Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Să știi că în

3:1
1 Tim. 4:12 Pet. 3:31 Ioan 2:18Iuda 18
zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine
3:2
Filip. 2:21
, iubitori de bani
3:2
2 Pet. 2:3
, lăudăroși
3:2
Iuda 16
, trufași
3:2
1 Tim. 6:4
, hulitori
3:2
1 Tim. 1:202 Pet. 2:12Iuda 10
, neascultători de părinţi
3:2
Rom. 1:30
, nemulţumitori, fără evlavie, 3fără
3:3
Rom. 1:31
dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori
3:3
Rom. 1:31
, neînfrânaţi
3:3
2 Pet. 3:3
, neîmblânziţi, neiubitori de bine, 4vânzători
3:4
2 Pet. 2:10
, obraznici, îngâmfaţi, iubitori
3:4
Filip. 3:192 Pet. 2:13Iuda 4,19
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea
3:5
1 Tim. 5:8Tit 1:16
. Depărtează-te de oamenii aceștia
3:5
2 Tes. 3:61 Tim. 6:5
. 6Sunt
3:6
Mat. 23:14Tit 1:11
printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, 7care învaţă întotdeauna și nu pot ajunge
3:7
1 Tim. 2:4
niciodată la deplina cunoștinţă a adevărului. 8După cum
3:8
Exod 7:11
Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii
3:8
1 Tim. 6:5
aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte și osândiţi
3:8
Rom. 1:282 Cor. 13:5Tit 1:16
în ceea ce privește credinţa. 9Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum
3:9
Exod 7:12
8:18
9:11
a fost arătată și a celor doi oameni. 10Tu însă
3:10
Filip. 2:221 Tim. 4:6
ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11prigonirile și suferinţele care au venit peste mine în
3:11
Fapte 13:45,50
Antiohia, în
3:11
Fapte 14:2,5
Iconia și în
3:11
Fapte 14:19
Listra. Știi ce prigoniri am răbdat, și totuși Domnul m-a izbăvit din
3:11
Ps. 34:192 Cor. 1:10
toate. 12De altfel, toţi
3:12
Ps. 34:19Mat. 16:24Ioan 17:14Fapte 14:221 Cor. 15:191 Tes. 3:3
cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. 13Dar
3:13
2 Tes. 2:111 Tim. 4:1
oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii și se vor amăgi și pe ei înșiși. 14Tu
3:14
Cap. 1:13;
să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat și de care ești deplin încredinţat, căci știi de la cine le-ai învăţat: 15din pruncie cunoști Sfintele
3:15
Ioan 5:39
Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus. 16Toată
3:16
2 Pet. 1:20,21
Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos
3:16
Rom. 15:4
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17pentru ca
3:17
1 Tim. 6:11
omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic
3:17
Cap. 2:21.
pentru orice lucrare bună.

4

41Te rog fierbinte

4:1
1 Tim. 5:21
6:13
, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care
4:1
Fapte 10:42
are să judece viii și morţii, și pentru arătarea și Împărăţia Sa: 2propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră
4:2
1 Tim. 5:20Tit 1:13
2:15
, ceartă, îndeamnă
4:2
1 Tim. 4:13
cu toată blândeţea și învăţătura. 3Căci
4:3
Cap. 3:1.
va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura
4:3
1 Tim. 1:10
sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învăţători după
4:3
Cap. 3:6.
poftele lor. 4Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta
4:4
1 Tim. 1:4
4:7Tit 1:14
spre istorisiri închipuite. 5Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă
4:5
Cap. 1:8;
suferinţele, fă lucrul unui evanghelist
4:5
Fapte 21:8Efes. 4:11
și împlinește-ţi bine slujba. 6Căci eu
4:6
Filip. 2:17
sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării
4:6
Filip. 1:232 Pet. 1:14
mele este aproape. 7M-am luptat
4:7
1 Cor. 9:24,25Filip. 3:141 Tim. 6:12Evr. 12:1
lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 8De acum mă așteaptă cununa
4:8
1 Cor. 9:25Iac. 1:121 Pet. 5:4Apoc. 2:10
neprihănirii, pe care mi-o va da în
4:8
Cap. 1:12.
„ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. 9Caută de vino curând la mine. 10Căci
4:10
Col. 4:14Filim. 24
Dima, din dragoste
4:10
1 Ioan 2:15
pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit, în Dalmaţia. 11Numai
4:11
Cap. 1:15.
Luca
4:11
Col. 4:14Filim. 24
este cu mine. Ia pe Marcu
4:11
Fapte 12:25
15:37Col. 4:10
și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. 12Pe Tihic
4:12
Fapte 20:4Efes. 6:21Col. 4:7Tit 3:12
l-am trimis la Efes. 13Când vei veni, adu-mi mantaua, pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărţile, mai ales pe cele de piele. 14Alexandru
4:14
Fapte 19:331 Tim. 1:20
, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti
4:14
2 Sam. 3:39Ps. 28:4Apoc. 18:6
după faptele lui. 15Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. 16La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci
4:16
Cap. 1:15.
toţi m-au părăsit. Să
4:16
Fapte 7:60
nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! 17Însă
4:17
Mat. 10:19Fapte 23:11
27:23
Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca
4:17
Fapte 9:15
26:17,18Efes. 3:8
propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și s-o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din
4:17
Ps. 22:212 Pet. 2:9
gura leului. 18Domnul
4:18
Ps. 121:7
mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui
4:18
Rom. 11:36Gal. 1:5Evr. 13:21
cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. 19Spune sănătate Priscilei
4:19
Fapte 18:2Rom. 16:3
și lui Aquila și casei
4:19
Cap. 1:16.
lui Onisifor. 20Erast
4:20
Fapte 19:22Rom. 16:23
a rămas în Corint, iar pe Trofim
4:20
Fapte 20:4
21:29
l-am lăsat bolnav în Milet. 21Caută
4:21
Vers. 9.
de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toţi fraţii îţi trimit sănătate. 22Domnul
4:22
Gal. 6:18Filim. 25
Isus Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! Amin.