Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Barnaba și Saul. Elima

131În

13:1
Cap. 11:27;
14:26
15:35
Biserica din Antiohia erau niște proroci și învăţători: Barnaba
13:1
Cap. 11:22-26.

, Simon, numit Niger, Luciu
13:1
Rom. 16:21
din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. 2Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte
13:2
Num. 8:1422:21Rom. 1:1Gal. 1:15
2:9
pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la
13:2
Mat. 9:38Rom. 10:15Efes. 3:7,81 Tim. 2:72 Tim. 1:11Evr. 5:4
care i-am chemat.” 3Atunci, după ce au postit
13:3
Cap. 6:6.

și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. 4Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru
13:4
Cap. 4:36.

. 5Ajunși la Salamina, au vestit
13:5
Vers. 46.

Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan
13:5
Cap. 12:25;
15:37
. 6După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un
13:6
Cap. 8:9.

vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar-Isus, 7care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înţelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorinţa să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 8Dar Elima
13:8
Exod 7:112 Tim. 3:8
, vrăjitorul – căci așa se tâlcuiește numele lui –, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credinţă. 9Atunci, Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin
13:9
Cap. 4:8.

de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el 10și a zis: „Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul
13:10
Mat. 13:38Ioan 8:441 Ioan 3:8
dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? 11Acum, iată că mâna
13:11
Exod 9:31 Sam. 5:6
Domnului este împotriva ta: vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceaţă și întuneric și căuta bâjbâind niște oameni care să-l ducă de mână. 12Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învăţătura Domnului.

Pavel în Perga și în Antiohia Pisidiei

13Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan

13:13
Cap. 15:38.

s-a despărţit de ei și s-a întors la Ierusalim. 14Din Perga, și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat
13:14
Cap. 16:13;
17:2
18:4
în sinagogă și au șezut jos. 15După citirea
13:15
Luca 4:16
Legii și a Prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: „Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt
13:15
Evr. 13:22
de îndemn pentru norod, vorbiţi.” 16Pavel s-a sculat, a făcut
13:16
Cap. 12:17.

semn cu mâna și a zis: „Bărbaţi israeliţi și voi care
13:16
Vers. 26,42,43. Cap. 10:35.

vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi! 17Dumnezeul acestui popor Israel a
13:17
Deut. 7:6,7
ales pe părinţii noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta
13:17
Exod 1:1Ps. 105:23,24
, în timpul șederii lui în ţara Egiptului, și
13:17
Exod 6:6
13:14,16
l-a scos din Egipt cu braţul Său cel puternic. 18Timp
13:18
Exod 16:35Num. 14:33,34Ps. 95:9,10
de aproape patruzeci de ani, le-a suferit purtarea în pustie. 19Și, după ce a nimicit
13:19
Deut. 7:1
șapte popoare în Ţara Canaanului, le-a
13:19
Ios. 14:1,2Ps. 78:55
dat de moștenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani. 20După aceste lucruri le-a
13:20
Iuda 2,16
dat judecători, până
13:20
1 Sam. 3:20
la prorocul Samuel. 21Ei au cerut atunci
13:21
1 Sam. 8:5
10:1
un împărat. Și, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminţia lui Beniamin, 22apoi l-a înlăturat
13:22
1 Sam. 15:23,26,28
16:1Osea 13:11
și le-a
13:22
1 Sam. 16:132 Sam. 2:4
5:3
ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: ‘Am
13:22
Ps. 89:20
găsit pe David, fiul lui Iese, om
13:22
1 Sam. 13:14
după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.’ 23Din
13:23
Is. 11:1Luca 1:32,69Rom. 1:3
sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa
13:23
2 Sam. 7:12Ps. 132:11
Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor
13:23
Mat. 1:21Rom. 11:26
, care este Isus. 24Înainte
13:24
Mat. 3:1Luca 3:3
de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel. 25Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: ‘Cine
13:25
Mat. 3:11Marcu 1:7Luca 3:16Ioan 1:20,27
credeţi că sunt eu? Nu sunt Acela, ci iată că după mine vine Unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor.’ 26Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, și cei ce vă temeţi de Dumnezeu, vouă
13:26
Mat. 10:6Luca 24:47
v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri. 27Căci locuitorii din Ierusalim și mai-marii lor n-au cunoscut
13:27
Luca 23:341 Cor. 2:8
pe Isus și, prin faptul că L-au osândit, au împlinit
13:27
Vers. 14,15. Cap. 15:21.

cuvintele prorocilor, care
13:27
Luca 24:20,44
se citesc în fiecare Sabat. 28Măcar că
13:28
Mat. 27:22Marcu 15:13,14Luca 23:21,22Ioan 19:6,15
n-au găsit în El nicio vină de moarte, totuși
13:28
Cap. 3:13,14.

ei au cerut lui Pilat să-L omoare. 29Și
13:29
Luca 18:31
24:44Ioan 19:28,30,36,37
, după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos
13:29
Mat. 27:59Marcu 15:46Luca 23:53Ioan 19:38
de pe lemn și L-au pus într-un mormânt. 30Dar
13:30
Mat. 28:65:30
Dumnezeu L-a înviat din morţi. 31El
13:31
Mat. 28:161 Cor. 15:5-7
S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din
13:31
Cap. 1:11.

Galileea la Ierusalim și care
13:31
Cap. 1:8;
2:32
3:15
5:32
, acum, sunt martorii Lui înaintea norodului. 32Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa
13:32
Gen. 3:15
12:3
22:18Rom. 4:13Gal. 3:16
făcută părinţilor noștri, 33Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: ‘Tu
13:33
Ps. 2:7Evr. 1:5
5:5
ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut.’ 34Că L-a înviat din morţi, așa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: ‘Vă voi
13:34
Is. 55:3
împlini cu toată credincioșia făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David.’ 35De aceea mai zice și în alt psalm: ‘Nu
13:35
Ps. 16:10
vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.’ 36Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit
13:36
1 Împ. 2:10
, a fost îngropat lângă părinţii săi și a văzut putrezirea. 37Dar Acela pe care L-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. 38Să știţi dar, fraţilor, că în El
13:38
Ier. 31:34Dan. 9:24Luca 24:471 Ioan 2:12
vi se vestește iertarea păcatelor, 39și oricine crede este iertat prin El
13:39
Is. 53:11Rom. 3:28
8:3Evr. 7:19
de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. 40Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci
13:40
Is. 29:14Hab. 1:5
: 41‘Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă și pieriţi, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care n-o veţi crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva.’”

Prigonirile iudeilor

42Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în Sabatul viitor despre aceleași lucruri. 43Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulţi din iudei și din prozeliţii evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și-i

13:43
Cap. 11:23;
14:22
îndemnau să stăruiască în harul
13:43
Tit 2:11Evr. 12:151 Pet. 5:12
lui Dumnezeu. 44În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 45Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse
13:45
Cap. 18:6.
1 Pet. 4:4Iuda 10
de Pavel și-l batjocoreau. 46Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia
13:46
Mat. 10:6Rom. 1:16
vestit mai întâi vouă, dar
13:46
Exod 32:10Deut. 32:21Is. 55:5Mat. 21:43Rom. 10:19
, fiindcă voi nu-l primiţi și singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veșnică, iată că ne întoarcem
13:46
Cap. 18:6;
28:28
spre neamuri. 47Căci așa ne-a poruncit Domnul: ‘Te-am
13:47
Is. 42:6
49:6Luca 2:32
pus ca să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.’” 48Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. Și
13:48
Cap. 2:47.

toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veșnică au crezut. 49Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara. 50Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetăţii, au stârnit
13:50
2 Tim. 3:11
o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. 51Pavel
13:51
Mat. 10:14Marcu 6:11Luca 9:5
și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, 52în timp ce ucenicii erau plini
13:52
Mat. 5:12Ioan 16:22
de bucurie și de Duhul Sfânt.