Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Sutașul Corneliu

101În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită „Italiana”. 2Omul acesta era cucernic

10:2
Vers. 22. Cap. 8:2;
22:12
și temător
10:2
Vers. 35.

de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. 3Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut
10:3
Vers. 30. Cap. 11:13.

lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: „Cornelie!” 4Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: „Ce este, Doamne?” Și îngerul i-a zis: „Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, și El Și-a adus aminte de ele. 5Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. 6El găzduiește la un om numit Simon
10:6
Cap. 9:43.

Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela
10:6
Cap. 11:14.

îţi va spune ce trebuie să faci.” 7Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic, din aceia care-i slujeau în tot timpul, 8și, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope.

Corneliu întors la Dumnezeu

9A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit

10:9
Cap. 11:5.

să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. 10L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. 11A
10:11
Cap. 7:56.
Apoc. 19:11
văzut cerul deschis și un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. 12În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului. 13Și un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie și mănâncă.” 14„Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci
10:14
Lev. 11:4
20:25Deut. 14:3,7Ezec. 4:14
niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.” 15Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: „Ce
10:15
Mat. 15:11Rom. 14:14,17,201 Cor. 10:251 Tim. 4:4Tit 1:15
a curăţit Dumnezeu, să nu numești spurcat.” 16Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, și îndată după aceea, vasul a fost ridicat iarăși la cer. 17Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înţelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă 18și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. 19Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul
10:19
Cap. 11:12.

i-a zis: „Iată că te caută trei oameni; 20scoală-te
10:20
Cap. 15:7.

, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci Eu i-am trimis.” 21Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora: „Eu sunt acela pe care-l căutaţi. Ce pricină vă aduce?” 22Ei au răspuns: „Sutașul Corneliu
10:22
Vers. 1,2.

, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine
10:22
Cap. 22:12.

de tot neamul iudeilor, a fost înștiinţat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care i le vei spune.” 23Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. 24A doua zi, s-a sculat și a plecat cu ei. L-au
10:24
Vers. 45. Cap. 11:12.

însoţit și câţiva fraţi din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape, pe care-i chemase. 25Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. 26Dar Petru l-a ridicat și a zis: „Scoală-te
10:26
Cap. 14:14,15.
Apoc. 19:10
22:9
, și eu sunt om!” 27Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunaţi pe mulţi. 28„Știţi”, le-a zis el, „că
10:28
Ioan 4:9
18:28Gal. 2:12,14
nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu
10:28
Cap. 15:8,9.
Efes. 3:6
mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. 29De aceea am venit fără cârtire când m-aţi chemat. Vă întreb dar: Cu ce gând aţi trimis după mine?” 30Corneliu a răspuns: „Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a stat înaintea mea un
10:30
Cap. 1:10.

om cu
10:30
Mat. 28:3Marcu 16:5Luca 24:4
o haină strălucitoare 31și a zis: ‘Cornelie, rugăciunea
10:31
Dan. 10:12
ta a fost ascultată și
10:31
Evr. 6:10
Dumnezeu Și-a adus aminte de milosteniile tale. 32Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru; el găzduiește în casa lui Simon Tăbăcarul, lângă mare. Când va veni el, îţi va vorbi.’ 33Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul să ne spui.” 34Atunci, Petru a început să vorbească și a zis: „În
10:34
Deut. 10:172 Cron. 19:7Iov 34:19Rom. 2:11Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35ci că, în
10:35
Cap. 15:9.
Rom. 2:13,27
3:22,29
10:12,131 Cor. 12:13Gal. 3:28Efes. 2:13,18
3:6
orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. 36El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit
10:36
Is. 57:19Efes. 2:14,16,17Col. 1:20
Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este
10:36
Mat. 28:18Rom. 10:121 Cor. 15:27Efes. 1:20,221 Pet. 3:22Apoc. 17:14
19:16
Domnul tuturor. 37Știţi vorba făcută prin toată Iudeea, începând
10:37
Luca 4:14
din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan; 38cum Dumnezeu
10:38
Luca 4:184:27Evr. 1:9
a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul, căci
10:38
Ioan 3:2
Dumnezeu era cu El. 39Noi
10:39
Cap. 2:20.

suntem martori a tot ce a făcut El în ţara iudeilor și în Ierusalim. Ei L-au
10:39
Cap. 5:30.

omorât, atârnându-L pe lemn. 40Dar Dumnezeu L-a înviat
10:40
Cap. 2:24.

a treia zi și a îngăduit să Se arate, 41nu
10:41
Ioan 14:17,22
la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care
10:41
Luca 24:30,43Ioan 21:13
am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morţi. 42Isus ne-a
10:42
Mat. 28:19,20
poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că
10:42
Ioan 5:22,27
El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii
10:42
Rom. 14:9,102 Tim. 4:11 Pet. 4:5
și al celor morţi. 43Toţi prorocii mărturisesc despre El
10:43
Is. 53:11Ier. 31:34Dan. 9:24Mica 7:18Zah. 13:1Mal. 4:2
că oricine
10:43
Cap. 15:9;
26:18Rom. 10:11Gal. 3:22
crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” 44Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a
10:44
Cap. 4:31;
8:15-17
11:15
coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. 45Toţi credincioșii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiţi
10:45
Vers. 23.

când au văzut că
10:45
Cap. 11:18.
Gal. 3:14
darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. 46Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: 47„Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceștia, care au primit Duhul Sfânt ca
10:47
Cap. 11:17;
15:8,9Rom. 10:12
și noi?” 48Și a
10:48
1 Cron. 1:17
poruncit să fie botezaţi în
10:48
Cap. 2:38;
8:16
Numele Domnului Isus Hristos. Atunci, l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.