate numai de trei ori.” 20Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor, au intrat în ţară niște cete de moabiţi. 21Și, pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. 22Hazael
13:22
Cap. 8:12.
, împăratul Siriei, asuprise pe Israel tot timpul vieţii lui Ioahaz. 23Dar Domnul
13:23
Cap. 14:27.
S-a îndurat de ei și a avut milă de ei, Și-a întors Faţa
13:23
Exod 2:24,25
spre ei din pricina legământului
13:23
Exod 32:13
Său cu Avraam, Isaac și Iacov, n-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la Faţa Lui. 24Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul lui a domnit fiul său Ben-Hadad. 25Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetăţile luate de Hazael de la Ioahaz, tatăl său, în timpul războiului. Ioas l-a bătut de trei ori
13:25
Vers. 18,19.
și a luat înapoi cetăţile lui Israel.

14

Amaţia împăratul lui Iuda

141În al doilea

14:1
Cap. 13:10.
an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amaţia
14:1
2 Cron. 25:1
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. 2Avea douăzeci și cinci de ani când s-a făcut împărat și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan, din Ierusalim. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. 4Numai că înălţimile
14:4
Cap. 12:3.
nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 5Când s-a întărit împărăţia în mâinile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră
14:5
Cap. 12:20.
pe tatăl său, împăratul. 6Dar n-a omorât pe fiii ucigașilor, căci așa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: „Să nu se omoare părinţii
14:6
Deut. 24:16Ezec. 18:4,20
pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.” 7A bătut
14:7
2 Cron. 25:11
zece mii de edomiţi în Valea
14:7
2 Sam. 8:13
Sării. Și, în tot timpul războiului, a luat Sela și a numit-o
14:7
Ios. 15:38
Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi. 8Atunci
14:8
2 Cron. 25:17
, Amaţia a trimis niște soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, să-i spună: „Vino să ne vedem faţa!” 9Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: „Spinul
14:9
Jud. 9:8
din Liban a trimis să spună cedrului
14:9
1 Împ. 4:33
din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat spinul în picioare. 10Ai bătut
14:10
Deut. 8:142 Cron. 32:25Ezec. 28:2,5,17Hab. 2:4
pe edomiţi și a început să ţi se înalţe inima. Bucură-te mai bine de slava ta și stai acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ar aduce căderea ta și a lui Iuda?” 11Dar Amaţia nu l-a ascultat. Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și și-au văzut faţa el și Amaţia, împăratul lui Iuda, la Bet-Șemeșul
14:11
Ios. 19:38
21:16
lui Iuda. 12Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare în cortul său. 13Ioas, împăratul lui Israel, a prins la Bet-Șemeș pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim și a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la Poarta
14:13
Neem. 8:16
12:39
lui Efraim până la Poarta
14:13
Ier. 31:38Zah. 14:10
Unghiului. 14A luat tot
14:14
1 Împ. 7:51
aurul și argintul și toate vasele care se aflau în Casa Domnului și în vistieriile casei împăratului; a luat și ostatici și s-a întors în Samaria. 15Celelalte
14:15
Cap. 13:12.
fapte ale lui Ioas, ce a făcut el, isprăvile lui și războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 16Ioas a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Samaria, cu împăraţii lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său Ieroboam. 17Amaţia
14:17
2 Cron. 25:25
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 18Celelalte fapte ale lui Amaţia nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 19Împotriva lui s-a făcut o uneltire
14:19
2 Cron. 25:27
la Ierusalim. El a fugit la
14:19
Ios. 10:31
Lachis, dar l-au urmărit și la Lachis, unde l-au omorât. 20L-au dus pe cai și a fost îngropat la Ierusalim cu părinţii săi, în cetatea lui David. 21Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria
14:21
Cap. 15:13.
, în vârstă de șaisprezece ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia. 22Azaria a zidit iarăși Elatul
14:22
Cap. 16:6.
și l-a adus din nou sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinţii săi.

Ieroboam al doilea

23În al cincisprezecelea an al lui Amaţia, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit patruzeci și unu de ani. 24El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25A luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea

14:25
Num. 13:21
34:8
Hamatului până la marea
14:25
Deut. 3:17
câmpiei, după cuvântul pe care-l rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul Său Iona
14:25
Iona 1:1Mat. 12:39,40
, prorocul, fiul lui Amitai, din
14:25
Ios. 19:13
Gat-Hefer. 26Căci Domnul
14:26
Cap. 13:4.
a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii
14:26
Deut. 32:36
, și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. 27Domnul
14:27
Cap. 13:5.
nu hotărâse să șteargă numele lui Israel de sub ceruri și i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas. 28Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război și cum a adus iarăși sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul
14:28
2 Sam. 8:61 Împ. 11:242 Cron. 8:3
, care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 29Ieroboam a adormit cu părinţii săi, cu împăraţii lui Israel. Și, în locul lui, a domnit fiul său Zaharia
14:29
Cap. 15:8.
.