Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Ierusalimul scăpat

191Când a auzit împăratul Ezechia

19:1
Is. 37:1
lucrul acesta, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în Casa Domnului. 2A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șebna, logofătul, și pe preoţii cei mai bătrâni, acoperiţi cu saci, la prorocul
19:2
Luca 3:4
Isaia, fiul lui Amoţ. 3Și i-au zis: „Așa vorbește Ezechia: ‘Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei, și nu este putere pentru naștere. 4Poate
19:4
2 Sam. 16:12
că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabșache, pe care l-a trimis împăratul
19:4
Cap. 18:35.

Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi
19:4
Ps. 50:21
pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă dar o rugăciune pentru ceilalţi care au mai rămas.’” 5Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus dar la Isaia. 6Și Isaia
19:6
Is. 37:6
le-a zis: „Iată ce să spuneţi stăpânului vostru: ‘Așa vorbește Domnul: «Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care M-au batjocorit slujitorii
19:6
Cap. 18:17.

împăratului Asiriei. 7Voi pune în el un duh
19:7
Vers. 35-37.
Ier. 51:1
care îl va face ca, la auzul unei vești pe care o va primi, să se întoarcă în ţara lui și-l voi face să cadă ucis de sabie în ţara lui.»’” 8Rabșache, plecând, a găsit pe împăratul Asiriei luptând împotriva Libnei, căci aflase de plecarea lui din
19:8
Cap. 18:14.

Lachis. 9Atunci, împăratul Asiriei a primit o veste
19:9
1 Sam. 23:27
cu privire la Tirhaca, împăratul Etiopiei. I s-a spus: „Iată că acela a pornit cu război împotriva ta.” Și împăratul Asiriei a trimis soli din nou lui Ezechia, zicând: 10„Așa să vorbiţi lui Ezechia, împăratul lui Iuda: ‘Să nu te înșele Dumnezeul tău, în care
19:10
Cap. 18:5.

te încrezi, zicând: «Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei.» 11Iată, ai auzit ce au făcut împăraţii Asiriei tuturor ţărilor și cum le-au nimicit. Și tu să fii izbăvit?! 12Dumnezeii
19:12
Cap. 18:33.

neamurilor pe care le-au nimicit părinţii mei au izbăvit ei pe Gozan, pe Haran, pe Reţef și pe fiii lui
19:12
Ezec. 27:23
Eden din Telasar? 13Unde
19:13
Cap. 18:34.

sunt împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împăratul cetăţilor Sefarvaim, Hena și Iva?’” 14Ezechia
19:14
Is. 37:14
a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, 15căruia I-a făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, care șezi
19:15
1 Sam. 4:4Ps. 80:1
pe heruvimi! Tu
19:15
1 Împ. 18:39Is. 44:6Ier. 10:10-12
ești singurul Dumnezeu al tuturor împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile și pământul. 16Doamne, pleacă-Ţi
19:16
Ps. 31:2
urechea și ascultă! Doamne, deschide-Ţi
19:16
2 Cron. 6:40
ochii și privește! Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis
19:16
Vers. 4.

pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu! 17Da, Doamne, este adevărat că împăraţii Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustiit ţările 18și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări
19:18
Ps. 115:4Ier. 10:3
făcute de mâna omului, erau lemn și piatră, și i-au nimicit. 19Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărăţiile
19:19
Ps. 83:18
pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne!” 20Atunci, Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să spună lui Ezechia: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Am auzit
19:20
Is. 37:21
rugăciunea
19:20
Ps. 65:2
pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei.’

21Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui:

‘Fecioara, fiica

19:21
Plâng. 2:13
Sionului, te dispreţuiește și râde de tine;

fata Ierusalimului dă

19:21
Iov 16:4Ps. 22:7,8Plâng. 2:15
din cap după tine.

22Pe cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul?

Și împotriva cui ţi-ai ridicat ochii?

Împotriva Sfântului

19:22
Ps. 71:22Is. 5:24Ier. 51:5
lui Israel!

23Prin solii

19:23
Cap. 18:17.

tăi ai batjocorit pe Domnul și ai zis:

«Cu

19:23
Ps. 20:7
mulţimea carelor mele, am suit

vârful munţilor, coastele Libanului!

Voi tăia cei mai înalţi cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui

și voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grădină de poame;

24am săpat și am băut ape străine

și voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului.»

25N-ai auzit că Eu demult am pregătit aceste lucruri

19:25
Is. 45:7
și că le-am hotărât din vremurile vechi? Acum însă am îngăduit să se împlinească

și să prefaci

19:25
Is. 10:5
cetăţi întărite în mormane de dărâmături.

26Locuitorii lor sunt neputincioși,

îngroziţi și înmărmuriţi;

au ajuns ca iarba

19:26
Ps. 129:6
de pe câmp și ca verdeaţa fragedă,

ca iarba de pe acoperișuri și ca grâul care se usucă înainte de a-i da spicul.

27Dar știu

19:27
Ps. 139:1
când stai jos, când ieși și când intri

și când ești furios împotriva Mea.

28Pentru că ești furios împotriva Mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile Mele,

de aceea voi pune belciugul

19:28
Iov 41:2Ezec. 29:4
38:4Amos 4:2
Meu în nările tale

și zăbala Mea, între buzele tale

și te voi face să te întorci pe drumul

19:28
Vers. 33,36,37.

pe care ai venit.

29Acesta să-ţi fie

19:29
1 Sam. 2:34Is. 7:11,14Luca 2:12
semnul:

Anul acesta veţi mânca ce crește de la sine

și al doilea an, ce va răsări din rădăcinile rămase,

dar în al treilea an veţi semăna, veţi secera,

veţi sădi vii și veţi mânca din rodul lor.

30Rămășiţa

19:30
2 Cron. 32:22,23
din casa lui Iuda, ce va mai rămâne,

va prinde iarăși rădăcini dedesubt și deasupra va da rod.

31Căci din Ierusalim va ieși o rămășiţă

și din muntele Sionului, cei scăpaţi.

Iată ce va face râvna

19:31
Is. 9:7
Domnului oștirilor.

32De aceea, așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei:

Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeţi în ea,

nu va sta înaintea ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanţuri împotriva ei.

33Se va întoarce pe drumul pe care a venit

și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul.

34Căci Eu voi ocroti

19:34
Cap. 20:6.

cetatea aceasta ca s-o mântuiesc,

din pricina Mea și din pricina robului

19:34
1 Împ. 11:12,13
Meu David.’”

35În noaptea

19:35
2 Cron. 32:21Is. 37:36
aceea, a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci și cinci de mii de oameni. Și, când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau niște trupuri moarte. 36Atunci, Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive
19:36
Gen. 10:11
. 37Și, pe când se închina în casa dumnezeului său Nisroc, Adramelec
19:37
2 Cron. 32:21
și Șareţer, fiii săi, l-au
19:37
Vers. 7.

ucis cu sabia și au fugit în ţara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său Esar-Hadon
19:37
Ezra 4:2
.