Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21În norod s-au ridicat

2:1
Deut. 13:1
și proroci mincinoși, cum și
2:1
Mat. 24:41Fapte 20:301 Cor. 11:191 Tim. 4:12 Tim. 3:1-51 Ioan 4:1Iuda 18
între voi vor fi învăţători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda
2:1
Iuda 4
de Stăpânul care
2:1
1 Cor. 6:20Col. 3:13Efes. 1:7Evr. 10:291 Pet. 1:18Apoc. 5:9
i-a răscumpărat și vor face
2:1
Filip. 3:19
să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 2Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. 3În
2:3
Rom. 16:182 Cor. 12:17,181 Tim. 6:5Tit 1:11
lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig
2:3
2 Cor. 2:17
de la voi. Dar osânda
2:3
Deut. 32:35Iuda 4,15
îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. 4Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe
2:4
Iov 4:18Iuda 6
îngerii care
2:4
Ioan 8:441 Ioan 3:8
au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc
2:4
Luca 8:31Apoc. 20:2,3
, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri și păstraţi pentru judecată; 5dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe
2:5
Gen. 7:1,7,23Evr. 11:71 Pet. 3:20
, acest propovăduitor
2:5
1 Pet. 3:19
al neprihănirii, împreună cu alţi șapte inși, când a trimis
2:5
Cap. 3:6.
potopul peste o lume de nelegiuiţi; 6dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetăţile
2:6
Gen. 19:24Deut. 29:23Iuda 7
Sodoma și Gomora, ca să slujească
2:6
Num. 26:10
de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, 7și
2:7
Gen. 19:16
dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi 8(căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea
2:8
Ps. 119:139,158Ezec. 9:4
și auzea din faptele lor nelegiuite), 9înseamnă că Domnul știe
2:9
Ps. 34:17,191 Cor. 10:13
să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: 10mai ales pe
2:10
Iuda 4,7,8,10,16
cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și dispreţuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneţi
2:10
Iuda 8
și încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, 11pe când îngerii
2:11
Iuda 9
, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. 12Dar aceștia, ca
2:12
Ier. 12:3Iuda 10
niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor 13și
2:13
Filip. 3:19
își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri
2:13
Rom. 13:13
ziua-n amiaza mare. Ca niște întinaţi
2:13
Iuda 12
și spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează
2:13
1 Cor. 11:20,21
împreună cu voi. 14Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au
2:14
Iuda 11
inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemaţi! 15După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam
2:15
Num. 22:5,7,21,23,28Iuda 11
, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii. 16Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. 17Oamenii aceștia
2:17
Iuda 12,13
sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungaţi de furtună: lor le este păstrată negura întunericului. 18Ei vorbesc
2:18
Iuda 16Fapte 2:40
cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia
2:18
Cap. 1:4. Vers. 20.
au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. 19Le făgăduiesc slobozenia
2:19
Gal. 5:131 Pet. 2:16
, în timp ce ei înșiși sunt robi
2:19
Ioan 8:34Rom. 6:16
ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 20În adevăr, dacă
2:20
Mat. 12:45Luca 11:26Evr. 6:4
10:26,27
, după ce au
2:20
Cap. 1:4. Vers. 18.
scăpat de întinăciunile lumii, prin
2:20
Cap. 1:2.
cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. 21Ar fi fost mai
2:21
Luca 12:47,48Ioan 9:41
15:22
bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 22Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele
2:22
Prov. 26:11
s-a întors la ce vărsase” și „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă”.

3

31Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc

3:1
Cap. 1:13.
mintea sănătoasă prin înștiinţări, 2ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci și
3:2
Iuda 17
de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. 3Înainte
3:3
1 Tim. 4:12 Tim. 3:1Iuda 18
de toate, să știţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi
3:3
Cap. 2:10.
după poftele lor 4și vor zice: „Unde
3:4
Is. 5:19Ier. 17:15Ezec. 12:22,27Mat. 24:48Luca 12:45
este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” 5Căci înadins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos
3:5
Gen. 1:6,9Ps. 33:6Evr. 11:3
prin
3:5
Ps. 24:2
136:6Col. 1:17
Cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei 6și că
3:6
Gen. 7:11,21-23
lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. 7Iar cerurile
3:7
Vers. 10.
și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin același Cuvânt, pentru focul
3:7
Mat. 25:412 Tes. 1:8
din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiţi. 8Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o
3:8
Ps. 90:4
mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. 9Domnul nu
3:9
Hab. 2:3Evr. 10:37
întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă
3:9
Is. 30:181 Pet. 3:20
răbdare pentru voi și dorește
3:9
Ezec. 18:23,32
33:11
ca niciunul să nu piară, ci
3:9
Rom. 2:41 Tim. 2:4
toţi să vină la pocăinţă. 10Ziua Domnului însă va
3:10
Mat. 24:43Luca 12:391 Tes. 5:2Apoc. 3:3
16:15
veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile
3:10
Ps. 102:26Is. 51:6Mat. 24:35Marcu 13:31Rom. 8:12Evr. 1:11Apoc. 20:11
21:1
vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 11Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o
3:11
1 Pet. 1:15
purtare sfântă și evlavioasă, 12așteptând
3:12
1 Cor. 1:7Tit 2:13
și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor
3:12
Ps. 50:3Is. 34:4
pieri și trupurile cerești se
3:12
Mica 1:4
vor topi de căldura focului? 13Dar noi, după făgăduinţa Lui, așteptăm ceruri
3:13
Is. 65:17
66:22Apoc. 21:1,27
noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 14De aceea, preaiubiţilor, fiindcă așteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să
3:14
1 Cor. 1:8
15:58Filip. 1:101 Tes. 3:13
5:23
fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. 15Să credeţi că îndelunga
3:15
Rom. 2:41 Pet. 3:20
răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, 16ca și în toate epistolele lui, când vorbește
3:16
Rom. 8:191 Cor. 15:241 Tes. 4:15
despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. 17Voi deci, preaiubiţilor, știind mai dinainte aceste
3:17
Marcu 13:23
lucruri, păziţi-vă
3:17
Efes. 4:142:18
, ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi și să vă pierdeţi tăria, 18ci
3:18
Efes. 4:151 Pet. 2:2
creșteţi în harul și în cunoștinţa Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui
3:18
2 Tim. 4:18Apoc. 1:6
să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin.