Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Cele din urmă cuvinte ale lui David

231Iată cele din urmă cuvinte ale lui David.

Cuvântul lui David, fiul lui Isai,

cuvântul omului

23:1
Cap. 7:8,9.
care a fost înălţat sus de tot,

cuvântul unsului

23:1
1 Sam. 16:12,13Ps. 89:20
Dumnezeului lui Iacov,

cuvântul cântăreţului plăcut al lui Israel:

2„Duhul

23:2
2 Pet. 1:21
Domnului vorbește prin mine

și cuvântul Lui este pe limba mea.

3Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stânca

23:3
Deut. 32:4,31
lui Israel mi-a zis:

‘Cel ce împărăţește între oameni cu dreptate, cel ce împărăţește

23:3
Exod 18:212 Cron. 19:7,9
în frică de Dumnezeu,

4este

23:4
Jud. 5:31Ps. 89:36Prov. 4:18Osea 6:5Ps. 110:3
ca lumina dimineţii, când răsare soarele

în dimineaţa fără nori;

ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolţească din pământ verdeaţa.’

5Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu,

totuși El a

23:5
Cap. 7:15,16.
făcut cu mine un legământ veșnic,

bine întărit în toate privinţele și tare.

Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea?

6Dar cei răi sunt toţi ca niște spini pe care-i arunci,

și nu-i iei cu mâna;

7cine se atinge de ei

se înarmează cu un fier sau cu mânerul unei suliţe

și-i arde în foc pe loc.”

Vitejii lui David

8Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David:

Ioșeb-Basșebet, Tahchemonitul, unul din fruntașii căpeteniilor. El și-a învârtit suliţa peste opt sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-odată. 9După el, Eleazar

23:9
1 Cron. 11:12
27:4
, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ţinut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbaţii lui Israel se dădeau înapoi pe înălţimi. 10El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. 11După el, Șama
23:11
1 Cron. 11:27
, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii
23:11
1 Cron. 11:13,14
se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte, și poporul fugea dinaintea filistenilor. 12Șama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. 13Trei
23:13
1 Cron. 11:15
dintre cele treizeci de căpetenii s-au coborât pe vremea seceratului și au venit la David, în peștera
23:13
1 Sam. 22:1
Adulam, când o ceată de filisteni tăbărâseră în valea
23:13
Cap. 5:18.
Refaim. 14David era atunci în
23:14
1 Sam. 22:4,5
cetăţuie și o strajă a filistenilor era la Betleem. 15David a avut o dorinţă și a zis: „Cine-mi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului?” 16Atunci, cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar el n-a vrut s-o bea și a vărsat-o înaintea Domnului. 17El a zis: „Departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta! Să beau sângele
23:17
Lev. 17:10
oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieţii lor?” Și n-a vrut s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. 18Abișai
23:18
1 Cron. 11:20
, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni și i-a omorât, și a fost vestit între cei trei. 19Era cel mai cu vază din cei trei și a fost căpetenia lor, dar n-a fost la înălţimea celor trei dintâi. 20Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel
23:20
Ios. 15:21
, om viteaz și vestit prin faptele lui mari. El
23:20
Exod 15:151 Cron. 11:22
a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. 21A omorât pe un egiptean groaznic la înfăţișare, care avea o suliţă în mână, s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. 22Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, și a fost vestit printre cei trei viteji. 23Era cel mai cu vază din cei treizeci, dar n-a ajuns la înălţimea celor trei dintâi. David l-a primit între sfetnicii lui
23:23
Cap. 8:18;
de aproape. 24Asael
23:24
Cap. 2:18.
, fratele lui Ioab, din numărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem. 25Șama
23:25
1 Cron. 11:27
din Harod. Elica din Harod. 26Heleţ din Pelet. Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa. 27Abiezer din Anatot. Mebunai din Hușa. 28Ţalmon din Ahoah. Maharai din Netofa. 29Heleb, fiul lui Baana, din Netofa. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. 30Benaia din Piraton. Hidai din Nahale-Gaaș
23:30
Jud. 2:9
. 31Abi-Albon din Araba. Azmavet din Barhum. 32Eliahba din Șaalbon. Bene-Iașen. Ionatan. 33Șama din Harar. Ahiam, fiul lui Șarar, din Arar. 34Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo. 35Heţrai din Carmel. Paarai din Arab. 36Igheal, fiul lui Natan, din Ţoba. Bani din Gad. 37Ţelec, Amonitul. Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei. 38Ira
23:38
Cap. 20:26.
din Ieter. Gareb din Ieter. 39Urie
23:39
Cap. 11:3,6.
, Hetitul. De toţi: treizeci și șapte.

24

Numărătoarea poporului

241Domnul S-a aprins de mânie

24:1
Cap. 21:1.
din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: „Du-te
24:1
1 Cron. 27:23,24
și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda.” 2Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii, care se afla lângă el: „Străbate toate seminţiile lui Israel, de la Dan
24:2
Jud. 20:1
până la Beer-Șeba; să se facă numărătoarea poporului și să știu
24:2
Ier. 17:5
la cât se ridică numărul lor.” 3Ioab a zis împăratului: „Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de o sută de ori mai mare, și împăratul, domnul meu, să vadă cu ochii lui lucrul acesta! Dar pentru ce vrea împăratul, domnul meu, să facă lucrul acesta?” 4Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și căpeteniilor oștirii, și Ioab și căpeteniile oștirii au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea poporului Israel. 5Au trecut Iordanul și au tăbărât la Aroer
24:5
Deut. 2:36Ios. 13:9,16
, la dreapta cetăţii care este în mijlocul văii Gad și lângă Iaezer
24:5
Num. 22:1,3
. 6Au venit până la Galaad și în ţara lui Tahtim-Hodși. S-au dus până la Dan-Iaan
24:6
Ios. 19:47Jud. 18:29
și în împrejurimile Sidonului
24:6
Ios. 19:28Jud. 18:28
. 7Au venit până la cetăţuia Tir și în toate cetăţile heviţilor și ale canaaniţilor. Au ieșit spre partea de miazăzi a lui Iuda, la Beer-Șeba. 8Au străbătut astfel toată ţara și au ajuns la Ierusalim după nouă luni și douăzeci de zile. 9Ioab a dat împăratului numărul poporului: erau
24:9
1 Cron. 21:5
în Israel opt sute de mii de oameni de război care scoteau sabia și în Iuda cinci sute de mii de oameni.

Ciuma

10David a simţit cum îi bătea

24:10
1 Sam. 24:5
inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Și a zis Domnului: „Am săvârșit un mare
24:10
Cap. 12:13.
păcat făcând lucrul acesta! Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un
24:10
1 Sam. 13:13
nebun!” 11A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad
24:11
1 Sam. 22:5
, văzătorul
24:11
1 Sam. 9:91 Cron. 29:29
lui David: 12„Du-te și spune lui David: ‘Așa vorbește Domnul: «Îţi pun înainte trei nenorociri; alege una din ele, și te voi lovi cu ea.»’” 13Gad s-a dus la David și i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: „Vrei șapte ani de foamete
24:13
1 Cron. 21:13
în ţara ta sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmașilor tăi, care te vor urmări, sau să bântuie ciuma trei zile în ţară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite.” 14David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările
24:14
Ps. 103:8,13,14
119:156
Lui sunt nemărginite, dar să nu
24:14
Is. 47:6Zah. 1:15
cad în mâinile oamenilor!” 15Domnul
24:15
1 Cron. 21:14
27:24
a trimis ciuma în Israel de dimineaţă până la vremea hotărâtă. Și, din Dan până la Beer-Șeba, au murit șaptezeci de mii de oameni din popor. 16Pe
24:16
Exod 12:231 Cron. 21:15
când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul S-a căit
24:16
Gen. 6:61 Sam. 15:11Ioel 2:13,14
de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul: „Destul! Trage-ţi mâna acum.” Îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna
24:16
1 Cron. 21:152 Cron. 3:1
, Iebusitul. 17David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: „Iată că am
24:17
1 Cron. 21:17
păcătuit! Eu sunt vinovat. Dar oile acestea ce au făcut? Mâna Ta să se îndrepte dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu!” 18În ziua aceea, Gad a venit la David și i-a zis: „Suie-te
24:18
1 Cron. 21:18
și înalţă un altar Domnului în aria lui Aravna, Iebusitul.” 19David s-a suit, după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul. 20Aravna s-a uitat și a văzut pe împărat și pe slujitorii lui îndreptându-se spre el și Aravna a ieșit și s-a închinat înaintea împăratului, cu faţa la pământ. 21Aravna a zis: „Pentru ce vine domnul meu împăratul la slujitorul lui?” Și David
24:21
Gen. 23:8-16
a răspuns: „Ca să cumpăr de la tine aria și să zidesc în ea un altar Domnului, pentru ca să înceteze urgia
24:21
Num. 16:48,50
aceasta de peste popor.” 22Aravna a zis lui David: „Să ia domnul meu împăratul aria și să aducă în ea jertfele care-i vor plăcea; vezi
24:22
1 Împ. 19:21
, boii vor fi pentru arderea-de-tot și carele cu uneltele lor vor ţine loc de lemne.” 23Aravna a dat împăratului totul. Și Aravna a zis împăratului: „Domnul Dumnezeul tău să te
24:23
Ezec. 20:40,41
primească!” 24Dar împăratul a zis lui Aravna: „Nu! Vreau s-o cumpăr de la tine pe preţ de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi-de-tot care să nu mă coste nimic.” Și David a cumpărat
24:24
1 Cron. 21:24,25
aria și boii cu cincizeci de sicli de argint. 25David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire.

Atunci, Domnul

24:25
Cap. 21:14.
a fost potolit faţă de ţară și a încetat urgia
24:25
Vers. 21.
de deasupra lui Israel.