Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Petru își îndreptăţește purtarea

111Apostolii și fraţii care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu. 2Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl

11:2
Cap. 10:45.
Gal. 2:12
mustrau cei tăiaţi împrejur 3și ziceau: „Ai
11:3
Cap. 10:28.

intrat în casă la niște oameni netăiaţi împrejur și
11:3
Gal. 2:12
ai mâncat cu ei.” 4Petru a început să le spună pe
11:4
Luca 1:3
rând cele întâmplate. El a zis: 5„Eram
11:5
Cap. 10:9.

în cetatea Iope și, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie: un vas, ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora din cer și a venit până la mine. 6Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele și păsările cerului. 7Și am auzit un glas, care mi-a zis: ‘Petre, scoală-te, taie și mănâncă.’ 8Dar eu am răspuns: ‘Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea.’ 9Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ‘Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numești spurcat.’ 10Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. 11Și iată că, îndată, trei oameni trimiși din Cezareea la mine au stat la poarta casei în care eram. 12Duhul
11:12
Ioan 16:1315:7
mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești
11:12
Cap. 10:23.

șase fraţi m-au însoţit și ei și am intrat în casa omului. 13El
11:13
Cap. 10:30.

ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i: ‘Trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, 14care-ţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, tu și toată casa ta.’ 15Și, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca
11:15
Cap. 2:4.

și peste noi la început. 16Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: ‘Ioan
11:16
Mat. 3:11Ioan 1:26,3319:4
a botezat cu apă, dar voi
11:16
Is. 44:3Ioel 2:28
3:18
veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.’ 17Deci
11:17
Cap. 15:8,9.

, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine
11:17
Cap. 10:47.

eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?” 18După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: „Dumnezeu a dat deci
11:18
Rom. 10:12,13
15:9,16
și neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.”

Barnaba și Saul la Antiohia

19Cei ce

11:19
Cap. 8:1.

se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau Cuvântul numai iudeilor. 20Totuși printre ei au fost câţiva oameni din Cipru și din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor
11:20
Cap. 6:1;
9:29
și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. 21Mâna
11:21
Luca 1:66
Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au
11:21
Cap. 9:35.

întors la Domnul. 22Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, și au trimis pe Barnaba
11:22
Cap. 9:27.

până la Antiohia. 23Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat
11:23
Cap. 13:43;
14:22
pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul. 24Căci Barnaba era un om de bine, plin
11:24
Cap. 6:5.

de Duhul Sfânt și de credinţă. Și
11:24
Vers. 21. Cap. 5:14.

destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. 25Barnaba s-a dus apoi la Tars
11:25
Cap. 9:30.

, ca să caute pe Saul 26și, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii și au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia.

O foamete prorocită de Agab

27În vremea aceea, s-au coborât niște proroci

11:27
Cap. 2:17;
13:1
15:32
21:91 Cor. 12:28Efes. 4:11
din Ierusalim la Antiohia. 28Unul din ei, numit Agab
11:28
Cap. 21:10.

, s-a sculat și a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. 29Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor
11:29
Rom. 15:261 Cor. 16:12 Cor. 9:1
fraţilor care locuiau în Iudeea, 30ceea ce
11:30
Cap. 12:25.

au și făcut, și au trimis acest ajutor la prezbiteri11:30 Sau: bătrâni. prin mâna lui Barnaba și a lui Saul.