Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Simon1:1 Sau: Simeon. Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de același

1:1
Rom. 1:122 Cor. 4:13Efes. 4:5Tit 1:4
preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos: 2Harul
1:2
Dan. 4:1
6:251 Pet. 1:2Iuda 2
și pacea să vă fie înmulţite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos! 3Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viaţa și evlavia, prin
1:3
Ioan 17:3
cunoașterea Celui ce
1:3
1 Tes. 2:12
4:72 Tes. 2:142 Tim. 1:91 Pet. 2:9
3:9
ne-a chemat prin slava și puterea Lui, 4prin
1:4
2 Cor. 7:1
care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtași
1:4
2 Cor. 3:18Efes. 4:24Evr. 12:101 Ioan 3:2
firii dumnezeiești, după ce aţi fugit
1:4
Cap. 2:18,20.
de stricăciunea care este în lume prin pofte. 5De aceea, daţi-vă
1:5
Cap. 3:18.
și voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoștinţa
1:5
1 Pet. 3:7
; 6cu cunoștinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7cu evlavia, dragostea de fraţi
1:7
Gal. 6:101 Tes. 3:12
5:151 Ioan 4:21
; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 8Căci, dacă aveţi din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici
1:8
Ioan 15:2Tit 3:14
leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștinţă a Domnului nostru Isus Hristos. 9Dar cine nu are aceste lucruri este
1:9
1 Ioan 2:9,11
orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curăţit
1:9
Efes. 5:26Evr. 9:141 Ioan 1:7
de vechile lui păcate. 10De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să
1:10
1 Ioan 3:19
vă întăriţi chemarea și alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi
1:10
Cap. 3:17.
aluneca niciodată. 11În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăţia veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. 12De aceea voi
1:12
Rom. 15:14,15Filip. 3:11 Ioan 2:21Iuda 5
fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar
1:12
1 Pet. 5:12
că le știţi și sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi. 13Dar socotesc că este drept, cât
1:13
2 Cor. 5:1,4
voi mai fi în cortul acesta, să
1:13
Cap. 3:1.
vă ţin treji aducându-vă aminte, 14căci știu
1:14
Deut. 4:21,22
31:142 Tim. 4:6
că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul
1:14
Ioan 21:18,19
nostru Isus Hristos. 15Îmi voi da osteneala dar ca, și după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. 16În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe niște basme
1:16
1 Cor. 1:17
2:1,52 Cor. 2:17
4:2
meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut
1:16
Mat. 17:1,2Marcu 9:2Ioan 1:141 Ioan 1:1
4:14
noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. 17Căci El
1:17
Mat. 3:17
17:5Marcu 1:11
9:7Luca 3:22
9:35
a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” 18Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele
1:18
Exod 3:5Ios. 5:15Mat. 17:6
cel sfânt. 19Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o
1:19
Ps. 119:105Ioan 5:35
lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul
1:19
2 Cor. 4:4,6Apoc. 2:28
22:16
de dimineaţă în inimile voastre. 20Fiindcă, mai întâi de toate, să știţi că nicio
1:20
Rom. 12:6
prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. 21Căci nicio
1:21
2 Tim. 3:161 Pet. 1:11
prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci
1:21
2 Sam. 23:2Luca 1:70Fapte 1:16
3:18
oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

2

21În norod s-au ridicat

2:1
Deut. 13:1
și proroci mincinoși, cum și
2:1
Mat. 24:41Fapte 20:301 Cor. 11:191 Tim. 4:12 Tim. 3:1-51 Ioan 4:1Iuda 18
între voi vor fi învăţători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda
2:1
Iuda 4
de Stăpânul care
2:1
1 Cor. 6:20Col. 3:13Efes. 1:7Evr. 10:291 Pet. 1:18Apoc. 5:9
i-a răscumpărat și vor face
2:1
Filip. 3:19
să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 2Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. 3În
2:3
Rom. 16:182 Cor. 12:17,181 Tim. 6:5Tit 1:11
lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig
2:3
2 Cor. 2:17
de la voi. Dar osânda
2:3
Deut. 32:35Iuda 4,15
îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. 4Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe
2:4
Iov 4:18Iuda 6
îngerii care
2:4
Ioan 8:441 Ioan 3:8
au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc
2:4
Luca 8:31Apoc. 20:2,3
, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri și păstraţi pentru judecată; 5dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe
2:5
Gen. 7:1,7,23Evr. 11:71 Pet. 3:20
, acest propovăduitor
2:5
1 Pet. 3:19
al neprihănirii, împreună cu alţi șapte inși, când a trimis
2:5
Cap. 3:6.
potopul peste o lume de nelegiuiţi; 6dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetăţile
2:6
Gen. 19:24Deut. 29:23Iuda 7
Sodoma și Gomora, ca să slujească
2:6
Num. 26:10
de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, 7și
2:7
Gen. 19:16
dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi 8(căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea
2:8
Ps. 119:139,158Ezec. 9:4
și auzea din faptele lor nelegiuite), 9înseamnă că Domnul știe
2:9
Ps. 34:17,191 Cor. 10:13
să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: 10mai ales pe
2:10
Iuda 4,7,8,10,16
cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și dispreţuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneţi
2:10
Iuda 8
și încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, 11pe când îngerii
2:11
Iuda 9
, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. 12Dar aceștia, ca
2:12
Ier. 12:3Iuda 10
niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor 13și
2:13
Filip. 3:19
își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri
2:13
Rom. 13:13
ziua-n amiaza mare. Ca niște întinaţi
2:13
Iuda 12
și spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează
2:13
1 Cor. 11:20,21
împreună cu voi. 14Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au
2:14
Iuda 11
inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemaţi! 15După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam
2:15
Num. 22:5,7,21,23,28Iuda 11
, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii. 16Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. 17Oamenii aceștia
2:17
Iuda 12,13
sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungaţi de furtună: lor le este păstrată negura întunericului. 18Ei vorbesc
2:18
Iuda 16Fapte 2:40
cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia
2:18
Cap. 1:4. Vers. 20.
au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. 19Le făgăduiesc slobozenia
2:19
Gal. 5:131 Pet. 2:16
, în timp ce ei înșiși sunt robi
2:19
Ioan 8:34Rom. 6:16
ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 20În adevăr, dacă
2:20
Mat. 12:45Luca 11:26Evr. 6:4
10:26,27
, după ce au
2:20
Cap. 1:4. Vers. 18.
scăpat de întinăciunile lumii, prin
2:20
Cap. 1:2.
cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. 21Ar fi fost mai
2:21
Luca 12:47,48Ioan 9:41
15:22
bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 22Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele
2:22
Prov. 26:11
s-a întors la ce vărsase” și „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă”.