Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

CEI DIN URMĂ ÎMPĂRAŢI

AI LUI IUDA, DE LA EZECHIA PÂNĂ LA NIMICIREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI IUDA

CAPITOLELE 18—25

(2 Cronici 29—36. Ieremia 3:8-10. Amos 2:4,5. Ţefania 3:1-4.)

Ezechia împăratul lui Iuda

181În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia

18:1
2 Cron. 28:27
29:1Mat. 1:9
, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. 2Avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi
18:2
2 Cron. 29:1
, fata lui Zaharia. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 4A îndepărtat
18:4
2 Cron. 31:1
înălţimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăţi șarpele
18:4
Num. 21:9
de aramă pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui: îl numeau Nehuștan. 5El și-a pus
18:5
Cap. 19:10.
încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; și, dintre toţi împăraţii lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost
18:5
Cap. 23:25.
niciunul ca el. 6El s-a
18:6
Deut. 10:20Ios. 23:8
alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 7Și Domnul
18:7
2 Cron. 15:2
a fost cu Ezechia, care a izbutit
18:7
1 Sam. 18:5,14Ps. 60:12
în tot ce a făcut. El s-a răsculat
18:7
Cap. 16:7.
împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. 8A bătut
18:8
1 Cron. 4:41Is. 14:29
pe filisteni până la Gaza și le-a pustiit ţinutul, de la toate turnurile
18:8
Cap. 17:9.
de pază până la cetăţile întărite.

Luarea Samariei de asirieni

9În al

18:9
Cap. 17:3.
patrulea an al împăratului Ezechia, care era al șaptelea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva Samariei și a împresurat-o. 10După trei ani a luat-o, în al șaselea an al lui Ezechia, care era al nouălea
18:10
Cap. 17:6.
an al lui Osea, împăratul lui Israel – atunci a fost luată Samaria. 11Împăratul
18:11
Cap. 17:6.
Asiriei a dus pe Israel rob în Asiria și l-a așezat la Halah
18:11
1 Cron. 5:26
și Habor, lângă râul Gozan, și în cetăţile mezilor, 12pentru că n-ascultaseră
18:12
Cap. 17:7.
de glasul Domnului Dumnezeului lor și călcaseră legământul Lui; pentru că nici n-ascultaseră, nici nu împliniseră tot ce poruncise Moise, robul Domnului.

Năvălirea lui Sanherib

13În al

18:13
2 Cron. 32:1Is. 36:1
paisprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite din Iuda și a pus stăpânire pe ele. 14Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună împăratului Asiriei la Lachis: „Am greșit! Depărtează-te de mine. Ce vei pune asupra mea, voi purta.” Și împăratul Asiriei a cerut lui Ezechia, împăratul lui Iuda, trei sute de talanţi de argint și treizeci de talanţi de aur. 15Ezechia
18:15
Cap. 16:8.
a dat tot argintul care se afla în Casa Domnului și în vistieriile casei împăratului. 16Atunci a luat Ezechia, împăratul lui Iuda, și a dat împăratului Asiriei aurul cu care acoperise ușile și ușorii Templului Domnului.

Împresurarea Ierusalimului

17Împăratul Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Tartan, pe Rab-Saris și pe Rabșache cu o oștire puternică. S-au suit și au ajuns la Ierusalim. Când s-au suit și au ajuns, s-au oprit la canalul de apă al iazului de sus, pe drumul

18:17
Is. 7:8
care duce în ogorul înălbitorului. 18Au chemat pe împărat, și Eliachim, fiul lui Hilchia, mai-marele peste casa împăratului, s-a dus la ei cu Șebna, logofătul, și cu Ioah, fiul lui Asaf, arhivarul. 19Rabșache le-a zis: „Spuneţi lui Ezechia: ‘Așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei: «Ce este încrederea
18:19
2 Cron. 32:10
aceasta pe care te bizuiești? 20Tu ai zis: ‹Pentru război trebuie chibzuinţă și putere.› Dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine dar ţi-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? 21Iată
18:21
Ezec. 29:6,7
, ai pus-o în Egipt, ai luat în ajutor trestia aceea frântă, care înţeapă și străpunge mâna oricui se sprijină pe ea: așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toţi cei ce se încred în el. 22Poate că îmi veţi spune: ‹În Domnul Dumnezeul nostru ne încredem.› Dar nu este El Acela ale cărui înălţimi
18:22
Vers. 4.
și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului: ‹Să vă închinaţi înaintea altarului acestuia la Ierusalim›?»’ 23Acum fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei: îţi voi da două mii de cai, să vedem dacă poţi din partea ta să dai atâţia călăreţi ca să încalece pe ei. 24Și cum ai putea îndepărta o căpetenie din cei mai mici slujitori ai stăpânului meu? Îţi pui încrederea în Egipt pentru care și călăreţi. 25De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc, ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis: ‘Suie-te împotriva ţării acesteia și nimicește-o.’” 26Eliachim, fiul lui Hilchia, Șebna și Ioah au zis lui Rabșache: „Vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înţelegem; nu ne vorbi în limba iudaică, în auzul poporului de pe zid.” 27Rabșache le-a răspuns: „Oare stăpânului tău și ţie m-a trimis stăpânul meu să spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni care stau pe zid să-și mănânce balega și să-și bea udul cu voi?” 28Atunci, Rabșache, înaintând, a strigat cu glas tare în limba iudaică și a zis: „Ascultaţi cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei! 29Așa vorbește împăratul: ‘Să nu vă înșele
18:29
2 Cron. 32:15
Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. 30Să nu vă facă Ezechia să vă încredeţi în Domnul zicând: «Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei.»’ 31N-ascultaţi de Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei: ‘Faceţi pace cu mine, supuneţi-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui 32până voi veni și vă voi duce într-o ţară ca a voastră, într-o ţară cu grâu
18:32
Deut. 8:7,8
și cu vin, o ţară cu pâine și vii, o ţară cu măslini de untdelemn și miere și veţi trăi, și nu veţi muri. N-ascultaţi dar de Ezechia, care vă amăgește zicând: «Domnul ne va izbăvi.» 33Oare dumnezeii
18:33
Cap. 19:12.
neamurilor au izbăvit ei, fiecare ţara lui, din mâna împăratului Asiriei? 34Unde
18:34
Cap. 19:13.
sunt dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului, Henei și
18:34
Cap. 17:24.
Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? 35Care dintre toţi dumnezeii acestor ţări și-a izbăvit ţara din mâna mea, pentru ca și Domnul
18:35
Dan. 3:15
să izbăvească Ierusalimul din mâna mea?’” 36Poporul a tăcut și nu i-a răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta: „Să nu-i răspundeţi.” 37Și Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Șebna, logofătul, și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit la Ezechia cu hainele sfâșiate
18:37
Is. 33:7
și i-au spus cuvintele lui Rabșache.

19

Ierusalimul scăpat

191Când a auzit împăratul Ezechia

19:1
Is. 37:1
lucrul acesta, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în Casa Domnului. 2A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul, și pe preoţii cei mai bătrâni, acoperiţi cu saci, la prorocul
19:2
Luca 3:4
Isaia, fiul lui Amoţ. 3Și i-au zis: „Așa vorbește Ezechia: ‘Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei, și nu este putere pentru naștere. 4Poate
19:4
2 Sam. 16:12
că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul
19:4
Cap. 18:35.
Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi
19:4
Ps. 50:21
pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă dar o rugăciune pentru ceilalţi care au mai rămas.’” 5Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus dar la Isaia. 6Și Isaia
19:6
Is. 37:6
le-a zis: „Iată ce să spuneţi stăpânului vostru: ‘Așa vorbește Domnul: «Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care M-au batjocorit slujitorii
19:6
Cap. 18:17.
împăratului Asiriei. 7Voi pune în el un duh
19:7
Vers. 35-37.
care îl va face ca, la auzul unei vești pe care o va primi, să se întoarcă în ţara lui și-l voi face să cadă ucis de sabie în ţara lui.»’” 8Rabșache, plecând, a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din
19:8
Cap. 18:14.
Lachis. 9Atunci, împăratul Asiriei a primit o veste
19:9
1 Sam. 23:27
cu privire la Tirhaca, împăratul Etiopiei. I s-a spus: „Iată că acela a pornit cu război împotriva ta.” Și împăratul Asiriei a trimis soli din nou lui Ezechia, zicând: 10„Așa să vorbiţi lui Ezechia, împăratul lui Iuda: ‘Să nu te înșele Dumnezeul tău, în care
19:10
Cap. 18:5.
te încrezi, zicând: «Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei.» 11Iată, ai auzit ce au făcut împăraţii Asiriei tuturor ţărilor și cum le-au nimicit. Și tu să fii izbăvit?! 12Dumnezeii
19:12
Cap. 18:33.
neamurilor pe care le-au nimicit părinţii mei au izbăvit ei pe Gozan, pe Haran, pe Reţef și pe fiii lui
19:12
Ezec. 27:23
Eden din Telasar? 13Unde
19:13
Cap. 18:34.
sunt împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împăratul cetăţilor Sefarvaim, Hena și Iva?’” 14Ezechia
19:14
Is. 37:14
a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, 15căruia I-a făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, care șezi
19:15
1 Sam. 4:4Ps. 80:1
pe heruvimi! Tu
19:15
1 Împ. 18:39Is. 44:6Ier. 10:10-12
ești singurul Dumnezeu al tuturor împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile și pământul. 16Doamne, pleacă-Ţi
19:16
Ps. 31:2
urechea și ascultă! Doamne, deschide-Ţi
19:16
2 Cron. 6:40
ochii și privește! Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis
19:16
Vers. 4.
pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu! 17Da, Doamne, este adevărat că împăraţii Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustiit ţările 18și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări
19:18
Ps. 115:4Ier. 10:3
făcute de mâna omului, erau lemn și piatră, și i-au nimicit. 19Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărăţiile
19:19
Ps. 83:18
pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne!” 20Atunci, Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să spună lui Ezechia: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Am auzit
19:20
Is. 37:21
rugăciunea
19:20
Ps. 65:2
pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei.’

21Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui:

‘Fecioara, fiica

19:21
Plâng. 2:13
Sionului, te dispreţuiește și râde de tine;

fata Ierusalimului dă

19:21
Iov 16:4Ps. 22:7,8Plâng. 2:15
din cap după tine.

22Pe cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul?

Și împotriva cui ţi-ai ridicat ochii?

Împotriva Sfântului

19:22
Ps. 71:22Is. 5:24Ier. 51:5
lui Israel!

23Prin solii

19:23
Cap. 18:17.
tăi ai batjocorit pe Domnul și ai zis:

«Cu

19:23
Ps. 20:7
mulţimea carelor mele, am suit

vârful munţilor, coastele Libanului!

Voi tăia cei mai înalţi cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui

și voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grădină de poame;

24am săpat și am băut ape străine

și voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului.»

25N-ai auzit că Eu demult am pregătit aceste lucruri

19:25
Is. 45:7
și că le-am hotărât din vremurile vechi? Acum însă am îngăduit să se împlinească

și să prefaci

19:25
Is. 10:5
cetăţi întărite în mormane de dărâmături.

26Locuitorii lor sunt neputincioși,

îngroziţi și înmărmuriţi;

au ajuns ca iarba

19:26
Ps. 129:6
de pe câmp și ca verdeaţa fragedă,

ca iarba de pe acoperișuri și ca grâul care se usucă înainte de a-i da spicul.

27Dar știu

19:27
Ps. 139:1
când stai jos, când ieși și când intri

și când ești furios împotriva Mea.

28Pentru că ești furios împotriva Mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile Mele,

de aceea voi pune belciugul

19:28
Iov 41:2Ezec. 29:4
38:4Amos 4:2
Meu în nările tale

și zăbala Mea, între buzele tale

și te voi face să te întorci pe drumul

19:28
Vers. 33,36,37.
pe care ai venit.

29Acesta să-ţi fie

19:29
1 Sam. 2:34Is. 7:11,14Luca 2:12
semnul:

Anul acesta veţi mânca ce crește de la sine

și al doilea an, ce va răsări din rădăcinile rămase,

dar în al treilea an veţi semăna, veţi secera,

veţi sădi vii și veţi mânca din rodul lor.

30Rămășiţa

19:30
2 Cron. 32:22,23
din casa lui Iuda, ce va mai rămâne,

va prinde iarăși rădăcini dedesubt și deasupra va da rod.

31Căci din Ierusalim va ieși o rămășiţă

și din muntele Sionului, cei scăpaţi.

Iată ce va face râvna

19:31
Is. 9:7
Domnului oștirilor.

32De aceea, așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei:

Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeţi în ea,

nu va sta înaintea ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanţuri împotriva ei.

33Se va întoarce pe drumul pe care a venit

și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul.

34Căci Eu voi ocroti

19:34
Cap. 20:6.
cetatea aceasta ca s-o mântuiesc,

din pricina Mea și din pricina robului

19:34
1 Împ. 11:12,13
Meu David.’”

35În noaptea

19:35
2 Cron. 32:21Is. 37:36
aceea, a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci și cinci de mii de oameni. Și, când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau niște trupuri moarte. 36Atunci, Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive
19:36
Gen. 10:11
. 37Și, pe când se închina în casa dumnezeului său Nisroc, Adramelec
19:37
2 Cron. 32:21
și Șareţer, fiii săi, l-au
19:37
Vers. 7.
ucis cu sabia și au fugit în ţara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său Esar-Hadon
19:37
Ezra 4:2
.

20

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

201În vremea

20:1
2 Cron. 32:24Is. 38:1
aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri, și nu vei mai trăi.’” 2Ezechia s-a întors cu faţa la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: 3„Doamne, adu-Ţi
20:3
Neem. 13:22
aminte că am umblat
20:3
Gen. 17:11 Împ. 3:6
înaintea Feţei Tale cu credincioșie și curăţie de inimă și am făcut ce este bine înaintea Ta!” Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. 4Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: 5„Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia
20:5
1 Sam. 9:16
10:1
poporului Meu: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Ţi-am auzit
20:5
Cap. 19:20.
rugăciunea și ţi-am văzut lacrimile
20:5
Ps. 39:12
56:8
. Iată că te voi face sănătos; a treia zi te vei sui la Casa Domnului. 6Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine și cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti
20:6
Cap. 19:34.
cetatea aceasta din pricina Mea și din pricina robului Meu David.»’” 7Isaia
20:7
Is. 38:21
a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o și au pus-o pe umflătură. Și Ezechia s-a vindecat. 8Ezechia zisese lui Isaia: „După care semn
20:8
Jud. 6:17,37,39Is. 7:11,14
38:22
voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?” 9Și Isaia a zis: „Iată din partea Domnului semnul
20:9
Is. 38:7,8
după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să dea înapoi cu zece trepte?” 10Ezechia a răspuns: „Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte.” 11Atunci, Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului, și Domnul a dat cu zece
20:11
Ios. 10:12,14Is. 38:8
trepte înapoi umbra din locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz.

Fudulia lui Ezechia

12În același

20:12
Is. 39:1
timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. 13Ezechia a ascultat
20:13
2 Cron. 32:27,31
pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul și aurul, mirodeniile și untdelemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în vistieriile lui: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. 14Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: „Ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit dintr-o ţară depărtată, din Babilon.” 15Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut
20:15
Vers. 13.
tot ce este în casa mea; n-a fost nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.” 16Atunci, Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului: 17‘Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon
20:17
Cap. 24:13;
tot ce este în casa ta și ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nu va rămâne nimic, zice Domnul. 18Și vor
20:18
Cap. 24:12.
lua din fiii tăi, care vor ieși din tine, pe care-i vei naște, și-i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului.’” 19Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este
20:19
1 Sam. 3:18Iov 1:21Ps. 39:9
bun.” Și a adăugat: „Căci va fi pace și liniște în timpul vieţii mele!” 20Celelalte
20:20
2 Cron. 32:32
fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul
20:20
Neem. 3:16
și canalul de apă și a adus apele
20:20
2 Cron. 32:30
în cetate nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 21Ezechia
20:21
2 Cron. 32:33
a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Manase.