Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

201În vremea

20:1
2 Cron. 32:24Is. 38:1
aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri, și nu vei mai trăi.’” 2Ezechia s-a întors cu faţa la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: 3„Doamne, adu-Ţi
20:3
Neem. 13:22
aminte că am umblat
20:3
Gen. 17:11 Împ. 3:6
înaintea Feţei Tale cu credincioșie și curăţie de inimă și am făcut ce este bine înaintea Ta!” Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. 4Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: 5„Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia
20:5
1 Sam. 9:16
10:1
poporului Meu: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Ţi-am auzit
20:5
Cap. 19:20.
rugăciunea și ţi-am văzut lacrimile
20:5
Ps. 39:12
56:8
. Iată că te voi face sănătos; a treia zi te vei sui la Casa Domnului. 6Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine și cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti
20:6
Cap. 19:34.
cetatea aceasta din pricina Mea și din pricina robului Meu David.»’” 7Isaia
20:7
Is. 38:21
a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o și au pus-o pe umflătură. Și Ezechia s-a vindecat. 8Ezechia zisese lui Isaia: „După care semn
20:8
Jud. 6:17,37,39Is. 7:11,14
38:22
voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?” 9Și Isaia a zis: „Iată din partea Domnului semnul
20:9
Is. 38:7,8
după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să dea înapoi cu zece trepte?” 10Ezechia a răspuns: „Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte.” 11Atunci, Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului, și Domnul a dat cu zece
20:11
Ios. 10:12,14Is. 38:8
trepte înapoi umbra din locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz.

Fudulia lui Ezechia

12În același

20:12
Is. 39:1
timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. 13Ezechia a ascultat
20:13
2 Cron. 32:27,31
pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul și aurul, mirodeniile și untdelemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în vistieriile lui: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. 14Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: „Ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit dintr-o ţară depărtată, din Babilon.” 15Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut
20:15
Vers. 13.
tot ce este în casa mea; n-a fost nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.” 16Atunci, Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului: 17‘Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon
20:17
Cap. 24:13;
tot ce este în casa ta și ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nu va rămâne nimic, zice Domnul. 18Și vor
20:18
Cap. 24:12.
lua din fiii tăi, care vor ieși din tine, pe care-i vei naște, și-i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului.’” 19Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este
20:19
1 Sam. 3:18Iov 1:21Ps. 39:9
bun.” Și a adăugat: „Căci va fi pace și liniște în timpul vieţii mele!” 20Celelalte
20:20
2 Cron. 32:32
fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul
20:20
Neem. 3:16
și canalul de apă și a adus apele
20:20
2 Cron. 32:30
în cetate nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 21Ezechia
20:21
2 Cron. 32:33
a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Manase.

21

Manase împăratul lui Iuda

211Manase avea doisprezece

21:1
2 Cron. 33:1
ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Hefţiba. 2El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile
21:2
Cap. 16:3.
neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3El a zidit din nou înălţimile pe care
21:3
Cap. 18:4.
le dărâmase tatăl său, Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab
21:3
1 Împ. 16:32
, împăratul lui Israel, și s-a închinat
21:3
Deut. 4:19
17:3
înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. 4A
21:4
Ier. 32:34
zidit astfel altare în Casa Domnului, măcar că Domnul spusese: „În Ierusalim
21:4
2 Sam. 7:131 Împ. 8:29
9:3
Îmi voi pune Numele.” 5A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curţi ale Casei Domnului. 6Și-a
21:6
Lev. 18:21
20:2
trecut pe fiul său prin foc; se îndeletnicea cu ghicirea
21:6
Lev. 19:26,31Deut. 18:10,11
și vrăjitoria și a ţinut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L. 7A pus idolul Astarteei pe care-l făcuse în casa despre care Domnul spusese lui David și fiului său Solomon: „În casa
21:7
2 Sam. 7:131 Împ. 8:29
9:3Ps. 132:13,14Ier. 32:34
aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, vreau să pun pentru totdeauna Numele Meu. 8Nu voi
21:8
2 Sam. 7:10
mai muta piciorul lui Israel afară din ţara pe care am dat-o părinţilor lui, numai să aibă grijă să împlinească tot ce le-am poruncit și toată legea pe care le-a dat-o robul Meu Moise.” 9Dar ei n-au ascultat; și Manase a fost pricina pentru
21:9
Prov. 29:12
care s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10Atunci, Domnul a vorbit astfel prin robii Săi, prorocii: 11„Pentru că
21:11
Cap. 23:26,27;
Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urâciuni, pentru că a făcut mai
21:11
1 Împ. 21:26
rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriţii și pentru că a făcut
21:11
Vers. 9.
și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui, 12iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi
21:12
1 Sam. 3:11Ier. 19:3
urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. 13Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia
21:13
Is. 34:11Plâng. 2:8Amos 7:7,8
ca asupra Samariei și cumpăna ca asupra casei lui Ahab și voi curăţa Ierusalimul ca o farfurie care se curăţește și se răstoarnă cu faţa în jos după ce a fost curăţită. 14Voi părăsi rămășiţa moștenirii Mele și-i voi da în mâinile vrăjmașilor lor; și vor ajunge de jaful și prada tuturor vrăjmașilor lor, 15pentru că au făcut ce este rău înaintea Mea și M-au mâniat din ziua când au ieșit părinţii lor din Egipt până în ziua de azi!’” 16Manase
21:16
Cap. 24:4.
a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât și pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. 17Celelalte
21:17
2 Cron. 33:11-19
fapte ale lui Manase, tot ce a făcut el și păcatele la care s-a dedat, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 18Manase a adormit
21:18
2 Cron. 33:20
cu părinţii săi și a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. Și în locul lui a domnit fiul său Amon.

Amon împăratul lui Iuda

19Amon avea douăzeci și doi

21:19
2 Cron. 33:21,23
de ani când a ajuns împărat și a domnit doi ani la Ierusalim. Mama sa se chema Meșulemet, fata lui Haruţ, din Iotba. 20El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum
21:20
Vers. 2.
făcuse tatăl său Manase; 21a umblat în toată calea în care umblase tatăl său, a slujit idolilor cărora slujise și tatăl său și s-a închinat înaintea lor; 22a părăsit
21:22
1 Împ. 11:33
pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi și n-a umblat în calea Domnului. 23Slujitorii lui Amon au uneltit
21:23
2 Cron. 33:24,25
împotriva lui și au omorât pe împărat în casa lui. 24Dar poporul ţării a lovit pe toţi cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon și poporul ţării a pus împărat, în locul său, pe fiul său Iosia. 25Celelalte fapte ale lui Amon și ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 26L-au îngropat în mormântul său, în grădina lui Uza. Și în locul lui a domnit fiul său Iosia.

22

Iosia împăratul lui Iuda

221Iosia avea opt

22:1
2 Cron. 34:1
ani când s-a făcut împărat și a domnit treizeci și unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia, din Boţcat
22:1
Ios. 15:39
. 2El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David; nu
22:2
Deut. 5:32
s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. 3În anul
22:3
2 Cron. 34:8
al optsprezecelea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în Casa Domnului pe Șafan, logofătul, fiul lui Aţalia, fiul lui Meșulam. El i-a zis: 4„Suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus
22:4
Cap. 12:4.
în Casa Domnului, pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc
22:4
Cap. 12:9.
pragul. 5Să se dea argintul acesta în mâinile
22:5
Cap. 12:11,12,14.
meșterilor însărcinaţi cu lucrarea în Casa Domnului. Și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor Casei Domnului, 6anume: dulgherilor, zidarilor și pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. 7Dar să
22:7
Cap. 12:15.
nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit.”

Cartea legii găsită

8Atunci, marele preot Hilchia a zis lui Șafan, logofătul: „Am găsit

22:8
Deut. 31:242 Cron. 34:14
cartea legii în Casa Domnului.” Și Hilchia a dat cartea lui Șafan, și Șafan a citit-o. 9Apoi, logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului.” 10Șafan, logofătul, a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. 11Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. 12Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Acbor
22:12
2 Cron. 34:20
, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: 13„Duceţi-vă și întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia
22:13
Deut. 29:27
Domnului, care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinţii noștri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea.” 14Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorociţa Hulda, nevasta lui Șalum, fiul lui Ticva
22:14
2 Cron. 34:22
, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetăţii. După ce i-au vorbit, 15ea le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Spuneţi omului care v-a trimis la mine: 16«Așa vorbește Domnul: ‹Iată, voi trimite nenorociri
22:16
Deut. 29:27Dan. 9:11-14
asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărţii pe care a citit-o împăratul lui Iuda. 17Pentru că M-au
22:17
Deut. 29:25-27
părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia Mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge.›» 18Dar să spuneţi împăratului
22:18
2 Cron. 34:26
lui Iuda, care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul: «Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit: 19‹Pentru că ţi s-a mișcat
22:19
Ps. 51:17Is. 57:15
inima, pentru că te-ai smerit
22:19
1 Împ. 21:29
înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă
22:19
Lev. 26:31,32
și de blestem
22:19
Ier. 26:6
44:22
, și pentru că ţi-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, și Eu am auzit›, zice Domnul. 20‹De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat
22:20
Ps. 37:37Is. 57:1,2
în pace în mormântul tău și nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.›»’” Ei au adus împăratului răspunsul acesta.