Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Ioab omoară pe Amasa

201Acolo era un om de nimic, numit Șeba, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sunat din trâmbiţă și a zis: „Noi

20:1
Cap. 19:43.
n-avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Isai! Fiecare
20:1
1 Împ. 12:162 Cron. 10:16
la cortul său, Israele!” 2Și toţi bărbaţii lui Israel s-au depărtat de David și au urmat pe Șeba, fiul lui Bicri. Dar bărbaţii lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor și l-au însoţit de la Iordan până la Ierusalim. 3David a intrat iarăși în casa lui, la Ierusalim. Împăratul a luat cele zece ţiitoare
20:3
Cap. 15:16;
pe care le lăsase pentru paza casei și le-a pus într-o casă sub pază; a îngrijit de ele, dar n-a intrat la ele. Și au fost închise până în ziua morţii lor, trăind în văduvie. 4Împăratul a zis lui Amasa: „Cheamă-mi
20:4
Cap. 19:13.
peste trei zile pe bărbaţii lui Iuda, și tu să fii de faţă aici.” 5Amasa a plecat să cheme pe Iuda, dar a zăbovit peste vremea pe care i-o hotărâse împăratul. 6David a zis atunci lui Abișai: „Șeba, fiul lui Bicri, ne va face acum mai mult rău decât Absalom. Ia tu însuţi pe slujitorii
20:6
Cap. 11:11.
stăpânului tău și urmărește-l, ca nu cumva să găsească cetăţi întărite și să se ascundă dinaintea noastră.” 7Și Abișai a plecat, urmat de oamenii lui Ioab, de cheretiţi
20:7
Cap. 8:18.
și de peletiţi, și de toţi vitejii; au ieșit din Ierusalim ca să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri. 8Când au fost lângă piatra cea mare care este la Gabaon, Amasa a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război cu care era îmbrăcat; ea era legată la coapsă și stătea în teacă și, când a înaintat Ioab, sabia a alunecat. 9Ioab a zis lui Amasa: „Ești sănătos, frate?” Și, cu mâna dreaptă, a apucat
20:9
Mat. 26:49Luca 22:47
pe Amasa de barbă să-l sărute. 10Amasa n-a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab, și Ioab l-a lovit
20:10
1 Împ. 2:5
cu ea în
20:10
Cap. 2:23.
pântece și i-a vărsat măruntaiele pe pământ, fără să-i mai dea o a doua lovitură. Și Amasa a murit. Ioab și fratele său Abișai au urmărit pe Șeba, fiul lui Bicri. 11Un bărbat dintre oamenii lui Ioab a rămas lângă Amasa și zicea: „Cine vrea pe Ioab și cine este pentru David? Să urmeze pe Ioab!” 12Amasa se rostogolea în sânge în mijlocul drumului, și omul acela, văzând că tot poporul se oprește, a tras pe Amasa din drum, pe un câmp, și a aruncat o haină pe el când a văzut că toţi cei ce ajungeau lângă el se opreau. 13După ce a fost luat din drum, fiecare a urmat pe Ioab, ca să urmărească pe Șeba, fiul lui Bicri.

Omorârea lui Șeba

14Ioab a străbătut toate seminţiile lui Israel înspre Abel-Bet-Maaca

20:14
2 Împ. 15:292 Cron. 16:4
și toţi bărbaţii de seamă s-au strâns și l-au urmat. 15Au venit și au împresurat pe Șeba în Abel-Bet-Maaca și au ridicat
20:15
2 Împ. 19:32
împotriva cetăţii un val care atingea întăritura. Tot poporul care era cu Ioab săpa zidul ca să-l facă să cadă. 16Atunci, o femeie înţeleaptă a început să strige din cetate: „Ascultaţi, ascultaţi! Spuneţi, vă rog, lui Ioab: ‘Apropie-te până aici, căci vreau să-ţi vorbesc!’” 17El s-a apropiat de ea, și femeia a zis: „Tu ești Ioab?” El a răspuns: „Eu sunt.” Și ea i-a zis: „Ascultă vorbele roabei tale.” El i-a răspuns: „Ascult.” 18Și ea a zis: „Odinioară era obiceiul să se spună: ‘Să întrebăm în Abel!’ Și totul se isprăvea astfel. 19Eu sunt una din cetăţile liniștite și credincioase din Israel, și tu cauţi să pierzi o cetate care este o mamă în Israel! Pentru ce ai nimici tu moștenirea
20:19
1 Sam. 26:19
Domnului?” 20Ioab a răspuns: „Departe, departe de mine gândul să nimicesc sau să dărâm! 21Nu este așa! Dar un om din muntele lui Efraim, numit Șeba, fiul lui Bicri, a ridicat mâna împotriva împăratului David; daţi-l încoace numai pe el, și mă voi depărta de cetate.” Femeia a zis lui Ioab: „Iată, capul lui îţi va fi aruncat peste zid.” 22Și femeia s-a dus și a înduplecat pe tot poporul cu înţelepciunea
20:22
Ecl. 9:14,15
ei; au tăiat capul lui Șeba, fiul lui Bicri, și l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din trâmbiţă; s-au împrăștiat de lângă cetate și fiecare s-a dus în cortul lui. Și Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat.

Dregătorii lui David

23Ioab

20:23
Cap. 8:16,18.
era mai-mare peste toată oștirea lui Israel; Benaia, fiul lui Iehoiada, era în fruntea cheretiţilor și a peletiţilor; 24Adoram era mai-mare
20:24
1 Împ. 4:6
peste dări; Iosafat
20:24
Cap. 8:16.
, fiul lui Ahilud, era scriitor (arhivar); 25Șeia era logofăt; Ţadoc
20:25
Cap. 8:17.
și Abiatar erau preoţi 26și Ira
20:26
Cap. 23:38.
din Iair era slujbaș de stat al lui David.

21

Foametea de trei ani

211Pe vremea lui David, a fost o foamete care a ţinut trei ani. David a întrebat pe Domnul, și Domnul a zis: „Din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniţi este foametea aceasta.” 2Împăratul a chemat pe gabaoniţi să le vorbească. (Gabaoniţii nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămășiţă

21:2
Ios. 9:3,5,16,17
a amoriţilor; copiii lui Israel se legaseră faţă de ei cu un jurământ, și totuși Saul voise să-i ucidă, în râvna lui pentru copiii lui Israel și Iuda.) 3David a zis gabaoniţilor: „Ce pot face eu pentru voi și cu ce să fac ispășire, ca să binecuvântaţi moștenirea
21:3
Cap. 20:19.
Domnului?” 4Gabaoniţii i-au răspuns: „Nu voim nici argint, nici aur de la Saul și de la casa lui și nici nu este treaba noastră să omorâm pe cineva din Israel.” Și împăratul a zis: „Ce voiţi dar să vă fac?” 5Ei au răspuns împăratului: „Fiindcă omul acela ne-a slăbit și își pusese de gând să ne nimicească, pentru ca să ne facă să pierim din tot ţinutul lui Israel, 6să ni se dea șapte bărbaţi din fiii lui și-i vom spânzura înaintea Domnului, la Ghibea
21:6
1 Sam. 10:26
11:4
lui Saul, alesul
21:6
1 Sam. 10:24
Domnului.” Și împăratul a zis: „Vi-i voi da.” 7Împăratul a cruţat pe Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul
21:7
1 Sam. 18:3
20:8,15,42
23:18
pe care-l făcuseră între ei, înaintea Domnului, David și Ionatan, fiul lui Saul. 8Dar împăratul a luat pe cei doi fii pe care-i născuse lui Saul Riţpa
21:8
Cap. 3:7.
, fata lui Aiia, și anume: Armoni și Mefiboșet, și pe cei cinci fii pe care-i născuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiul lui Barzilai; 9i-a dat în mâinile gabaoniţilor, care i-au spânzurat pe munte, înaintea
21:9
Cap. 6:17.
Domnului. Toţi cei șapte au pierit împreună; au fost omorâţi în cele dintâi zile ale seceratului, la începutul seceratului orzurilor. 10Riţpa
21:10
Cap. 3:7. Vers. 8.
, fata lui Aiia, a luat un sac și l-a întins sub ea, peste stâncă, de la începutul
21:10
Deut. 21:23
seceratului până când a căzut peste ei ploaie din cer, și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului, în timpul nopţii. 11Au înștiinţat pe David despre ce făcuse Riţpa, fata lui Aiia, ţiitoarea lui Saul. 12Și David s-a dus și a luat oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan de la locuitorii din Iabesul Galaadului
21:12
1 Sam. 31:11-13
, care le luaseră din piaţa Bet-Șan, unde îi spânzuraseră filistenii
21:12
1 Sam. 31:10
când au bătut pe Saul la Ghilboa. 13A luat de acolo oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan și s-au strâns și oasele celor ce fuseseră spânzuraţi. 14Au îngropat oasele lui Saul și ale fiului său Ionatan în ţara lui Beniamin, la Ţela
21:14
Ios. 18:28
, în mormântul lui Chis, tatăl lui Saul. Și au făcut tot ce poruncise împăratul.

După aceea, Dumnezeu

21:14
Ios. 7:26
a fost potolit faţă de ţară.

Războiul împotriva filistenilor

15Filistenii au pornit iarăși cu război împotriva lui Israel. David s-a coborât cu slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor. David era obosit. 16Și Ișbi-Benob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David; avea o suliţă în greutate de trei sute de sicli de aramă și era încins cu o sabie nouă. 17Abișai, fiul Ţeruiei, a venit în ajutorul lui David, a lovit pe filistean și l-a omorât. Atunci, oamenii lui David i-au jurat zicând: „Să

21:17
Cap. 18:3.
nu mai ieși cu noi la luptă, ca să nu stingi lumina
21:17
1 Împ. 11:36
15:4Ps. 132:17
lui Israel.” 18După aceea, a mai fost
21:18
1 Cron. 20:4
o bătălie la Gob cu filistenii. Atunci, Sibecai
21:18
1 Cron. 11:29
, Hușatitul, a omorât pe Saf, care era unul din copiii lui Rafa. 19A mai fost o bătălie la Gob cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iaare-Oreghim din Betleem, a omorât pe Goliat
21:19
1 Cron. 20:5
din Gat, care avea o suliţă al cărei mâner era ca sulul de ţesut. 20A mai fost o bătălie la Gat
21:20
1 Cron. 20:6
. Acolo era un om de statură înaltă, care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, în total douăzeci și patru, și care se trăgea tot din Rafa. 21El a batjocorit pe Israel, și Ionatan, fiul lui Șimea
21:21
1 Sam. 16:9
, fratele lui David, l-a omorât. 22Acești patru
21:22
1 Cron. 20:8
oameni erau copiii lui Rafa născuţi la Gat. Au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.

22

Cântarea lui David

221David a îndreptat către Domnul cuvintele

22:1
Exod 15:1Jud. 5:1
acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit
22:1
Ps. 18, titlu;
din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul.

2El a zis:

„Domnul

22:2
Deut. 32:4Ps. 18:2
31:3
71:3
91:2
144:2
este stânca mea, cetăţuia mea, Izbăvitorul meu.

3Dumnezeu este stânca mea

la care

22:3
Evr. 2:13
găsesc un adăpost,

scutul

22:3
Gen. 15:1
meu și puterea
22:3
Luca 1:69
care mă mântuiește,

turnul

22:3
Prov. 18:10
meu cel înalt și scăparea
22:3
Ps. 9:9
14:6
59:16
71:7Ier. 16:19
mea.

Mântuitorule, Tu mă scapi de silnicie!

4Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei.

5Căci valurile morţii mă înconjuraseră,

șuvoaiele nimicirii mă înspăimântaseră,

6legăturile

22:6
Ps. 116:3
mormântului mă înconjuraseră,

laţurile morţii mă prinseseră.

7În strâmtorarea mea, am chemat

22:7
Ps. 116:4
120:1Iona 2:2
pe Domnul,

am chemat pe Dumnezeul meu;

din locașul Lui, El mi-a auzit

22:7
Exod 3:7Ps. 34:6,15,17
glasul și strigătul meu a ajuns la urechile Lui.

8Atunci, pământul s-a cutremurat

22:8
Jud. 5:4Ps. 77:18
97:4
și s-a clătinat,

temeliile

22:8
Iov 26:11
cerului s-au mișcat

și s-au zguduit, pentru că El Se mâniase.

9Fum se ridica din nările Lui

și un foc

22:9
Ps. 97:3Hab. 3:5Evr. 12:29
mistuitor ieșea din gura Lui:

cărbuni aprinși ţâșneau din ea.

10A plecat

22:10
Ps. 144:5Is. 64:1
cerurile și S-a coborât:

un nor gros

22:10
Exod 20:211 Împ. 8:12Ps. 97:2
era sub picioarele Lui.

11Călărea pe un heruvim și zbura, venea pe aripile

22:11
Ps. 104:3
vântului;

12era înconjurat cu întunericul

22:12
Vers. 10.
ca și cu un cort,

era înconjurat cu grămezi de ape și cu nori întunecoși.

13Din strălucirea care era înaintea Lui

scânteiau cărbuni

22:13
Vers. 9.
de foc.

14Domnul a tunat

22:14
Jud. 5:201 Sam. 2:10
7:10Ps. 29:3Is. 30:30
din ceruri,

Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul;

15a aruncat săgeţi

22:15
Deut. 32:23Ps. 7:13
77:17
144:6Hab. 3:11
și a risipit pe vrăjmașii mei,

a aruncat fulgerul și i-a pus pe fugă.

16Fundul mării s-a văzut,

temeliile lumii au fost descoperite

de mustrarea

22:16
Exod 15:8Ps. 106:9Naum 1:4Mat. 8:26
Domnului,

de vuietul suflării nărilor Lui.

17El

22:17
Ps. 144:7
Și-a întins mâna de sus, din înălţime, m-a apucat,

m-a scos din apele cele mari;

18m-a izbăvit

22:18
Vers. 1.
de potrivnicul meu cel puternic,

de vrăjmașii mei

care erau mai tari decât mine.

19Ei mă prinseseră în ziua strâmtorării mele,

dar Domnul a fost sprijinitorul meu,

20El m-a scos la loc

22:20
Ps. 31:8
118:5
larg.

El m-a mântuit, pentru că mă

22:20
Cap. 15:26.
iubește.

21Domnul mi-a

22:21
Vers. 25.
răsplătit după nevinovăţia mea,

mi-a făcut după curăţia

22:21
Ps. 24:4
mâinilor mele;

22căci am păzit

22:22
Gen. 18:19Ps. 119:3
128:1Prov. 8:32
căile Domnului,

nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.

23Toate poruncile

22:23
Deut. 7:12Ps. 119:30,102
Lui au fost
22:23
Gen. 6:9
17:1Iov 1:1
înaintea mea

și nu m-am depărtat de la legile Lui.

24Am fost fără vină înaintea Lui, m-am păzit de fărădelegea mea.

25De aceea, Domnul mi-a răsplătit nevinovăţia

22:25
Vers. 21.
mea

după curăţia mea înaintea Lui.

26Cu cel bun

22:26
Mat. 5:7
Tu ești bun,

cu omul drept Te porţi după dreptate,

27cu cel curat ești curat,

cu cel îndărătnic

22:27
Lev. 26:23,24,27,28
Te porţi după îndărătnicia lui.

28Tu mântuiești pe poporul

22:28
Exod 3:7,8Ps. 72:12,13
care se smerește,

și cu privirea Ta

cobori pe cei mândri

22:28
Iov 40:11,12Is. 2:11,12,17
5:15Dan. 4:37
.

29Da, Tu ești lumina mea, Doamne!

Domnul luminează întunericul meu.

30Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate,

cu Dumnezeul meu sar peste zid.

31Căile lui Dumnezeu sunt

22:31
Deut. 32:4Dan. 4:37Apoc. 15:3
desăvârșite,

Cuvântul Domnului este

22:31
Ps. 12:6
119:140Prov. 30:5
curăţit;

El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.

32Căci cine

22:32
1 Sam. 2:2Is. 45:5,6
este Dumnezeu, afară de Domnul?

Și cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?

33Dumnezeu este cetăţuia mea

22:33
Exod 15:2Ps. 27:1
28:7,8
31:4Is. 12:2
cea tare

și El mă călăuzește pe

22:33
Evr. 13:21
calea cea dreaptă
22:33
Deut. 18:13Iov 22:3Ps. 101:2,6
119:1
.

34El îmi face picioarele ca

22:34
Cap. 2:18.
ale cerboaicelor

și El mă așază pe locurile mele cele înalte

22:34
Deut. 32:13Is. 33:16
58:14
.

35Îmi

22:35
Ps. 144:1
deprinde mâinile la luptă

și braţele mele întind arcul de aramă.

36Tu îmi dai scutul mântuirii Tale

și ajung mare prin bunătatea Ta.

37Lărgești

22:37
Prov. 4:12
drumul sub pașii mei

și picioarele mele nu se clatină.

38Urmăresc pe vrăjmașii mei și-i nimicesc,

nu mă întorc până nu-i nimicesc.

39Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se mai scoală;

cad

22:39
Mal. 4:3
sub picioarele mele.

40Tu mă încingi

22:40
Ps. 18:32,39
cu putere pentru luptă,

răpui sub mine pe potrivnicii

22:40
Ps. 44:5
mei.

41Faci pe vrăjmașii mei să dea dosul

22:41
Gen. 49:8Exod 23:27Ios. 10:24
înaintea mea

și nimicesc pe cei ce mă urăsc.

42Se uită în jurul lor și nu-i cine să-i scape.

Strigă către Domnul

22:42
Iov 27:9Prov. 1:28Is. 1:15Mica 3:4
, dar nu le răspunde!

43Îi pisez ca

22:43
2 Împ. 13:7Ps. 35:5Dan. 2:35
pulberea pământului,

îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca noroiul

22:43
Is. 10:6Mica 7:10Zah. 10:5
de pe uliţe.

44Mă scapi

22:44
Cap. 3:1;
din neînţelegerile poporului meu;

mă păstrezi drept căpetenie

22:44
Deut. 28:13Ps. 2:8
a neamurilor;

un popor

22:44
Is. 55:5
pe care nu-l cunoșteam îmi este supus.

45Fiii străinului mă lingușesc; mă ascultă la cea dintâi poruncă.

46Fiii străinului leșină de la inimă,

tremură când ies din

22:46
Mica 7:17
cetăţuie.

47Trăiască Domnul

și binecuvântată să fie Stânca mea!

Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii

22:47
Ps. 89:26
mele,

48Dumnezeu, care este răzbunătorul meu,

care-mi supune

22:48
Ps. 144:2
popoarele

49și care mă face să scap de vrăjmașii mei!

Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei,

mă izbăvești de omul

22:49
Ps. 140:1
asupritor.

50De aceea Te voi lăuda printre

22:50
Rom. 15:9
neamuri, Doamne,

și voi cânta spre slava Numelui Tău!

51El dă

22:51
Ps. 144:10
mari izbăviri împăratului Său

și arată milă unsului

22:51
Ps. 89:20
Său:

lui David și seminţei

22:51
Cap. 7:12,13.
lui pentru totdeauna.”