Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Înălţarea lui Isus

11Teofile

1:1
Luca 1:3
, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să înveţe pe oameni, 2de la început până
1:2
Marcu 16:19Luca 9:51
24:511 Tim. 3:16
în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse
1:2
Mat. 28:19Marcu 16:15Ioan 20:21
poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 3După patima Lui, li S-a înfăţișat viu
1:3
Marcu 16:14Luca 24:36Ioan 20:19,26
21:1,141 Cor. 15:5
, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. 4Pe
1:4
Luca 24:43,49
când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care
1:4
Luca 24:49Ioan 14:16,26,27
15:26
16:7
, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. 5Căci
1:5
Mat. 3:1119:4
Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi
1:5
Ioel 3:18
fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” 6Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne
1:6
Mat. 24:3
, în vremea aceasta ai de gând să așezi
1:6
Is. 1:26Dan. 7:27Amos 9:11
din nou Împărăţia lui Israel?” 7El le-a răspuns: „Nu
1:7
Mat. 24:36Marcu 13:321 Tes. 5:1
este treaba voastră să știţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 8Ci
1:8
Cap. 2:1,4.

voi veţi primi o putere, când Se va coborî
1:8
Luca 24:49
Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veţi
1:8
Luca 24:48Ioan 15:27
fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” 9După
1:9
Luca 24:51Ioan 6:62
ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat
1:9
Vers. 2.

la cer, și un nor L-a ascuns din ochii lor. 10Și cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în
1:10
Mat. 28:3Marcu 16:5Luca 24:4Ioan 20:12
alb 11și au zis: „Bărbaţi galileeni
1:11
Cap. 2:7;
13:31
, de ce staţi și vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va
1:11
Dan. 7:13Mat. 24:30Marcu 13:26Luca 21:27Ioan 14:31 Tes. 1:10
4:162 Tes. 1:10Apoc. 1:7
veni în același fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Întoarcerea apostolilor

12Atunci

1:12
Luca 24:52
, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. 13Când au ajuns acasă, s-au suit în
1:13
Cap. 9:37,39;
20:8
odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru
1:13
Mat. 10:2-4
, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon
1:13
Luca 6:15
Zelotul și Iuda
1:13
Iuda 1
, fiul lui Iacov. 14Toţi aceștia
1:14
Cap. 2:1,46.

stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile
1:14
Luca 23:49,55
24:10
și cu Maria, mama lui Isus, și cu fraţii
1:14
Mat. 13:55
Lui.

Alegerea lui Matia

15În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor – numărul

1:15
Apoc. 3:4
celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci – și a zis: 16„Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura
1:16
Ps. 41:9Ioan 13:18
spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care
1:16
Luca 22:47Ioan 18:3
a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. 17El
1:17
Mat. 10:4Luca 6:16
era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe
1:17
Vers. 25. Cap. 12:25;
20:24
21:19
. 18Omul
1:18
Mat. 27:5,7,8
acesta a dobândit un ogor cu plata
1:18
Mat. 26:152 Pet. 2:15
nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. 19Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toţi locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor: „Acheldama”, adică: „Ogorul sângelui”. 20În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: ‘Locuinţa lui să rămână
1:20
Ps. 69:25
pustie și nimeni să nu locuiască în ea!’ și ‘Slujba
1:20
Ps. 109:8
lui s-o ia altul!’ 21Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, 22cu începere
1:22
Marcu 1:1
de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat
1:22
Vers. 9.

El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept
1:22
Ioan 15:27
martor al învierii Lui.” 23Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba
1:23
Cap. 15:22.

, zis și Iust, și pe Matia. 24Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu, care
1:24
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9
29:17Ier. 11:20
17:10Apoc. 2:23
cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales, 25ca
1:25
Vers. 17.

să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui.” 26Au tras la sorţi, și sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.