Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

ȘIRUL ÎMPĂRAŢILOR LUI IUDA ȘI ÎMPĂRAŢILOR LUI ISRAEL, DE LA IOSAFAT ȘI MOARTEA LUI AHAB PÂNĂ LA NIMICIREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI ISRAEL

CAPITOLELE 1—17

(2 Cronici 21—28. Ieremia 3:6,7. Osea 7; 10:1-11; 13:1-13.)

Boala lui Ahazia și moartea lui

11Moab s-a răzvrătit

1:1
Cap. 3:5.
împotriva lui Israel, după moartea
1:1
2 Sam. 8:2
lui Ahab. 2Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soli și le-a zis: „Duceţi-vă și întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului
1:2
1 Sam. 5:10
, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta.” 3Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tișbitul: „Scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei și spune-le: ‘Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceţi să întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?’ 4De aceea, așa vorbește Domnul: ‘Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’” Și Ilie a plecat. 5Solii s-au întors la Ahazia. Și el le-a zis: „Pentru ce v-aţi întors?” 6Ei i-au răspuns: „Un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis: ‘Întoarceţi-vă la împăratul care v-a trimis și spuneţi-i: «Așa vorbește Domnul: ‹Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimiteţi să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.›»’” 7Ahazia le-a zis: „Ce înfăţișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte?” 8Ei au răspuns: „Era un om îmbrăcat cu o manta de păr
1:8
Zah. 13:4Mat. 3:4
și încins cu o curea la mijloc.” Și Ahazia a zis: „Este Ilie, Tișbitul.” 9A trimis la el pe o căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui, și i-a zis: „Omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis: ‘Coboară-te!’” 10Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare
1:10
Luca 9:54
foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Și s-a coborât foc din cer și i-a mistuit pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui. 11Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Ilie: „Omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul: ‘Grăbește-te de te coboară!’” 12Ilie le-a răspuns: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Și s-a coborât foc din cer și i-a mistuit pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui. 13Ahazia a trimis din nou o a treia căpetenie peste cincizeci împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s-a suit și, la sosire, și-a plecat genunchii înaintea lui Ilie și i-a zis rugându-l: „Omule al lui Dumnezeu, te rog, viaţa mea și viaţa acestor cincizeci de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă
1:13
1 Sam. 26:21Ps. 72:14
înaintea ta! 14Iată, s-a coborât foc din cer și a mistuit pe cele dintâi două căpetenii peste cincizeci și pe cei cincizeci de oameni ai lor, dar, acum, viaţa mea să fie scumpă înaintea ta!” 15Îngerul Domnului a zis lui Ilie: „Coboară-te împreună cu el, n-ai nicio frică de el.” Ilie s-a sculat și s-a coborât cu el la împărat. 16El i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Pentru că ai trimis soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca și cum n-ar fi în Israel Dumnezeu, al cărui cuvânt să-l poţi întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’” 17Ahazia a murit, după cuvântul Domnului rostit prin Ilie. Și în locul lui, a început să domnească Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda, căci n-avea fiu. 18Celelalte fapte ale lui Ahazia și ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

2

Înălţarea lui Ilie la cer

21Când a voit Domnul să ridice

2:1
Gen. 5:24
pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu
2:1
1 Împ. 19:21
Elisei. 2Ilie a zis lui Elisei: „Rămâi aici
2:2
Rut 1:15,16
, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel.” Elisei a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul
2:2
1 Sam. 1:26
tău că nu te voi părăsi.” Și s-au coborât la Betel. 3Fiii prorocilor
2:3
1 Împ. 20:359:1
care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceţi.” 4Ilie i-a zis: „Eliseie, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi!” Și au ajuns la Ierihon. 5Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceţi.” 6Ilie i-a zis: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Și amândoi și-au văzut de drum. 7Cincizeci de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în faţa lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. 8Atunci, Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărţit
2:8
Exod 14:21Ios. 3:16
într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. 9După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ţi fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!” 10Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ţi se va întâmpla; dacă nu, nu ţi se va întâmpla așa.” 11Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car
2:11
Cap. 6:17.
de foc și niște cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, și Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt. 12Elisei se uita și striga: „Părinte!
2:12
Cap. 13:14.
Părinte! Carul lui Israel și călărimea lui!” Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăţi 13și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului; 14a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: „Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?” Și a lovit apele, care s-au despărţit
2:14
Vers. 8.
într-o parte și în alta, și Elisei a trecut.

Fiii prorocilor trimit să caute pe Ilie

15Fiii prorocilor care erau în faţa

2:15
Vers. 7.
Ierihonului, când l-au văzut, au zis: „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” Și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. 16Ei i-au zis: „Iată că între slujitorii tăi sunt cincizeci de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate
2:16
1 Împ. 18:12Ezec. 8:3Fapte 8:39
că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale.” El a răspuns: „Nu-i trimiteţi.” 17Dar ei au stăruit multă vreme de el. Și el a zis: „Trimiteţi-i.” Au trimis pe cei cincizeci de oameni, care au căutat pe Ilie trei zile și nu l-au găsit. 18Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon, el le-a zis: „Nu v-am spus să nu vă duceţi?”

Vindecarea apelor de la Ierihon

19Oamenii din cetate au zis lui Elisei: „Iată, așezarea cetăţii este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și ţara este stearpă.” 20El a zis: „Aduceţi-mi un blid nou și puneţi sare în el.” Și i-au adus. 21Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat

2:21
Exod 15:256:6Ioan 9:6
sare în el și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpătură.’” 22Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul.

Pedepsirea copiilor

23De acolo s-a suit la Betel. Și, pe când mergea pe drum, niște băieţași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau: „Suie-te, pleșuvule! Suie-te, pleșuvule!” 24El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat patruzeci și doi dintre acești copii. 25De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria.

3

Ioram, împăratul lui Israel

31Ioram

3:1
Cap. 1:17.
, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria, în al optsprezecelea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit doisprezece ani. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal pe
3:2
1 Împ. 16:31,32
care-i făcuse tatăl său, 3dar s-a dedat la păcatele
3:3
1 Împ. 12:28,31,32
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și nu s-a abătut de la ele. 4Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bir de o sută de mii de miei
3:4
Is. 16:1
și o sută de mii de berbeci cu lâna lor. 5La moartea
3:5
Cap. 1:1.
lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. 6Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. 7A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: „Împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului?” Iosafat a răspuns: „Voi merge, eu ca
3:7
1 Împ. 22:4
tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi.” 8Și a zis: „Pe care drum să ne suim?” Ioram a zis: „Pe drumul care duce în Pustia Edomului.” 9Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și, după un drum de șapte zile, n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. 10Atunci, împăratul lui Israel a zis: „Vai! Domnul a chemat pe acești trei împăraţi ca să-i dea în mâinile Moabului!” 11Dar Iosafat
3:11
1 Împ. 22:7
a zis: „Nu este aici niciun proroc al Domnului, prin care să putem întreba pe Domnul?” Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: „Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie.” 12Și Iosafat a zis: „Cuvântul Domnului este cu el.” Împăratul lui Israel, Iosafat, și împăratul Edomului s-au coborât
3:12
Cap. 2:25.
la el. 13Elisei a zis împăratului lui Israel: „Ce am
3:13
Ezec. 14:3
eu a face cu tine? Du-te
3:13
Jud. 10:14Rut 1:15
la prorocii
3:13
1 Împ. 18:19
tatălui tău și la prorocii mamei tale.” Și împăratul lui Israel i-a zis: „Nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împăraţi ca să-i dea în mâinile Moabului!” 14Elisei a zis: „Viu este
3:14
1 Împ. 17:1
Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. 15Acum aduceţi-mi un cântăreţ
3:15
1 Sam. 10:5
cu harpa.” Și, pe când cânta cântăreţul din harpă, mâna Domnului a fost
3:15
Ezec. 1:3
3:14,22
8:1
peste Elisei. 16Și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Faceţi gropi
3:16
Cap. 4:3.
în valea aceasta, groapă lângă groapă!’ 17Căci așa vorbește Domnul: ‘Nu veţi vedea vânt și nu veţi vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veţi bea voi, turmele voastre și vitele voastre.’ 18Dar aceasta este puţin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre; 19veţi sfărâma toate cetăţile întărite și toate cetăţile alese, veţi tăia toţi copacii cei buni, veţi astupa toate izvoarele de apă și veţi strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune.” 20Și dimineaţa, în clipa când se aducea
3:20
Exod 29:39,40
jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului și s-a umplut ţara de apă. 21Însă toţi moabiţii, auzind că împăraţii se suie să lupte împotriva lor, au chemat pe toţi cei în vârstă să poarte armele, și mai mari chiar, și au stat la hotar. 22S-au sculat dis-de-dimineaţă și, când a strălucit soarele peste ape, moabiţii au văzut în faţa lor apele roșii ca sângele. 23Ei au zis: „Este sânge! Împăraţii au scos sabia între ei, s-au tăiat unii pe alţii. Acum, la pradă, moabiţi!” 24Și au mers împotriva taberei lui Israel. Dar Israel s-a sculat și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în ţară și au bătut pe Moab. 25Au sfărâmat cetăţile, au aruncat, fiecare, pietre în toate ogoarele cele mai bune și le-au umplut cu pietre, au astupat toate izvoarele de apă și au tăiat toţi copacii cei buni; prăștiașii au înconjurat și au bătut Chir-Haresetul
3:25
Is. 16:7,11
, din care n-au lăsat decât pietrele. 26Împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat cu el șapte sute de oameni care scoteau sabia să-și croiască drum până la împăratul Edomului, dar n-au putut. 27A luat atunci pe fiul său întâi născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ca ardere-de-tot pe zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de împăratul Moabului și s-a întors în ţară.