Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Adunarea Bisericii din Ierusalim

151Câţiva

15:1
Gal. 2:12
oameni veniţi din Iudeea învăţau pe fraţi și ziceau: „Dacă
15:1
Ioan 7:22Gal. 5:2Filip. 3:2Col. 2:8,11,16
nu sunteţi tăiaţi împrejur după
15:1
Gen. 17:10Lev. 12:3
obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.” 2Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite, și fraţii au hotărât ca Pavel și Barnaba și câţiva dintre ei să
15:2
Gal. 2:1
se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri. 3După ce au fost petrecuţi
15:3
Rom. 15:241 Cor. 16:6,11
de Biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind
15:3
Cap. 14:27.

întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. 4Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică, de apostoli și de prezbiteri și au
15:4
Vers. 12. Cap. 14:27;
21:19
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 5Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că
15:5
Vers. 1.

neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească Legea lui Moise. 6Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut. 7După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis:

„Fraţilor

15:7
Cap. 10:20;
11:12
, știţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. 8Și Dumnezeu, care cunoaște
15:8
1 Cron. 28:9
inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat
15:8
Cap. 10:44.

Duhul Sfânt ca și nouă. 9N-a făcut nicio
15:9
Rom. 10:11
deosebire între noi și ei, întrucât le-a curăţit
15:9
Cap. 10:15,28,43.
1 Cor. 1:21 Pet. 1:22
inimile prin credinţă. 10Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu și
15:10
Mat. 23:4Gal. 5:1
puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noștri, nici noi nu l-am putut purta? 11Ci credem
15:11
Rom. 3:24Efes. 2:8Tit 2:11
3:4,5
că noi, ca și ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” 12Toată adunarea a tăcut
15:12
Cap. 14:27.

și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor.

Hotărârea Bisericii

13Când au încetat ei de vorbit, Iacov a

15:13
Cap. 12:17.

luat cuvântul și a zis:

„Fraţilor, ascultaţi-mă! 14Simon

15:14
Vers. 7.

a spus cum mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. 15Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 16‘După
15:16
Amos 9:11,12
aceea, Mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și-l voi înălţa din nou, 17pentru ca rămășiţa de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat Numele Meu’, 18zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia Îi sunt cunoscute din veșnicie. 19De aceea, eu
15:19
Vers. 28.

sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre neamuri care se
15:19
1 Tes. 1:9
întorc la Dumnezeu, 20ci să li se scrie doar să se ferească de
15:20
Gen. 35:2Exod 20:3,23Ezec. 20:301 Cor. 8:1
10:20,28Apoc. 2:14,20
pângăririle idolilor, de
15:20
1 Cor. 6:9,18Gal. 5:19Efes. 5:3Col. 3:51 Tes. 4:31 Pet. 4:3
curvie, de dobitoace sugrumate și
15:20
Gen. 9:4Lev. 3:17Deut. 12:16,23
de sânge. 21Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit
15:21
Cap. 13:15,27.

în sinagogi în toate zilele de Sabat.” 22Atunci, apostolii și prezbiterii15:22 Sau: bătrânii. și întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba
15:22
Cap. 1:23.

, și pe Sila, oameni cu vază între fraţi. 23Și au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiteriiși fraţii: către fraţii dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune! 24Fiindcă am auzit că unii
15:24
Vers. 1.
Gal. 2:4
5:12Tit 1:10,11
, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur și să păziţi Legea, 25noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu preaiubiţii noștri Barnaba și Pavel, 26oamenii
15:26
Cap. 13:50;
14:191 Cor. 15:302 Cor. 11:13,26
aceștia care și-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 27Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune, prin viu grai, aceleași lucruri. 28Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29adică să
15:29
Vers. 20. Cap. 21:25.
Apoc. 2:14,20
vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge
15:29
Lev. 17:14
, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoși.”

Hotărârea adusă în Antiohia

30Ei deci și-au luat rămas-bun de la Biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate. 31După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. 32Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au

15:32
Cap. 14:22;
18:23
îndemnat pe fraţi și i-au întărit cu multe cuvinte. 33După câtăva vreme, fraţii i-au
15:33
1 Cor. 16:11Evr. 11:31
lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși. 34Totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo. 35Pavel
15:35
Cap. 13:1.

și Barnaba au rămas în Antiohia și învăţau pe norod și propovăduiau, cu mulţi alţii, Cuvântul Domnului.

Pavel cercetează Bisericile

36După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem și să mergem pe la fraţii din

15:36
Cap. 13:4,13,14,51;
14:1,6,24,25
toate cetăţile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.” 37Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan
15:37
Cap. 12:12,25;
13:5Col. 4:102 Tim. 4:11Filim. 24
, numit Marcu, 38dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi
15:38
Cap. 13:13.

părăsise din Pamfilia și nu-i însoţise în lucrarea lor. 39Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. 40Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredinţat
15:40
Cap. 14:26.

de fraţi în grija harului Domnului. 41El a străbătut Siria și Cilicia, întărind
15:41
Cap. 16:5.

Bisericile.