Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, Silvan și

1:1
2 Cor. 1:19
Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în
1:1
1 Tes. 1:1
Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Hristos: 2Har
1:2
1 Cor. 1:3
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 3Trebuie
1:3
1 Tes. 1:2,3
3:6,9
să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se și cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se mărește tot mai mult. 4De aceea ne
1:4
2 Cor. 7:14
9:21 Tes. 2:19,20
lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru
1:4
1 Tes. 1:3
statornicia și credinţa voastră în
1:4
1 Tes. 2:14
toate prigonirile și necazurile pe care le suferiţi. 5Aceasta este o
1:5
Filip. 1:28
dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru
1:5
1 Tes. 2:14
care și suferiţi. 6Fiindcă
1:6
Apoc. 6:10
Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează 7și să vă dea odihnă
1:7
Apoc. 14:13
atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât și nouă, la descoperirea Domnului
1:7
1 Tes. 4:16Iuda 14
Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, 8într-o
1:8
Evr. 10:27
12:292 Pet. 3:7Apoc. 21:8
flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce
1:8
Ps. 79:61 Tes. 4:5
nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu
1:8
Rom. 2:8
ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. 9Ei
1:9
Filip. 3:192 Pet. 3:7
vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la faţa Domnului și de la
1:9
Deut. 33:2Is. 2:19
slava puterii Lui, 10când
1:10
Ps. 89:7
va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi și
1:10
Ps. 68:35
privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. 11De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să
1:11
Vers. 5.
vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate
1:11
1 Tes. 1:3
și orice lucrare izvorâtă din credinţă, 12pentru ca
1:12
1 Pet. 1:7
4:14
Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi și voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.

2

21Cât

2:1
1 Tes. 4:16
privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și
2:1
Mat. 24:31Marcu 13:271 Tes. 4:17
strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, 2
2:2
Mat. 24:4Efes. 5:61 Ioan 4:1
nu vă lăsaţi clătinaţi așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. 3Nimeni să
2:3
Mat. 24:4Efes. 5:6
nu vă amăgească în vreun chip, căci nu
2:3
1 Tim. 4:1
va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă și de a se descoperi omul
2:3
Dan. 7:251 Ioan 2:18Apoc. 13:11
fărădelegii2:3 Sau: omul păcatului., fiul
2:3
Ioan 17:12
pierzării, 4potrivnicul care se
2:4
Is. 14:13Ezec. 28:2,6,9Dan. 7:25
11:36Apoc. 13:6
înalţă mai
2:4
1 Cor. 8:5
presus de tot ce se numește „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? 6Și acum știţi bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. 7Căci taina
2:7
1 Ioan 2:18
4:3
fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. 8Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe
2:8
Dan. 7:10,11
care Domnul Isus îl va nimici cu
2:8
Iov 4:9Is. 11:4Osea 6:5Apoc. 2:16
19:15,20,21
suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea
2:8
Cap. 1:8,9.
venirii Sale. 9Arătarea lui se va face prin
2:9
Ioan 8:41Efes. 2:2Apoc. 18:23
puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne
2:9
Deut. 13:1Mat. 24:24Apoc. 13:13
19:20
și puteri mincinoase 10și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării
2:10
2 Cor. 2:15
4:3
, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. 11Din această
2:11
Rom. 1:241 Împ. 22:22Ezec. 14:9
pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să
2:11
Mat. 24:5,111 Tim. 4:1
creadă o minciună: 12pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au
2:12
Rom. 1:32
găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. 13Noi
2:13
Cap. 1:3.
însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început
2:13
1 Tes. 1:4
Dumnezeu
2:13
Efes. 1:4
v-a ales pentru mântuire, în
2:13
Luca 1:751 Pet. 1:2
sfinţirea Duhului și credinţa adevărului. 14Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi
2:14
Ioan 17:221 Tes. 2:121 Pet. 5:10
slava Domnului nostru Isus Hristos. 15Așadar, fraţilor, rămâneţi
2:15
1 Cor. 16:13Filip. 4:1
tari și ţineţi învăţăturile
2:15
1 Cor. 11:2
pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. 16Și Însuși
2:16
Cap. 1:1,2.
Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care
2:16
1 Ioan 4:10Apoc. 1:5
ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde
2:16
1 Pet. 1:3
, 17să vă mângâie inimile și să
2:17
1 Cor. 1:81 Tes. 3:131 Pet. 5:10
vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!