Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Osea cel din urmă împărat al lui Israel

171În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Osea

17:1
Cap. 15:30.

, fiul lui Ela. A domnit nouă ani. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împăraţii lui Israel dinaintea lui. 3Salmanasar
17:3
Cap. 18:9.

, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui; și Osea i s-a supus și i-a plătit un bir. 4Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, căci trimisese soli lui So, împăratul Egiptului, și nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a închis și l-a pus în lanţuri într-o temniţă. 5Și împăratul
17:5
Cap. 18:9.

Asiriei a străbătut toată ţara și s-a suit împotriva Samariei, pe care a împresurat-o timp de trei ani. 6În al nouălea
17:6
Cap. 18:10,11.
Osea 13:16
an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a dus pe
17:6
Lev. 26:32,33Deut. 28:36,64
29:27,28
Israel în robie în Asiria, l-a pus
17:6
1 Cron. 5:26
să locuiască la Halah și la Habor, lângă râul Gozan și în cetăţile mezilor.

Robia asiriană

7Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care-i scosese din ţara Egiptului, de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, și pentru că s-au închinat la alţi dumnezei. 8Au urmat

17:8
Lev. 18:3Deut. 18:9
obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiurile rânduite de împăraţii lui Israel. 9Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Și-au zidit înălţimi în toate cetăţile lor, de la turnurile
17:9
Cap. 18:8.

străjerilor până la cetăţile întărite. 10Și-au ridicat
17:10
1 Împ. 14:23Is. 57:5
stâlpi idolești și astartee
17:10
Exod 34:13Deut. 16:21Mica 5:14
pe orice
17:10
Deut. 12:2
deal și sub orice copac verde. 11Și acolo au ars tămâie pe toate înălţimile, ca și neamurile pe care le izgonise Domnul dinaintea lor, și au făcut lucruri rele, prin care au mâniat pe Domnul. 12Au slujit idolilor
17:12
Exod 20:3,4Lev. 26:1Deut. 5:7,8
, despre care Domnul le zisese: „Să
17:12
Deut. 4:19
nu faceţi lucrul acesta!” 13Domnul a înștiinţat pe Israel și Iuda prin toţi prorocii Lui, prin toţi văzătorii
17:13
1 Sam. 9:9
, și le-a zis: „Întoarceţi-vă
17:13
Ier. 18:11
25:5
35:15
de la căile voastre cele rele și păziţi poruncile și rânduielile Mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinţilor voștri și pe care v-am trimis-o prin robii Mei, prorocii.” 14Dar ei n-au ascultat, și-au înţepenit
17:14
Deut. 31:27Prov. 29:1
grumazul, ca și părinţii lor, care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. 15N-au vrut să știe de legile Lui, de legământul
17:15
Deut. 29:25
pe care-l făcuse cu părinţii lor și de înștiinţările pe care li le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic
17:15
Deut. 32:211 Împ. 16:131 Cor. 8:4
– și ei înșiși n-au fost decât
17:15
Ps. 115:8Rom. 1:21
nimic – și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu
17:15
Deut. 12:30,31
se ia după ele. 16Au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor, și-au făcut
17:16
Exod 32:81 Împ. 12:28
viţei turnaţi, au făcut idoli de-ai Astarteei
17:16
1 Împ. 14:15,23
15:13
16:33
, s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și au slujit
17:16
1 Împ. 16:31
22:53
lui Baal. 17Au trecut
17:17
Lev. 18:21Ezec. 23:37
prin foc pe fiii și fiicele lor, s-au dedat la
17:17
Deut. 18:10
ghicire și vrăjitorii și s-au vândut
17:17
1 Împ. 21:20
ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L. 18De aceea Domnul S-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și i-a îndepărtat de la Faţa Lui. N-a rămas
17:18
1 Împ. 11:13,32
decât seminţia lui Iuda, 19și chiar Iuda
17:19
Ier. 3:8
nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile rânduite de Israel. 20Domnul a lepădat tot neamul lui Israel; i-a smerit, i-a dat
17:20
Cap. 13:3;
15:29
în mâinile jefuitorilor și a sfârșit prin a-i izgoni dinaintea Feţei Lui. 21Căci Israel
17:21
1 Împ. 11:11,31
se dezlipise de casa lui David și făcuse împărat
17:21
1 Împ. 12:20,28
pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care-l abătuse de la Domnul și făcuse pe Israel să săvârșească un mare păcat. 22Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe care le făcuse Ieroboam; nu s-au abătut de la ele 23până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum
17:23
1 Împ. 14:16
vestise prin toţi slujitorii Săi proroci. Și Israel a fost
17:23
Vers. 6.

dus în robie departe de ţara lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi.

Samaritenii

24Împăratul Asiriei a adus

17:24
Ezra 4:2,10
oameni din Babilon, din
17:24
Vers. 30.

Cuta, din Ava
17:24
Cap. 18:34.

, din Hamat și din Sefarvaim și i-a așezat în cetăţile Samariei în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetăţile ei. 25Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul, și Domnul a trimis împotriva lor niște lei, care-i omorau. 26Atunci au spus împăratului Asiriei: „Neamurile pe care le-ai strămutat și le-ai așezat în cetăţile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului ţării, și El a trimis împotriva lor niște lei care le omoară, pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului ţării.” 27Împăratul Asiriei a dat următoarea poruncă: „Trimiteţi pe unul din preoţii pe care i-aţi luat de acolo în robie; să plece să se așeze acolo și să le înveţe felul în care să slujească Dumnezeului ţării.” 28Unul din preoţii care fuseseră luaţi robi din Samaria a venit de s-a așezat la Betel și le-a învăţat cum să se teamă de Domnul. 29Dar neamurile și-au făcut, fiecare, dumnezeii lor în cetăţile pe care le locuiau și i-au așezat în templele idolești din înălţimile zidite de samariteni. 30Oamenii din Babilon
17:30
Vers. 24.

au făcut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Așima, 31cei din Ava
17:31
Ezra 4:9
au făcut pe Nibhaz și Tartac, cei din Sefarvaim își ardeau
17:31
Lev. 18:21Deut. 12:31
copiii în foc în cinstea lui Adramelec și Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim. 32Totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoţi ai înălţimilor, luaţi
17:32
1 Împ. 12:31
din tot poporul: preoţii aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălţimi. 33Astfel se închinau
17:33
Ţef. 1:5
Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutaţi. 34Până în ziua de astăzi își urmează ei obiceiurile de la început: nu se închină Domnului și nu se ţin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele
17:34
Gen. 32:28
35:101 Împ. 11:31
Israel. 35Domnul făcuse legământ cu ei și le dăduse porunca aceasta: „Să nu vă temeţi
17:35
Jud. 6:10
de alţi dumnezei; să nu vă închinaţi
17:35
Exod 20:5
înaintea lor, să nu le slujiţi și să nu le aduceţi jertfe. 36Ci să vă temeţi de Domnul, care v-a scos din ţara Egiptului cu o mare putere și cu braţul întins
17:36
Exod 6:6
; înaintea Lui să vă
17:36
Deut. 10:20
închinaţi și Lui să-I aduceţi jertfe. 37Să păziţi și să împliniţi
17:37
Deut. 5:32
totdeauna învăţăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le-a scris El și să nu vă temeţi de alţi dumnezei. 38Să nu
17:38
Deut. 4:23
uitaţi legământul pe care l-am făcut cu voi și să nu vă temeţi de alţi dumnezei. 39Ci să vă temeţi de Domnul Dumnezeul vostru, și El vă va izbăvi din mâna tuturor vrăjmașilor voștri.” 40Ei n-au ascultat și au urmat obiceiurile lor de la început. 41Neamurile acestea
17:41
Vers. 32,33.

se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite, și copiii lor și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinţii lor.