Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Iș-Boșet este ucis

41Când a auzit fiul lui Saul că Abner a murit la Hebron, mâinile i-au rămas fără

4:1
Ezra 4:4Is. 13:7
putere și tot Israelul s-a
4:1
Mat. 2:3
înspăimântat. 2Fiul lui Saul avea doi capi peste cetele de război, dintre care unul se numea Baana, iar altul, Recab; erau fiii lui Rimon din Beerot, dintre fiii lui Beniamin. Căci Beerot
4:2
Ios. 18:25
era privit ca făcând parte din Beniamin, 3și beerotiţii fugiseră la Ghitaim
4:3
Neem. 11:33
, unde au locuit până în ziua de azi. 4Ionatan
4:4
Cap. 9:3.
, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare și în vârstă de cinci ani când a venit din Izreel
4:4
1 Sam. 29:1,11
vestea morţii lui Saul și a lui Ionatan; doica lui l-a luat și a fugit și, fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog; numele lui era Mefiboșet. 5Și fiii lui Rimon din Beerot, Recab și Baana, s-au dus în timpul zădufului zilei în casa lui Iș-Boșet, care își făcea somnul de amiază. 6Au pătruns până în mijlocul casei, dându-se drept negustori de grâu, și l-au lovit în pântece
4:6
Cap. 2:23.
; apoi Recab și Baana, fratele său, au scăpat. 7Au intrat în casă pe când el era culcat pe pat, în odaia lui de dormit, l-au lovit, l-au omorât și i-au tăiat capul. I-au luat capul și au mers toată noaptea prin câmpie. 8Au adus capul lui Iș-Boșet la David, în Hebron, și au zis împăratului: „Iată capul lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, vrăjmașul tău, care voia să-ţi ia
4:8
1 Sam. 19:2,10,11
23:15
25:29
viaţa; Domnul răzbună azi pe împărat, domnul meu, împotriva lui Saul și împotriva neamului lui.” 9David a răspuns lui Recab și lui Baana, fratele său, fiii lui Rimon din Beerot: „Viu este Domnul
4:9
Gen. 48:161 Împ. 1:29Ps. 31:7
, care m-a izbăvit din orice primejdie, 10că pe cel ce a venit să-mi spună
4:10
Cap. 1:2,4,15.
: ‘Iată, Saul a murit’ și care credea că-mi aduce o veste bună, l-am prins și l-am omorât la Ţiclag, ca să-l răsplătesc pentru știrea lui, 11și, când niște răi au ucis pe un om nevinovat în casa lui și în patul lui, cu cât mai mult îi voi cere
4:11
Gen. 9:5,6
sângele din mâinile voastre și vă voi nimici de pe pământ.” 12Și David a poruncit
4:12
Cap. 1:15.
oamenilor lui să-i omoare; le-au tăiat mâinile și picioarele și i-au spânzurat la marginea iazului din Hebron. Au luat apoi capul lui Iș-Boșet și l-au îngropat în mormântul
4:12
Cap. 3:32.
lui Abner, la Hebron.

5

David împărat peste tot Israelul

51Toate seminţiile lui Israel au venit

5:1
1 Cron. 11:1
12:23
la David, în Hebron, și au zis: „Iată că noi suntem os
5:1
Gen. 29:14
din oasele tale și carne din carnea ta. 2Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu
5:2
1 Sam. 18:13
povăţuiai și strângeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: ‘Tu vei paște
5:2
1 Sam. 16:1,12Ps. 78:71
pe poporul Meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel.’” 3Astfel, toţi bătrânii lui Israel au
5:3
1 Cron. 11:3
venit la împărat, în Hebron, și împăratul
5:3
2 Împ. 11:17
David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea
5:3
Jud. 11:111 Sam. 23:17
Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel. 4David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat și a domnit
5:4
1 Cron. 26:31
29:27
patruzeci de ani. 5La Hebron, a domnit peste Iuda șapte
5:5
Cap. 2:11.
ani și șase luni și, la Ierusalim, a domnit treizeci și trei de ani peste tot Israelul și Iuda.

Cucerirea Ierusalimului

6Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului

5:6
Jud. 1:21
împotriva iebusiţilor
5:6
Ios. 15:63Jud. 1:8
19:11,12
, locuitorii ţării. Ei au zis lui David: „Să nu intri aici, căci și orbii, și ologii ţi se vor împotrivi!” Prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. 7Dar David a pus mâna pe cetăţuia Sionului: aceasta
5:7
Vers. 9.
este cetatea lui David. 8David zisese în ziua aceea: „Oricine va bate pe iebusiţi să arunce în canal pe șchiopii și pe orbii aceia care sunt vrăjmașii lui David
5:8
1 Cron. 11:6-9
.” De aceea se zice: „Orbul și șchiopul să nu intre în Casa Domnului.” 9David s-a așezat în cetăţuie, pe care a numit-o cetatea
5:9
Vers. 7.
lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară și înăuntrul lui Milo (Cetăţuie). 10David ajungea tot mai mare și Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el.

Casa lui David

11Hiram

5:11
1 Împ. 5:21 Cron. 14:1
, împăratul Tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru și tâmplari și cioplitori de piatră, care au zidit o casă lui David. 12David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că-i ridica împărăţia din pricina poporului Său, Israel. 13David
5:13
Deut. 17:171 Cron. 3:9
14:3
și-a mai luat ţiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron și i s-au născut iarăși fii și fiice. 14Iată
5:14
1 Cron. 3:5
14:4
numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan, Solomon, 15Ibhar, Elișua, Nefeg, Iafia, 16Elișama, Eliada și Elifelet.

Biruinţele asupra filistenilor

17Filistenii au aflat

5:17
1 Cron. 11:16
14:8
că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a coborât
5:17
Cap. 23:14.
în cetăţuie. 18Filistenii au venit și s-au răspândit în valea
5:18
Ios. 15:8
18:16Is. 17:5
Refaim. 19David a
5:19
Cap. 2:1.
întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe filisteni în mâinile tale.” 20David a venit la Baal-Peraţim
5:20
Is. 28:21
, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea, ca niște ape care se rup.” De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Șesul rupturii). 21Ei și-au lăsat idolii acolo și David și oamenii lui i-au luat
5:21
Deut. 7:5,251 Cron. 14:12
. 22Filistenii
5:22
1 Cron. 14:13
s-au suit din nou și s-au răspândit în valea Refaim. 23David a întrebat
5:23
Vers. 19.
pe Domnul. Și Domnul a zis: „Să nu te sui, ci ia-i pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. 24Când vei auzi un vuiet
5:24
2 Împ. 7:6
de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul
5:24
Jud. 4:14
merge înaintea ta, ca să bată oștirea filistenilor.” 25David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Gheba
5:25
1 Cron. 14:16
până la Ghezer
5:25
Ios. 16:10
.

6

Chivotul la Obed-Edom

61David a strâns iarăși pe toţi aleșii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni. 2Și David

6:2
1 Cron. 13:5,6
, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului oștirilor, care
6:2
1 Sam. 4:4Ps. 80:1
stă între heruvimi, deasupra chivotului. 3Au pus chivotul lui Dumnezeu
6:3
Num. 7:91 Sam. 6:7
într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. 4L-au luat dar din
6:4
1 Sam. 7:1
casa lui Abinadab, de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. 5David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu ţimbale. 6Când au ajuns la aria lui Nacon
6:6
1 Cron. 13:9
, Uza a întins
6:6
Num. 4:15
mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii. 7Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu
6:7
1 Sam. 6:19
l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu. 8David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza (Ruperea lui Uza). 9David
6:9
Ps. 119:120Luca 5:8,9
s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: „Cum să intre chivotul Domnului la mine?” 10N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el, în cetatea lui David, și l-a dus în casa lui Obed-Edom din
6:10
1 Cron. 13:13
Gat. 11Chivotul
6:11
1 Cron. 13:14
Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat
6:11
Gen. 30:27
39:5
pe Obed-Edom și toată casa lui.

Aducerea chivotului la Ierusalim

12Au venit și au spus împăratului David: „Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu.” Atunci

6:12
1 Cron. 15:25
, David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. 13Când cei ce duceau
6:13
Num. 4:15Ios. 3:31 Cron. 15:2,15
chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertfit un bou
6:13
1 Împ. 8:51 Cron. 15:26
și un viţel gras. 14David juca
6:14
Exod 15:20Ps. 30:11
din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul
6:14
1 Sam. 2:181 Cron. 15:27
de in subţire. 15Astfel
6:15
1 Cron. 15:28
au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbiţe. 16Pe când
6:16
1 Cron. 15:29
chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei. 17După ce au adus
6:17
1 Cron. 16:1
chivotul Domnului, l-au pus la locul
6:17
1 Cron. 15:1Ps. 132:8
lui, în mijlocul cortului pe care-l ridicase David pentru chivot, și David a adus
6:17
1 Împ. 8:5,62,63
înaintea Domnului arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. 18Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, a binecuvântat
6:18
1 Împ. 8:551 Cron. 16:2
poporul în Numele Domnului oștirilor. 19Apoi a împărţit
6:19
1 Cron. 16:3
la tot poporul, la toată mulţimea lui Israel, bărbaţi și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. 20David
6:20
Ps. 30, titlu.
s-a întors să-și binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: „Cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel descoperindu-se
6:20
Vers. 14,16.
înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om
6:20
Jud. 9:4
de nimic!” 21David a răspuns Micalei: „Înaintea Domnului, care
6:21
1 Sam. 13:14
15:28
m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. 22Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești.” 23Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morţii ei.