Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

David dorește să zidească o casă lui Dumnezeu

71Când

7:1
1 Cron. 17:1
a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toţi vrăjmașii care-l înconjurau, 2a zis prorocului Natan: „Iată! Eu locuiesc într-o casă
7:2
Cap. 5:11.
de cedru, și
7:2
Fapte 7:46
chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un
7:2
Exod 26:1
40:21
cort.” 3Natan a răspuns împăratului: „Du-te și fă tot ce ai în inimă
7:3
1 Împ. 8:17,181 Cron. 22:7
28:2
, căci Domnul este cu tine.” 4În noaptea următoare, Cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: 5„Du-te și spune robului meu David: ‘Așa vorbește Domnul: «Oare tu Îmi vei
7:5
1 Împ. 5:3
8:191 Cron. 22:8
28:3
zidi o casă ca să locuiesc în ea? 6Dar Eu n-am locuit într-o casă din
7:6
1 Împ. 8:16
ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort
7:6
Exod 40:18,19,34
drept locuinţă. 7Pretutindeni pe unde am mers
7:7
Lev. 26:11,12Deut. 23:14
cu toţi copiii lui Israel, am spus Eu oare vreo vorbă vreuneia din seminţiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască
7:7
Cap. 5:2.
pe poporul Meu, Israel, zicând: Pentru ce nu-Mi zidiţi o casă de cedru?»’ 8Acum să spui robului Meu David: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Te-am luat
7:8
1 Sam. 16:11,12Ps. 78:70
de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul Meu, peste Israel; 9am fost
7:9
1 Sam. 18:148:6,14
cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmașii
7:9
1 Sam. 31:6Ps. 89:23
tăi dinaintea ta și ţi-am făcut numele mare
7:9
Gen. 12:2
, ca numele celor mari de pe pământ; 10am dat un loc poporului Meu, lui Israel, și l-am sădit
7:10
Ps. 44:2
80:8Ier. 24:6Amos 9:15
ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi
7:10
Ps. 89:22
ca mai înainte 11și ca pe vremea când
7:11
Jud. 2:14-161 Sam. 12:9,11Ps. 106:42
pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ţi-am dat odihnă
7:11
Vers. 1.
izbăvindu-te de toţi vrăjmașii tăi. Și Domnul îţi vestește că-ţi
7:11
Exod 1:211 Împ. 11:38
va zidi o casă. 12Când
7:12
1 Împ. 2:1
ţi se vor împlini zilele și vei fi culcat
7:12
Deut. 31:161 Împ. 1:21Fapte 13:36
cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica
7:12
1 Împ. 8:20Ps. 132:11
un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău, și-i voi întări împărăţia. 13El
7:13
1 Împ. 5:5
6:12
8:191 Cron. 22:10
28:6
va zidi Numelui Meu o casă și voi
7:13
Vers. 16.
întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. 14Eu
7:14
Ps. 89:26,27Evr. 1:5
îi voi fi Tată și el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul
7:14
Ps. 89:30-33
, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești; 15dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum
7:15
1 Sam. 15:23,28
16:141 Împ. 11:13,34
l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. 16Ci casa ta și împărăţia ta vor dăinui
7:16
Vers. 13.
veșnic înaintea Mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.»’”

Rugăciunea lui David

17Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. 18Și împăratul David s-a dus și s-a înfăţișat înaintea Domnului și a zis: „Cine

7:18
Gen. 32:10
sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt? 19Și încă atât este puţin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbești despre
7:19
Vers. 12,13.
casa robului Tău și în viitor. Și binevoiești să înveţi
7:19
Is. 55:8
pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule! 20Ce Ţi-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști
7:20
Gen. 18:19Ps. 139:1
pe robul Tău, Doamne Dumnezeule! 21După cuvântul Tău și după inima Ta, Tu ai făcut toate aceste lucruri mari, ca să le descoperi robului Tău! 22Ce mare
7:22
1 Cron. 16:252 Cron. 2:5Ps. 48:1
86:10
96:4
135:5
145:3Ier. 10:6
ești Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni
7:22
Deut. 3:24
4:35
32:391 Sam. 2:2Ps. 86:8
89:6,8Is. 45:5,18,22
nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 23Este oare pe pământ un singur neam
7:23
Deut. 4:7,32,34
33:29Ps. 147:20
care să fie ca poporul Tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Și facă un Nume și ca să facă pentru el, pentru ţara Ta, minuni și semne, izgonind dinaintea poporului
7:23
Deut. 9:26Neem. 1:10
Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri și pe dumnezeii lor? 24Tu ai întărit
7:24
Deut. 26:18
pe poporul Tău, Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie, și Tu
7:24
Ps. 48:14
, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui. 25Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul Tău. 26Slăvit să fie Numele Tău pe vecie și să se zică: ‘Domnul oștirilor este Dumnezeul lui Israel. Și casa robului Tău David să rămână înaintea Ta!’ 27Căci Tu Însuţi, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit robului Tău zicând: ‘Eu îţi voi întemeia o casă!’ De aceea a îndrăznit robul Tău să-Ţi facă această rugăciune. 28Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele
7:28
Ioan 17:17
Tale sunt adevăr și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. 29Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și, prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe
7:29
Cap. 22:51.
vecie.”

8

Biruinţele lui David

81După

8:1
1 Cron. 18:1
aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. 2A bătut
8:2
Num. 24:17
pe moabiţi și i-a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ; a măsurat două frânghii ca să-i omoare și o frânghie plină ca să-i lase vii. Și moabiţii au fost supuși
8:2
Vers. 6,14.
lui David și i-au plătit
8:2
1 Sam. 10:27Ps. 72:10
un bir. 3David a bătut pe Hadadezer8:3 Sau: Hadarezer., fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba
8:3
Cap. 10:6. Ps. 60, titlu.
, când s-a dus să-și așeze iarăși stăpânirea
8:3
Gen. 15:18
peste râul Eufrat. 4David i-a luat o mie șapte sute de călăreţi și douăzeci de mii de pedeștri; a tăiat
8:4
Ios. 11:6,9
vinele cailor de trăsură și n-a păstrat cai decât pentru o sută de care. 5Sirienii
8:5
1 Împ. 11:23-25
din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Ţoba, și David a ucis douăzeci și două de mii de sirieni. 6David a pus strajă în Siria Damascului. Și sirienii au fost
8:6
Vers. 2.
supuși lui David și i-au plătit un bir. Domnul ocrotea
8:6
Vers. 14. Cap. 7:9.
pe David oriunde se ducea. 7Și David a luat
8:7
1 Împ. 10:16
scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer și le-a adus la Ierusalim. 8Împăratul David a mai luat multă aramă din Betah și din Berotai, cetăţile lui Hadadezer. 9Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadadezer 10și a trimis pe fiul său Ioram
8:10
1 Cron. 18:10
la împăratul David, ca să-i ureze de bine și să-l laude că a pornit lupta împotriva lui Hadadezer și că l-a bătut. Căci Toi era în război cu Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur și vase de aramă. 11Împăratul David le-a închinat
8:11
1 Împ. 7:511 Cron. 18:11
26:26
Domnului, cum închinase și argintul și aurul luate de la toate neamurile pe care le biruise, 12din Siria, din Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni, de la Amalec și din prada de la Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Ţoba. 13La întoarcerea de la biruinţa lui asupra sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume bătând în Valea Sării
8:13
1 Cron. 18:12
optsprezece
8:13
2 Împ. 14:7
mii de edomiţi. 14A pus străji în Edom, a pus străji în tot
8:14
Gen. 27:29,37,40Num. 24:18
Edomul. Și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea
8:14
Vers. 6.
pe David pretutindeni pe unde mergea.

Înalţii slujbași ai lui David

15David a împărăţit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. 16Ioab

8:16
Cap. 19:13;
, fiul Ţeruiei, era mai-mare peste oștire; Iosafat
8:16
1 Împ. 4:3
, fiul lui Ahilud, era mai-mare peste scriitori; 17Ţadoc
8:17
1 Cron. 24:3
, fiul lui Ahitub, și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Seraia era logofăt; 18Benaia
8:18
1 Cron. 18:17
, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiţilor
8:18
1 Sam. 30:14
și a peletiţilor; și fiii lui David erau mari dregători.

9

David și Mefiboșet

91David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine

9:1
1 Sam. 18:3
20:14-17,42Prov. 27:10
din pricina lui Ionatan?” 2Era un slujitor din casa lui Saul, numit Ţiba
9:2
Cap. 16:1;
, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: „Tu ești Ţiba?” Și el a răspuns: „Robul tău, da!” 3Împăratul a zis: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea
9:3
1 Sam. 20:14
lui Dumnezeu?” Și Ţiba a răspuns împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan, olog
9:3
Cap. 4:4.
de picioare.” 4Împăratul a zis: „Unde este?” Și Ţiba a răspuns împăratului: „Este în casa lui Machir
9:4
Cap. 17:27.
, fiul lui Amiel, la Lodebar.” 5Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. 6Și Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu faţa la pământ și s-a închinat. David a zis: „Mefiboșet!” Și el a răspuns: „Iată robul tău!” 7David i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine
9:7
Vers. 1,3.
din pricina tatălui tău Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea.” 8El s-a închinat și a zis: „Cine este robul tău, ca să te uiţi la un câine mort
9:8
1 Sam. 24:14
ca mine?” 9Împăratul a chemat pe Ţiba, slujbașul lui Saul, și i-a zis: „Dau fiului stăpânului tău tot ce
9:9
Cap. 16:4;
era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. 10Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare, și Mefiboșet, fiul stăpânului tău, va mânca
9:10
Vers. 7,11,13. Cap. 19:28.
totdeauna la masa mea.” Și Ţiba avea
9:10
Cap. 19:17.
cincisprezece fii și douăzeci de robi. 11El a zis împăratului: „Robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său.” Și Mefiboșet a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului. 12Mefiboșet avea un fiu mic, numit
9:12
1 Cron. 8:34
Mica, și toţi cei ce locuiau în casa lui Ţiba erau robii lui Mefiboșet. 13Mefiboșet locuia la Ierusalim, căci mânca
9:13
Vers. 7,10.
totdeauna la masa împăratului. El era olog
9:13
Vers. 3.
de amândouă picioarele.