Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Adunarea Bisericii din Ierusalim

151Câţiva

15:1
Gal. 2:12
oameni veniţi din Iudeea învăţau pe fraţi și ziceau: „Dacă
15:1
Ioan 7:22Gal. 5:2Filip. 3:2Col. 2:8,11,16
nu sunteţi tăiaţi împrejur după
15:1
Gen. 17:10Lev. 12:3
obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.” 2Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite, și fraţii au hotărât ca Pavel și Barnaba și câţiva dintre ei să
15:2
Gal. 2:1
se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri. 3După ce au fost petrecuţi
15:3
Rom. 15:241 Cor. 16:6,11
de Biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind
15:3
Cap. 14:27.
întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. 4Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică, de apostoli și de prezbiteri și au
15:4
Vers. 12. Cap. 14:27;
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 5Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că
15:5
Vers. 1.
neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească Legea lui Moise. 6Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut. 7După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis:

„Fraţilor

15:7
Cap. 10:20;
, știţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. 8Și Dumnezeu, care cunoaște
15:8
1 Cron. 28:9
inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat
15:8
Cap. 10:44.
Duhul Sfânt ca și nouă. 9N-a făcut nicio
15:9
Rom. 10:11
deosebire între noi și ei, întrucât le-a curăţit
15:9
Cap. 10:15,28,43.
inimile prin credinţă. 10Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu și
15:10
Mat. 23:4Gal. 5:1
puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noștri, nici noi nu l-am putut purta? 11Ci credem
15:11
Rom. 3:24Efes. 2:8Tit 2:11
3:4,5
că noi, ca și ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” 12Toată adunarea a tăcut
15:12
Cap. 14:27.
și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor.

Hotărârea Bisericii

13Când au încetat ei de vorbit, Iacov a

15:13
Cap. 12:17.
luat cuvântul și a zis:

„Fraţilor, ascultaţi-mă! 14Simon

15:14
Vers. 7.
a spus cum mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. 15Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 16‘După
15:16
Amos 9:11,12
aceea, Mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și-l voi înălţa din nou, 17pentru ca rămășiţa de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat Numele Meu’, 18zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia Îi sunt cunoscute din veșnicie. 19De aceea, eu
15:19
Vers. 28.
sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre neamuri care se
15:19
1 Tes. 1:9
întorc la Dumnezeu, 20ci să li se scrie doar să se ferească de
15:20
Gen. 35:2Exod 20:3,23Ezec. 20:301 Cor. 8:1
10:20,28Apoc. 2:14,20
pângăririle idolilor, de
15:20
1 Cor. 6:9,18Gal. 5:19Efes. 5:3Col. 3:51 Tes. 4:31 Pet. 4:3
curvie, de dobitoace sugrumate și
15:20
Gen. 9:4Lev. 3:17Deut. 12:16,23
de sânge. 21Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit
15:21
Cap. 13:15,27.
în sinagogi în toate zilele de Sabat.” 22Atunci, apostolii și prezbiterii15:22 Sau: bătrânii. și întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba
15:22
Cap. 1:23.
, și pe Sila, oameni cu vază între fraţi. 23Și au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiteriiși fraţii: către fraţii dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune! 24Fiindcă am auzit că unii
15:24
Vers. 1.
, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur și să păziţi Legea, 25noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu preaiubiţii noștri Barnaba și Pavel, 26oamenii
15:26
Cap. 13:50;
aceștia care și-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 27Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune, prin viu grai, aceleași lucruri. 28Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29adică să
15:29
Vers. 20. Cap. 21:25.
vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge
15:29
Lev. 17:14
, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoși.”

Hotărârea adusă în Antiohia

30Ei deci și-au luat rămas-bun de la Biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate. 31După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. 32Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au

15:32
Cap. 14:22;
îndemnat pe fraţi și i-au întărit cu multe cuvinte. 33După câtăva vreme, fraţii i-au
15:33
1 Cor. 16:11Evr. 11:31
lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși. 34Totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo. 35Pavel
15:35
Cap. 13:1.
și Barnaba au rămas în Antiohia și învăţau pe norod și propovăduiau, cu mulţi alţii, Cuvântul Domnului.

Pavel cercetează Bisericile

36După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem și să mergem pe la fraţii din

15:36
Cap. 13:4,13,14,51;
toate cetăţile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.” 37Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan
15:37
Cap. 12:12,25;
, numit Marcu, 38dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi
15:38
Cap. 13:13.
părăsise din Pamfilia și nu-i însoţise în lucrarea lor. 39Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. 40Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredinţat
15:40
Cap. 14:26.
de fraţi în grija harului Domnului. 41El a străbătut Siria și Cilicia, întărind
15:41
Cap. 16:5.
Bisericile.

16

Timotei. Vedenia lui Pavel

161În urmă, Pavel s-a dus la Derbe

16:1
Cap. 14:6.
și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit
16:1
Cap. 19:22.
Timotei, fiul
16:1
2 Tim. 1:5
unei iudeice credincioase și al unui tată grec. 2Fraţii
16:2
Cap. 6:3.
din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. 3Pavel a vrut să-l ia cu el și, după ce l-a luat
16:3
1 Cor. 9:20Gal. 2:3
5:2
, l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toţi știau că tatăl lui era grec. 4Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească hotărârile
16:4
Cap. 15:28,29.
apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. 5Bisericile
16:5
Cap. 15:41.
se întăreau în credinţă și sporeau la număr din zi în zi. 6Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei și Galatiei. 7Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. 8Au trecut atunci prin Misia și s-au
16:8
2 Cor. 2:122 Tim. 4:13
coborât la Troa. 9Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om
16:9
Cap. 10:30.
din
16:9
2 Cor. 2:13
Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia și ajută-ne!” 10După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.

Pavel la Filipi. Lidia

11După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. 12De acolo ne-am dus la Filipi

16:12
Filip. 1:1
, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. 13În ziua Sabatului, am ieșit pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă. 14Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a
16:14
Luca 24:45
deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. 15După ce a fost botezată, ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi și rămâneţi în casa mea.” Și ne-a
16:15
Gen. 19:3
33:11Jud. 19:21Luca 24:29Evr. 13:2
silit să intrăm.

O slujnică ghicitoare. Temnicerul din Filipi

16Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, care

16:16
1 Sam. 28:7
avea un duh de ghicire16:16 Grecește: un duh al lui Piton.. Prin ghicire, ea aducea mult câștig
16:16
Cap. 19:24.
stăpânilor ei. 17Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: „Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt și ei vă vestesc calea mântuirii.” 18Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit
16:18
Marcu 1:25,34
, s-a întors și a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieși din ea.” Și
16:18
Marcu 16:17
a ieșit chiar în ceasul acela. 19Când au văzut
16:19
Cap. 19:25,26.
stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna
16:19
2 Cor. 6:5
pe Pavel și pe Sila și i-au
16:19
Mat. 10:18
târât în piaţă înaintea fruntașilor. 20I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: „Oamenii aceștia ne tulbură
16:20
1 Împ. 18:17
cetatea; sunt niște iudei 21care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm.” 22Norodul s-a ridicat și el împotriva lor, și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au
16:22
2 Cor. 6:5
11:23,251 Tes. 2:2
poruncit să-i bată cu nuiele. 23După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. 24Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. 25Pe la miezul nopţii, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. 26Deodată
16:26
Cap. 4:31.
, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate ușile și s-au
16:26
Cap. 5:19;
dezlegat legăturile fiecăruia. 27Temnicerul s-a deșteptat și, când a văzut ușile temniţei deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. 28Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” 29Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, 30i-a scos afară și le-a zis: „Domnilor
16:30
Luca 3:109:6
, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede
16:31
Ioan 3:16,36
6:471 Ioan 5:10
în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta.” 32Și i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. 33Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toţi ai lui. 34După ce i-a dus în casă, le-a
16:34
Luca 5:29
19:6
pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

Pavel și Sila slobozi

35Când s-a făcut ziuă, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele16:35 Grecește: lictori. să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora.” 36Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul; acum dar, ieșiţi afară și duceţi-vă în pace.” 37Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor fără să fim judecaţi, pe noi, care

16:37
Cap. 22:25.
suntem romani, ne-au aruncat în temniţă, și acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge așa! Să vină ei singuri să ne scoată afară!” 38Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. 39Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniţă și i-au
16:39
Mat. 8:34
rugat să părăsească cetatea. 40Ei au ieșit din temniţă și au
16:40
Vers. 14.
intrat în casa Lidiei; și, după ce au văzut și mângâiat pe fraţi, au plecat.

17

Pavel la Tesalonic

171Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. 2Pavel, după obiceiul său, a

17:2
Luca 4:1613:5,14
14:1
16:13
19:8
intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, 3dovedind și lămurind că
17:3
Luca 24:26,46Gal. 3:1
Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morţi. „Și acest Isus, pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.” 4Unii
17:4
Cap. 28:24.
din ei și o mare mulţime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila
17:4
Cap. 15:22,27,32,40.
. 5Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară, la norod. 6Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason
17:6
Rom. 16:21
și pe vreo câţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii și strigau: „Oamenii aceștia
17:6
Cap. 16:20.
care au răscolit lumea au venit și aici, 7și Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează împotriva poruncilor Cezarului și spun
17:7
Luca 23:2Ioan 19:121 Pet. 2:13
că este un alt Împărat: Isus.” 8Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetăţii, 9care au dat drumul lui Iason și celorlalţi numai după ce au căpătat de la ei un zălog.

Pavel la Bereea

10Fraţii

17:10
Cap. 9:25. Vers. 14.
au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. 11Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau
17:11
Is. 34:16Luca 16:29Ioan 5:39
Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. 12Mulţi dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulţi bărbaţi au crezut. 13Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu și în Bereea, au venit acolo, ca să tulbure și să aţâţe noroadele. 14Atunci, fraţii au pornit îndată
17:14
Mat. 10:23
pe Pavel spre mare; Sila și Timotei au rămas în Bereea.

Pavel la Atena. Cuvântarea

15Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea

17:15
Cap. 18:5.
să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. 16Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se
17:16
2 Pet. 2:8
întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. 17În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea. 18Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vestește pe Isus și învierea, ziceau: „Pare că vestește niște dumnezei străini.” 19Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: „Putem să știm care este această învăţătură nouă pe care o vestești tu? 20Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta.” 21Căci toţi atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. 22Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioși. 23Căci, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: ‘Unui Dumnezeu necunoscut!’ Ei bine, ceea ce voi cinstiţi, fără să cunoașteţi, aceea vă vestesc eu. 24Dumnezeu
17:24
Cap. 14:15.
care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul
17:24
Mat. 11:25
cerului și al pământului și nu
17:24
Cap. 7:48.
locuiește în temple făcute de mâini. 25El nu este slujit de mâini omenești, ca
17:25
Ps. 50:8
și când ar avea trebuinţă de ceva, El
17:25
Gen. 2:7Num. 16:22Iov 12:10
27:3
33:4Is. 42:5
57:16Zah. 12:1
, care dă tuturor viaţa, suflarea și toate lucrurile. 26El a făcut ca toţi oamenii, ieșiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare
17:26
Deut. 32:8
locuinţei lor, 27ca
17:27
Rom. 1:20
ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar
17:27
Cap. 14:17.
că nu este departe de fiecare din noi. 28Căci în
17:28
Col. 1:17Evr. 1:3
El avem viaţa, mișcarea și fiinţa, după cum
17:28
Tit 1:12
au zis și unii din poeţii voștri: ‘Suntem din neamul Lui…’ 29Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu
17:29
Is. 40:18
trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusinţa omului. 30Dumnezeu nu ţine seama de vremurile
17:30
Cap. 14:16.
de neștiinţă și poruncește acum
17:30
Luca 24:47Tit 2:11,121 Pet. 1:14
4:3
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, 31pentru că a rânduit o zi în care va
17:31
Cap. 10:42.
judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin
17:31
Cap. 2:24.
faptul că L-a înviat din morţi…” 32Când au auzit ei de învierea morţilor, unii își băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.” 33Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. 34Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut; între aceștia erau Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alţii împreună cu ei.