Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Pavel în Iconia

141În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulţime de iudei și de greci au crezut. 2Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraţilor. 3Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care

14:3
Marcu 16:20Evr. 2:4
adeverea Cuvântul privitor la harul Său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. 4Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii
14:4
Cap. 13:3.
. 5Neamurile și iudeii, în învoire cu mai-marii lor, s-au pus în mișcare, ca să-i
14:5
2 Tim. 3:11
batjocorească și să-i ucidă cu pietre. 6Pavel și Barnaba au înţeles lucrul acesta și au fugit
14:6
Mat. 10:23
în cetăţile Licaoniei: Listra și Derbe, și în ţinutul de primprejur. 7Și au propovăduit Evanghelia acolo.

Vindecarea unui olog

8În

14:8
Cap. 3:2.
Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. 9El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, și fiindcă a văzut
14:9
Mat. 8:10
9:28,29
că are credinţă ca să fie tămăduit, 10a zis cu glas tare: „Scoală-te
14:10
Is. 35:6
drept în picioare.” Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. 11La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: „Zeii
14:11
Cap. 8:10;
s-au coborât la noi în chip omenesc.” 12Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mânuia cuvântul. 13Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri și cununi înaintea porţilor și voia
14:13
Dan. 2:46
să le aducă jertfă, împreună cu noroadele. 14Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au
14:14
Mat. 26:65
rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: 15„Oamenilor, de
14:15
Cap. 10:26.
ce faceţi lucrul acesta? Și noi suntem
14:15
Iac. 5:17Apoc. 19:10
oameni de aceeași fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri
14:15
1 Sam. 12:211 Împ. 16:13Ier. 14:22Amos 2:41 Cor. 8:4
deșarte
14:15
1 Tes. 1:9
la Dumnezeul cel viu, care
14:15
Gen. 1:1Ps. 33:6
146:6Apoc. 14:7
a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. 16El
14:16
Ps. 81:121 Pet. 4:3
, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, 17măcar că
14:17
Cap. 17:27.
, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis
14:17
Lev. 26:4Deut. 11:14
28:12Iov 5:10Ps. 65:10
68:9
147:8Ier. 14:22Mat. 5:45
ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie.” 18Abia au putut să împiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă.

Pavel în Derbe și Antiohia

19Atunci, au venit pe neașteptate din

14:19
Cap. 13:45.
Antiohia și Iconia niște iudei, care au aţâţat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat
14:19
2 Cor. 11:252 Tim. 3:11
pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. 20Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe. 21După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și
14:21
Mat. 28:19
au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, 22întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna
14:22
Cap. 11:23;
să stăruiască în credinţă și spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie
14:22
Mat. 10:38
16:24Luca 22:28,29Rom. 8:172 Tim. 2:11,12
3:12
să intrăm prin multe necazuri. 23Au
14:23
Tit 1:5
rânduit prezbiteri în fiecare Biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră. 24Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, 25au vestit Cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. 26De
14:26
Cap. 13:1,3.
acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi
14:26
Cap. 15:40.
în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. 27După venirea lor, au adunat Biserica și au
14:27
Cap. 15:4,12;
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese
14:27
1 Cor. 16:92 Cor. 2:12Col. 4:3Apoc. 3:8
neamurilor ușa credinţei. 28Și au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.

15

Adunarea Bisericii din Ierusalim

151Câţiva

15:1
Gal. 2:12
oameni veniţi din Iudeea învăţau pe fraţi și ziceau: „Dacă
15:1
Ioan 7:22Gal. 5:2Filip. 3:2Col. 2:8,11,16
nu sunteţi tăiaţi împrejur după
15:1
Gen. 17:10Lev. 12:3
obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.” 2Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite, și fraţii au hotărât ca Pavel și Barnaba și câţiva dintre ei să
15:2
Gal. 2:1
se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri. 3După ce au fost petrecuţi
15:3
Rom. 15:241 Cor. 16:6,11
de Biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind
15:3
Cap. 14:27.
întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. 4Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică, de apostoli și de prezbiteri și au
15:4
Vers. 12. Cap. 14:27;
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 5Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că
15:5
Vers. 1.
neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească Legea lui Moise. 6Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut. 7După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis:

„Fraţilor

15:7
Cap. 10:20;
, știţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. 8Și Dumnezeu, care cunoaște
15:8
1 Cron. 28:9
inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat
15:8
Cap. 10:44.
Duhul Sfânt ca și nouă. 9N-a făcut nicio
15:9
Rom. 10:11
deosebire între noi și ei, întrucât le-a curăţit
15:9
Cap. 10:15,28,43.
inimile prin credinţă. 10Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu și
15:10
Mat. 23:4Gal. 5:1
puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noștri, nici noi nu l-am putut purta? 11Ci credem
15:11
Rom. 3:24Efes. 2:8Tit 2:11
3:4,5
că noi, ca și ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” 12Toată adunarea a tăcut
15:12
Cap. 14:27.
și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor.

Hotărârea Bisericii

13Când au încetat ei de vorbit, Iacov a

15:13
Cap. 12:17.
luat cuvântul și a zis:

„Fraţilor, ascultaţi-mă! 14Simon

15:14
Vers. 7.
a spus cum mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. 15Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 16‘După
15:16
Amos 9:11,12
aceea, Mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și-l voi înălţa din nou, 17pentru ca rămășiţa de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat Numele Meu’, 18zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia Îi sunt cunoscute din veșnicie. 19De aceea, eu
15:19
Vers. 28.
sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre neamuri care se
15:19
1 Tes. 1:9
întorc la Dumnezeu, 20ci să li se scrie doar să se ferească de
15:20
Gen. 35:2Exod 20:3,23Ezec. 20:301 Cor. 8:1
10:20,28Apoc. 2:14,20
pângăririle idolilor, de
15:20
1 Cor. 6:9,18Gal. 5:19Efes. 5:3Col. 3:51 Tes. 4:31 Pet. 4:3
curvie, de dobitoace sugrumate și
15:20
Gen. 9:4Lev. 3:17Deut. 12:16,23
de sânge. 21Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit
15:21
Cap. 13:15,27.
în sinagogi în toate zilele de Sabat.” 22Atunci, apostolii și prezbiterii15:22 Sau: bătrânii. și întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba
15:22
Cap. 1:23.
, și pe Sila, oameni cu vază între fraţi. 23Și au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiteriiși fraţii: către fraţii dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune! 24Fiindcă am auzit că unii
15:24
Vers. 1.
, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur și să păziţi Legea, 25noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu preaiubiţii noștri Barnaba și Pavel, 26oamenii
15:26
Cap. 13:50;
aceștia care și-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 27Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune, prin viu grai, aceleași lucruri. 28Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29adică să
15:29
Vers. 20. Cap. 21:25.
vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge
15:29
Lev. 17:14
, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoși.”

Hotărârea adusă în Antiohia

30Ei deci și-au luat rămas-bun de la Biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate. 31După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. 32Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au

15:32
Cap. 14:22;
îndemnat pe fraţi și i-au întărit cu multe cuvinte. 33După câtăva vreme, fraţii i-au
15:33
1 Cor. 16:11Evr. 11:31
lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși. 34Totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo. 35Pavel
15:35
Cap. 13:1.
și Barnaba au rămas în Antiohia și învăţau pe norod și propovăduiau, cu mulţi alţii, Cuvântul Domnului.

Pavel cercetează Bisericile

36După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem și să mergem pe la fraţii din

15:36
Cap. 13:4,13,14,51;
toate cetăţile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.” 37Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan
15:37
Cap. 12:12,25;
, numit Marcu, 38dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi
15:38
Cap. 13:13.
părăsise din Pamfilia și nu-i însoţise în lucrarea lor. 39Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. 40Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredinţat
15:40
Cap. 14:26.
de fraţi în grija harului Domnului. 41El a străbătut Siria și Cilicia, întărind
15:41
Cap. 16:5.
Bisericile.

16

Timotei. Vedenia lui Pavel

161În urmă, Pavel s-a dus la Derbe

16:1
Cap. 14:6.
și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit
16:1
Cap. 19:22.
Timotei, fiul
16:1
2 Tim. 1:5
unei iudeice credincioase și al unui tată grec. 2Fraţii
16:2
Cap. 6:3.
din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. 3Pavel a vrut să-l ia cu el și, după ce l-a luat
16:3
1 Cor. 9:20Gal. 2:3
5:2
, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toţi știau că tatăl lui era grec. 4Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească hotărârile
16:4
Cap. 15:28,29.
apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. 5Bisericile
16:5
Cap. 15:41.
se întăreau în credinţă și sporeau la număr din zi în zi. 6Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei și Galatiei. 7Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. 8Au trecut atunci prin Misia și s-au
16:8
2 Cor. 2:122 Tim. 4:13
coborât la Troa. 9Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om
16:9
Cap. 10:30.
din
16:9
2 Cor. 2:13
Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia și ajută-ne!” 10După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.

Pavel la Filipi. Lidia

11După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. 12De acolo ne-am dus la Filipi

16:12
Filip. 1:1
, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. 13În ziua Sabatului, am ieșit pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă. 14Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a
16:14
Luca 24:45
deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. 15După ce a fost botezată, ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi și rămâneţi în casa mea.” Și ne-a
16:15
Gen. 19:3
33:11Jud. 19:21Luca 24:29Evr. 13:2
silit să intrăm.

O slujnică ghicitoare. Temnicerul din Filipi

16Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, care

16:16
1 Sam. 28:7
avea un duh de ghicire16:16 Grecește: un duh al lui Piton.. Prin ghicire, ea aducea mult câștig
16:16
Cap. 19:24.
stăpânilor ei. 17Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: „Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt și ei vă vestesc calea mântuirii.” 18Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit
16:18
Marcu 1:25,34
, s-a întors și a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieși din ea.” Și
16:18
Marcu 16:17
a ieșit chiar în ceasul acela. 19Când au văzut
16:19
Cap. 19:25,26.
stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna
16:19
2 Cor. 6:5
pe Pavel și pe Sila și i-au
16:19
Mat. 10:18
târât în piaţă înaintea fruntașilor. 20I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: „Oamenii aceștia ne tulbură
16:20
1 Împ. 18:17
cetatea; sunt niște iudei 21care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm.” 22Norodul s-a ridicat și el împotriva lor, și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au
16:22
2 Cor. 6:5
11:23,251 Tes. 2:2
poruncit să-i bată cu nuiele. 23După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. 24Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. 25Pe la miezul nopţii, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. 26Deodată
16:26
Cap. 4:31.
, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate ușile și s-au
16:26
Cap. 5:19;
dezlegat legăturile fiecăruia. 27Temnicerul s-a deșteptat și, când a văzut ușile temniţei deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. 28Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” 29Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, 30i-a scos afară și le-a zis: „Domnilor
16:30
Luca 3:109:6
, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede
16:31
Ioan 3:16,36
6:471 Ioan 5:10
în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta.” 32Și i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. 33Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toţi ai lui. 34După ce i-a dus în casă, le-a
16:34
Luca 5:29
19:6
pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

Pavel și Sila slobozi

35Când s-a făcut ziuă, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele16:35 Grecește: lictori. să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora.” 36Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul; acum dar, ieșiţi afară și duceţi-vă în pace.” 37Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor fără să fim judecaţi, pe noi, care

16:37
Cap. 22:25.
suntem romani, ne-au aruncat în temniţă, și acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge așa! Să vină ei singuri să ne scoată afară!” 38Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. 39Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniţă și i-au
16:39
Mat. 8:34
rugat să părăsească cetatea. 40Ei au ieșit din temniţă și au
16:40
Vers. 14.
intrat în casa Lidiei; și, după ce au văzut și mângâiat pe fraţi, au plecat.