Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Azaria împăratul lui Iuda

151În al douăzeci și șaptelea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început

15:1
Cap. 14:21.
să domnească Azaria
15:1
Vers. 13,30.
, fiul lui Amaţia, împăratul lui Iuda. 2Avea șaisprezece ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia. 4Numai că înălţimile
15:4
Cap. 12:3;
nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 5Domnul a lovit
15:5
2 Cron. 26:19-21
pe împărat cu lepră și el a fost lepros până în ziua morţii și a locuit
15:5
Lev. 13:46
într-o casă deosebită. Și Iotam, fiul împăratului, era în fruntea casei și judeca poporul ţării. 6Celelalte fapte ale lui Azaria și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 7Azaria a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat
15:7
2 Cron. 26:23
cu părinţii săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Iotam.

Zaharia împăratul lui Israel

8În al treizeci și optulea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit șase luni. 9El a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și părinţii lui; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 10Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui, l-a lovit

15:10
Amos 7:9
înaintea poporului și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 11Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 12Astfel s-a împlinit ce spusese
15:12
Cap. 10:30.
lui Iehu Domnul, când zisese: „Fiii tăi până în al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.”

Șalum împăratul lui Israel

13Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al treizeci și nouălea an al lui Ozia

15:13
Vers. 1.
, împăratul lui Iuda. A domnit o lună la Samaria. 14Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit din Tirţa
15:14
1 Împ. 14:15
și a venit la Samaria, a lovit în Samaria pe Șalum, fiul lui Iabeș, și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 15Celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care a făcut-o sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 16Atunci, Menahem a bătut Tifsahul
15:16
1 Împ. 4:24
și pe toţi cei ce erau în el, cu ţinutul lui dinspre Tirţa; l-a bătut pentru că nu-și deschisese porţile. Și a spintecat pântecele tuturor femeilor
15:16
Cap. 8:12.
însărcinate.

Menahem împăratul lui Israel

17În al treizeci și nouălea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria. 18El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut, cât a trăit, de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 19Pul

15:19
1 Cron. 5:26Is. 9:1Osea 8:9
, împăratul Asiriei, a venit în ţară. Și Menahem a dat lui Pul o mie de talanţi de argint ca să-l ajute să-și întărească
15:19
Cap. 14:5.
domnia. 20Menahem a ridicat argintul acesta de la toţi cei cu avere din Israel, ca să-l dea împăratului Asiriei; i-a pus să dea fiecare câte cincizeci de sicli de argint. Împăratul Asiriei s-a întors înapoi și nu s-a oprit atunci în ţară. 21Celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 22Menahem a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Pecahia.

Pecahia împăratul lui Israel

23În al cincizecilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit doi ani. 24El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25Pecah, fiul lui Remalia, slujbașul lui, a uneltit împotriva lui; l-a lovit la Samaria, în palatul casei împăratului, ca și pe Argob și Arie; avea cu el cincizeci de oameni dintre fiii galaadiţilor. A omorât astfel pe Pecahia și a domnit în locul lui. 26Celelalte fapte ale lui Pecahia și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

Pecah împăratul lui Israel

27În al cincizeci și doilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Pecah

15:27
Is. 7:1
, fiul lui Remalia. A domnit douăzeci de ani. 28El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 29Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit
15:29
1 Cron. 5:26Is. 9:1
Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și a luat Iionul
15:29
1 Împ. 15:20
, Abel-Bet-Maaca, Ianoahul, Chedeșul, Haţorul, Galaadul și Galileea, toată ţara lui Neftali, și pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria. 30Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l-a lovit și l-a omorât și a domnit
15:30
Cap. 17:1.
el în locul lui, în al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia. 31Celelalte fapte ale lui Pecah și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.

Iotam împăratul lui Iuda

32În al doilea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam

15:32
2 Cron. 27:1
, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda. 33Avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Ţadoc. 34El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului; a lucrat întocmai
15:34
Vers. 3.
ca tatăl său Ozia. 35Numai
15:35
Vers. 4.
că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. Iotam a zidit poarta
15:35
2 Cron. 27:3
cea mai înaltă a Casei Domnului. 36Celelalte fapte ale lui Iotam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 37În vremea aceea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Reţin
15:37
Cap. 16:5.
, împăratul Siriei, și pe Pecah
15:37
Vers. 27.
, fiul lui Remalia. 38Iotam a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.

16

Ahaz împăratul lui Iuda

161În al șaptesprezecelea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz

16:1
2 Cron. 28:1
, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. 2Ahaz avea douăzeci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David. 3Ci a umblat în calea împăraţilor lui Israel și chiar a trecut
16:3
Lev. 18:212 Cron. 28:3Ps. 106:37,38
pe fiul său prin foc, după urâciunile
16:3
Deut. 12:31
neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4A adus jertfe și tămâie pe înălţimi
16:4
Deut. 12:21 Împ. 14:23
, pe dealuri și sub toţi copacii verzi. 5Atunci
16:5
Is. 7:1,4
, Reţin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască. 6În același timp, Reţin, împăratul Siriei, a adus iarăși Elatul
16:6
Cap. 14:22.
sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi. 7Ahaz a trimis soli lui
16:7
Cap. 15:29.
Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău și fiul tău; suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea.” 8Și Ahaz
16:8
Cap. 12:18.
a luat argintul și aurul din Casa Domnului și din vistieriile casei împăratului și le-a trimis ca dar împăratului Asiriei. 9Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a
16:9
Amos 1:5
luat, a dus pe locuitori în robie la Chir și a omorât pe Reţin. 10Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Și, văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfăţișarea acestui altar, întocmai cum era făcut. 11Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. 12La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat
16:12
2 Cron. 26:16,19
de el și s-a suit pe el. 13A ars pe el arderea-de-tot și darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor de mulţumire. 14A îndepărtat dinaintea casei altarul
16:14
2 Cron. 4:1
de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul altar și Casa Domnului; l-a pus lângă noul altar, spre miazănoapte. 15Și împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă preotului Urie: „Să arzi pe altarul cel mare arderea-de-tot de dimineaţă și darul de mâncare de seară, arderea-de-tot
16:15
Exod 29:39-41
a împăratului și darul lui de mâncare, arderile-de-tot ale întregului popor din ţară și darurile lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de băutură și să stropești pe el tot sângele arderilor-de-tot și tot sângele jertfelor; cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el.” 16Preotul Urie a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz. 17Și împăratul
16:17
2 Cron. 28:24
Ahaz a sfărâmat tăbliile
16:17
1 Împ. 7:27,28
de la temelie și a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea
16:17
1 Împ. 7:23,25
de pe boii de aramă care erau sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. 18De hatârul împăratului Asiriei, a schimbat în Casa Domnului pridvorul Sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. 19Celelalte fapte ale lui Ahaz și tot ce a făcut el nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 20Ahaz a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat
16:20
2 Cron. 28:27
cu părinţii săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ezechia.

17

Osea cel din urmă împărat al lui Israel

171În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Osea

17:1
Cap. 15:30.
, fiul lui Ela. A domnit nouă ani. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împăraţii lui Israel dinaintea lui. 3Salmanasar
17:3
Cap. 18:9.
, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui; și Osea i s-a supus și i-a plătit un bir. 4Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, căci trimisese soli lui So, împăratul Egiptului, și nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a închis și l-a pus în lanţuri într-o temniţă. 5Și împăratul
17:5
Cap. 18:9.
Asiriei a străbătut toată ţara și s-a suit împotriva Samariei, pe care a împresurat-o timp de trei ani. 6În al nouălea
17:6
Cap. 18:10,11.
an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a dus pe
17:6
Lev. 26:32,33Deut. 28:36,64
29:27,28
Israel în robie în Asiria, l-a pus
17:6
1 Cron. 5:26
să locuiască la Halah și la Habor, lângă râul Gozan și în cetăţile mezilor.

Robia asiriană

7Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care-i scosese din ţara Egiptului, de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, și pentru că s-au închinat la alţi dumnezei. 8Au urmat

17:8
Lev. 18:3Deut. 18:9
obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiurile rânduite de împăraţii lui Israel. 9Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Și-au zidit înălţimi în toate cetăţile lor, de la turnurile
17:9
Cap. 18:8.
străjerilor până la cetăţile întărite. 10Și-au ridicat
17:10
1 Împ. 14:23Is. 57:5
stâlpi idolești și astartee
17:10
Exod 34:13Deut. 16:21Mica 5:14
pe orice
17:10
Deut. 12:2
deal și sub orice copac verde. 11Și acolo au ars tămâie pe toate înălţimile, ca și neamurile pe care le izgonise Domnul dinaintea lor, și au făcut lucruri rele, prin care au mâniat pe Domnul. 12Au slujit idolilor
17:12
Exod 20:3,4Lev. 26:1Deut. 5:7,8
, despre care Domnul le zisese: „Să
17:12
Deut. 4:19
nu faceţi lucrul acesta!” 13Domnul a înștiinţat pe Israel și Iuda prin toţi prorocii Lui, prin toţi văzătorii
17:13
1 Sam. 9:9
, și le-a zis: „Întoarceţi-vă
17:13
Ier. 18:11
25:5
35:15
de la căile voastre cele rele și păziţi poruncile și rânduielile Mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinţilor voștri și pe care v-am trimis-o prin robii Mei, prorocii.” 14Dar ei n-au ascultat, și-au înţepenit
17:14
Deut. 31:27Prov. 29:1
grumazul, ca și părinţii lor, care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. 15N-au vrut să știe de legile Lui, de legământul
17:15
Deut. 29:25
pe care-l făcuse cu părinţii lor și de înștiinţările pe care li le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic
17:15
Deut. 32:211 Împ. 16:131 Cor. 8:4
– și ei înșiși n-au fost decât
17:15
Ps. 115:8Rom. 1:21
nimic – și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu
17:15
Deut. 12:30,31
se ia după ele. 16Au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor, și-au făcut
17:16
Exod 32:81 Împ. 12:28
viţei turnaţi, au făcut idoli de-ai Astarteei
17:16
1 Împ. 14:15,23
15:13
16:33
, s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și au slujit
17:16
1 Împ. 16:31
22:53
lui Baal. 17Au trecut
17:17
Lev. 18:21Ezec. 23:37
prin foc pe fiii și fiicele lor, s-au dedat la
17:17
Deut. 18:10
ghicire și vrăjitorii și s-au vândut
17:17
1 Împ. 21:20
ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L. 18De aceea Domnul S-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și i-a îndepărtat de la Faţa Lui. N-a rămas
17:18
1 Împ. 11:13,32
decât seminţia lui Iuda, 19și chiar Iuda
17:19
Ier. 3:8
nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile rânduite de Israel. 20Domnul a lepădat tot neamul lui Israel; i-a smerit, i-a dat
17:20
Cap. 13:3;
în mâinile jefuitorilor și a sfârșit prin a-i izgoni dinaintea Feţei Lui. 21Căci Israel
17:21
1 Împ. 11:11,31
se dezlipise de casa lui David și făcuse împărat
17:21
1 Împ. 12:20,28
pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care-l abătuse de la Domnul și făcuse pe Israel să săvârșească un mare păcat. 22Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe care le făcuse Ieroboam; nu s-au abătut de la ele 23până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum
17:23
1 Împ. 14:16
vestise prin toţi slujitorii Săi proroci. Și Israel a fost
17:23
Vers. 6.
dus în robie departe de ţara lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi.

Samaritenii

24Împăratul Asiriei a adus

17:24
Ezra 4:2,10
oameni din Babilon, din
17:24
Vers. 30.
Cuta, din Ava
17:24
Cap. 18:34.
, din Hamat și din Sefarvaim și i-a așezat în cetăţile Samariei în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetăţile ei. 25Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul, și Domnul a trimis împotriva lor niște lei, care-i omorau. 26Atunci au spus împăratului Asiriei: „Neamurile pe care le-ai strămutat și le-ai așezat în cetăţile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului ţării, și El a trimis împotriva lor niște lei care le omoară, pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului ţării.” 27Împăratul Asiriei a dat următoarea poruncă: „Trimiteţi pe unul din preoţii pe care i-aţi luat de acolo în robie; să plece să se așeze acolo și să le înveţe felul în care să slujească Dumnezeului ţării.” 28Unul din preoţii care fuseseră luaţi robi din Samaria a venit de s-a așezat la Betel și le-a învăţat cum să se teamă de Domnul. 29Dar neamurile și-au făcut, fiecare, dumnezeii lor în cetăţile pe care le locuiau și i-au așezat în templele idolești din înălţimile zidite de samariteni. 30Oamenii din Babilon
17:30
Vers. 24.
au făcut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Așima, 31cei din Ava
17:31
Ezra 4:9
au făcut pe Nibhaz și Tartac, cei din Sefarvaim își ardeau
17:31
Lev. 18:21Deut. 12:31
copiii în foc în cinstea lui Adramelec și Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim. 32Totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoţi ai înălţimilor, luaţi
17:32
1 Împ. 12:31
din tot poporul: preoţii aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălţimi. 33Astfel se închinau
17:33
Ţef. 1:5
Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutaţi. 34Până în ziua de astăzi își urmează ei obiceiurile de la început: nu se închină Domnului și nu se ţin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele
17:34
Gen. 32:28
35:101 Împ. 11:31
Israel. 35Domnul făcuse legământ cu ei și le dăduse porunca aceasta: „Să nu vă temeţi
17:35
Jud. 6:10
de alţi dumnezei; să nu vă închinaţi
17:35
Exod 20:5
înaintea lor, să nu le slujiţi și să nu le aduceţi jertfe. 36Ci să vă temeţi de Domnul, care v-a scos din ţara Egiptului cu o mare putere și cu braţul întins
17:36
Exod 6:6
; înaintea Lui să vă
17:36
Deut. 10:20
închinaţi și Lui să-I aduceţi jertfe. 37Să păziţi și să împliniţi
17:37
Deut. 5:32
totdeauna învăţăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le-a scris El și să nu vă temeţi de alţi dumnezei. 38Să nu
17:38
Deut. 4:23
uitaţi legământul pe care l-am făcut cu voi și să nu vă temeţi de alţi dumnezei. 39Ci să vă temeţi de Domnul Dumnezeul vostru, și El vă va izbăvi din mâna tuturor vrăjmașilor voștri.” 40Ei n-au ascultat și au urmat obiceiurile lor de la început. 41Neamurile acestea
17:41
Vers. 32,33.
se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite, și copiii lor și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinţii lor.