Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

David împărat peste tot Israelul

51Toate seminţiile lui Israel au venit

5:1
1 Cron. 11:1
12:23
la David, în Hebron, și au zis: „Iată că noi suntem os
5:1
Gen. 29:14
din oasele tale și carne din carnea ta. 2Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu
5:2
1 Sam. 18:13
povăţuiai și strângeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: ‘Tu vei paște
5:2
1 Sam. 16:1,12Ps. 78:71
pe poporul Meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel.’” 3Astfel, toţi bătrânii lui Israel au
5:3
1 Cron. 11:3
venit la împărat, în Hebron, și împăratul
5:3
2 Împ. 11:17
David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea
5:3
Jud. 11:111 Sam. 23:17
Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel. 4David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat și a domnit
5:4
1 Cron. 26:31
29:27
patruzeci de ani. 5La Hebron, a domnit peste Iuda șapte
5:5
Cap. 2:11.
ani și șase luni și, la Ierusalim, a domnit treizeci și trei de ani peste tot Israelul și Iuda.

Cucerirea Ierusalimului

6Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului

5:6
Jud. 1:21
împotriva iebusiţilor
5:6
Ios. 15:63Jud. 1:8
19:11,12
, locuitorii ţării. Ei au zis lui David: „Să nu intri aici, căci și orbii, și ologii ţi se vor împotrivi!” Prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. 7Dar David a pus mâna pe cetăţuia Sionului: aceasta
5:7
Vers. 9.
este cetatea lui David. 8David zisese în ziua aceea: „Oricine va bate pe iebusiţi să arunce în canal pe șchiopii și pe orbii aceia care sunt vrăjmașii lui David
5:8
1 Cron. 11:6-9
.” De aceea se zice: „Orbul și șchiopul să nu intre în Casa Domnului.” 9David s-a așezat în cetăţuie, pe care a numit-o cetatea
5:9
Vers. 7.
lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară și înăuntrul lui Milo (Cetăţuie). 10David ajungea tot mai mare și Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el.

Casa lui David

11Hiram

5:11
1 Împ. 5:21 Cron. 14:1
, împăratul Tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru și tâmplari și cioplitori de piatră, care au zidit o casă lui David. 12David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că-i ridica împărăţia din pricina poporului Său, Israel. 13David
5:13
Deut. 17:171 Cron. 3:9
14:3
și-a mai luat ţiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron și i s-au născut iarăși fii și fiice. 14Iată
5:14
1 Cron. 3:5
14:4
numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Șamua, Șobab, Natan, Solomon, 15Ibhar, Elișua, Nefeg, Iafia, 16Elișama, Eliada și Elifelet.

Biruinţele asupra filistenilor

17Filistenii au aflat

5:17
1 Cron. 11:16
14:8
că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a coborât
5:17
Cap. 23:14.
în cetăţuie. 18Filistenii au venit și s-au răspândit în valea
5:18
Ios. 15:8
18:16Is. 17:5
Refaim. 19David a
5:19
Cap. 2:1.
întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe filisteni în mâinile tale.” 20David a venit la Baal-Peraţim
5:20
Is. 28:21
, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea, ca niște ape care se rup.” De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Șesul rupturii). 21Ei și-au lăsat idolii acolo și David și oamenii lui i-au luat
5:21
Deut. 7:5,251 Cron. 14:12
. 22Filistenii
5:22
1 Cron. 14:13
s-au suit din nou și s-au răspândit în valea Refaim. 23David a întrebat
5:23
Vers. 19.
pe Domnul. Și Domnul a zis: „Să nu te sui, ci ia-i pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. 24Când vei auzi un vuiet
5:24
2 Împ. 7:6
de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul
5:24
Jud. 4:14
merge înaintea ta, ca să bată oștirea filistenilor.” 25David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Gheba
5:25
1 Cron. 14:16
până la Ghezer
5:25
Ios. 16:10
.

6

Chivotul la Obed-Edom

61David a strâns iarăși pe toţi aleșii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni. 2Și David

6:2
1 Cron. 13:5,6
, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului oștirilor, care
6:2
1 Sam. 4:4Ps. 80:1
stă între heruvimi, deasupra chivotului. 3Au pus chivotul lui Dumnezeu
6:3
Num. 7:91 Sam. 6:7
într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. 4L-au luat dar din
6:4
1 Sam. 7:1
casa lui Abinadab, de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. 5David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu ţimbale. 6Când au ajuns la aria lui Nacon
6:6
1 Cron. 13:9
, Uza a întins
6:6
Num. 4:15
mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii. 7Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu
6:7
1 Sam. 6:19
l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu. 8David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza (Ruperea lui Uza). 9David
6:9
Ps. 119:120Luca 5:8,9
s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: „Cum să intre chivotul Domnului la mine?” 10N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el, în cetatea lui David, și l-a dus în casa lui Obed-Edom din
6:10
1 Cron. 13:13
Gat. 11Chivotul
6:11
1 Cron. 13:14
Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat
6:11
Gen. 30:27
39:5
pe Obed-Edom și toată casa lui.

Aducerea chivotului la Ierusalim

12Au venit și au spus împăratului David: „Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu.” Atunci

6:12
1 Cron. 15:25
, David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. 13Când cei ce duceau
6:13
Num. 4:15Ios. 3:31 Cron. 15:2,15
chivotul Domnului au făcut șase pași, au jertfit un bou
6:13
1 Împ. 8:51 Cron. 15:26
și un viţel gras. 14David juca
6:14
Exod 15:20Ps. 30:11
din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul
6:14
1 Sam. 2:181 Cron. 15:27
de in subţire. 15Astfel
6:15
1 Cron. 15:28
au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbiţe. 16Pe când
6:16
1 Cron. 15:29
chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei. 17După ce au adus
6:17
1 Cron. 16:1
chivotul Domnului, l-au pus la locul
6:17
1 Cron. 15:1Ps. 132:8
lui, în mijlocul cortului pe care-l ridicase David pentru chivot, și David a adus
6:17
1 Împ. 8:5,62,63
înaintea Domnului arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. 18Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, a binecuvântat
6:18
1 Împ. 8:551 Cron. 16:2
poporul în Numele Domnului oștirilor. 19Apoi a împărţit
6:19
1 Cron. 16:3
la tot poporul, la toată mulţimea lui Israel, bărbaţi și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. 20David
6:20
Ps. 30, titlu.
s-a întors să-și binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: „Cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel descoperindu-se
6:20
Vers. 14,16.
înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om
6:20
Jud. 9:4
de nimic!” 21David a răspuns Micalei: „Înaintea Domnului, care
6:21
1 Sam. 13:14
15:28
m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. 22Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei, totuși voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești.” 23Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morţii ei.

7

David dorește să zidească o casă lui Dumnezeu

71Când

7:1
1 Cron. 17:1
a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toţi vrăjmașii care-l înconjurau, 2a zis prorocului Natan: „Iată! Eu locuiesc într-o casă
7:2
Cap. 5:11.
de cedru, și
7:2
Fapte 7:46
chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un
7:2
Exod 26:1
40:21
cort.” 3Natan a răspuns împăratului: „Du-te și fă tot ce ai în inimă
7:3
1 Împ. 8:17,181 Cron. 22:7
28:2
, căci Domnul este cu tine.” 4În noaptea următoare, Cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: 5„Du-te și spune robului meu David: ‘Așa vorbește Domnul: «Oare tu Îmi vei
7:5
1 Împ. 5:3
8:191 Cron. 22:8
28:3
zidi o casă ca să locuiesc în ea? 6Dar Eu n-am locuit într-o casă din
7:6
1 Împ. 8:16
ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort
7:6
Exod 40:18,19,34
drept locuinţă. 7Pretutindeni pe unde am mers
7:7
Lev. 26:11,12Deut. 23:14
cu toţi copiii lui Israel, am spus Eu oare vreo vorbă vreuneia din seminţiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască
7:7
Cap. 5:2.
pe poporul Meu, Israel, zicând: Pentru ce nu-Mi zidiţi o casă de cedru?»’ 8Acum să spui robului Meu David: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Te-am luat
7:8
1 Sam. 16:11,12Ps. 78:70
de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul Meu, peste Israel; 9am fost
7:9
1 Sam. 18:148:6,14
cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmașii
7:9
1 Sam. 31:6Ps. 89:23
tăi dinaintea ta și ţi-am făcut numele mare
7:9
Gen. 12:2
, ca numele celor mari de pe pământ; 10am dat un loc poporului Meu, lui Israel, și l-am sădit
7:10
Ps. 44:2
80:8Ier. 24:6Amos 9:15
ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi
7:10
Ps. 89:22
ca mai înainte 11și ca pe vremea când
7:11
Jud. 2:14-161 Sam. 12:9,11Ps. 106:42
pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ţi-am dat odihnă
7:11
Vers. 1.
izbăvindu-te de toţi vrăjmașii tăi. Și Domnul îţi vestește că-ţi
7:11
Exod 1:211 Împ. 11:38
va zidi o casă. 12Când
7:12
1 Împ. 2:1
ţi se vor împlini zilele și vei fi culcat
7:12
Deut. 31:161 Împ. 1:21Fapte 13:36
cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica
7:12
1 Împ. 8:20Ps. 132:11
un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău, și-i voi întări împărăţia. 13El
7:13
1 Împ. 5:5
6:12
8:191 Cron. 22:10
28:6
va zidi Numelui Meu o casă și voi
7:13
Vers. 16.
întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. 14Eu
7:14
Ps. 89:26,27Evr. 1:5
îi voi fi Tată și el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul
7:14
Ps. 89:30-33
, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești; 15dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum
7:15
1 Sam. 15:23,28
16:141 Împ. 11:13,34
l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. 16Ci casa ta și împărăţia ta vor dăinui
7:16
Vers. 13.
veșnic înaintea Mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.»’”

Rugăciunea lui David

17Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. 18Și împăratul David s-a dus și s-a înfăţișat înaintea Domnului și a zis: „Cine

7:18
Gen. 32:10
sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt? 19Și încă atât este puţin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbești despre
7:19
Vers. 12,13.
casa robului Tău și în viitor. Și binevoiești să înveţi
7:19
Is. 55:8
pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule! 20Ce Ţi-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști
7:20
Gen. 18:19Ps. 139:1
pe robul Tău, Doamne Dumnezeule! 21După cuvântul Tău și după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari, ca să le descoperi robului Tău! 22Ce mare
7:22
1 Cron. 16:252 Cron. 2:5Ps. 48:1
86:10
96:4
135:5
145:3Ier. 10:6
ești Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni
7:22
Deut. 3:24
4:35
32:391 Sam. 2:2Ps. 86:8
89:6,8Is. 45:5,18,22
nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 23Este oare pe pământ un singur neam
7:23
Deut. 4:7,32,34
33:29Ps. 147:20
care să fie ca poporul Tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Și facă un Nume și ca să facă pentru el, pentru ţara Ta, minuni și semne, izgonind dinaintea poporului
7:23
Deut. 9:26Neem. 1:10
Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri și pe dumnezeii lor? 24Tu ai întărit
7:24
Deut. 26:18
pe poporul Tău, Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie, și Tu
7:24
Ps. 48:14
, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui. 25Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul Tău. 26Slăvit să fie Numele Tău pe vecie și să se zică: ‘Domnul oștirilor este Dumnezeul lui Israel. Și casa robului Tău David să rămână înaintea Ta!’ 27Căci Tu Însuţi, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău zicând: ‘Eu îţi voi întemeia o casă!’ De aceea a îndrăznit robul Tău să-Ţi facă această rugăciune. 28Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele
7:28
Ioan 17:17
Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. 29Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și, prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe
7:29
Cap. 22:51.
vecie.”