Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, apostol

1:1
2 Cor. 1:1
al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii
1:1
Efes. 3:6Tit 1:2Evr. 9:15
care este în Hristos Isus, 2către
1:2
1 Tim. 1:2
Timotei, copilul meu preaiubit: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru! 3Mulţumesc
1:3
Rom. 1:8Efes. 1:16
lui Dumnezeu, căruia
1:3
Fapte 22:3
23:1
24:14
27:23Rom. 1:9Gal. 1:14
Îi slujesc cu un cuget curat, din moși-strămoși, că neîntrerupt
1:3
1 Tes. 1:2
3:10
te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte. 4Căci mi-aduc aminte
1:4
Cap. 4:9,21.
de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. 5Îmi aduc aminte de credinţa
1:5
1 Tim. 1:5
4:6
ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama
1:5
Fapte 16:1
ta Eunice și sunt încredinţat că și în tine. 6De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi
1:6
1 Tes. 5:191 Tim. 4:14
darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. 7Căci Dumnezeu
1:7
Rom. 8:15
nu ne-a dat un duh de frică, ci
1:7
Luca 24:49Fapte 1:8
de putere, de dragoste și de chibzuinţă. 8Să nu-ţi fie rușine dar
1:8
Rom. 1:16
de mărturisirea
1:8
1 Tim. 2:6Apoc. 1:2
Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul
1:8
Efes. 3:1Filip. 1:7
Lui. Ci
1:8
Col. 1:24
suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. 9El
1:9
1 Tim. 1:1Tit 3:4
ne-a mântuit și ne-a
1:9
1 Tes. 4:7Evr. 3:1
dat o chemare sfântă, nu
1:9
Rom. 3:20
9:11Tit 3:5
pentru faptele noastre, ci
1:9
Rom. 8:28
după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte
1:9
Rom. 16:25Efes. 1:4
3:11Tit 1:21 Pet. 1:20
de veșnicii, 10dar care a fost
1:10
Rom. 16:26Efes. 1:9Col. 1:26Tit 1:31 Pet. 1:20
descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care
1:10
1 Cor. 15:54,55Evr. 2:14
a nimicit moartea și a adus la lumină viaţa și neputrezirea, prin Evanghelie. 11Propovăduitorul și apostolul ei
1:11
Fapte 9:15Efes. 3:7,81 Tim. 2:7
am fost pus eu și învăţător al neamurilor. 12Și din pricina aceasta
1:12
Efes. 3:1
sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci
1:12
1 Pet. 4:19
știu în cine am crezut. Și sunt încredinţat că El are putere să păzească
1:12
1 Tim. 6:20
ce I-am încredinţat până în
1:12
Vers. 18. Cap. 4:8.
ziua aceea. 13Dreptarul învăţăturilor
1:13
Cap. 3:14.
sănătoase pe care le-ai auzit de la mine ţine-l
1:13
Rom. 2:20
6:17
cu
1:13
Cap. 2:2.
credinţa
1:13
1 Tim. 1:14
și dragostea care este în Hristos Isus. 14Lucrul acela bun
1:14
1 Tim. 6:20
care ţi s-a încredinţat păzește-l prin Duhul Sfânt, care
1:14
Rom. 8:11
locuiește în noi. 15Știi că cei ce sunt în Asia toţi
1:15
Fapte 19:10
m-au părăsit
1:15
Cap. 4:10,16.
; între alţii și Figel și Ermogen. 16Domnul să-Și verse
1:16
Mat. 5:7
îndurarea peste casa
1:16
Cap. 4:19.
lui Onisifor, căci
1:16
Filim. 7
de multe ori m-a mângâiat și nu
1:16
Vers. 8.
i-a fost rușine de lanţul
1:16
Fapte 28:20Efes. 6:20
meu. 17Nu numai atât, dar, când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. 18Dea Domnul să
1:18
Mat. 25:34-40
capete îndurare de la Domnul în
1:18
2 Tes. 1:10
„ziua aceea”. Tu știi foarte bine cât ajutor
1:18
Evr. 6:10
mi-a dat el în Efes.

2

21Tu dar, copilul

2:1
1 Tim. 1:2
meu, întărește-te
2:1
Efes. 6:10
în harul care este în Hristos Isus. 2Și
2:2
Cap. 1:13;
ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează
2:2
1 Tim. 1:18
la oameni de încredere, care să fie în stare
2:2
1 Tim. 3:2Tit 1:9
să înveţe și pe alţii. 3Suferă
2:3
Cap. 1:8;
împreună cu mine, ca
2:3
1 Tim. 1:18
un bun ostaș al lui Hristos. 4Niciun
2:4
1 Cor. 9:25
ostaș nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. 5Și
2:5
1 Cor. 9:25,26
cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. 6Plugarul
2:6
1 Cor. 9:10
trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. 7Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile. 8Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos din
2:8
Fapte 2:30
13:23Rom. 1:3,4
sămânţa lui David, înviat
2:8
1 Cor. 15:1,4,20
din morţi, după
2:8
Rom. 2:16
Evanghelia mea, 9pentru
2:9
Fapte 9:16
care sufăr până
2:9
Efes. 3:1Filip. 1:7Col. 4:3,18
acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar
2:9
Fapte 28:31Efes. 6:19,20Filip. 1:13,14
Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10De aceea rabd totul
2:10
Efes. 3:13Col. 1:24
pentru cei aleși, pentru ca
2:10
2 Cor. 1:6
și ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veșnică. 11Adevărat
2:11
1 Tim. 1:15
este cuvântul acesta: Dacă
2:11
Rom. 6:5,82 Cor. 4:10
am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. 12Dacă
2:12
Rom. 8:171 Pet. 4:13
răbdăm, vom și împărăţi împreună cu El. Dacă
2:12
Mat. 10:33Marcu 8:38Luca 12:9
ne lepădăm de El, și El Se va lepăda de noi. 13Dacă
2:13
Rom. 3:3
9:6
suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se
2:13
Num. 23:19
poate tăgădui singur. 14Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte
2:14
1 Tim. 5:21
6:13
înaintea lui Dumnezeu să
2:14
1 Tim. 1:4
6:4Tit 3:9,11
se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. 15Caută să te înfăţișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului. 16Ferește-te de
2:16
1 Tim. 4:7
6:20Tit 1:14
vorbăriile goale și lumești; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. 17Și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu
2:17
1 Tim. 1:20
și Filet, 18care s-au abătut de la
2:18
1 Tim. 6:211 Cor. 15:12
adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credinţa unora. 19Totuși temelia
2:19
Mat. 24:24Rom. 8:351 Ioan 2:19
tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaște
2:19
Naum 1:7Ioan 10:14,27Num. 16:5
pe cei ce sunt ai Lui” și „Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!” 20Într-o
2:20
1 Tim. 3:15
casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele
2:20
Rom. 9:21
sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele, pentru o întrebuinţare de ocară. 21Deci
2:21
Is. 52:11
, dacă cineva se curăţește de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic
2:21
Cap. 3:17.
pentru orice lucrare bună. 22Fugi de poftele tinereţii și urmărește
2:22
1 Tim. 6:11
neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă
2:22
Fapte 9:141 Cor. 1:2
pe Domnul dintr-o
2:22
1 Tim. 1:5
4:12
inimă curată. 23Ferește-te de întrebările
2:23
1 Tim. 1:4
4:7
6:4Tit 3:9
nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. 24Și robul
2:24
Tit 3:2
Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi
2:24
1 Tim. 3:2,3Tit 1:9
, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, 25să îndrepte cu
2:25
Gal. 6:11 Tim. 6:111 Pet. 3:15
blândeţe pe potrivnici, în nădejdea
2:25
Fapte 8:22
că Dumnezeu le va da pocăinţa ca să ajungă
2:25
1 Tim. 2:4Tit 1:1
la cunoștinţa adevărului; 26și, venindu-și în fire, să se desprindă din
2:26
1 Tim. 3:7
cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia.