Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Pavel în Iconia

141În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulţime de iudei și de greci au crezut. 2Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraţilor. 3Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care

14:3
Marcu 16:20Evr. 2:4
adeverea Cuvântul privitor la harul Său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. 4Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii
14:4
Cap. 13:3.

. 5Neamurile și iudeii, în învoire cu mai-marii lor, s-au pus în mișcare, ca să-i
14:5
2 Tim. 3:11
batjocorească și să-i ucidă cu pietre. 6Pavel și Barnaba au înţeles lucrul acesta și au fugit
14:6
Mat. 10:23
în cetăţile Licaoniei: Listra și Derbe, și în ţinutul de primprejur. 7Și au propovăduit Evanghelia acolo.

Vindecarea unui olog

8În

14:8
Cap. 3:2.

Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. 9El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, și fiindcă a văzut
14:9
Mat. 8:10
9:28,29
că are credinţă ca să fie tămăduit, 10a zis cu glas tare: „Scoală-te
14:10
Is. 35:6
drept în picioare.” Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. 11La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: „Zeii
14:11
Cap. 8:10;
28:6
s-au coborât la noi în chip omenesc.” 12Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mânuia cuvântul. 13Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri și cununi înaintea porţilor și voia
14:13
Dan. 2:46
să le aducă jertfă, împreună cu noroadele. 14Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au
14:14
Mat. 26:65
rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: 15„Oamenilor, de
14:15
Cap. 10:26.

ce faceţi lucrul acesta? Și noi suntem
14:15
Iac. 5:17Apoc. 19:10
oameni de aceeași fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri
14:15
1 Sam. 12:211 Împ. 16:13Ier. 14:22Amos 2:41 Cor. 8:4
deșarte
14:15
1 Tes. 1:9
la Dumnezeul cel viu, care
14:15
Gen. 1:1Ps. 33:6
146:6Apoc. 14:7
a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. 16El
14:16
Ps. 81:121 Pet. 4:3
, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, 17măcar că
14:17
Cap. 17:27.
Rom. 1:20
, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis
14:17
Lev. 26:4Deut. 11:14
28:12Iov 5:10Ps. 65:10
68:9
147:8Ier. 14:22Mat. 5:45
ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie.” 18Abia au putut să împiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă.

Pavel în Derbe și Antiohia

19Atunci, au venit pe neașteptate din

14:19
Cap. 13:45.

Antiohia și Iconia niște iudei, care au aţâţat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat
14:19
2 Cor. 11:252 Tim. 3:11
pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. 20Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe. 21După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și
14:21
Mat. 28:19
au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, 22întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna
14:22
Cap. 11:23;
13:43
să stăruiască în credinţă și spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie
14:22
Mat. 10:38
16:24Luca 22:28,29Rom. 8:172 Tim. 2:11,12
3:12
să intrăm prin multe necazuri. 23Au
14:23
Tit 1:5
rânduit prezbiteri în fiecare Biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră. 24Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, 25au vestit Cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. 26De
14:26
Cap. 13:1,3.

acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi
14:26
Cap. 15:40.

în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. 27După venirea lor, au adunat Biserica și au
14:27
Cap. 15:4,12;
21:19
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese
14:27
1 Cor. 16:92 Cor. 2:12Col. 4:3Apoc. 3:8
neamurilor ușa credinţei. 28Și au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.