Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Tu dar, copilul

2:1
1 Tim. 1:2
meu, întărește-te
2:1
Efes. 6:10
în harul care este în Hristos Isus. 2Și
2:2
Cap. 1:13;
ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează
2:2
1 Tim. 1:18
la oameni de încredere, care să fie în stare
2:2
1 Tim. 3:2Tit 1:9
să înveţe și pe alţii. 3Suferă
2:3
Cap. 1:8;
împreună cu mine, ca
2:3
1 Tim. 1:18
un bun ostaș al lui Hristos. 4Niciun
2:4
1 Cor. 9:25
ostaș nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. 5Și
2:5
1 Cor. 9:25,26
cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. 6Plugarul
2:6
1 Cor. 9:10
trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. 7Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile. 8Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos din
2:8
Fapte 2:30
13:23Rom. 1:3,4
sămânţa lui David, înviat
2:8
1 Cor. 15:1,4,20
din morţi, după
2:8
Rom. 2:16
Evanghelia mea, 9pentru
2:9
Fapte 9:16
care sufăr până
2:9
Efes. 3:1Filip. 1:7Col. 4:3,18
acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar
2:9
Fapte 28:31Efes. 6:19,20Filip. 1:13,14
Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10De aceea rabd totul
2:10
Efes. 3:13Col. 1:24
pentru cei aleși, pentru ca
2:10
2 Cor. 1:6
și ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veșnică. 11Adevărat
2:11
1 Tim. 1:15
este cuvântul acesta: Dacă
2:11
Rom. 6:5,82 Cor. 4:10
am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. 12Dacă
2:12
Rom. 8:171 Pet. 4:13
răbdăm, vom și împărăţi împreună cu El. Dacă
2:12
Mat. 10:33Marcu 8:38Luca 12:9
ne lepădăm de El, și El Se va lepăda de noi. 13Dacă
2:13
Rom. 3:3
9:6
suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se
2:13
Num. 23:19
poate tăgădui singur. 14Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte
2:14
1 Tim. 5:21
6:13
înaintea lui Dumnezeu să
2:14
1 Tim. 1:4
6:4Tit 3:9,11
se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. 15Caută să te înfăţișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului. 16Ferește-te de
2:16
1 Tim. 4:7
6:20Tit 1:14
vorbăriile goale și lumești; căci cei ce le ţin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. 17Și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu
2:17
1 Tim. 1:20
și Filet, 18care s-au abătut de la
2:18
1 Tim. 6:211 Cor. 15:12
adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credinţa unora. 19Totuși temelia
2:19
Mat. 24:24Rom. 8:351 Ioan 2:19
tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaște
2:19
Naum 1:7Ioan 10:14,27Num. 16:5
pe cei ce sunt ai Lui” și „Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!” 20Într-o
2:20
1 Tim. 3:15
casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele
2:20
Rom. 9:21
sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele, pentru o întrebuinţare de ocară. 21Deci
2:21
Is. 52:11
, dacă cineva se curăţește de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic
2:21
Cap. 3:17.
pentru orice lucrare bună. 22Fugi de poftele tinereţii și urmărește
2:22
1 Tim. 6:11
neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă
2:22
Fapte 9:141 Cor. 1:2
pe Domnul dintr-o
2:22
1 Tim. 1:5
4:12
inimă curată. 23Ferește-te de întrebările
2:23
1 Tim. 1:4
4:7
6:4Tit 3:9
nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. 24Și robul
2:24
Tit 3:2
Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi
2:24
1 Tim. 3:2,3Tit 1:9
, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, 25să îndrepte cu
2:25
Gal. 6:11 Tim. 6:111 Pet. 3:15
blândeţe pe potrivnici, în nădejdea
2:25
Fapte 8:22
că Dumnezeu le va da pocăinţa ca să ajungă
2:25
1 Tim. 2:4Tit 1:1
la cunoștinţa adevărului; 26și, venindu-și în fire, să se desprindă din
2:26
1 Tim. 3:7
cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia.

3

31Să știi că în

3:1
1 Tim. 4:12 Pet. 3:31 Ioan 2:18Iuda 18
zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine
3:2
Filip. 2:21
, iubitori de bani
3:2
2 Pet. 2:3
, lăudăroși
3:2
Iuda 16
, trufași
3:2
1 Tim. 6:4
, hulitori
3:2
1 Tim. 1:202 Pet. 2:12Iuda 10
, neascultători de părinţi
3:2
Rom. 1:30
, nemulţumitori, fără evlavie, 3fără
3:3
Rom. 1:31
dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori
3:3
Rom. 1:31
, neînfrânaţi
3:3
2 Pet. 3:3
, neîmblânziţi, neiubitori de bine, 4vânzători
3:4
2 Pet. 2:10
, obraznici, îngâmfaţi, iubitori
3:4
Filip. 3:192 Pet. 2:13Iuda 4,19
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea
3:5
1 Tim. 5:8Tit 1:16
. Depărtează-te de oamenii aceștia
3:5
2 Tes. 3:61 Tim. 6:5
. 6Sunt
3:6
Mat. 23:14Tit 1:11
printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, 7care învaţă întotdeauna și nu pot ajunge
3:7
1 Tim. 2:4
niciodată la deplina cunoștinţă a adevărului. 8După cum
3:8
Exod 7:11
Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii
3:8
1 Tim. 6:5
aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte și osândiţi
3:8
Rom. 1:282 Cor. 13:5Tit 1:16
în ceea ce privește credinţa. 9Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum
3:9
Exod 7:12
8:18
9:11
a fost arătată și a celor doi oameni. 10Tu însă
3:10
Filip. 2:221 Tim. 4:6
ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11prigonirile și suferinţele care au venit peste mine în
3:11
Fapte 13:45,50
Antiohia, în
3:11
Fapte 14:2,5
Iconia și în
3:11
Fapte 14:19
Listra. Știi ce prigoniri am răbdat, și totuși Domnul m-a izbăvit din
3:11
Ps. 34:192 Cor. 1:10
toate. 12De altfel, toţi
3:12
Ps. 34:19Mat. 16:24Ioan 17:14Fapte 14:221 Cor. 15:191 Tes. 3:3
cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. 13Dar
3:13
2 Tes. 2:111 Tim. 4:1
oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii și se vor amăgi și pe ei înșiși. 14Tu
3:14
Cap. 1:13;
să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat și de care ești deplin încredinţat, căci știi de la cine le-ai învăţat: 15din pruncie cunoști Sfintele
3:15
Ioan 5:39
Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus. 16Toată
3:16
2 Pet. 1:20,21
Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos
3:16
Rom. 15:4
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17pentru ca
3:17
1 Tim. 6:11
omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic
3:17
Cap. 2:21.
pentru orice lucrare bună.

4

41Te rog fierbinte

4:1
1 Tim. 5:21
6:13
, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care
4:1
Fapte 10:42
are să judece viii și morţii, și pentru arătarea și Împărăţia Sa: 2propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră
4:2
1 Tim. 5:20Tit 1:13
2:15
, ceartă, îndeamnă
4:2
1 Tim. 4:13
cu toată blândeţea și învăţătura. 3Căci
4:3
Cap. 3:1.
va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura
4:3
1 Tim. 1:10
sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învăţători după
4:3
Cap. 3:6.
poftele lor. 4Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta
4:4
1 Tim. 1:4
4:7Tit 1:14
spre istorisiri închipuite. 5Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă
4:5
Cap. 1:8;
suferinţele, fă lucrul unui evanghelist
4:5
Fapte 21:8Efes. 4:11
și împlinește-ţi bine slujba. 6Căci eu
4:6
Filip. 2:17
sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării
4:6
Filip. 1:232 Pet. 1:14
mele este aproape. 7M-am luptat
4:7
1 Cor. 9:24,25Filip. 3:141 Tim. 6:12Evr. 12:1
lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 8De acum mă așteaptă cununa
4:8
1 Cor. 9:25Iac. 1:121 Pet. 5:4Apoc. 2:10
neprihănirii, pe care mi-o va da în
4:8
Cap. 1:12.
„ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. 9Caută de vino curând la mine. 10Căci
4:10
Col. 4:14Filim. 24
Dima, din dragoste
4:10
1 Ioan 2:15
pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit, în Dalmaţia. 11Numai
4:11
Cap. 1:15.
Luca
4:11
Col. 4:14Filim. 24
este cu mine. Ia pe Marcu
4:11
Fapte 12:25
15:37Col. 4:10
și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. 12Pe Tihic
4:12
Fapte 20:4Efes. 6:21Col. 4:7Tit 3:12
l-am trimis la Efes. 13Când vei veni, adu-mi mantaua, pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărţile, mai ales pe cele de piele. 14Alexandru
4:14
Fapte 19:331 Tim. 1:20
, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti
4:14
2 Sam. 3:39Ps. 28:4Apoc. 18:6
după faptele lui. 15Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. 16La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci
4:16
Cap. 1:15.
toţi m-au părăsit. Să
4:16
Fapte 7:60
nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! 17Însă
4:17
Mat. 10:19Fapte 23:11
27:23
Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca
4:17
Fapte 9:15
26:17,18Efes. 3:8
propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și s-o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din
4:17
Ps. 22:212 Pet. 2:9
gura leului. 18Domnul
4:18
Ps. 121:7
mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui
4:18
Rom. 11:36Gal. 1:5Evr. 13:21
cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. 19Spune sănătate Priscilei
4:19
Fapte 18:2Rom. 16:3
și lui Aquila și casei
4:19
Cap. 1:16.
lui Onisifor. 20Erast
4:20
Fapte 19:22Rom. 16:23
a rămas în Corint, iar pe Trofim
4:20
Fapte 20:4
21:29
l-am lăsat bolnav în Milet. 21Caută
4:21
Vers. 9.
de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toţi fraţii îţi trimit sănătate. 22Domnul
4:22
Gal. 6:18Filim. 25
Isus Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.